Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2106(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0045/2020

Внесени текстове :

A9-0045/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0074

Приети текстове
PDF 166kWORD 52k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година (2019/2106(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0072/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник на дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0045/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година (2019/2106(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0072/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник на дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0045/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 24.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година (2019/2106(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник на дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0045/2020),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие ECSEL за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа („съвместното предприятие“) беше създадено на 7 юни 2014 г., по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива за „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ („ECSEL“) за срок до 31 декември 2024 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие беше създадено с Решение (ЕС) № 561/2014 на Съвета през юни 2014 г.(1), за да замести и продължи дейността на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC;

В.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Съюзът, държавите членки и – на доброволни начала – асоциираните държави („участващите държави“), и сдружения с частно участие („частни членове“), които представляват техни съставни дружества, и други организации, които са активни в областта на електронните компоненти и системи в Съюза;

Г.  като има предвид, че вноските за съвместното предприятие, предвидени за целия период на „Хоризонт 2020“ възлизат на 1 184 874 000 EUR от Съюза, 1 170 000 000 EUR от участващите в съвместното предприятие държави и 1 657 500 000 от частни членове;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 г. („доклада на Палатата“), заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2018 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 194 100 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 310 554 000 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 98% и 65%;

3.  отбелязва, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4.  отбелязва, че в края на 2018 г. Съюзът е допринесъл средства в размер на 637 600 000 EUR от фонда на Седмата рамкова програма за съфинансиране на съвместни дейности и още 17 900 000 EUR за съфинансиране на съответни административни разходи; отбелязва, че общият размер на поетите задължения за оперативни дейности в рамките на Седмата рамкова програма се равнява на 606 000 000 EUR, а общият размер на съответните плащания – на 529 000 000 EUR; отбелязва, че през 2018 г. процентът на усвояване на наличните бюджетни кредити за плащания в размер на 98 000 000 EUR за проекти по Седмата рамкова програма е бил нисък — 42%, което се дължи основно на забавяния от страна на националните финансиращи органи при предоставянето на сертификати за приключване на проекти за текущи дейности по Седмата рамкова програма;

5.  отбелязва, че плащанията, извършени от съвместното предприятие за проекти по Седмата рамкова програма, са в размер от 41 000 000 EUR, което представлява 22% от общия размер на оперативните плащания, извършени през 2018 г.; в допълнение, отбелязва, че процентът на остатъчни грешки в края на годината е бил 3,36%;

6.  отбелязва, че за оперативните плащания по Седмата рамкова програма съвместното предприятие все още зависи националните органи за финансиране на държавите, участващи в ECSEL, което води до увеличаване на риска по отношение на навременното извършване на окончателните плащания;

7.  отбелязва с безпокойство, че през 2018 г. участващите държави, които трябва да внесат най-малко 1 170 000 000 EUR за оперативните дейности на съвместното предприятие по линия на „Хоризонт 2020“, са поели задължения в размер на 564 000 000 EUR и плащания в размер на 178 000 000 EUR, което представлява 15% от общия размер на изискваните вноски; отбелязва, че ниското ниво на вноските от участващите държави е свързано с факта, че някои от тях потвърждават и отчитат своите разходи пред съвместното предприятие едва след приключване на подкрепяните от тях проекти по „Хоризонт 2020“; отбелязва, че процентът на изпълнение на бюджета за „Хоризонт 2020“ е бил 100% за бюджетните кредити за поети задължения и 72% за бюджетните кредити за плащания и че процентът на бюджетните кредити за плащания е по-нисък поради допълнителната вноска от 20 000 000 EUR, получена през декември 2018 г.;

8.  отбелязва, че от вноските в размер на 1 657 500 000 EUR, които членовете от промишления сектор следва да внесат за дейностите на съвместното предприятие, към края на 2018 г., по изчисления на съвместното предприятие, членовете са направили непарични вноски в размер на 705 400 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 512 000 000 EUR; отбелязва освен това, че паричните вноски на членовете от промишления сектор са възлизали на 11 300 000 EUR, а че техните непарични вноски, които са били докладвани, но не са валидирани, са възлизали на 694 100 000 EUR;

Резултати от изпълнението

9.  отбелязва използването на ключови показатели за ефективност (КПЕ) за измерване на оперативните резултати и изпълнението на програмите, както и че съвместното предприятие работи заедно с останалите съвместни предприятия и заинтересованите страни за определяне на общи КПЕ на въздействието и методологии за оценка на посочените КПЕ;

10.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

11.  приветства факта, че общият ефект на лоста през 2018 г. за програмата на съвместното предприятие, изчислен като разходите по „Хоризонт 2020“ минус финансирането от Съюза, разделено на финансирането от Съюза, е равен на 3, което надхвърля целевия коефициент на ливъридж за целия период от 2014 до 2020 г.; освен това отбелязва, че ако националните разходи се вземат за основа, общият постигнат ефект на лоста е 3,3;

12.  отбелязва, че съвместното предприятие е положило усилия за консолидиране и развитие на своите дейности, за да се даде възможност за гладко и ефективно функциониране на съвместното предприятие; отбелязва, че през 2018 г. са били обявени четири покани за представяне на предложения, в резултат на които са били подбрани 13 съвместни проекта и две действия за координация и подкрепа;

13.  отбелязва, че съвместното предприятие е обявило две покани за представяне на предложения; въпреки че броят на предложенията е намалял за четвърта поредна година, броят на подбраните предложения е същият като през 2017 г.;

14.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие и разпространението на информация за тяхната добавена стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна комуникационна политика, като разпространява резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

Персонал

15.  отбелязва, че от 31 разрешени длъжности по щатното разписание 30 са били заети през 2018 г.: 14 от срочно наети служители и 16 от договорно наети служители; отбелязва също така, че през 2018 г. са били заети постовете на двама ръководители на администрацията, един главен финансов служител и един служител по програма;

16.  отбелязва информацията, съдържаща се в годишния отчет за дейността на съвместното предприятие за 2018 г. по отношение на баланса между половете в проектите по линия на ECSEL, която сочи, че общият брой на жените, участващи в проекти по линия на ECSEL, изпълнявани през 2018 г., и проектите, за които е докладвано през същата година (изпълнявани от 2014 г., 2015 г. и 2016 г.) е 3 336 (или 18%), в сравнение с 14 820 мъже (или 82%); отбелязва, че не всички служители на предприятията – получатели, ангажирани с проекти по линия на ECSEL, извършват научноизследователска дейност и че само 16% от научноизследователския персонал са жени;

Обществени поръчки

17.  отбелязва със сериозна загриженост, че Палатата е установила значителни слабости в управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки за административни услуги; отбелязва въз основа на отговорите на съвместното предприятие, че за справяне с този въпрос е бил определен сътрудник по бюджета, обществените поръчки и договорите;

Вътрешен контрол

18.  приветства факта, че съвместното предприятие е предприело мерки за оценка на извършването на последващи одити от националните финансиращи органи (НФО) и е получило писмени изявления от тях, в които същите декларират, че прилагането на националните процедури осигурява достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите; отбелязва, че в доклада на Палатата се посочва, че Общата служба за одит на Комисията отговаря за последващите одити във връзка с плащанията по линия на „Хоризонт 2020“, а в края на 2018 г. процентът на остатъчна грешка, изчислен от съвместното предприятие, се е равнявал на 1,15%;

19.  отбелязва, че въпросът относно разликите между методологиите и процедурите, които се използват от НФО, вече не е актуален за изпълнението на проектите по програма „Хоризонт 2020“, тъй като последващите одити се извършват или от съвместното предприятие, или от Комисията; отбелязва, че в съответствие с разпоредбите на общия план за последващ одит за „Хоризонт 2020“, съвместното предприятие е получило 22 декларации от общо 27 от националните финансиращи органи и потвърждава, че те предоставят разумна защита на финансовите интереси на неговите членове;

20.  отбелязва, че Комисията извърши окончателната си оценка относно съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC за периода 2008—2013 г., заедно с междинната оценка на дейността на съвместното предприятие в рамките на „Хоризонт 2020“ за периода 2014—2016 г.; отбелязва, че съвместното предприятие е подготвило и приело план за действие за изпълнение на препоръките от тези оценки и че някои дейности вече са започнати; по-голямата част от дейностите обаче остава да бъдат изпълнени през 2019 г., докато за някои от тях беше счетено, че попадат извън обхвата на съвместното предприятие;

21.  отбелязва, че окончателното плащане за изпълнението на споразумението за нивото на обслужване, сключено с член от промишления сектор за предоставяне на комуникационни услуги и за организацията на събития, е било извършено без необходимите разходооправдателни документи;

22.  изисква от Палатата да направи оценка на стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценяване на непаричните вноски и предлага тя да оцени структурата и надеждността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски;

23.  отбелязва със загриженост, че съвместното предприятие е установило, че парични вноски за административни разходи в размер на повече от 1 000 000 EUR не са фактурирани от ENIAC на члена от промишления сектор AENEAS преди създаването на съвместното предприятие; за разрешаването на този проблем, съвместното предприятие е получило 1 000 000 EUR от членовете си под формата на „предплатена парична вноска“; призовава съвместното предприятие да издаде незабавно дебитното известие;

Вътрешен одит

24.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила оценка на риска; отбелязва, че IAS е предприела последващи действия във връзка с препоръките си относно процеса на отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ и резултатите, постигнати от съвместното предприятие; потвърждава факта, че Службата за вътрешен одит е стигнала до заключението, че всички препоръки са били изпълнени по подходящ начин;

Управление на човешките ресурси

25.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. съвместното предприятие е разполагало с 30 служители; отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е попълнило две позиции – една за административен ръководител, и друга – за програмен отговорник, и е публикувало длъжност за командирован национален експерт;

26.  отбелязва факта, че с оглед на адаптирането на структурата на организацията към изпълнението на приоритетите и необходимостта от експертни познания, организационната структура на съвместното предприятие беше актуализирана на 6 август 2018 г.; отбелязва, че през януари 2018 г. управителният съвет утвърди нов набор от пет правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица.

(1) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност