Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2106(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0045/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0045/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0074

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 53k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0045/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 24.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0045/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 24.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0045/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση για ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2014 κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (ECSEL), για χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου(1), για να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ένωση, τα κράτη μέλη και, σε εθελοντική βάση, οι συνδεδεμένες χώρες (συμμετέχοντα κράτη) και ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη (ιδιωτικά μέλη) που εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες τους και άλλους οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων στην Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στην κοινή επιχείρηση που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» ανέρχονται σε 1 184 874 000 EUR από την Ένωση, 1 170 000 000 EUR από τα συμμετέχοντα κράτη και 1 657 500 000 EUR από τα ιδιωτικά μέλη·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διαπιστώνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και ότι συμμορφώνονται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  σημειώνει ότι ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2018 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 194 100 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 310 554 000 EUR· επισημαίνει ότι τα ποσοστά χρήσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 98 % και 65 % αντίστοιχα·

3.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

4.  σημειώνει ότι στο τέλος του 2018 η Ένωση συνεισέφερε 637 600 000 EUR από τα κονδύλια του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για τη συγχρηματοδότηση των κοινών δραστηριοτήτων και επιπλέον 17 900 000 EUR για τη συγχρηματοδότηση των σχετικών διοικητικών δαπανών· σημειώνει ότι η σωρευμένη ανάληψη υποχρεώσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του έβδομου προγράμματος-πλαισίου ανήλθε σε 606 000 000 EUR και ότι οι σχετικές σωρευμένες πληρωμές ανήλθαν σε 529 000 000 EUR· σημειώνει ότι, το 2018, το ποσοστό εκτέλεσης των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών ύψους 98 000 000 EUR για τα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου ισοδυναμούσε με 42 % μόνο, κάτι το οποίο οφειλόταν κυρίως στις καθυστερήσεις των εθνικών αρχών χρηματοδότησης όσον αφορά την παροχή πιστοποιητικών ολοκλήρωσης έργου για τις τρέχουσες δραστηριότητες του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

5.  παρατηρεί ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την κοινή επιχείρηση για τα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου ανήλθαν σε 41 000 000 EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο 22 % των συνολικών επιχειρησιακών πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2018· επιπλέον, σημειώνει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στο τέλος του έτους ήταν 3,36 %·

6.  σημειώνει ότι για τις επιχειρησιακές πληρωμές του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η κοινή επιχείρηση εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης των συμμετεχόντων κρατών, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος όσον αφορά τις έγκαιρες τελικές πληρωμές·

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2018 τα συμμετέχοντα κράτη που υποχρεούνται να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 170 000 000 EUR στις επιχειρησιακές δραστηριότητες «Ορίζων 2020» της κοινής επιχείρησης προέβησαν σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 564 000 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 178 000 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 15 % των συνολικών απαιτούμενων συνεισφορών· σημειώνει ότι το χαμηλό επίπεδο των συνεισφορών από τα συμμετέχοντα κράτη συνδέεται με το γεγονός ότι ορισμένα συμμετέχοντα κράτη αναγνωρίζουν και δηλώνουν τις δαπάνες τους στην κοινή επιχείρηση μόνο στο τέλος των έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» τα οποία στηρίζουν· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν 100 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 72 % για τις πιστώσεις πληρωμών, και ότι το ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερο ποσό λόγω της πρόσθετης συνεισφοράς ύψους 20 000 000 EUR που εισπράχθηκε κατά τον Δεκέμβριο του 2018·

8.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 657 500 000 EUR συνεισφορές που προβλέπεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, στο τέλος του 2018, βάσει εκτιμήσεων της κοινής επιχείρησης, τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει συνεισφορές σε είδος αξίας 705 400 000 EUR, σε σύγκριση με τις συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης οι οποίες ανήλθαν σε 512 000 000 EUR· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι συνεισφορές σε χρήμα των μελών του κλάδου ανέρχονταν σε 11 300 000 EUR και ότι οι συνεισφορές σε είδος που δηλώθηκαν αλλά δεν επικυρώθηκαν ανήλθαν σε 694 100 000 EUR·

Επιδόσεις

9.  σημειώνει τη χρήση κύριων δεικτών επιδόσεων (ΚΔΕ) για τη μέτρηση των επιχειρησιακών επιδόσεων και των επιδόσεων του προγράμματος, και ότι η κοινή επιχείρηση συνεργάζεται με τις άλλες κοινές επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη της για τον καθορισμό κοινών ΚΔΕ επιπτώσεων και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των εν λόγω ΚΔΕ·

10.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει την λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συνολική επιτευχθείσα μόχλευση το 2018 για το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται ως το κόστος του προγράμματος «Ορίζων 2020» μείον την ενωσιακή χρηματοδότηση διά της ενωσιακής χρηματοδότησης, ισούται με 3, υπερβαίνοντας το στοχευόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για ολόκληρη την περίοδο 2014-2020· σημειώνει περαιτέρω ότι η συνολική επιτευχθείσα μόχλευση ανέρχεται σε 3,3 εάν ληφθεί ως βάση το εθνικό κόστος·

12.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει καταβάλει προσπάθειες για την εδραίωση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της κοινής επιχείρησης· παρατηρεί ότι το 2018 δρομολογήθηκαν τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με αποτέλεσμα την επιλογή 13 συνεργατικών έργων και δύο δράσεων συντονισμού και στήριξης·

13.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· αν και ο αριθμός των προτάσεων μειώθηκε για τέταρτο κατά σειρά έτος, ο αριθμός των προτάσεων που επιλέχθηκαν είναι ο ίδιος με αυτόν του 2017·

14.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης και να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία τους· καλεί την κοινή επιχείρηση να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική, διαδίδοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

Προσωπικό

15.  σημειώνει ότι, από τις 31 εγκεκριμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού, οι 30 καλύφθηκαν το 2018: 14 από έκτακτους υπαλλήλους και 16 από συμβασιούχους υπαλλήλους· σημειώνει επίσης ότι, το 2018, καλύφθηκαν οι θέσεις δύο προϊσταμένων διοίκησης, ενός οικονομικού διευθυντή και ενός υπευθύνου προγράμματος·

16.  σημειώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης για το 2018 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε έργα της ECSEL, στην οποία αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα της ECSEL που διεξάγονται το 2018 και στα έργα που αναφέρθηκαν κατά το έτος αυτό (σε διεξαγωγή από το 2014, το 2015 και το 2016) ήταν 3 336 (ή 18 %), σε σύγκριση με 14 820 άνδρες (ή 82 %)· σημειώνει ότι δεν διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες όλα τα μέλη του προσωπικού των επωφελούμενων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έργα της ECSEL και ότι μόνο το 16 % του ερευνητικού προσωπικού είναι γυναίκες·

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

17.  σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικές ελλείψεις στη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για διοικητικές υπηρεσίες· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης, ορίστηκε βοηθός στα πεδία του προϋπολογισμού, της σύναψης συμβάσεων και των συμβάσεων για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

Εσωτερικοί έλεγχοι

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την αξιολόγηση της διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) και έχει λάβει από αυτές γραπτές δηλώσεις στις οποίες βεβαιώνεται ότι η εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει το γεγονός ότι για τις πληρωμές του προγράμματος «Ορίζων 2020» η κοινή υπηρεσία ελέγχου της Επιτροπής είναι υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους και τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος που υπολογίστηκαν από την κοινή επιχείρηση ήταν 1,15 % στο τέλος του 2018·

19.  σημειώνει ότι το ζήτημα των διαφορών στις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ΕΑΧ δεν αφορά πλέον την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», δεδομένου ότι οι σχετικοί κατασταλτικοί έλεγχοι διενεργούνται από την κοινή επιχείρηση ή από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού σχεδίου κατασταλτικών ελέγχων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η κοινή επιχείρηση έλαβε από τις ΕΑΧ 22 από τις 27 δηλώσεις, και αναγνωρίζει ότι παρέχουν εύλογη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της·

20.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή διενέργησε την τελική αξιολόγηση για τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC για την περίοδο 2008 έως 2013, μαζί με την ενδιάμεση αξιολόγησή της σχετικά με την κοινή επιχείρηση που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και καλύπτει την περίοδο 2014-2016· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση κατάρτισε και ενέκρινε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις συστάσεις αυτών των αξιολογήσεων και ότι ορισμένες δραστηριότητες έχουν ήδη ξεκινήσει· ωστόσο, οι περισσότερες από τις δραστηριότητες πρόκειται να υλοποιηθούν το 2019, ενώ ορισμένες από αυτές θεωρήθηκε ότι δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της κοινής επιχείρησης·

21.  σημειώνει ότι η τελική πληρωμή για την εφαρμογή της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών που συνήφθη με ένα μέλος του κλάδου για την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά·

22.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας υπολογισμού και εκτίμησης των συνεισφορών σε είδος και επισημαίνει ότι προτείνει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά τον σχεδιασμό και την ευρωστία των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας συνεισφορών σε είδος, προκειμένου να συμβάλλει στη διαδικασία προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και πιστοποίησης των συνεισφορών σε είδος·

23.  σημειώνει με ανησυχία ότι η κοινή επιχείρηση διαπίστωσε πως οι συνεισφορές σε χρήμα για διοικητικές δαπάνες ύψους άνω των 1 000 000 EUR δεν τιμολογήθηκαν από την ENIAC στο μέλος του κλάδου AENEAS πριν από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης· για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, η κοινή επιχείρηση έλαβε 1 000 000 EUR από τα μέλη της ως «προκαταβολή συνεισφοράς σε χρήμα»· καλεί την κοινή επιχείρηση να εκδώσει το χρεωστικό σημείωμα χωρίς καθυστέρηση·

Εσωτερικός έλεγχος

24.  σημειώνει ότι το 2018 οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής διενήργησαν αξιολόγηση κινδύνου· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου παρακολούθησαν τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις κατόπιν του ελέγχου τους σχετικά με τη διαδικασία και τις επιδόσεις των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στην κοινή επιχείρηση· αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλες οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί επαρκώς·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

25.  σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η κοινή επιχείρηση απασχολούσε 30 υπαλλήλους· σημειώνει ότι κατά το 2018 η κοινή επιχείρηση κάλυψε δύο θέσεις, μία για προϊστάμενο διοίκησης και οικονομικών, και μία άλλη για υπεύθυνο προγράμματος, ενώ επίσης προκήρυξε μια θέση αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα·

26.  σημειώνει το γεγονός ότι, με σκοπό την προσαρμογή της δομής του οργανισμού στις προτεραιότητες και τις ανάγκες για εμπειρογνωμοσύνη, το οργανόγραμμα της κοινής επιχείρησης επικαιροποιήθηκε την 6η Αυγούστου 2018· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε μια νέα δέσμη πέντε κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης τον Ιανουάριο του 2018.

(1) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου