Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2102(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0034/2020

Внесени текстове :

A9-0034/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0072

Приети текстове
PDF 167kWORD 58k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година (2019/2102(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0068/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0034/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.


2. Решение на Европейския парламент 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година (2019/2102(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0068/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0034/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година (2019/2102(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0034/2020),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие“) беше създадено като публично-частно партньорство с Регламент (ЕС) № 560/2014 за срок от 10 години и има за цел да събере всички заинтересовани участници и способства за утвърждаването на Съюза като ключов фактор в научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на усъвършенствани биотехнологични продукти и биогорива;

Б.  като има предвид, че по силата на членове 38 и 43 от финансовите правила на съвместното предприятие, приети с решение на неговия управителен съвет на 14 октомври 2014 г., счетоводителят изготви годишните отчети на съвместното предприятие за 2018 г.;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, и партньори от промишления отрасъл, представлявани от Консорциума за биотехнологични производства (КБП);

Общи положения

1.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 975 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че членовете на съвместното предприятие от промишления сектор внасят средства, равни най-малко на 2 730 000 000 EUR през периода на действие на съвместното предприятие, в които влизат най-малко 182 500 000 EUR парични и непарични вноски за оперативните дейности на съвместното предприятие, както и най-малко 1 755 000 000 EUR непарични вноски за извършване на допълнителни дейности, извън работната програма на съвместното предприятие;

2.  отбелязва, че 19 от 101-те избрани предложения по поканата за предложения за 2018 г. бяха на етапа на изготвяне на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в края на 2018 г.; освен това отбелязва, че в началото на 2018 г. програмата на съвместното предприятие разполагаше с портфолио от 101 текущи проекта с общо 1 169 участници от 35 държави с общо отпуснати средства в размер на 499 000 000 EUR;

3.  отбелязва, че целите на съвместното предприятие не могат да бъдат постигнати с традиционните инструменти на Съюза; отбелязва, че съвместното предприятие е осигурило структуриращ ефект, като обединява секторите и участниците в изграждането на нови вериги за създаване на стойност и е мобилизирало увеличаването на инвестициите за разработване на иновации за биотехнологичните сектори; в допълнение отбелязва, че мисията на съвместното предприятие е да изпълнява стратегическата програма на иновации и научни изследвания (SIRA), изготвена от Консорциума за биотехнологични производства (КБП) и одобрена от Комисията;

4.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие и да се разпространява информация относно тяхната добавена стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна комуникационна политика чрез разпространяване на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

5.  отправя искане към Сметната палата („Палатата“) да оцени стабилността и надежността на методологията за изчисляване и оценка на непаричните вноски; отправя искане в тази оценка да се оценят структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски;

Бюджетно и финансово управление

6.  отбелязва, че според доклада на Палатата относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 г. („доклада на Палатата“) годишните отчети на съвместнотo предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност и паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

7.  отбелязва, че годишните отчети на съвместното предприятие сочат, че окончателният бюджет за 2018 г. е налице и включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 121 231 820 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 118 126 520 EUR, от които степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания са съответно 99% и 71%;

8.  отбелязва, че бюджетните кредити за плащания са използвани основно за предварително финансиране на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на кампаниите за представяне на предложения, организирани през 2017 г., и междинни плащания за проекти от предходни покани за представяне на предложения; отбелязва освен това, че по-ниската степен на усвояване на бюджетните кредити за плащания се дължи на закъснения на някои периодични доклади и декларации за разходи, доста под одобрения бюджет в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства;

9.  отбелязва, че от максималния размер от 975 000 000 EUR на паричните вноски от Съюза за целия период на действие на съвместното предприятие, към края на 2018 г. Съюзът е извършил вноски на обща стойност от 264 600 000 EUR;

10.  изразява безпокойство относно факта, че от вноските в размер на 757 900 000 EUR, които е трябвало да бъдат направени от членовете от промишления сектор за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, тези членове са отчели непарични вноски в размер на едва 36 800 000 EUR за оперативни дейности, а управителният съвет е валидирал вноски от членовете от промишления сектор за административните разходи на съвместното предприятие в размер на 21 200 000 EUR (12 100 000 EUR непарични вноски и 9 100 000 EUR парични вноски);

11.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2018 г. съвместното предприятие е извършило преглед с цел да актуализира членският статус на своите съставни единици, като главна основа за валидиране и признаване на непаричните вноски на членовете от промишления сектор за оперативните дейности на съвместното предприятие; отбелязва със задоволство, че този преглед се счита за добра практика и следва да се извършва редовно;

12.  изразява съжаление, че от паричните вноски от минимум 182 500 000 EUR, които трябва да бъдат направени от членовете на промишления сектор за оперативните разходи на съвместното предприятие, към края на 2018 г. са били платени едва 800 000 EUR, в резултат на което в края на 2018 г. Комисията реши да съкрати бюджета на съвместното предприятие за 2020 г. в размер на 205 000 000 EUR със 140 000 000 EUR; отбелязва със загриженост, че е налице сериозен риск минималният размер на парични вноски да не бъде постигнат до края на програмата на съвместното предприятие;

Резултати от изпълнението

13.  отбелязва, че е установено, че изпълнението на наличните конкретни ключови показатели за ефективност на съвместното предприятие съответства на заплануваното; приветства факта, че съвместното предприятие функционира ефективно и неговите средни резултати спрямо трите основни ключови показателя за ефективност по отношение на „Хоризонт 2020“ надхвърля поставените цели за 2018 г.

14.  отбелязва със загриженост, че в края на 2018 г. стойността на ефекта на лоста се е равнявала на 1,88, което е под очакванията; отбелязва със загриженост, че от 2015 г. насам постигнатият ефект на ливъридж намалява; призовава съвместното предприятие да предприеме стъпки, за да достигне целевата стойност за ефекта на ливъридж в размер на 2,86 за целия период от 2014 до 2020 г.;

15.  отбелязва, че поканите за представяне на предложения на съвместното предприятие са напълно отворени за участието на всички заинтересовани страни; приветства сериозните усилия на съвместното предприятие да комуникира относно своите цели и постижения, както и своите покани за представяне на предложения към заинтересованите страни в Съюза чрез своите прояви, срещи и уебсайт;

16.  отбелязва, че експертите потвърждават, че съвместното предприятие е привлякло задоволително равнище на участие на най-добрите участници от Съюза в областта на избраните вериги за създаване на стойност; отбелязва, че е постигнато добро съотношение на участие на промишления сектор, който представлява 61% от общия брой участници; подчертава факта, че 54% от частните дружества със стопанска цел са малки и средни предприятия, а 27% са големи предприятия;

17.  отбелязва, че през 2018 г. операциите на съвместното предприятие включват сключването на 17 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в резултат на поканата за представяне на предложения от 2017 г., с което общият брой на портфейла на съвместното предприятие достигна 82 към края на 2018 г.; В допълнение отбелязва, че съвместното предприятие е изпълнило успешно поканата за представяне на предложения за 2018 г.; отбелязва, че процедурата е започнала преди края на 2018 г. и са били избрани 19 предложения;

18.  отбелязва, че поради модела на поканата за представяне на предложения от 2018 г. и управлението на системата за класация на предложенията, една от двете водещи теми на поканата е останала нефинансирана, въпреки че е получила допустими и високо оценени предложения и за двете теми;

19.  отбелязва със задоволство, че през 2018 г. съвместното предприятие е постигнало разумен баланс между половете в различните си органи (научен комитет: 60% жени и 40% мъже; група на представителите на държавите: 59% жени и 41% мъже; програмна служба: 61% жени и 39% мъже; експерти по оценката (покана за представяне на предложения за 2018 г.): 48% жени и 52% мъже; координатори на проекти: 45% жени и 55% мъже), с изключение на управителния съвет (20% жени 80 % мъже); отбелязва констатацията на съвместното предприятие, че то няма влияние върху състава на управителния съвет; отбелязва със задоволство баланса между половете сред персонала, участващ в проекти на съвместното предприятие (46% жени и 54% мъже);

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

20.  отбелязва, че в края на 2018 г. персоналът на съвместното предприятие се състои от 23 души, което представлява пълно запълване на щатното разписание; отбелязва, че през 2018 г. са стартирали две процедури за набиране на персонал, една — за договорно нает служител, а другата — за срочно нает служител; отбелязва обаче, че през 2018 г. съвместното предприятие е било подсилено с трима допълнителни договорно наети служители; освен това отбелязва, че един кандидат за временна длъжност беше назначен в края на 2018 г. и встъпи в длъжност през първото тримесечие на 2019 г.;

Вътрешен одит

21.  отбелязва, че през ноември 2017 г. Службата за вътрешен одит (IAS) извърши одитната работа на място за одита „Ограничен преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол (СВК) в съвместното предприятие „Биотехнологични производства“; отбелязва, че според доклада на Палатата ситуацията в края на 2018 г. показва, че съвместното предприятие до голяма степен е приложило СВК;

22.  отбелязва, че програмната служба е извършила самооценка на своите стандарти за вътрешен контрол, за да оцени настоящото равнище на тяхното прилагане и да проучи необходимите условия за постигане на по-висока степен на зрялост на рамката за вътрешен контрол на организацията; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила три препоръки, за да подкрепи и допълни съществуващите усилия на съвместното предприятие в тази област; отбелязва, че програмната служба е предложила съответните планове за действие, а Службата за вътрешен одит е счела, че те са подходящи за смекчаване на проблемите; въпреки това отбелязва със загриженост, че към началото на 2018 г. все още предстои трите въпросни стандарта да бъдат приложени в пълна степен;

23.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността се счита, че почти всички СВК се прилагат или се прилагат до голяма степен, и че остават само някои стандарти, които трябва да бъдат изцяло изпълнени, като например СВК 8 (процеси и процедури), СВК 10 (непрекъснатост на дейността) и СВК 11 (управление на документи);

24.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие, съвместно с Общата служба за одит на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията, стартира първия последващ одит на случайна извадка от междинни заявления за разходи по проекти в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва, че втората вълна от одити е започнала през 2018 г., но поради малкия брой на одитираните участници, все още не може да бъде направено заключение;

25.  отбелязва със задоволство констатацията на Палатата, че остатъчният процент грешки е под прага на същественост, и се равнява на 0,01% за „Хоризонт 2020“;

26.  отбелязва, че е била извършена междинната оценка на Комисията относно дейностите на съвместното предприятие за периода 2014 – 2016 г. и че е бил изготвен план за действие за изпълнение на изказаните препоръки; отбелязва, че според плана за действие повечето от действията, които трябва да бъдат предприети в отговор на препоръките, трябва да бъдат изпълнени през 2018 г. и 2019 г., като вече са предприети няколко действия;

Правна рамка

27.  отбелязва със загриженост, че докато междинната оценка на съвместното предприятие е завършена в съответствие с точните срокове, определени в правната рамка на съвместното предприятие, въпреки това тя не може да осигури най-добрата добавена стойност за процеса на вземане на решения на съвместното предприятие на този ранен етап от неговата дейност;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

28.  отбелязва факта, че съвместното предприятие, заедно с шест други съвместни предприятия, е лансирало съвместна покана за изразяване на интерес, за да бъдат избрани до седем доверени съветници, които ще създадат мрежа от доверени съветници; отбелязва, че в резултат на това през ноември 2018 г. изпълнителните директори са назначили двама доверени съветници.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност