Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2091(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0042/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0042/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0073

Pieņemtie teksti
PDF 161kWORD 52k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele Galīgā redakcija
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2091(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(7), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0042/2020),

1.  sniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2019/2091(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(7), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0042/2020),

1.  apstiprina Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2091(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0042/2020),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (“Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 25 207 008 EUR, kas ir par 5,03 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (9 365 000 EUR jeb 37,15 %) un dalībvalstu uzraudzības iestāžu iemaksām (15 742 008 EUR jeb 62,45 %)(2);

B.  tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, kas ir par 0,21 % augstāks nekā 2017. gadā; turklāt norāda to, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 85,48 %, kas ir par 2,61 % zemāks nekā 2017. gadā;

2.  norāda, ka Iestādes darba apjoms pastāvīgi mainās un ietver gan regulatīvus uzdevumus, gan Savienības tiesību aktu izpildi un piemērošanu;

Sniegums

3.  norāda, ka katram no trijiem Iestādes uz darbību virzītajiem stratēģiskajiem mērķiem papildus citiem iekšēji izmantotiem rādītājiem ir galvenie snieguma rādītāji (KPI), ar kuriem novērtē tās darbību pievienoto vērtību un budžeta pārvaldības uzlabošanu;

4.  konstatē, ka Iestāde ir sasniegusi savu mērķi attiecībā uz vienpadsmit KPI; atzīst, ka tā bija tuvu tam, lai sasniegtu mērķi attiecībā uz atlikušajiem diviem KPI, kuru sasniegšanai pietrūka pavisam nedaudz;

5.  norāda, ka lielākā daļa Iestādes plānoto darbu (218 produkti un pakalpojumi) tika paveikti sekmīgi un ka 25 produkti un pakalpojumi nedaudz aizkavējās resursu nepietiekamības, kā arī prasību un prioritāšu izmaiņu dēļ; turklāt norāda, ka tikai trīs darba virzieni netika īstenoti, kā plānots, vai tika īstenoti ar pieļaujamu kavēšanos;

6.  norāda, ka Iestāde pašlaik aizstāj pašreizējo cilvēkresursu e-pārvaldības sistēmu ar sistēmu Sysper, ko nodrošina Komisija; ar bažām norāda uz kavēšanos Sysper 2 īstenošanā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

7.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde, izmantojot Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju un kopīgus iepirkumus, proaktīvi nosaka efektivitātes un sinerģijas iespējas ar citām aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Banku iestādi (EBI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI); atzinīgi vērtē Iestādes prioritāti sadarbībā ar EBI un EVTI izstrādāt kopīgus norādījumus par to, kā prudenciālajā uzraudzībā integrēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas riskus; stingri mudina Iestādi aktīvi censties panākt turpmāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām; turklāt aicina Iestādi izpētīt iespējamos veidus, kā tās nespeciālistu pakalpojumus, piemēram, IKT, apvienot ar citām Savienības aģentūrām;

8.  uzsver, ka Iestādei ir ļoti svarīga loma vienota uzraudzības režīma veicināšanā Eiropas finanšu sistēmā, lai Savienībā nodrošinātu finanšu stabilitāti, labāk integrētu, efektīvāku un drošāku finanšu tirgu, kā arī augstu patērētāju aizsardzības līmeni, veicinot taisnīgumu un pārredzamību preču un finanšu pakalpojumu tirgū;

9.  uzsver, ka Iestādes galvenā loma ir veicināt augstas kvalitātes kopējus regulatīvus un uzraudzības standartus un praksi, juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu piemērošanu, stimulēt un veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm, uzraudzīt un izvērtēt tās kompetences jomā esošās tirgus norises un sekmēt apdrošinājuma ņēmēju, pensiju shēmu dalībnieku un labuma guvēju aizsardzību;

10.  uzsver, ka atsevišķās dalībvalstīs ir jāveic ciešāka uzraudzība, lai risinātu attiecīgo dalībvalstu apdrošināšanas tirgu ievainojamību un aizsargātu patērētājus no daudznacionālu apdrošināšanas uzņēmumu negodīgas prakses;

11.  uzsver, ka Iestādei būtu jānodrošina, lai visi uzdevumi tiktu īstenoti pilnībā un ievērojot termiņus, vienlaikus ievērojot un pilnībā izmantojot tikai tos uzdevumus un pilnvaras, ko tai uzticējis Parlaments un Padome, un ka Iestāde nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt pārsniegt savas pilnvaras; norāda, ka koncentrēšanās uz Parlamenta un Padomes uzticētajām pilnvarām ļaus resursus izmantot efektīvāk un lietderīgāk;

12.  piekrīt Revīzijas palātas paustajām bažām, ka, izmantojot salīdzinošo izvērtēšanu, valstu uzraudzības iestādēm ir izšķiroša loma Iestādes galvenajā pārvaldes struktūrā, proti, tās var lemt par Iestādes darbības jomu attiecībā uz pašu valsts uzraudzības iestāžu efektivitātes pārbaudi;

Personāla politika

13.  norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 95,54 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un 107 no Savienības budžetā apstiprinātajām 112 pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 101 apstiprinātu vietu 2017. gadā); norāda, ka 2018. gadā Iestādē strādāja arī 33 līgumdarbinieki un 18 norīkotie valstu eksperti;

14.  pauž nožēlu par to, ka vīriešu (seši valdes locekļi) un sieviešu (viens valdes loceklis) pārstāvība valdē nav līdzsvarota; norāda, ka Iestāde ir ziņojusi par salīdzinoši labu dzimumu līdzsvaru 2018. gadā attiecībā uz augstākā līmeņa vadītājiem (pieci vīrieši un trīs sievietes);

15.  norāda, ka Revīzijas palāta uzskata, ka Iestāde vēl nav pabeigusi pāreju no regulēšanas uz uzraudzību un ka tai būtu jālielina uzraudzības uzdevumiem piešķirtie cilvēkresursi;

Iepirkums

16.  ar bažām norāda, ka Iestāde vienā iepirkuma procedūrā piemēroja piešķiršanas kritērijus, kas ietvēra ārpus konkurences esošus cenu elementus; aicina Iestādi izmantot piešķiršanas kritērijus, kuros galvenokārt ņem vērā konkurētspēju nodrošinošus cenu elementus;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

17.  pieņem zināšanai Iestādes jau ieviestos pasākumus un pašreizējos centienus nodrošināt pārredzamību, novērst un pārvaldīt interešu konfliktus un aizsargāt trauksmes cēlējus; pieņem zināšanai to, ka Iestāde savā tīmekļa vietnē publicē reģistru, kurā tiek apkopotas sanāksmes ar ārējām ieinteresētajām personām;

18.  uzsver, ka ir svarīgi, lai visām Savienības aģentūrām un Savienībai kopumā būtu atvērta, efektīva un neatkarīga administrācija; atgādina par interešu konfliktu saistībā ar “virpuļdurvju efekta” situācijām un uzsver, ka šādu jautājumu risināšanai ir vajadzīgs vienots tiesiskais regulējums;

Iekšējā kontrole

19.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests sagatavoja revīzijas ziņojumu par stresa testiem EAAPI, kura rezultātā tika sniegti pieci ieteikumi rīcības plāna uzlabošanai un īstenošanai;

20.  norāda, ka 2018. gadā Iestāde, slēdzot līgumus ar pagaidu darba aģentūrām, nodarbināja 29 pagaidu darbiniekus; atgādina, ka saskaņā ar Direktīvu 2008/104/EK(3) minētajiem darbiniekiem būtu jānodrošina tādi paši darba apstākļi kā Iestādes tieši nodarbinātajam personālam; ar bažām norāda, ka līgumos nebija prasības pagaidu darba aģentūrām ievērot minētos darba apstākļus, radot tiesāšanās risku un reputācijas apdraudējumu; tādēļ aicina Iestādi analizēt pagaidu darbinieku darba apstākļus un nodrošināt, ka tie atbilst Savienības un valsts darba tiesībām;

Citi komentāri

21.  norāda, ka sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības Iestādes ieņēmumi, iespējams, vēl vairāk samazināsies; norāda, ka Iestāde ir sniegusi divus atzinumus apdrošinātājiem un valstu uzraudzības iestādēm par pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu pakalpojumu pārtraukumus un līdz minimumam samazinātu risku;

22.  uzsver, ka finanšu sistēmas pienākums ir reaģēt uz ilgtspējas izaicinājumiem un nodrošināt, ka Savienība īsteno saistības, ko tā ir uzņēmusies Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes nolīgumā; uzsver Iestādes nozīmīgo lomu attiecībā uz vidisko, sociālo un ar pārvaldību saistīto faktoru iestrādi regulatīvajā un uzraudzības sistēmā un privāto kapitāla plūsmu izmantošanu un novirzīšanu ilgtspējīgām investīcijām; tādēļ uzsver, ka ir vajadzīgi pietiekami resursi, lai uzraudzītu to, kā finanšu iestāde un kompetentās valsts iestādes minēto sistēmu īsteno;

23.  aicina Iestādi koncentrēties uz tās veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

o
o   o

24.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada 14. maija rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(4).

(1) OV C 108, 22.3.2018., 147. lpp.
(2) OV C 108, 22.3.2018., 149. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām (OV L 327, 5.12.2008., 9. lpp.).
(4) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0121.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika