Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2091(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0042/2020

Внесени текстове :

A9-0042/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0073

Приети текстове
PDF 199kWORD 114k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година (2019/2091(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (005761/2020 – C9‑0058/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0042/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година (2019/2091(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0058/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0042/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година (2019/2091(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0042/2020),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване(1) („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 25 207 008 EUR, което представлява увеличение с 5,03% спрямо 2017 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (9 365 000 EUR, представляваща 37,15%) и вноски от националните надзорни органи на държавите членки (15 742 008 EUR, представляващи 62,45%)(2);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява увеличение с 0,21% спрямо 2017 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 85,48%, което представлява намаление с 2,61% спрямо 2017 г.;

2.  отбелязва, че работното натоварване на Органа непрекъснато се променя и включва както регулаторни задачи, така и изпълнението и прилагането на правото на Съюза;

Резултати от дейността

3.  отбелязва, че всяка от трите стратегически цели на Органа с оперативна насоченост има ключови показатели за ефективност за оценка на добавената стойност, осигурявана от неговите дейности, и на подобряването на управлението му на бюджета, в допълнение към други показатели, които се използват за вътрешни цели;

4.  отбелязва, че Органът е постигнал целта си по единадесет от ключовите показатели за ефективност; признава, че той е бил близо до постигането на целта по останалите два ключови показателя за ефективност, за което не му е достигнало съвсем малко;

5.  отбелязва, че по-голямата част от планираната работа на Органа (218 продукта и услуги) е изпълнена успешно и че 25 продукта и услуги са претърпели незначително забавяне поради недостиг на ресурси, но също и поради промени в изискванията и приоритетите; отбелязва освен това, че само три работни процеса не са били завършени по план или с приемливо забавяне;

6.  отбелязва, че Органът е в процес на подмяна на използваната от него електронна система за управление на човешките ресурси със Sysper, която се предоставя от Комисията; отбелязва със загриженост забавянето във внедряването на Sysper 2; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

7.  отбелязва със задоволство, че Органът предприема активни действия за набелязване на възможности за ефективност и полезни взаимодействия с други агенции, и по-специално с Европейския банков орган (ЕБО) и с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи и чрез съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки; приветства приоритета на Органа да разработи общи насоки в сътрудничество с ЕБО и ESMA относно възможностите за включване в пруденциалния надзор на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма; настоятелно насърчава Органа да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза; призовава освен това Органа да проучи възможните начини за сливане на онези от своите служби, които не осъществяват експертна дейност, например в областта на ИКТ, с други агенции на Съюза;

8.  изтъква, че ролята на Органа в насърчаването на общ надзорен режим в рамките на цялата европейска финансова система е съществена за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-ефикасен и по-безопасен финансов пазар, както и висока степен на защита на потребителите в Съюза, чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на стоковите пазари и на пазарите на финансови услуги;

9.  подчертава централната роля на Органа за това да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики и за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да насърчава защитата на титулярите на полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите;

10.  подчертава необходимостта от по-строг надзор в някои държави членки с цел преодоляване на слабостите на застрахователните пазари на тези държави членки и защита на потребителите от нелоялни практики на многонационални застрахователни дружества;

11.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да се придържа към възложените му от Парламента и от Съвета задачи и мандат и да ги използва пълноценно, като не трябва при никакви обстоятелства да се опитва да надхвърля обхвата на своя мандат; посочва, че съсредоточаването върху мандата, възложен от Парламента и от Съвета, ще доведе до по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите;

12.  споделя безпокойството на Палатата, че чрез партньорските проверки националните надзорни органи имат решаващ глас в основния ръководен орган на Органа, което означава, че те са в състояние да вземат решения относно обхвата на действие на Органа за преразглеждане на собствената им ефективност;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е изпълнено на 95,54%, като са назначени 107 срочно наети служители от общо 112-те работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 101 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Органа са работили 33 договорно наети служители и 18 командировани национални експерти;

14.  изразява съжаление във връзка с небалансираното представителство на мъжете (шестима членове) и жените (един член) в Управителния съвет; отбелязва, че Органът отчита относително добър баланс между половете за 2018 г. по отношение на висшите ръководни кадри (петима мъже и три жени);

15.  отбелязва, че според Палатата Органът все още не е осъществил прехода от регулаторни задачи към надзорни задачи и че Органът следва да увеличи броя на служителите, на които са възложени надзорни задачи;

Обществени поръчки

16.  отбелязва със загриженост, че за една процедура за възлагане на обществена поръчка Органът е приложил критерии за възлагане, които се състоят от несъстезателни ценови елементи; призовава Органа да използва критерии за избор на изпълнител, които вземат предвид най-вече състезателните ценови елементи;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

17.  потвърждава вече въведените от Органа мерки и непрекъснатите му усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за осигуряване на защита на лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва факта, че Органът публикува на своя уебсайт регистър на срещите с външни заинтересовани лица;

18.  подчертава значението на открита, ефикасна и независима администрация за всички агенции на Съюза и за Съюза като цяло; припомня проблема с конфликта на интереси, породен от ситуациите на „кадрова въртележка“, и подчертава необходимостта от единна правна уредба за справяне с тези проблеми;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила одитен доклад относно стрес тестовете в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Stress Tests in EIOPA“), в който са отправени пет препоръки за внасяне на подобрения и вследствие на който е приложен план за действие;

20.  отбелязва, че през 2018 г. Органът е използвал 29 временни работници чрез договори с агенции за временна заетост; припомня, че съгласно Директива 2008/104/ЕО(3) временните работници следва да работят при същите условия на труд, както и служителите, наети пряко от Органа; отбелязва със загриженост, че договорите не са изисквали от агенциите за временна заетост да спазват тези условия на работа, което е създало риск от съдебни спорове и риск за репутацията; призовава Органа да анализира условията на работа на временните работници и да се увери, че те съответстват на законодателството на Съюза и на националното трудово законодателство;

Други коментари

21.  отбелязва, че в бъдеще е възможен спад на приходите на Органа вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; отбелязва, че Органът е изготвил две становища на вниманието на застрахователите и на националните надзорни органи относно стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се избегне прекъсване на предоставянето на услугите и за да се сведе рискът до минимум;

22.  подчертава отговорността на финансовата система за посрещане на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и за гарантиране, че Съюзът ще изпълни задълженията, поети по силата на Парижкото споразумение в контекста на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; подчертава ключовата роля на Органа за интегрирането на свързаните с околната среда, социалните и управленските фактори в регулаторната и надзорната уредба и за мобилизирането и насочването на потоците от частни капитали към устойчиви инвестиции; поради това подчертава необходимостта от достатъчно ресурси, за да се наблюдава прилагането на посочената рамка от страна на финансовите институции и националните компетентни органи;

23.  призовава Органа да се съсредоточи върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 147.
(2) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 149.
(3) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност