Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2091(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0042/2020

Esitatud tekstid :

A9-0042/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0073

Vastuvõetud tekstid
PDF 145kWORD 50k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2091(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (005761/2020 – C9‑0058/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0042/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2091(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0058/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0042/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2091(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0042/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli asutuse 2018. aasta lõplik eelarve 25 207 008 eurot, mis tähendab 2017. aastaga võrreldes 5,03 % kasvu; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (9 365 000 eurot ehk 37,15 %) ja liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste osamaksust (15 742 008 eurot ehk 62,45 %)(2);

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %, mis oli 2017. aasta määrast 0,21 % võrra kõrgem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 85,48 %, mis oli 2017. aasta omast 2,61 % võrra madalam;

2.  märgib, et asutuse töökoormus on pidevalt suurenenud ning asutuse töö hõlmab nii reguleerimisülesandeid kui ka liidu õiguse kohaldamise ja täitmise tagamist;

Tulemuslikkus

3.  märgib, et asutuse kõigi kolme tegevuspõhise strateegilise eesmärgi puhul kasutatakse peale muude asutusesiseste näitajate peamisi tulemusnäitajaid, millega hinnatakse asutuse tegevuse lisaväärtust ja eelarve haldamise parandamist;

4.  märgib, et asutus saavutas eesmärgi 11 peamise tulemusnäitaja puhul; tunnistab, et kahe ülejäänud peamise tulemusnäitaja puhul jäi eesmärgist puudu väga vähe;

5.  märgib, et enamik ameti kavandatud tööst (218 toodet ja teenust) viidi edukalt ellu, kuid 25 toote ja teenuse pakkumine viibis veidi, sest vahenditest ei piisanud ning nõuded ja prioriteedid muutusid; märgib peale selle, et ainult kolmes töövaldkonnas ei jõutud tööga kavakohaselt või lubatava viivitusega valmis;

6.  märgib, et asutus asendab oma praeguse elektroonilise personalijuhtimise süsteemi komisjoni pakutava süsteemiga Sysper; võtab murega teadmiseks, et Sysper 2 kasutuselevõtmine viibib; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, kuidas see edeneb;

7.  märgib rahuloluga, et asutus teeb Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee ja ühishangete kaudu ennetavalt kindlaks, kuidas töötada tõhusamini ja saavutada koostoime teiste asutustega, eelkõige Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA); peab kiiduväärseks, et asutuse jaoks on esmatähtis töötada koostöös EBA ja ESMAga välja ühised suunised selle kohta, kuidas hakata rahapesu tõkestamist ja terrorismi rahastamise riske usaldatavusnõuete täitmise järelevalves arvesse võtma; soovitab asutusel tungivalt püüda igati teha kõigi liidu ametitega veel rohkem ja ulatuslikumat koostööd; peale selle kutsub asutust üles uurima, kas talitusi, mis ei vaja asutuse eriteadmisi, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia talitus, saaks ühendada teiste liidu ametitega;

8.  rõhutab, et asutusel on kogu Euroopa finantssüsteemis ühtse järelevalvekorra edendamisel suur roll, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, tõhusam ja turvalisem finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse, suurendades toodete ja finantsteenuste turul õiglust ja läbipaistvust;

9.  rõhutab, et asutuse keskne roll on aidata kaasa kvaliteetsete ühtsete regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele, õiguslikult siduvate liidu õigusaktide ühtsele kohaldamisele, innustada ja lihtsustada pädevate asutuste vahel ülesannete ja kohustuste delegeerimist, jälgida ja hinnata oma pädevusvaldkonnas turusuundumusi ja tugevdada kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud isikute kaitset;

10.  rõhutab, et teatavates liikmesriikides on vaja rangemat järelevalvet, et kõrvaldada nende kindlustusturgudelt nõrgad kohad ja kaitsta tarbijaid rahvusvaheliste kindlustusandjate ebaausate tavade eest;

11.  rõhutab, et asutus peab tagama samas kõigi ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise, kuid jääma nende ülesannete ja volituste juurde, mille parlament ja nõukogu on talle andnud, ja neid täiel määral kasutama, ning asutus ei tohi mingil juhul proovida oma volitusi ületada; juhib tähelepanu sellele, et kui asutus keskendub parlamendi ja nõukogu antud volitustele, muutub ressursikasutus tõhusamaks ja tulemuslikumaks;

12.  jagab kontrollikoja muret, et vastastikuste eksperdihinnangute andmise tõttu on liikmesriikide järelevalveasutustel asutuse peamises juhtorganis otsustav sõnaõigus, mis tähendab, et neil on võimalik otsustada selle üle, mil määral võib asutus nende enda tulemuslikkust kontrollida;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 95,54 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 112 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 107 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 101); märgib, et 2018. aastal töötas asutuse heaks ka 33 lepingulist töötajat ja 18 lähetatud riiklikku eksperti;

14.  peab kahetsusväärseks, et haldusnõukogu koosseisus puudub meeste (kuus liiget) ja naiste (üks liige) vahel tasakaal; märgib, et asutuse teatel oli tippjuhtide hulgas sooline tasakaal 2018. aastal suhteliselt hea (viis meest ja kolm naist);

15.  märgib, et kontrollikoja hinnangul ei ole asutus veel regulatiivsetelt ülesannetelt järelevalveülesannetele üle läinud ning asutus peaks suurendama järelevalveülesannete täitmiseks ette nähtud inimressursse;

Hanked

16.  märgib murelikult, et asutus kohaldas ühe hankemenetluse puhul hindamiskriteeriume, mis hõlmasid mittekonkurentsivõimelisi hinnaelemente; palub asutusel kasutada hindamiskriteeriume, mis sisaldavad konkurentsivõimelisi hinnaelemente;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

17.  võtab teadmiseks meetmed, mida asutus on juba võtnud, ja tema pidevad jõupingutused läbipaistvuse tagamiseks, huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks ning rikkumisest teatajate kaitseks; märgib, et asutus on oma veebisaidil avaldanud asutuseväliste sidusrühmadega kohtumiste registri;

18.  rõhutab, et kõigi liidu asutuste ja liidu kui terviku jaoks on tähtis avatud, tõhus ja sõltumatu haldus; tuletab meelde nn pöördukseefektist tulenevat huvide konflikti probleemi ja rõhutab, et selliste küsimustega tegelemiseks on vaja ühtset õigusraamistikku;

Sisekontroll

19.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus avaldas auditiaruande „Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve stressitestid“, mille tulemusel esitati tegevuskava parandamiseks ja rakendamiseks viis soovitust;

20.  märgib, et 2018. aastal kasutas asutus tööjõurendiasutustega sõlmitud lepingute alusel 29 ajutist töötajat; tuletab meelde, et direktiivi 2008/104/EÜ(3) kohaselt peaksid ajutistel töötajatel olema samad töötingimused mis asutuse enda palgal olevatel töötajatel; märgib murega, et lepingutega tööjõurendiasutustelt nende töötingimuste järgimist ei nõutud, mis tekitas kohtuvaidluste ja mainega seotud riske; palub asutusel oma ajutiste töötajate töötingimusi analüüsida ning tagada, et need oleksid kooskõlas Euroopa ja liikmesriigi tööõigusega;

Muud märkused

21.  märgib, et Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu võivad asutuse tulud tulevikus väheneda; märgib, et asutus esitas kindlustusandjatele ja riiklikele järelevalveasutustele kaks arvamust meetmete kohta, mida tuleb võtta, et teenuste osutamine ei katkeks ja riskid oleksid võimalikult väiksed;

22.  rõhutab, et finantssüsteem vastutab kestlikkusega seotud probleemide lahendamise ja selle tagamise eest, et liit täidaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist tulenevad, Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustused; rõhutab, et asutusel on suur roll keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimisel õigus- ja järelevalveraamistikku ning erakapitali kaasamisel ja suunamisel kestlikesse investeeringutesse; rõhutab seetõttu, et vaja on piisavalt vahendeid, et jälgida, kuidas finantseerimisasutused ja riikide pädevad asutused raamistikku täidavad;

23.  kutsub asutust keskenduma sellele, et levitada oma teadusuuringute tulemusi üldsuse hulgas ning suhtlema üldsusega sotsiaalmeedia ja muude meediakanalite kaudu;

o
o   o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(4) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 108, 22.3.2018, lk 147.
(2) ELT C 108, 22.3.2018, lk 149.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT L 327, 5.12.2008, lk 9).
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika