Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2091(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0042/2020

Ingivna texter :

A9-0042/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0073

Antagna texter
PDF 150kWORD 51k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 (2019/2091(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(5), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0042/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 2019/2091(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(5), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0042/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 (2019/2091(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0042/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten(1) (myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2018 till 25 207 008 EUR, vilket innebär en ökning med 5,03 % jämfört med 2017. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (9 365 000 EUR, vilket motsvarar 37,15 %) och bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter (EUR 15 742 008 EUR, vilket motsvarar 62,45 %)(2).

B.  Revisionsrätten förklarar i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens årliga räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är en ökning med 0,21 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 85,48 %, vilket är en minskning med 2,61 % jämfört med 2017.

2.  Europaparlamentet noterar att myndighetens arbetsbörda ökar konstant och nu omfattar både regleringsuppgifter och genomförandet och tillämpningen av unionsrätten.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar att vart och ett av myndighetens tre operativt inriktade strategiska mål har centrala resultatindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamhet tillför och den förbättring av budgetförvaltningen som skett, utöver andra indikatorer som används internt.

4.  Europaparlamentet noterar att myndigheten uppnådde sitt mål för åtta centrala nyckelutförandeindikatorer. Parlamentet konstaterar att det var nära att uppnå målet för de återstående två centrala resultatindikatorerna, som endast missades med knapp marginal.

5.  Europaparlamentet noterar att huvuddelen av myndighetens planerade arbete (218 produkter och tjänster) levererades framgångsrikt och att 25 produkter och tjänster drabbades av mindre förseningar på grund av otillräckliga resurser men även till följd av förändrade krav och prioriteringar. Parlamentet noterar vidare att endast tre arbetsflöden inte har levererats som planerat eller med en acceptabel fördröjning.

6.  Europaparlamentet noterar att myndigheten håller på att ersätta sitt nuvarande personalförvaltningssystem med Sysper, som tillhandahålls av kommissionen. Parlamentet noterar med oro förseningarna i genomförandet av Sysper 2. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den fortsatta utvecklingen i detta avseende.

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten är proaktiv när det gäller att identifiera möjligheter till effektivitetsvinster och synergieffekter med andra byråer, särskilt med Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), genom de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté och genom gemensamma upphandlingar. Parlamentet välkomnar myndighetens prioritering att i samarbete med EBA och Esma utarbeta gemensamma riktlinjer för hur risker för penningtvätt och finansiering av terrorism ska integreras i tillsynen. Myndigheten uppmanas med eftertryck att aktivt söka ytterligare och bredare samarbete med alla unionens byråer. Myndigheten uppmanas dessutom att undersöka möjliga sätt att slå samman sina icke-experttjänster, t.ex. IKT, med andra unionsbyråer.

8.  Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i främjandet av en gemensam tillsynsordning för hela det europeiska finanssystemet är av avgörande betydelse för att trygga finansiell stabilitet och en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad, samt en hög nivå av konsumentskydd i unionen, genom att främja rättvisa och transparens på marknaden för varor och finansiella tjänster.

9.  Europaparlamentet understryker myndighetens centrala roll för att bidra till gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter, att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sina behörighetsområden och att främja skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare.

10.  Europaparlamentet betonar behovet av närmare tillsyn i vissa medlemsstater i syfte att åtgärda brister på försäkringsmarknaderna i dessa medlemsstater och skydda konsumenterna mot multinationella försäkringsbolags otillbörliga metoder.

11.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och samtidigt noggrant hålla sig till de uppgifter myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet, och att myndigheten aldrig får försöka överskrida sitt mandat. Parlamentet påpekar att fokus på det mandat som tilldelats av parlamentet och rådet kommer att leda till en mer ändamålsenlig och effektiv resursanvändning.

12.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens oro över att nationella tillsynsmyndigheter genom inbördes granskningar har ett avgörande inflytande i myndighetens främsta styrande organ, vilket innebär att de kan bestämma omfattningen av myndighetens granskning av sin egen ändamålsenlighet.

Personalpolitik

13.  Europaparlamentet noterar att 95,54 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 112 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 101 tillåtna tjänster 2017) hade 107 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 33 kontraktsanställda och 18 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2018.

14.  Europaparlamentet beklagar det obalanserade deltagandet av män (sex ledamöter) och kvinnor (en ledamot) i förvaltningsstyrelsen. Parlamentet noterar att myndigheten har rapporterat en relativt god könsfördelning för 2018 när det gäller högre chefer (fem män och tre kvinnor).

15.  Europaparlamentet noterar dock att revisionsrätten anser att myndigheten ännu inte har lyckats genomföra övergången från reglerings- till tillsynsuppgifter och att myndigheten bör stärka de personalresurser som arbetar med tillsynsuppgifter.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar bekymrat att myndigheten tillämpade tilldelningskriterier som bestod av icke konkurrensbaserade priselement för ett upphandlingsförfarande. Myndigheten uppmanas att använda tilldelningskriterier som är inriktade på konkurrensbaserade priskomponenter.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

17.  Europaparlamentet är medvetet om de åtgärder som myndigheten redan har vidtagit och dess pågående insatser för att säkerställa transparens, för att förebygga och hantera intressekonflikter och för att skydda visselblåsare. Parlamentet noterar att myndigheten på sin webbplats offentliggör ett register över möten med externa intressenter.

18.  Europaparlamentet understryker vikten av en öppen, effektiv och oberoende förvaltning för alla unionens byråer och för unionen som helhet. Parlamentet påminner om problemet med intressekonflikter till följd av situationer med ”svängdörrar” och betonar behovet av en enhetlig rättslig ram för att ta itu med dessa frågor.

Internkontroller

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision utfärdade en revisionsrapport om stresstester vid Eiopa, som ledde till fem rekommendationer om förbättringar och genomförandet av en handlingsplan.

20.  Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2018 anlitade 29 tillfälliga arbetstagare genom kontrakt med bemanningsföretag. Parlamentet påminner om att en viktig skyldighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG(3) är att tillfälliga arbetstagare ska ha samma arbetsvillkor som anställda vid myndigheten. Parlamentet noterar med oro att kontrakten inte krävde att bemanningsföretagen skulle respektera dessa arbetsvillkor, vilket därmed skapar rättstvist- och anseenderisker. Parlamentet uppmanar myndigheten att analysera de tillfälligt anställdas arbetsvillkor och se till att de följer europeisk och nationell arbetsrätt.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet noterar att en framtida minskning av myndighetens inkomster är möjlig till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen. Parlamentet noterar att myndigheten utfärdade två yttranden till försäkringsgivare och nationella tillsynsmyndigheter om åtgärder för att undvika avbrott i tjänsten och minimera riskerna.

22.  Europaparlamentet understryker det finansiella systemets ansvar när det gäller att möta hållbarhetsutmaningar och se till att unionen uppfyller sina skyldigheter enligt Parisavtalet inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Parlamentet framhåller myndighetens avgörande roll när det gäller att integrera miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i regelverket och tillsynssystemet och att mobilisera och styra privata kapitalflöden till hållbara investeringar. Parlamentet betonar därför behovet av tillräckliga resurser för att övervaka finansinstitutens och de nationella behöriga myndigheternas genomförande av regelverket.

23.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala medier och andra medier.

o
o   o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 108, 22.3.2018, s. 147.
(2) EUT C 108, 22.3.2018, s. 149.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9).
(4) Antagna texter, P9_TA(2020)0121.

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy