Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2091(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0042/2020

Predložena besedila :

A9-0042/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0073

Sprejeta besedila
PDF 152kWORD 49k
Četrtek, 14. maj 2020 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2020 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018 (2019/2091(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018 skupaj z odgovori agencij(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4), zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 105,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2018;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
(2) UL C 417, 11.12.2019, str. 34
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) UL L 122, 10.5.2019, str. 1.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2020 o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018 (2019/2091(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018 skupaj z odgovori agencij(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4), zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 105,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
(2) UL C 417, 11.12.2019, str. 34
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) UL L 122, 10.5.2019, str. 1.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2020 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018 (2019/2091(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je končni proračun organa v proračunskem letu 2018 znašal 25.207.008 EUR, kar predstavlja povečanje za 5,03 % v primerjavi z letom 2017; ker se organ financira iz prispevkov Unije (9.365.000 EUR, kar predstavlja 37,15 %) in iz prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic (15.742.008 EUR, kar predstavlja 62,45 %)(2);

B.  ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2018 znašala 100 %, kar predstavlja povečanje za 0,21 % v primerjavi z letom 2017; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 85,48 %, kar predstavlja zmanjšanje za 2,61 % v primerjavi z letom 2017;

2.  ugotavlja, da se delovna obremenitev organa ves čas spreminja in vključuje tako regulativne naloge kot izvrševanje in uporabo prava Unije;

Uspešnost

3.  ugotavlja, da ima poleg drugih notranjih kazalnikov vsak od treh operativno usmerjenih strateških ciljev ključne kazalnike uspešnosti za ocenjevanje dodane vrednosti, ki jo prinašajo dejavnosti organa, in za izboljšanje upravljanja njegovega proračuna;

4.  ugotavlja, da je organ dosegel svoj cilj za enajst ključnih kazalnikov uspešnosti; priznava, da je zelo malo manjkalo, da bi dosegel tudi cilj za preostala ključna kazalnika uspešnosti;

5.  je seznanjen, da je bila večina načrtovanega dela organa (218 produktov in storitev) uspešno opravljena in da je pri 25 produktih in storitvah prišlo do manjših zamud zaradi nezadostnih virov, pa tudi zaradi sprememb pri zahtevah in prednostnih nalogah; je seznanjen tudi, da le trije delovni postopki niso bili opravljeni po načrtih ali s sprejemljivo zamudo;

6.  ugotavlja, da organ svoj sedanji sistem elektronskega upravljanja človeških virov nadomešča s sistemom Sysper, ki ga zagotavlja Komisija; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je pri uvedbi sistema Sysper 2 prišlo do zamude; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

7.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si organ prek skupnega odbora evropskih nadzornih organov in skupnega javnega naročanja proaktivno prizadeva opredeliti priložnosti za učinkovitost in sinergijo z drugimi agencijami, zlasti z Evropskim bančnim organom (EBA) in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA); pozdravlja prednostno nalogo organa, da v sodelovanju z organoma EBA in ESMA razvije skupne smernice o tem, kako v bonitetni nadzor vključiti preprečevanje pranja denarja in tveganja v zvezi s financiranjem terorizma; odločno ga spodbuja, naj dejavno išče možnosti za nadaljnje in tesnejše sodelovanje z vsemi agencijami Unije; poleg tega ga poziva, naj preuči možnosti za združitev svojih nestrokovnih storitev, kot je IKT, z drugimi agencijami Unije;

8.  poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve v evropskem finančnem sistemu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanih, učinkovitejših in varnejših finančnih trgov ter visoke stopnje varstva potrošnikov v Uniji z zavzemanjem za pravičnost in preglednost na trgu proizvodov in finančnih storitev;

9.  poudarja, da je osrednja naloga organa prispevati k visokokakovostnim skupnim regulativnim in nadzornim standardom in praksam ter dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, spodbujati in omogočati prenose nalog in odgovornosti med pristojnimi organi, v okviru svoje pristojnosti spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov na trgu ter spodbujati varstvo imetnikov zavarovalnih polic, pokojninskih zavarovancev in upravičencev;

10.  poudarja, da je v nekaterih državah članicah potreben strožji nadzor, da se odpravijo šibke točke na njihovih zavarovalniških trgih in da se potrošnike zaščiti pred nepoštenimi praksami multinacionalnih zavarovalnic;

11.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge in se pri tem omejiti izključno na naloge in mandat, ki sta mu jih dodelila Parlament in Svet, nikoli pa ne sme poskušati preseči svojega mandata; poudarja, da bo osredotočenost na mandat, ki sta mu ga dodelila Parlament in Svet, vodila k uspešnejši in učinkovitejši rabi virov;

12.  se strinja s pomisleki Računskega sodišča v zvezi s tem, da imajo nacionalni nadzorniki prek medsebojnih strokovnih pregledov odločilno besedo v glavnem upravnem organu organa, kar pomeni, da lahko pri pregledovanju uspešnosti njihovega dela odločajo o tem, v kolikšnem obsegu bo organ ukrepal;

Kadrovska politika

13.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen 95,54-odstotno, saj je organ zaposloval 107 od 112 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2017 je bilo odobreno 101 delovno mesto); ugotavlja tudi, da je za organ v letu 2018 delalo 33 pogodbenih uslužbencev in 18 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

14.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost moških (šest članov) in žensk (ena članica) v upravnem odboru; je seznanjen, da je organ sporočil relativno dobro uravnoteženost po spolu za leto 2018 v zvezi z višjim vodstvom (pet moških in tri ženske);

15.  je seznanjen, da organ po mnenju Računskega sodišča še ni uresničil prehoda z regulativnih nalog na nadzorne naloge in da bi moral organ dodeliti več človeških virov za nadzorne naloge;

Javna naročila

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je organ pri enem postopku za oddajo javnega naročila uporabil merila, ki so jih sestavljali nekonkurenčni cenovni elementi; poziva organ, naj uporablja merila za oddajo naročila, ki so osredotočena na konkurenčne cenovne elemente;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

17.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je organ že sprejel, in njegovimi stalnimi prizadevanji za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito prijaviteljev nepravilnosti; je seznanjen, da organ na svojem spletnem mestu objavlja register sestankov z zunanjimi deležniki;

18.  poudarja, kako pomembna je odprta, učinkovita in neodvisna uprava za vse agencije Unije in Unijo kot celoto; opozarja na težavo nasprotja interesov, ki je posledica pojava vrtljivih vrat, in poudarja, da je za obravnavanje tovrstnih težav potreben enoten pravni okvir;

Notranje kontrole

19.  ugotavlja, da je Služba Komisije za notranjo revizijo izdala revizijsko poročilo o stresnih testih, opravljenih za organ, na podlagi katerega je bilo izdanih petih priporočil za izboljšanje in se je začel izvajati akcijski načrt;

20.  ugotavlja, da je za organ v letu 2018 na podlagi pogodb z agencijami za začasno delo delalo 29 začasnih delavcev; opozarja, da bi morali v skladu z Direktivo 2008/104/ES(3) ti delavci delati v enakih delovnih pogojih kot delavci, ki so neposredno zaposleni pri organu; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da pogodbe niso vsebovale zahteve, naj agencije za začasno delo spoštujejo te pogoje, kar je povzročilo tveganja sodnih postopkov in izgube ugleda; poziva organ, naj analizira delovne pogoje svojih začasnih delavcev in zagotovi, da bodo v skladu z delovnim pravom Unije in nacionalnim delovnim pravom;

Druge pripombe

21.  je seznanjen, da je zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije možno nadaljnje zmanjšanje prihodkov organa; ugotavlja, da je organ za zavarovatelje in nacionalne nadzorne organe pripravil mnenji o korakih, ki jih je treba sprejeti, da bi preprečili prekinitve storitev in zmanjšali tveganje;

22.  poudarja, da je finančni sistem odgovoren za reševanje izzivov v zvezi s trajnostjo in zagotavljanje, da Unija izpolni obveznosti, ki jih je v okviru Pariškega sporazuma prevzela na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja; poudarja ključno vlogo organa pri vključevanju dejavnikov, povezanih z okoljem, družbo in upravljanjem, v regulativni in nadzorni okvir ter pri mobilizaciji in usmerjanju tokov zasebnega kapitala v trajnostne naložbe; zato poudarja, da je treba zagotoviti zadostna sredstva, da bi finančne institucije in pristojni nacionalni organi lahko spremljali izvajanje tega okvira;

23.  poziva organ, naj se osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav v splošni javnosti in naj slednjo doseže prek družbenih medijev in drugih medijskih kanalov;

o
o   o

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 14. maja 2020(4) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 108, 22.3.2018, str. 147.
(2) UL C 108, 22.3.2018, str. 149.
(3) Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (UL L 327, 5.12.2008, str. 9).
(4) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0121.

Zadnja posodobitev: 31. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov