Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2091(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0042/2020

Pateikti tekstai :

A9-0042/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0073

Priimti tekstai
PDF 159kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2091(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0042/2020),

1.  patvirtina Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2091(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0042/2020),

1.  pritaria Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2091(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0042/2020),

A.  kadangi, kaip matyti iš Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestinės(1), jos galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 25 207 008 EUR, t. y. 5,03 proc. didesnis nei 2017 m.; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (9 365 000 EUR, t. y. 37,15 proc.) ir valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų įnašais (15 742 008 EUR, t. y. 62,45 proc.)(2);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Institucijos metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 0,21 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 85,48 proc., t. y. 2,61 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.;

2.  pažymi, kad Institucijos darbo krūvis nuolat kinta ir jos darbas apima tiek reguliavimo užduotis, tiek Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą ir taikymą;

Veikla

3.  pažymi, kad Institucija, siekdama kiekvieno iš trijų strateginių tikslų veiklos vykdymo srityje, be kitų vidinių rodiklių, naudoja pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), pagal kuriuos vertina savo veiklos pridėtinę vertę ir biudžeto valdymo tobulinimą;

4.  pažymi, kad Institucija pasiekė užsibrėžtus tikslus pagal 11 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių; pripažįsta, kad Institucijai beveik pavyko pasiekti likusius du pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurių įgyvendinimui trūko visai nedaug;

5.  pažymi, kad dauguma Institucijos planuotų darbų (218 produktų ir paslaugų) buvo atlikta sėkmingai ir kad dėl nepakankamų išteklių, taip pat dėl pasikeitusių reikalavimų ir prioritetų šiek tiek vėluota pateikti 25 produktus ir paslaugas; be to, pažymi, kad tik trys darbo kryptys nebuvo įgyvendintos taip, kaip planuota, arba buvo toleruotinai vėluojama;

6.  pažymi, kad Institucija keičia savo dabartinę e. žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą sistema Sysper, kurią teikia Komisija; susirūpinęs pažymi, kad vėluojama įdiegti sistemą Sysper 2; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje srityje;

7.  su džiaugsmu pažymi, kad Institucija aktyviai ieško veiksmingumo ir sąveikos su kitomis agentūromis galimybių, visų pirma su Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), pasitelkiant Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą ir vykdant bendrus viešuosius pirkimus; palankiai vertina Institucijos prioritetinį tikslą bendradarbiaujant su EBI ir ESMA parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą; primygtinai ragina Instituciją aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis; be to, ragina Instituciją išnagrinėti, kaip būtų galima sujungti jos neekspertines paslaugas, pvz., IRT, su kitomis Sąjungos agentūromis;

8.  pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą Europos finansų sistemos priežiūros tvarką yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, veiksmingesnę ir saugesnę finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje skatinant sąžiningumą ir skaidrumą produktų ir finansinių paslaugų rinkoje;

9.  pabrėžia, kad pagrindinė Institucijos užduotis – prisidėti įtvirtinant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ir sudaryti palankesnes sąlygas joms tai daryti, pagal savo kompetenciją stebėti rinkos pokyčius bei gauti informacijos apie juos ir stiprinti apdraustųjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų apsaugą;

10.  pabrėžia, kad tam tikrose valstybėse narėse reikia vykdyti atidesnę priežiūrą, siekiant spręsti šių valstybių narių draudimo rinkų pažeidžiamumo problemas ir apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos tarptautinių draudimo bendrovių praktikos;

11.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, turėtų laikytis Parlamento ir Tarybos jai pavestų užduočių ir įgaliojimų ir visapusiškai jais naudotis ir niekada neturi bandyti jų viršyti; atkreipia dėmesį į tai, kad sutelkus dėmesį į Parlamento ir Tarybos suteiktų įgaliojimų vykdymą bus veiksmingiau ir efektyviau naudojami ištekliai;

12.  kaip ir Audito Rūmai yra susirūpinęs dėl to, kad atlikdamos tarpusavio vertinimus, nacionalinės priežiūros institucijos turi lemiamą žodį pagrindiniame Institucijos valdymo organe, o tai reiškia, kad jos gali spręsti dėl Institucijos veiksmų siekiant įvertinti jų pačių veiksmingumą apimties;

Personalo politika

13.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 95,54 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų 112 laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 107 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2017 m. patvirtintu 101 etatu); pažymi, kad, be to, 2018 m. Institucijoje dirbo 33 sutartininkai ir 18 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

14.  apgailestauja dėl nesubalansuoto vyrų (šešių narių) ir moterų (vienos narės) dalyvavimo valdyboje; pažymi, kad Institucija pranešė, jog 2018 m. lyčių pusiausvyra vyresniųjų vadovų (penkių vyrų ir trijų moterų) atžvilgiu buvo palyginti gera;

15.  pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, Institucija dar neperėjo nuo reguliavimo prie priežiūros užduočių ir kad Institucija turėtų stiprinti priežiūros užduotims skirtus žmogiškuosius išteklius;

Viešieji pirkimai

16.  susirūpinęs pažymi, kad vienos viešųjų pirkimų procedūros atveju Institucija taikė sutarties skyrimo kriterijus, susidedančius iš nekonkurencingų kainos elementų; ragina Instituciją taikyti tokius sutarties skyrimo kriterijus, kuriais didžiausias dėmesys skiriamas konkurencingiems kainos elementams;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17.  pripažįsta Institucijos taikomas priemones ir jos dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą, užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti, taip pat apsaugoti pranešėjus apie pažeidimus; pažymi tai, kad Institucija savo interneto svetainėje skelbia darbuotojų susitikimų su išorės suinteresuotaisiais subjektais registrą;

18.  pabrėžia atviro, veiksmingo ir nepriklausomo administravimo svarbą visoms Sąjungos agentūroms ir visai Sąjungai; primena interesų konflikto problemą, kylančią dėl „sukamųjų durų“ reiškinių, ir pabrėžia, kad reikia bendros teisinės sistemos tokiems klausimams spręsti;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad, Komisijos vidaus audito tarnybai paskelbus audito ataskaitą dėl „Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis EIOPA“, kurioje pateiktos penkios rekomendacijos dėl tobulintinų sričių, Institucija įgyvendino veiksmų planą;

20.  pažymi, kad 2018 m. Institucija įdarbino 29 laikinuosius darbuotojus pagal sutartis su laikinojo įdarbinimo agentūromis; primena, kad pagal Direktyvą 2008/104/EB(3) minėti darbuotojai turėtų dirbti tokiomis pat darbo sąlygomis kaip ir Institucijos tiesiogiai įdarbinti darbuotojai; susirūpinęs pažymi, kad sutartyse nebuvo reikalaujama, kad laikinojo įdarbinimo įmonės laikytųsi šių darbo sąlygų, o dėl to kyla teisminių ginčų rizika ir rizika reputacijai; ragina Instituciją išanalizuoti savo laikinųjų darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jos atitiktų Sąjungos ir nacionalinę darbo teisę;

Kitos pastabos

21.  pažymi, kad ateityje gali sumažėti Institucijos pajamos dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos; pažymi, kad Institucija draudikams ir nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikė dvi nuomones dėl veiksmų, kurių reikia imtis siekiant išvengti paslaugų teikimo nutraukimo ir sumažinti riziką;

22.  pabrėžia finansų sistemos atsakomybę įveikiant su tvarumu susijusius iššūkius ir užtikrinant, kad Sąjunga vykdytų Paryžiaus susitarime prisiimtus įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją; pabrėžia itin svarbų Institucijos vaidmenį integruojant su aplinka, socialiniais ir valdymo aspektais susijusius veiksnius į reguliavimo ir priežiūros sistemą ir sutelkiant bei nukreipiant privačiojo kapitalo srautus tvarioms investicijoms; todėl pabrėžia, kad reikia pakankamai išteklių skirti stebėsenai, kaip finansų įstaigos ir nacionalinės kompetentingos institucijos įgyvendina šią sistemą;

23.  ragina Instituciją sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(4) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 108, 2018 3 22, p. 147.
(2) OL C 108, 2018 3 22, p. 149.
(3) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika