Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2101(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0032/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0032/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0071

Hyväksytyt tekstit
PDF 149kWORD 52k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2018: Clean Sky 2 -yhteisyritys
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n yhteisyrityksistä varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyritysten vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0032/2020),

1.  myöntää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 426, 18.12.2019, s. 32.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n yhteisyrityksistä varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyritysten vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0032/2020),

1.  hyväksyy Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 426, 18.12.2019, s. 32.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 ‑yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0032/2020),

A.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

B.  ottaa huomioon, että Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisen Clean Sky -yhteisyrityksen korvasi 27. kesäkuuta 2014 alkaen asetuksella (EU) N:o 558/2014(1) perustettu Clean Sky 2 -yhteisyritys;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen päätavoitteena on edistää merkittävästi ilmailualan teknologioiden ympäristövaikutusten vähentämistä ja parantaa Euroopan ilmailualan kilpailukykyä; ottaa huomioon, että yhteisyrityksen toiminnan kestoa on jatkettu 31. joulukuuta 2024 asti;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama Euroopan unioni, integroitujen teknologioiden demonstraatiotoimien, innovatiivisten ilma-alusten demonstraatioalustaa koskevien toimien ja poikittaistoimien vetäjät sekä integroitujen teknologioiden demonstraatiotoimien assosiaatiojäsenet;

E.  ottaa huomioon, että unionin on määrä rahoittaa yhteisyrityksen toisen vaiheen toimintaa Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta enintään 1 755 000 000 eurolla;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2018 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan Clean Sky 2 ‑yhteisyrityksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 lopulliseen talousarvioon sisältyi 371 100 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 343 786 573 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että 98,7 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista ja 98,6 prosenttia maksumäärärahoista muodostuu komission avustuksista ja edellisiltä vuosilta siirretyistä määrärahoista;

4.  panee merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,2 prosenttia (99,6 prosenttia vuonna 2017) ja maksumäärärahojen käyttöaste 97,3 prosenttia (98,5 prosenttia vuonna 2017); panee merkille, että hallintomenoihin osoitettujen maksumäärärahojen käyttöaste laski 79,23 prosenttiin (93,13 prosentista vuonna 2017);

5.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on ottanut käyttöön erilaisia välineitä tarkkaillakseen ohjelman toteutusta toimien tuottavuuden, saavutusten, suunnittelun ja riskien kannalta;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä

6.  toteaa, että unionin rahoitusosuus seitsemännestä puiteohjelmasta on 800 000 000 euroa ja että teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavat osakkaat osallistuvat rahoitukseen 608 300 000 eurolla, johon sisältyy 594 100 000 euroa luontoissuorituksia toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen rahoittamiin seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin ja 14 900 000 euroa käteissuorituksia hallinnollisiin kuluihin;

7.  toteaa, että seitsemännen puiteohjelman päättyessä virallisesti vuonna 2017 sen toteutusaste oli lähes 100 prosenttia; panee merkille, että vuonna 2018 yhteisyritys peri takaisin vielä noin 850 000 euroa, jotka liittyivät selvittämättä oleviin ennakkomaksuihin ja jälkitarkastusten tuloksiin;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä

8.  panee merkille, että vuoden 2018 loppuun mennessä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettaviin toimiin varatusta 2 064 000 000 euron kokonaismäärästä 816 700 000 euroa oli unionin käteissuorituksia ja 14 100 000 euroa yksityisten osakkaiden käteissuorituksia; panee merkille, että vuoden 2018 loppuun mennessä hallintoneuvosto oli validoinut 273 900 000 euron luontoissuoritukset, 157 600 000 euron luontoissuoritukset oli raportoitu muttei vielä validoitu ja teollisuutta edustavilta osakkailta oli saatu 801 700 000 euron luontoissuoritukset täydentäviin toimiin;

Ehdotuspyynnöt

9.  panee merkille, että vuonna 2018 yhteisyritys käynnisti kaksi ehdotuspyyntöä, sai 417 tukikelpoista ehdotusta (kaikkiaan ehdotuksia oli 420) ja valitsi rahoitettaviksi 131 ehdotusta;

10.  panee merkille, että ydinkumppaneita koskeneet neljä ehdotuspyyntöä päätettiin onnistuneesti vuonna 2017; panee merkille, että vuoden 2018 toiminta koski kaikkien valittujen ydinkumppanien sisällyttämistä uuteen osakkaiden avustussopimukseen ja että muutamista näistä ydinkumppaneista tuli aktiivisia osakkaita vuonna 2018; toteaa, että kaikkien neljän ehdotuspyynnön sekä valittujen ehdokkaiden osakkaiksi ottamisen myötä yhteisyrityksellä oli 183 ydinkumppania, joista 49 oli intressiyhteisöjä tai asianomaisia kolmansia osapuolia;

11.  toteaa, että vuoden 2018 loppuun mennessä oli käynnistetty yhdeksän ehdotuspyyntöä, joista kahdeksan on joko arvioitu ja pantu kokonaisuudessaan täytäntöön tai niiden täytäntöönpano on loppuvaiheessa, ja toteaa, että näissä kahdeksassa ehdotuspyynnössä on mukana yli 560 kumppania 27 eri maasta; panee merkille, että seitsemäs ehdotuspyyntö pantiin täytäntöön lokakuussa 2018 ja siinä oli 198 osallistujaa, kahdeksas ehdotuspyyntö käynnistettiin marraskuussa 2018 ja siinä oli 182 osallistujaa ja yhdeksäs ehdotuspyyntö käynnistettiin myös marraskuussa 2018 ja arvioitiin maaliskuussa 2019;

Tuloksellisuus

12.  pitää valitettavana, että tietoa joistain keskeisistä tulosindikaattoreista ei ole vielä saatavilla hankkeiden luonteen vuoksi; pitää myönteisenä, että suurin osa erityisistä keskeisistä tulosindikaattoreista on joko saavutettu tai etenee suunnitellusti; toteaa, että asiantuntijat vaativat lisäämään valvontaa ja analyyseja sekä erottamaan selkeästi toisistaan kunkin vuoden lopussa saavutetut keskeiset tulosindikaattorit ja suunnitellut keskeiset tulosindikaattorit;

13.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintatalousarvio) on alle viisi prosenttia, mikä viittaa siihen, että yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

14.  panee merkille, että väliaikaisen ja sopimussuhteisen henkilöstön vaihtuvuus oli yhteisyrityksessä suurta vuosina 2017 ja 2018; panee merkille, että väliaikaisen henkilöstön vaihtuvuus kasvoi lähes 17 prosenttia; toteaa, että lisäksi tilapäistyöntekijöiden käyttö lähes kaksinkertaistui vuonna 2018;

15.  panee merkille, että yhteisyrityksen vuotuisessa toimintakertomuksessa 2018 sukupuolten tasapuolista edustusta koskevat keskeiset tulosindikaattorit vuosina 2017 ja 2018 osoittavat, että vaikka naisten osallistumisaste on vakaa, se on kuitenkin melko alhainen: naisia on 22 prosenttia ohjelman osanottajista, 13 prosenttia ohjelman koordinaattoreista ja 18–25 prosenttia neuvonantajista ja asiantuntijoista, jotka suorittavat arviointeja ja analyysejä ja työskentelevät tiedekomiteassa; suosittelee, että naisten osallistumista ohjelmaan pyritään jatkuvasti lisäämään;

16.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys käyttää Euroopan parhaita kykyjä ja resursseja; panee merkille, että siinä hyödynnetään johtavien eurooppalaisten ilmailualan tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen tiedekuntien avainosaamista ja -tietämystä;

Keskeiset kontrollit ja valvontajärjestelmät

17.  ottaa huomioon, että yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt sekä avustusten saajien jälkitarkastukset seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksujen osalta ja että Horisontti 2020 -hankkeiden kuluilmoitusten jälkitarkastuksista vastaa komission yhteinen tarkastus;

18.  toteaa, että yhteisyritys raportoi jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 1,21 prosenttia seitsemännen puiteohjelman hankkeiden ja 1,11 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden kohdalla ja että molemmat luvut jäävät alle kahden prosentin olennaisuusrajan;

Petostentorjuntastrategia

19.  panee merkille, että yhteisyritys kiinnittää erityistä huomiota petosten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen; toteaa, että tästä syystä tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (RTD) panee sidosryhmien kanssa vuonna 2020 täytäntöön petostentorjuntastrategian kaksinkertaisen rahoituksen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että vuonna 2018 havaittiin kolme väitettyä petollista toimintaa sisältänyttä tapausta, jotka liittyivät yhteisyrityksen antamaan rahoitukseen; toteaa, että niistä ilmoitettiin Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF);

Sisäinen tarkastus

20.  panee merkille, että vuonna 2018 sisäinen tarkastus suoritti koordinointia yhteisen tukikeskuksen kanssa koskevan tarkastuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida yhteisyrityksen hallinnoinnin, riskinhallinnan ja sisäisten prosessien suunnittelun asianmukaisuutta; panee tyytyväisenä merkille, että sisäinen tarkastus piti vahvuutena sitä, että yhteisyritys vaihtoi aktiivisesti tietoa yhteisen tukikeskuksen kanssa; toteaa lisäksi, että tarkastajat panivat merkille johtajien yhteiset menettelytavat, joilla tuodaan esille heidän tarpeensa tärkeiden kysymysten, kuten luottamuksellisuuden, osalta; toteaa, että tämän lisäksi sisäiselle tarkastukselle on annettu useita suosituksia komission tietojärjestelmien mukauttamiseksi edelleen, jotta voidaan poistaa jäljellä olevat tiedonsiirron rajoitukset; kehottaa yhteisyritystä saattamaan valmiiksi sen edunsaajien luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevat kriteerit ja menettelyt;

Muita huomautuksia

21.  panee merkille, että yhteisyritys on jatkanut kahdenvälisiä sopimuksia joidenkin jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa sen tekemän älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovointistrategioiden painopisteiden kartoituksen perusteella, jonka mukaan yli 60 aluetta on ilmoittanut yhteisyritykselle, että ilmailuala tai vastaavat alat kuuluvat niiden tutkimuksen ja innovoinnin painopisteisiin; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja erään Saksan alueen kanssa, minkä seurauksena 31. joulukuuta 2018 mennessä voimassa olleiden yhteisymmärryspöytäkirjojen määrä nousi 17:ään; toteaa, että tämän jälkeen allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja Ranskan Uuden-Akvitanian alueen kanssa kesäkuussa 2019;

22.  toteaa, että tehokas viestintä on olennaista unionin rahoittamien hankkeiden onnistumisen kannalta; katsoo, että on tärkeää lisätä yhteisyrityksen saavutusten näkyvyyttä ja levittää enemmän tietoa sen tuottamasta lisäarvosta; kehottaa yhteisyritystä jatkamaan ennakoivia tiedotuskäytäntöjä ja levittämään tutkimustuloksensa suurelle yleisölle esimerkiksi sosiaalisen median tai muiden viestintäkanavien kautta pyrkien siten lisäämään yleistä tietoisuutta unionin tuen vaikutuksesta ja kiinnittäen erityistä huomiota markkinoille pääsyyn;

23.  pyytää tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan luontoissuoritusten laskemisessa ja niiden arvon määrittämisessä käytettävän menetelmän asianmukaisuuden ja luotettavuuden; katsoo, että arvioinnissa olisi tarkasteltava luontoissuorituksiin liittyvän menettelyn täytäntöönpanoa varten laadittujen ohjeiden muotoilua ja lujuutta, jotta tuettaisiin luontoissuoritusten suunnitteluun, niistä raportointiin ja niiden todentamiseen liittyvää prosessia;

Liikenne ja matkailu

24.  painottaa, että yhteisyrityksen tavoitteet olisi mukautettava siten, että niissä otetaan huomioon tarve vähittäiseen hiilestä irtautumiseen, ja että tarkoitukseen olisi osoitettava automaattisesti tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit, jotta varmistetaan, että yhteisyrityksellä on riittävä kapasiteetti sopeutua mahdollisiin mukautuksiin;

25.  toteaa, että yhteisyritys on unionin ja ilmailuteollisuuden välinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka tavoitteena on kehittää läpimurtoteknologioita lentokoneiden ja lentoliikenteen ympäristötehokkuuden lisäämiseksi merkittävästi; toteaa, että Clean Sky -yhteisyritys perustettiin vuonna 2007 osana seitsemättä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaa ja että vuonna 2014 siitä tuli Clean Sky 2 -yhteisyritys tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‑puiteohjelmassa;

26.  panee merkille, että yhteisyrityksen ohjelmat yhteisrahoitetaan Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta (2014–2020) unionin avustuksilla, joiden määrä on enintään 1 755 000 000 euroa, ja yksityisten osakkaiden luontoissuorituksilla, joiden määrä on vähintään 2 193 750 000 euroa; panee merkille, että hallinnolliset kustannukset jaetaan tasapuolisesti unionin ja yksityisten osakkaiden kesken eivätkä ne saa ylittää 78 000 000:ta euroa kyseisellä ajanjaksolla;

27.  pitää myönteisenä yhteisyrityksen merkittävää panosta ilmailualan tehostamiseen; korostaa yhteisyrityksen erinomaisia tuloksia ja keskeistä roolia Euroopassa, kun pyritään varmistamaan vihreän teknologian käyttöönoton tuntuva nopeutuminen lentokoneiden hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen ja melupäästöjen vähentämiseksi; painottaa, että tämän yhteisyrityksen olisi oltava tulevassa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa strategisessa osassa, jotta voidaan täyttää uudet vuodelle 2050 asetetut ilmastoneutraaliustavoitteet sekä toteuttaa suunnitellut hiilidioksidivähennykset teknisen edistyksen ansiosta;

28.  toteaa, että yhteisyrityksen kehittämän ja markkinoiman teknologian maailmanlaajuisella käytöllä voitaisiin poistaa Alankomaiden kokonaispäästöjä vastaava määrä hiilidioksidipäästöjä;

29.  painottaa, että Clean Sky 1 -teknologialla on vähennetty matkustajakohtaisia hiilidioksidipäästöjä pitkän matkan lennoilla 19 prosenttia ja keskipitkän matkan lennoilla 40 prosenttia; vaatii, että yhteisyritykselle osoitetaan kaikki tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit, jotta se voi jatkaa menestyksekästä toimintaansa;

30.  toteaa, että jopa 40 prosenttia yhteisyrityksen rahoituksesta osoitetaan sen 16 vetäjälle ja niiden intressiyhteisöille eli teollisuusyrityksille, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan Clean Sky 2 -ohjelman täysimittaisesti koko sen keston ajan; toteaa, että 30 prosenttia yhteisyrityksen rahoituksesta on määrä myöntää ehdotuspyyntöjen ja tarjouspyyntöjen kautta sen ydinkumppaneille (jotka valitaan pitkäaikaisen ohjelmaan sitoutumisen perusteella); toteaa lisäksi, että loput 30 prosenttia rahoituksesta on määrä myöntää ehdotuspyyntöjen ja tarjouspyyntöjen kautta muille kumppaneille (jotka osallistuvat tiettyihin aihealueisiin ja hankkeisiin tarkasti määritellyn ja rajoitetun sitoumuksen puitteissa);

31.  panee merkille, että yhteisyrityksen yksityiset osakkaat ovat vuoden 2018 alustavan tilinpäätöksen määräpäivästä (helmikuun 2019 loppu) alkaen raportoineet operatiivisiin toimiin tarkoitettuja luontoissuorituksia yhteensä 399 000 000 euroa ja että yhteisyritys on validoinut suoritusten varmennetuksi määräksi 279 900 000 euroa; panee samoin merkille, että yksityiset osakkaat ovat raportoineet täydentäviin toimiin tarkoitettuja luontoissuorituksia yhteensä 827 900 000 euroa, joista yhteisyritys on validoinut 620 000 000 euroa;

32.  toteaa, että yhteisyritykseen kuuluu tätä nykyä 16 vetäjää ja 193 ydinkumppania (muun muassa 50 pk-yritystä) ja että ehdotuspyyntöjä on julkistettu yhdeksän (jäljellä olevien varojen myöntämiseksi muille kumppaneille); toteaa, että ehdotuspyynnöistä kahdeksan on arvioitu ja niiden perusteella on valittu 560 kumppania (31 prosenttia on pk-yrityksiä, joiden osuus rahoituksesta on 25 prosenttia) 27 maasta;

33.  panee merkille, että yhteisyritys aikoo tarkistaa varainhoitosääntöjään yhdenmukaistaakseen ne unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien uusien varainhoitosääntöjen kanssa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(2) mukaisesti;

34.  panee merkille, että sisäinen tarkastus antoi yhteisyritykselle erittäin tärkeän suosituksen, jossa kehotetaan laatimaan konsolidoitu riskirekisteri, joka kattaa ohjelmaan ja yhteisyritykseen itsenäisenä yksikkönä kohdistuvat riskit; panee merkille, että sisäinen tarkastaja huomautti yhteisyrityksen johdolle objektiivisuuden puutteesta, joka johtui heidän toistuvasta osallistumisestaan hallinnointitehtäviin ja laadunhallintaprosesseista; kehottaa painokkaasti yhteisyritystä ratkaisemaan ongelman viipymättä ja panemaan sisäisen tarkastajan suosituksen kaikilta osin täytäntöön;

35.  panee huolestuneena merkille, että sisäinen tarkastaja yksilöi useita riskialoja, jotka edellyttävät toimia yhteisyrityksen johdolta; odottaa, että yhteisyrityksen johto toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden riskien lieventämiseksi;

36.  panee merkille, että vuonna 2018 havaittiin kolme väitettyä petollista toimintaa sisältänyttä tapausta, jotka liittyivät yhteisyritykseltä rahoitusta saaviin tuensaajiin, ja niistä ilmoitettiin OLAFille; kehottaa yhteisyritystä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet petostapausten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

(1) Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, Clean Sky 2 ‑yhteisyrityksestä (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18. heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 31. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö