Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2106(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0045/2020

Indgivne tekster :

A9-0045/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0074

Vedtagne tekster
PDF 151kWORD 52k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0045/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0045/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0045/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ECSEL for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("fællesforetagendet") blev oprettet den 7. juni 2014 i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("ECSEL") for perioden frem til den 31. december 2024;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 561/2014(1) i juni 2014 som afløser for og efterfølger til fællesforetagenderne Artemis og ENIAC;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Unionen, medlemsstaterne og på frivillig basis associerede lande (deltagende stater) og private sammenslutninger (private medlemmer), som repræsenterer deres tilknyttede virksomheder, samt andre organisationer, der er aktive inden for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen;

D.  der henviser til, at de planlagte bidrag til fællesforetagendet for hele perioden for Horisont 2020 er 1 184 874 000 EUR fra Unionen, 1 170 000 000 EUR fra de deltagende stater og 1 657 500 000 EUR fra private medlemmer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt gav et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018, og at resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår er i overensstemmelse med dets finansielle regler og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  noterer sig, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2018 var opført 194 100 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 310 554 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 98 % og 65 %;

3.  noterer sig, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

4.  bemærker, at Unionen ved udgangen af 2018 havde bidraget med 637 600 000 EUR fra det syvende rammeprogram til medfinansiering af de fælles aktiviteter og yderligere 17 900 000 EUR til medfinansiering af de tilknyttede administrationsomkostninger; bemærker, at den samlede forpligtelse til det syvende rammeprograms operationelle aktiviteter udgjorde 606 000 000 EUR, og at de relaterede kumulerede betalinger beløb sig til 529 000 000 EUR; noterer sig, at gennemførelsesgraden for fællesforetagendets disponible betalingsbevillinger på 98 000 000 EUR til projekter under det syvende rammeprogram i 2018 kun udgjorde 42 %, hvilket navnlig skyldes de nationale finansieringsmyndigheders forsinkelser med hensyn til at levere afsluttende projektcertifikater for det syvende rammeprograms igangværende aktiviteter;

5.  bemærker, at de betalinger, som fællesforetagendet ECSEL har afholdt for det syvende rammeprograms projekter, beløb sig til 41 000 000 EUR, hvilket svarede til 22 % af de samlede operationelle betalinger, som fællesforetagendet afholdt i 2018; bemærker endvidere, at restfejlfrekvensen ved årets udgang var på 3,36 %;

6.  bemærker, at fællesforetagendet for det syvende rammeprograms operationelle betalinger stadig er afhængigt af de deltagende staters nationale finansieringsmyndigheder, hvilket medfører en øget risiko for så vidt angår rettidige endelige betalinger;

7.  noterer sig med bekymring, at de deltagende stater, der skal yde finansielle bidrag på mindst 1 170 000 000 EUR til fællesforetagendets operationelle Horisont 2020-aktiviteter, i 2018 havde indgået forpligtelser for i alt 564 000 000 EUR og afholdt betalinger for 178 000 000 EUR svarende til 15 % af de samlede krævede bidrag; noterer sig, at det lave niveau for bidrag fra de deltagende stater hænger sammen med, at nogle deltagende stater først godkender og rapporterer deres omkostninger til fællesforetagendet hen imod afslutningen af de Horisont 2020-projekter, som de støtter; bemærker, at gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger med hensyn til budgettet, der var til rådighed for Horisont 2020-projekter, henholdsvis udgjorde 100 % og 72 %, og at gennemførelsesgraden for betalingsbevillinger forværredes på grund af det yderligere bidrag på 20 000 000 EUR, der blev modtaget i december 2018;

8.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 1 657 500 000 EUR, som medlemmerne fra industrien skulle bidrage med til fællesforetagendets aktiviteter, ved udgangen af 2018 anslog, at medlemmerne havde ydet bidrag i naturalier på 705 400 000 EUR, mens Unionens kontantbidrag var på 512 000 000 EUR; bemærker endvidere, at medlemmernes kontantbidrag udgjorde 11 300 000 EUR, og at deres rapporterede, men ikke validerede bidrag i naturalier beløb sig til 694 100 000 EUR;

Performance

9.  noterer sig brugen af centrale resultatindikatorer til måling af den operationelle og programmæssige performance, og at fællesforetagendet samarbejder med de øvrige fællesforetagender og med sine interessenter om at definere fælles effektindikatorer og metoder til at vurdere disse centrale resultatindikatorer;

10.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative/operationelle budget) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

11.  glæder sig over, at den samlede opnåede løftestangseffekt i 2018 for fællesforetagendets program, beregnet som Horisont 2020-omkostningerne minus Unionens finansiering divideret med Unionens finansiering, er lig med 3, hvilket overstiger den ønskede løftestangseffekt i hele perioden 2014-2020; bemærker endvidere, at den samlede løftestangseffekt er 3,3, hvis de nationale omkostninger lægges til grund;

12.  noterer sig, at fællesforetagendet har gjort en indsats for at konsolidere og udvikle sine aktiviteter for at muliggøre en gnidningsløs og effektiv drift af fællesforetagendet; bemærker, at der blev iværksat fire indkaldelser af forslag i 2018, som resulterede i udvælgelsen af 13 samarbejdsprojekter og to koordinerings- og støtteforanstaltninger;

13.  noterer sig, at fællesforetagendet iværksatte to indkaldelser af forslag; bemærker, at antallet af udvalgte forslag er det samme som i 2017, til trods for at antallet af forslag faldt for fjerde år i træk;

14.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og at formidle oplysninger om deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre medier, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

Personale

15.  noterer sig, at 30 ud af 31 godkendte stillinger på stillingsfortegnelsen blev besat i 2018: 14 af midlertidigt ansatte og 16 af kontraktansatte; bemærker også, at de to stillinger som administrationschefer, en finansdirektør og en programmedarbejder, blev besat i 2018;

16.  noterer sig oplysningerne i fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2018 om kønsbalancen i ECSEL-projekter, hvoraf det fremgår, at det samlede antal ansatte kvinder i ECSEL-projekter, der var i gang i 2018, og i projekter, der blev rapporteret i 2018 (projekter fra 2014, 2015 og 2016), var på 3 336 (eller 18 %) sammenlignet med 14 820 mænd (eller 82 %); bemærker, at ikke alle medarbejdere i de støttemodtagende virksomheder, der deltager i ECSEL-projekter, udfører forskningsaktiviteter, og at kun 16 % af forskningspersonalet er kvinder;

Udbud

17.  noterer sig med stor bekymring, at Revisionsretten fandt væsentlige mangler i forvaltningen af udbudsprocedurerne for administrative tjenesteydelser; noterer sig på baggrund af fællesforetagendets svar, at der er blevet udpeget en budget-, udbuds- og kontraktassistent til at håndtere dette problem;

Intern kontrol

18.  glæder sig over, at fællesforetagendet har taget skridt til at vurdere medlemsstaternes finansieringsmyndigheders efterfølgende revisioner og har fået skriftlige erklæringer fra medlemsstaternes finansieringsmyndigheder, ifølge hvilke gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for, at de gennemførte transaktioner er lovlige og formelt rigtige; noterer sig, at Revisionsrettens beretning henviser til det forhold, at Kommissionens fælles revisionstjeneste er ansvarlig for den efterfølgende revision for Horisont 2020-betalinger, og at restfejlprocenten for de efterfølgende revisioner ifølge fællesforetagendets beregning var på 1,15 % ved udgangen af 2018;

19.  bemærker, at spørgsmålet vedrørende forskellene i de metoder og procedurer, som medlemsstaternes finansieringsmyndigheder anvender, ikke længere er relevant for gennemførelsen af Horisont 2020-projekter, idet de efterfølgende revisioner enten vil blive foretaget af fællesforetagendet eller af Kommissionen; bemærker, at fællesforetagendet i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles plan for efterfølgende revision for Horisont 2020 modtog 22 erklæringer ud af 27 fra medlemsstaternes finansieringsmyndigheder, og anerkender, at de yder en rimelig beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser;

20.  bemærker, at Kommissionen gennemførte sin endelige evaluering af fællesforetagenderne Artemis og ENIAC for perioden 2008-2013, sammen med sin foreløbige evaluering af joint venture-selskabet under Horisont 2020 for perioden 2014-2016; bemærker, at fællesforetagendet har udarbejdet og vedtaget en handlingsplan for at efterkomme anbefalingerne i disse evalueringer, og at visse aktiviteter allerede er sat i værk; bemærker, at størstedelen af aktiviteterne imidlertid skal gennemføres i 2019, mens nogle af dem blev betragtet som værende uden for fællesforetagendets arbejdsområde;

21.  noterer sig, at den endelige betaling for gennemførelsen af den serviceleveranceaftale, der var indgået med en af de tre industrisammenslutninger, om levering af kommunikationstjenester og tjenester vedrørende afholdelse af arrangementer, blev foretaget uden den nødvendige dokumentation;

22.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier og foreslår, at vurderingen omfatter en evaluering af udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

23.  noterer sig med bekymring, at fællesforetagendet opdagede, at kontantbidrag til dækning af administrationsomkostninger for over 1 000 000 EUR ikke var faktureret af fællesforetagendet ENIAC til industrimedlemmet AENEAS, inden fællesforetagendet blev oprettet; bemærker, at fællesforetagendet for at løse dette problem modtog 1 000 000 EUR fra sine medlemmer som et "forudbetalt kontantbidrag"; opfordrer fællesforetagendet til straks at udstede debetnotaen;

Intern revision

24.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en risikoanalyse i 2018; noterer sig, at IAS fulgte op på sine revisionshenstillinger vedrørende Horisont 2020-tilskudsprocessen og fællesforetagendets performance; anerkender, at IAS har konkluderet, at alle henstillinger er blevet gennemført på passende vis;

Forvaltning af menneskelige ressourcer

25.  bemærker, at fællesforetagendet pr. 31. december 2018 havde 30 ansatte; bemærker, at fællesforetagendet i løbet af 2018 besatte to stillinger, én stilling som chef for administration og finans og den anden som programmedarbejder, samt annoncerede en stilling som udstationeret national ekspert;

26.  noterer sig, at organisationsplanen for fællesforetagendet blev ajourført den 6. august 2018 med henblik på at tilpasse organisationens struktur til prioriteter og behov for ekspertise; bemærker, at bestyrelsen validerede fem nye gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten i januar 2018.

(1) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

Seneste opdatering: 31. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik