Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2091(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0042/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0042/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0073

Usvojeni tekstovi
PDF 155kWORD 50k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. (2019/2091(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. (2019/2091(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. (2019/2091(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje(1) (dalje u tekstu: „Nadzorno tijelo”) njegov konačni proračun za financijsku godinu 2018. iznosio 25 207 008 EUR, što je povećanje od 5,03 % u odnosu na 2017.; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (9 365 000 EUR, što odgovara udjelu od 37,15 %) i doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica (15 742 008 EUR, što odgovara udjelu od 62,45 %)(2);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je povećanje od 0,21 % u odnosu na 2017.; napominje, nadalje, da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 85,48 %, što je smanjenje od 2,61 % u odnosu na 2017.;

2.  napominje da se radno opterećenje Nadzornog tijela stalno mijenja te da uključuje regulatorne zadaće i provedbu i primjenu prava Unije;

Uspješnost

3.  primjećuje da sva tri operativno usmjerena strateška cilja Nadzornog tijela uz ostale pokazatelje koji se upotrebljavaju interno imaju i ključne pokazatelje uspješnosti kojima se procjenjuje dodana vrijednost njegovih aktivnosti i poboljšanje njegova upravljanja proračunom;

4.  napominje da je Nadzorno tijelo postiglo cilj za 11 ključnih pokazatelja uspješnosti; uviđa da je Nadzorno tijelo bilo blizu postizanja cilja i za preostala dva ključna pokazatelja uspješnosti i da mu je za to nedostajalo vrlo malo;

5.  primjećuje da je većina planiranog rada Nadzornog tijela (218 proizvoda i usluga) uspješno isporučena te da je zbog nedostatnih resursa došlo do manjih kašnjenja u isporuci 25 proizvoda i usluga, ali i zbog promjena u zahtjevima i prioritetima; nadalje primjećuje da samo tri radna toka nisu dostavljena prema planu ili su isporučena s prihvatljivim kašnjenjem;

6.  napominje da Nadzorno tijelo zamjenjuje aktualni elektronički sustav upravljanja ljudskim resursima sustavom Sysper, koji pruža Komisija; sa zabrinutošću primjećuje kašnjenje u provedbi sustava Sysper 2; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o razvoju događaja u tom pogledu;

7.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo proaktivno u utvrđivanju prilika za učinkovitost i sinergije s drugim agencijama, osobito s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA) i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), putem Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela i putem zajedničke javne nabave; pozdravlja prioritet Nadzornog tijela da u suradnji s EBA-om i ESMA-om razvije zajedničke smjernice o tome kako sprečavanje pranja novca i rizik od financiranja terorizma integrirati u bonitetni nadzor; snažno potiče Nadzorno tijelo da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; usto poziva Nadzorno tijelo da istraži mogućnosti spajanja svojih službi koje nisu stručne naravi, poput IKT-a, s onima ostalih agencija Unije;

8.  naglašava da je uloga Nadzornog tijela u promicanju zajedničkog nadzornog režima u cijelom europskom financijskom sustavu ključna za jamčenje financijske stabilnosti, povezanijih, učinkovitijih i sigurnijih financijskih tržišta kao i veće zaštite potrošača u Uniji promicanjem pravednosti i transparentnosti na tržištu proizvoda i financijskih usluga;

9.  ističe središnju ulogu Nadzornog tijela u doprinošenju kvalitetnim zajedničkim regulatornim i nadzornim standardima i praksama, dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticanju i olakšavanju delegiranja zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima, praćenju i ocjenjivanju tržišnim kretanjima u opsegu njegove nadležnosti te podupiranju zaštite osiguranika, članova mirovinskog sustava i korisnika;

10.  naglašava potrebu za pomnijim nadzorom u određenim državama članicama radi rješavanja slabih točaka na tržištima osiguranja tih država članica i zaštite potrošača od nepoštenih praksi multinacionalnih osiguravajućih društava;

11.  naglašava da bi se Nadzorno tijelo trebalo pridržavati zadaća i mandata koje su mu dodijelili Parlament i Vijeće i u potpunosti iskoristiti te da Nadzorno tijelo nikada ne smije pokušati prekoračiti svoj mandat i pritom osigurati da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima; ističe da će fokusiranje na mandat koji su mu dodijelili Parlament i Vijeće dovesti do djelotvornije i učinkovitije uporabe resursa;

12.  dijeli zabrinutost Revizorskog suda u vezi s time da nacionalna nadzorna tijela s pomoću istorazinskih ocjena imaju odlučujući utjecaj u glavnom upravljačkom tijelu Nadzornog tijela, što znači da mogu odlučivati u kojem će opsegu Nadzorno tijelo djelovati pri preispitivanju njihove djelotvornosti;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 95,54 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 107 od 112 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije, u odnosu na 101 odobreno radno mjesto 2017.; također napominje da su 2018. za Nadzorno tijelo radila 33 ugovorna djelatnika i 18 upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  žali zbog neuravnoteženog sudjelovanja muškaraca (šest članova) i žena (jedna članica) u Upravnom odboru; napominje da je Nadzorno tijelo izvijestilo o relativno dobroj rodnoj ravnoteži za 2018. kad je riječ o višem rukovodstvu (pet muškaraca i tri žene);

15.  napominje da Revizorski sud smatra da Nadzorno tijelo još nije ostvarilo prelazak s regulatornih zadaća na nadzorne zadaće i da bi trebalo jačati ljudske resurse koji se bave nadzornim zadaćama;

Javna nabava

16.  sa zabrinutošću primjećuje da je Nadzorno tijelo za jedan postupak javne nabave primijenilo kriterije za dodjelu koji su se sastojali od nekonkurentnih cjenovnih elemenata; poziva Nadzorno tijelo da primjenjuje kriterije za dodjelu koji su usmjereni na konkurentne cjenovne elemente;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

17.  prima na znanje mjere koje je Nadzorno tijelo već poduzelo i njegove stalne napore radi osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; ističe činjenicu da Nadzorno tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje registar sastanaka s vanjskim dionicima;

18.  naglašava važnost otvorene, učinkovite i neovisne uprave za sve agencije Unije i Uniju u cjelini; podsjeća na problem sukoba interesa koji proizlazi iz prakse „rotirajućih vrata” i naglašava potrebu za jedinstvenim pravnim okvirom za rješavanje takvih problema;

Unutarnje kontrole

19.  primjećuje da je Komisijina Služba za unutarnju reviziju objavila izvješće o reviziji „Testiranje otpornosti na stres u EIOPA-i”, koje je dovelo do pet preporuka za poboljšanje i provedbu akcijskog plana;

20.  primjećuje da je Nadzorno tijelo 2018. u okviru ugovora s poduzećima za privremeno zapošljavanje zapošljavalo 29 privremenih djelatnika; podsjeća da bi, u skladu s Direktivom 2008/104/EZ(3), ti radnici trebali raditi pod istim radnim uvjetima kao i radnici koje izravno zapošljava Nadzorno tijelo; sa zabrinutošću primjećuje da se ugovorima od poduzeća za privremeno zapošljavanje nije zahtijevalo da poštuju te radne uvjete, što dovodi do rizika od sudskog spora i rizika za ugled; poziva Nadzorno tijelo da analizira radne uvjete svojih privremenih djelatnika i zajamči da su oni u skladu sa radnim pravom Unije i nacionalnim radnim pravom;

Druge primjedbe

21.  napominje da je moguće da će se zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije prihodi Nadzornog tijela u budućnosti smanjiti; primjećuje da je Nadzorno tijelo objavilo dva mišljenja za osiguravatelje i nacionalna nadzorna tijela o koracima koje treba poduzeti kako bi se izbjegli prekidi usluge i smanjili rizici;

22.  ističe odgovornost financijskog sustava u pružanju odgovora na izazove u pogledu održivosti i osiguravanju toga da Unija ispunjava obveze preuzete Pariškim sporazumom u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama; ističe ključnu ulogu Nadzornog tijela u uključivanju okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u regulatorni i nadzorni okvir te u mobiliziranju i usmjeravanju tokova privatnog kapitala prema održivim ulaganjima; stoga naglašava da su potrebni dostatni resursi kako bi financijske institucije i nacionalna nadležna tijela mogli pratiti provedbu tog okvira;

23.  poziva Nadzorno tijelo da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 147.
(2) SL C 108, 22.3.2018., str. 149.
(3) Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL L 327, 5.12.2008., str. 9.).
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti