Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2091(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0042/2020

Předložené texty :

A9-0042/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0073

Přijaté texty
PDF 165kWORD 51k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 (2019/2091(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a legalitě a o správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10467(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0042/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018 (2019/2091(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10467(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0042/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 (2019/2091(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0042/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“) dosáhl jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 částky 25 207 008 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 5,03 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (9 365 000 EUR, což představuje 37,15 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (15 742 008 EUR, což představuje 62,45 %)(2);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 100 %, takže oproti roku 2017 se zlepšila o 0,21 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 85,48 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 2,61 %;

2.  konstatuje, že činnost orgánu se stále vyvíjí a zahrnuje jak regulační úkoly, tak vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie;

Výkonnost

3.  bere na vědomí, že orgán pro každý ze tří strategických operačních cílů používá kromě interních ukazatelů také klíčové ukazatele výkonnosti, s jejichž pomocí posuzuje přidanou hodnotu svých činností a zkvalitňování svého rozpočtového řízení;

4.  konstatuje, že orgán splnil svůj cíl v případě 11 klíčových ukazatelů výkonnosti; všímá si, že orgán téměř splnil i cíle dvou zbývajících klíčových ukazatelů výkonnosti;

5.  bere na vědomí, že orgán úspěšně odvedl většinu naplánované práce (218 produktů a služeb) a že 25 produktů a služeb dodal s mírným zpožděním kvůli nedostatku zdrojů i kvůli změnám v požadavcích a prioritách; dále konstatuje, že pouze tři úkoly nebyly splněny podle plánu nebo byly splněny s omluvitelným zpožděním;

6.  konstatuje, že orgán v současné době nahrazuje stávající elektronický systém řízení lidských zdrojů systémem Sysper, který poskytla Komise; se znepokojením bere na vědomí zpoždění v zavádění systému Sysper 2; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dalším vývoji v této věci;

7.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán aktivně hledá možnosti zvýšení efektivity a posílení synergií s ostatními agenturami, zejména s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu a společného zadávání veřejných zakázek; vítá, že si orgán stanovil jako prioritu vypracovat s orgány EBA a ESMA společné pokyny k tomu, jak lze do obezřetnostního dohledu zahrnout rizika praní peněz a financování terorismu; důrazně orgán vybízí, aby aktivně usiloval o rozšíření a prohloubení spolupráce se všemi agenturami Unie; kromě toho orgán vyzývá, aby přezkoumal možné způsoby sloučení svých nespecializovaných služeb, např. IKT, s jinými agenturami Unie;

8.  zdůrazňuje, že úkolem orgánu je prosazovat společný režim dohledu v rámci celého evropského finančního systému, díky čemuž má zásadní význam pro zajištění finanční stability, integrovanějšího, účinnějšího a bezpečnějšího finančního trhu i vyšší úrovně ochrany spotřebitelů v Unii, a to podporou rovných podmínek a transparentnosti, pokud jde o trh produktů a finančních služeb;

9.  zdůrazňuje, že orgán hraje ústřední úlohu, pokud jde o vytváření kvalitních společných norem a postupů v oblasti regulace a dohledu, jednotné uplatňování právně závazných aktů Unie, podporu delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, sledování a posuzování tržního vývoje v oblasti své působnosti a zajišťování vyšší ochrany pojistníků, účastníků penzijních systémů a pojištěnců;

10.  zdůrazňuje, že v některých členských státech je třeba zajistit důkladnější dohled, aby bylo možné v těchto členských státech odstraňovat riziková místa na pojistných trzích a chránit spotřebitele před nekalými postupy nadnárodních pojišťoven;

11.  zdůrazňuje, že orgán by se měl při zajišťování toho, aby veškerá činnost byla prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, důsledně zaměřovat pouze na úkoly a mandát, které mu svěřily Evropský parlament a Rada, a že se nesmí nikdy pokoušet o překročení tohoto mandátu; poukazuje na to, že pokud se orgán soustředí na mandát stanovený Evropským parlamentem a Radou, zvýší se účinnost a účelnost využívání zdrojů;

12.  souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že na základě vzájemného hodnocení mají příslušné vnitrostátní orgány rozhodující slovo v hlavním řídícím orgánu EIOPA, což znamená, že jsou schopny rozhodovat o rozsahu činnosti orgánu zaměřené na přezkoumání vlastní účinnosti;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 95,54 %, přičemž ze 112 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 107 (v porovnání se 101 pracovními místy povolenými v roce 2017); konstatuje, že kromě toho v roce 2018 pro orgán pracovalo 33 smluvních zaměstnanců a 18 vyslaných národních odborníků;

14.  vyjadřuje politování nad nerovným zastoupením mužů (šest členů) a žen (jedna členka) ve správní radě; bere na vědomí, že orgán informoval o poměrně vyváženém zastoupení žen a mužů ve vysokých řídících funkcích v roce 2018 (pět mužů a tři ženy);

15.  bere na vědomí, že podle Účetního dvora orgán dosud nedokončil přechod od úkolů spojených s regulací k úkolům spojeným s dohledem a že by měl na úkoly spojené s dohledem vyčlenit více lidských zdrojů;

Zadávání zakázek

16.  se znepokojením bere na vědomí, že orgán v jednom výběrovém řízení použil zadávací kritéria, která sestávala z nekonkurenčních cenových prvků; vyzývá orgán, aby používal kritéria založená na konkurenčních cenových prvcích;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řešení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; všímá si toho, že orgán na svých internetových stránkách zveřejňuje rejstřík schůzek s externími zúčastněnými stranami;

18.  poukazuje na význam otevřené, účinné a nezávislé správy všech agentur Unie a Unie jako celku; připomíná problém střetu zájmů, který vzniká v důsledku tzv. „otáčivých dveří“, a zdůrazňuje, že k řešení těchto problémů je zapotřebí vytvořit jednotný právní rámec;

Vnitřní kontrola

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise vydal auditní zprávu „Zátěžové testy v orgánu EIOPA“, na jejímž základě bylo vydáno pět doporučení ke zlepšení a k provádění akčního plánu;

20.  konstatuje, že orgán v roce 2018 využil prostřednictvím smluv s agenturami práce 29 dočasných pracovníků; připomíná, že podle směrnice 2008/104/ES(3) by tito pracovníci měli mít stejné pracovní podmínky jako přímí zaměstnanci orgánu; se znepokojením však konstatuje, že smlouvy agenturám práce dodržování těchto pracovních podmínek neukládaly, což vedlo k soudním sporům a ohrozilo dobré jméno orgánu; vyzývá orgán, aby analyzoval pracovní podmínky svých dočasných pracovníků a zajistil, aby byly v souladu s unijním a vnitrostátním pracovním právem;

Další připomínky

21.  konstatuje, že v budoucnu možná dojde ke snížení příjmů orgánu v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie; bere na vědomí, že orgán vydal dvě stanoviska pro pojistitele a vnitrostátní orgány dohledu o krocích, které by měli učinit k zajištění kontinuálního poskytování služeb a minimalizaci rizika;

22.  zdůrazňuje, že finanční systém musí řešit otázky udržitelnosti a dbát na to, aby Unie plnila závazky přijaté v rámci Pařížské dohody v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu; poukazuje na klíčovou úlohu orgánu při integraci faktorů týkajících se životního prostředí, sociálních věcí a řádné správy do regulačního a dohledového rámce a při mobilizaci a řízení toků soukromého kapitálu směrem k udržitelným investicím; zdůrazňuje proto, že je nutné zajistit dostatečné zdroje, aby bylo možné sledovat naplňování tohoto rámce finančními institucemi a příslušnými vnitrostátními orgány;

23.  vyzývá orgán, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(4) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 147.
(2) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 149.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí