Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2091(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0042/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0042/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0073

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 50k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2018: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2091(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (005761/2020 – C9‑0058/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0042/2020),

1.  myöntää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2091(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05761/2020 – C9‑0058/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0042/2020),

1.  hyväksyy Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2091(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0042/2020),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 25 207 008 euroa, mikä merkitsee 5,03 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; ottaa huomioon, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (9 365 000 euroa eli 37,15 prosenttia) sekä jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusosuuksilla (15 742 008 euroa eli 62,45 prosenttia)(2);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia eli 0,21 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2017; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 85,48 prosenttia, mikä merkitsee 2,61 prosentin vähennystä vuoteen 2017 verrattuna;

2.  toteaa, että viranomaisen työmäärä kasvaa jatkuvasti ja työhön sisältyy sekä sääntelytehtäviä että unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaa ja soveltamista;

Tuloksellisuus

3.  panee merkille, että kullakin viranomaisen kolmella toiminnallisesti kohdennetulla strategisella tavoitteella on keskeiset tulosindikaattorit, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja sen talousarviohallinnon parantamista sisäisesti käytettävien muiden indikaattoreiden lisäksi;

4.  panee merkille, että viranomainen saavutti tavoitteensa 11 keskeisen tulosindikaattorin kohdalla; toteaa, että se oli hyvin lähellä saavuttaa myös tavoittamatta jääneet kahdessa keskeisessä tulosindikaattorissa kuvatut tavoitteet;

5.  panee merkille, että suurin osa viranomaisen suunnitellusta työstä (218 tuotetta ja palvelua) toimitettiin onnistuneesti ja että 25 tuotteen ja palvelun toteutus viivästyi vähän riittämättömien resurssien sekä vaatimusten ja painopisteiden muuttumisen vuoksi; panee merkille myös, että vain kolme toimintalinjaa jäi toteuttamatta suunnitellulla tavalla tai niiden toteutus viivästyi liikaa;

6.  panee merkille, että viranomainen aikoo korvata nykyisen sähköisen henkilöresurssien hallintajärjestelmänsä komission tarjoamalla Sysper-järjestelmällä; panee huolestuneena merkille Sysper 2:n täytäntöönpanon viivästymisen; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen pyrkii tunnistamaan ennakoivasti tehokkuus- ja synergiamahdollisuuksia muiden virastojen ja etenkin Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kanssa Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean ja yhteisten hankintojen kautta; suhtautuu myönteisesti viranomaisen ensisijaiseen tavoitteeseen kehittää yhteistyössä EPV:n ja ESMAn kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten rahanpesun torjunta ja terrorismin rahoituksen riskit otetaan huomioon vakavaraisuusvalvonnassa; kannustaa voimakkaasti viranomaista pyrkimään aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä kaikkien unionin virastojen kanssa; kehottaa viranomaista myös selvittämään mahdollisia tapoja yhdistää sen muita kuin asiantuntijayksiköitä, esim. tieto- ja viestintätekniikkayksikön, muiden unionin virastojen kanssa;

8.  korostaa, että viranomaisella on olennainen rooli unionin rahoitusjärjestelmän yhteisen valvontajärjestelmän edistämisessä, jotta voidaan varmistaa rahoitusvakaus, paremmin integroidut, tehokkaammat ja turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä kuluttajansuojan korkea taso unionissa edistämällä tavara- ja rahoituspalvelumarkkinoiden oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta;

9.  korostaa, että viranomaisella on keskeinen tehtävä, sillä se auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä, myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen, edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan sekä edistää vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaa;

10.  korostaa tarkemman valvonnan tarvetta tietyissä jäsenvaltioissa, jotta voidaan puuttua haavoittuvuuksiin näiden jäsenvaltioiden vakuutusmarkkinoilla ja suojella kuluttajia monikansallisten vakuutusyhtiöiden epäreiluilta käytännöiltä;

11.  tähdentää, että viranomaisen olisi pitäydyttävä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa tehtävissä ja toimeksiannossa ja hyödynnettävä niiden tarjoamia toimintamahdollisuuksia täysin samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa, eikä se saa koskaan pyrkiä ylittämään toimeksiantonsa mukaisia valtuuksia; huomauttaa, että keskittyminen parlamentin ja neuvoston osoittamaan toimeksiantoon auttaa käyttämään resurssit tehokkaammin ja vaikuttavammin;

12.  yhtyy tilintarkastustuomioistuimen huoleen siitä, että kansallisilla valvontaviranomaisilla on vertaisarviointien välityksellä ratkaiseva sananvalta viranomaisen tärkeimmässä hallintoelimessä, mikä tarkoittaa, että ne voivat päättää viranomaisen toimien laajuuden niiden oman vaikuttavuuden tarkistamista silmällä pitäen;

Henkilöstöpolitiikka

13.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 95,54 prosenttia ja että 107 väliaikaista tointa unionin talousarviossa hyväksytyistä 112 väliaikaisesta toimesta oli täytettynä (vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 101); panee merkille, että vuonna 2018 viranomaisen palveluksessa työskenteli lisäksi 33 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 18 kansallista asiantuntijaa;

14.  pitää valitettavana, että miehet (kuusi jäsentä) ja naiset (yksi jäsen) eivät ole tasapuolisesti edustettuina johtokunnassa; panee merkille, että viranomaisen mukaan ylempien johtajien kohdalla sukupuolet olivat vuonna 2018 melko tasapuolisesti edustettuina (viisi miestä ja kolme naista);

15.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan viranomainen ei ole vielä saattanut päätökseen siirtymistä sääntelytehtävistä valvontatehtäviin ja viranomaisen olisi lisättävä valvontatehtäviin osoitettavia henkilöresursseja;

Hankinnat

16.  panee huolestuneena merkille, että viranomaisen yhteen hankintamenettelyyn soveltamat sopimuksentekoperusteet muodostuivat kilpailuun perustumattomista hintatekijöistä; kehottaa viranomaista käyttämään sopimuksentekoperusteita, jotka muodostuvat kilpailuun perustuvista hintatekijöistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  panee merkille viranomaisen jo käyttöön ottamat toimenpiteet sekä sen jatkuvat pyrkimykset avoimuuden varmistamiseksi, eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; toteaa, että viranomainen julkistaa verkkosivustollaan luettelon ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista;

18.  korostaa avoimen, tehokkaan ja riippumattoman hallinnon merkitystä kaikkien unionin virastojen ja koko unionin kannalta; muistuttaa pyöröovi-ilmiöön kuuluvien tilanteiden aiheuttamasta eturistiriitaongelmasta ja korostaa, että tällaisten kysymysten käsitteleminen edellyttää yhtenäistä oikeuskehystä;

Sisäiset kontrollit

19.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus julkaisi viranomaisen stressitestejä koskevan tarkastuskertomuksen, jonka johdosta annettiin viisi parannussuositusta ja ryhdyttiin toteuttamaan toimintasuunnitelmaa;

20.  panee merkille, että vuonna 2018 viranomainen käytti 29:ää tilapäistyöntekijää vuokratyöyritysten kanssa tehtyjen sopimusten kautta; muistuttaa, että direktiivin 2008/104/EY(3) mukaan näillä työntekijöillä olisi oltava samat työehdot ja -olot kuin viranomaisen suoraan palkkaamilla työntekijöillä; panee huolestuneena merkille, että sopimuksissa ei vaadittu vuokratyöyrityksiä noudattamaan kyseisiä työehtoja, mikä aiheutti oikeudenkäyntien ja maineeseen liittyviä riskejä; kehottaa viranomaista perehtymään tilapäistyöntekijöidensä työehtoihin ja -oloihin ja huolehtimaan siitä, että ne ovat unionin ja kansallisen työlainsäädännön mukaisia;

Muita huomautuksia

21.  toteaa, että tulevaisuudessa viranomaisen tulot mahdollisesti vähenevät Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eromaisen seurauksena; panee merkille, että viranomainen antoi vakuutuksenantajille ja kansallisille valvontaviranomaisille kaksi lausuntoa toimenpiteistä, joilla pyritään välttämään palvelukatkot ja minimoimaan riskit;

22.  korostaa rahoitusjärjestelmän vastuuta pyrittäessä vastaamaan kestävyyshaasteisiin ja varmistamaan, että unioni täyttää velvoitteet, joihin se on sitoutunut ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen puitteissa tehdyn Pariisin sopimuksen yhteydessä; korostaa viranomaisen tärkeää roolia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden sisällyttämisessä sääntely- ja valvontakehykseen sekä pantaessa liikkeelle ja ohjattaessa yksityisen pääoman virtoja kestäviin investointeihin; korostaa siksi, että tarvitaan riittävästi resursseja, jotta voidaan valvoa tapaa, jolla rahoituslaitokset ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset panevat tätä kehystä täytäntöön;

23.  kehottaa viranomaista keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o
o   o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 14. toukokuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan(4).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 147.
(2) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 149.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19. marraskuuta 2008, vuokratyöstä (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9).
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0121.

Päivitetty viimeksi: 31. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö