Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2106(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0045/2020

Předložené texty :

A9-0045/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0074

Přijaté texty
PDF 164kWORD 51k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 (2019/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0045/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku ECSEL za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 24.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 (2019/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0045/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 24.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 (2019/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0045/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ECSEL (společný podnik pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (dále jen „společný podnik“)) byl založen dne 7. června 2014 ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to za účelem provádění společné technologické iniciativy pro „elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy“ (dále jen „ECSEL“) na období do 31. prosince 2024;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl založen v červnu 2014 nařízením Rady (EU) č. 561/2014(1) s cílem nahradit společné podniky ARTEMIS a ENIAC a pokračovat v jejich činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Unie, členské státy a na základě dobrovolnosti přidružené země („zúčastněné státy“) a sdružení členů ze soukromého sektoru („členové ze soukromého sektoru“) zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Unii působí v odvětví elektronických součástí a systémů;

D.  vzhledem k tomu, že příspěvky Unie do společného podniku by za celé období programu Horizont 2020 měly podle předpokladů činit 1 184 874 000 EUR, příspěvky zúčastněných států 1 170 000 000 EUR a příspěvky členů ze soukromého sektoru 1 657 500 000 EUR;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) zjišťuje, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku ke dni 31. prosince 2018, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rozpočtový rok 2018 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 194 100 000 EUR a prostředky na platby ve výši 310 554 000 EUR; konstatuje, že míra čerpání u prostředků na závazky činila 98 %a míra čerpání prostředků na platby 65 %;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

4.  konstatuje, že koncem roku 2018 přispěla Unie částkou 637 600 000 EUR z fondu sedmého rámcového programu na spolufinancování společných činností a dalšími 17 900 000 EUR na spolufinancování s tím souvisejících správních nákladů; konstatuje, že kumulovaný závazek na operační činnosti sedmého rámcového programu činil 606 000 000 EUR a odpovídající kumulované platby 529 000 000 EUR; konstatuje, že v roce 2018 byla míra čerpání disponibilních prostředků na platby ve výši 98 000 000 EUR u projektů sedmého rámcového programu nízká, a to 42 %, což bylo především důsledkem zpoždění vnitrostátních financujících orgánů při vydávání osvědčení o dokončení projektu pro probíhající činnosti sedmého rámcového programu;

5.  konstatuje, že platby společného podniku v souvislosti s projekty sedmého rámcového programu činily 41 000 000 EUR, což představovalo 22 % celkových operačních plateb provedených v roce 2018; mimoto konstatuje, že míra zbytkových chyb na konci roku činila 3,36 %;

6.  bere na vědomí, že při operačních platbách sedmého rámcového programu je společný podnik stále závislý na vnitrostátních financujících orgánech zúčastněných států, což má za následek zvýšené riziko týkající se včasného provedení konečných plateb;

7.  konstatuje se znepokojením, že v roce 2018 zúčastněné státy, které mají povinnost poskytnout na operační činnosti programu Horizont 2020 společného podniku finanční příspěvky minimálně ve výši 1 170 000 000 EUR, uzavřely závazky ve výši 564 000 000 EUR a provedly platby ve výši 178 000 000 EUR, což představuje 15 % celkových požadovaných příspěvků; bere za vědomí, že nízká míra příspěvků zúčastněných států souvisí s tím, že některé ze zúčastněných států zaúčtovávají a vykazují náklady společnému podniku až po skončení projektů programu Horizont 2020, které podporují; konstatuje, že míra plnění rozpočtu, který byl na program Horizont 2020 k dispozici, činila 100 % u prostředků na závazky a 72 % u prostředků na platby a že míra čerpání prostředků na platby byla nakonec nižší, a to v důsledku dodatečného příspěvku ve výši 20 000 000 EUR, který společný podnik obdržel v prosinci 2018;

8.  konstatuje, že z 1 657 500 000 EUR, jimiž mají přispět na činnosti společného podniku odvětvoví členové, poskytli tito členové podle odhadu společného podniku do konce roku 2018 věcné příspěvky ve výši 705 400 000 EUR v porovnání s peněžními příspěvky Unie ve výši 512 000 000 EUR; dále konstatuje, že peněžní příspěvky odvětvových členů činily 11 300 000 EUR a jejich věcné příspěvky, které byly vykázány, ale nebyly potvrzeny, činily 694 100 000 EUR;

Výkonnost

9.  bere na vědomí používání klíčových ukazatelů výkonnosti k měření operační výkonnosti a výkonnosti programů a to, že společný podnik pracuje spolu s ostatními společnými podniky a jejich zúčastněnými stranami na vypracování společných klíčových ukazatelů výkonnosti pro dopad činností a metodik pro hodnocení těchto ukazatelů;

10.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje na poměrně štíhlou a efektivní organizační strukturu společného podniku;

11.  vítá skutečnost, že celkový pákový efekt dosažený v roce 2018 u programu společného podniku, vypočtený jako náklady programu Horizont 2020 mínus financování Unie děleno financováním Unie, se rovná 3, a překračuje tak cílový pákový efekt za celé období 2014–2020; dále konstatuje, že vezmeme-li za základ vnitrostátní náklady, činí celkový dosažený pákový efekt 3,3;

12.  konstatuje, že společný podnik vyvinul úsilí, aby konsolidoval a rozvinul své činnosti, a umožnil tak hladké a efektivní fungování společného podniku; zjišťuje, že v roce 2018 byly vyhlášeny čtyři výzvy k předkládání návrhů, na jejichž základě bylo vybráno 13 kooperativních projektů a dvě koordinační a podpůrné akce;

13.  bere na vědomí, že společný podnik vyhlásil dvě výzvy k předkládání návrhů; ačkoli se počet předložených návrhů již čtvrtý rok po sobě snížil, je počet vybraných návrhů stejný jako v roce 2017;

14.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku a zlepšit šíření informací o jeho přidané hodnotě; vyzývá společný podnik, aby prosazoval proaktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

Zaměstnanci

15.  konstatuje, že z 31 povolených pracovních míst v plánu pracovních míst bylo v roce 2018 obsazeno 30 míst, z čehož 14 bylo obsazeno dočasnými zaměstnanci a 16 smluvními zaměstnanci; rovněž konstatuje, že v roce 2018 byla obsazena místa dvou vedoucích správ, konkrétně jednoho hlavního finančního referenta a jednoho programového referenta;

16.  bere na vědomí informace obsažené ve výroční zprávě o činnosti společného podniku za rok 2018 týkající se vyváženého zastoupení žen a mužů v projektech ECSEL, z nichž vyplývá, že celkový počet žen zapojených do projektů ECSEL probíhajících v roce 2018 a projektů uvedených v tomto roce (probíhajících od roku 2014, 2015 a 2016) byl 3 336 (nebo 18 %) ve srovnání se 14 820 muži (nebo 82 %); konstatuje, že ne všichni zaměstnanci přijímajících podniků zapojených do projektů ECSEL provádějí výzkumné činnosti a že pouze 16 % výzkumných pracovníků jsou ženy;

Zadávání veřejných zakázek

17.  s velkým politováním konstatuje, že Účetní dvůr zjistil významné nedostatky v řízení postupů zadávání veřejných zakázek na správní služby; na základě odpovědí společného podniku konstatuje, že za účelem řešení tohoto problému byl jmenován asistent pro rozpočet, veřejné zakázky a smlouvy;

Vnitřní kontroly

18.  vítá skutečnost, že společný podnik podnikl kroky, aby posoudil, jak vnitrostátní financující orgány provádějí audity ex post, a obdržel od vnitrostátních financujících orgánů písemná prohlášení o tom, že prováděné vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti operací; bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora zmiňuje, že v případě plateb u programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný společný auditní útvar Komise a že míra zbytkových chyb vypočtená společným podnikem na konci roku 2018 činila 1,15 %;

19.  konstatuje, že otázka rozdílů v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány již nemá význam pro provádění projektů programu Horizont 2020, protože audity ex post provádí buď společný podnik, nebo Komise; konstatuje, že v souladu s ustanoveními společného plánu auditů ex post pro Horizont 2020 obdržel společný podnik od vnitrostátních financujících orgánů 22 prohlášení z 27, a uznává, že skýtají přiměřenou ochranu finančních zájmů jeho členů;

20.  konstatuje, že Komise provedla závěrečné hodnocení společných podniků ARTEMIS a ENIAC za období 2008–2013 a průběžné hodnocení společného podniku působícího v rámci programu Horizont 2020 za období 2014–2016; bere na vědomí, že společný podnik připravil a přijal akční plán realizace doporučení uvedených v těchto hodnoceních a že některé činnosti již byly zahájeny; většinu činností však zbývá provést v roce 2019, přičemž některé z nich byly považovány za činnosti mimo rámec působnosti společného podniku;

21.  konstatuje, že konečná platba za plnění dohody o poskytování služeb uzavřených s jedním z odvětvových členů v souvislosti s poskytováním komunikačních služeb a služeb souvisejících s organizací akcí byla provedena bez nutné podkladové dokumentace;

22.  žádá Účetní dvůr, aby posoudil opodstatněnost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků, a navrhuje, aby posouzení zhodnotilo podobu a důkladnost pokynů pro provádění postupu pro věcné příspěvky s cílem napomoci procesu plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků;

23.  se znepokojením konstatuje, že společný podnik odhalil, že odvětvovému členovi (AENEAS) nebyly před ustavením společného podniku fakturovány společným podnikem ENIAC hotovostní příspěvky na správní náklady převyšující částku 1 000 000 EUR; aby byl tento problém vyřešen, obdržel společný podnik od svých členů částku 1 000 000 EUR jako „předplacený hotovostní příspěvek“; žádá společný podnik, aby bez prodlení vydal výzvu k úhradě;

Interní audit

24.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v roce 2018 posouzení rizik; konstatuje, že IAS zkontroloval naplňování svých auditních doporučení k postupu společného podniku pro udělování grantů z programu Horizont 2020 a k jeho výkonnosti; bere na vědomí skutečnost, že IAS dospěl k závěru, že všechna doporučení byla odpovídajícím způsobem provedena;

Řízení lidských zdrojů

25.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 zaměstnával společný podnik 30 zaměstnanců; konstatuje, že společný podnik obsadil v roce 2018 dvě pracovní místa, konkrétně místo vedoucího správního a finančního odboru a místo programového referenta, a vypsal jedno místo, a sice pozici vyslaného národního odborníka;

26.  konstatuje, že dne 6. srpna 2018 byla aktualizována organizační struktura společného podniku s cílem přizpůsobit strukturu organizace prioritám a potřebám v oblasti odbornosti; bere na vědomí, že v lednu 2018 potvrdila správní rada nový soubor pěti prováděcích pravidel ke služebnímu řádu.

(1) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí