Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2106(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0045/2020

Esitatud tekstid :

A9-0045/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0074

Vastuvõetud tekstid
PDF 143kWORD 50k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2106(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtete vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2019 – C9‑0072/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0045/2020),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 24.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
(7) ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2106(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtete vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2019 – C9‑0072/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0045/2020),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 24.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
(7) ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2106(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0045/2020),

A.  arvestades, et ühisettevõte ECSEL (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 7. juunil 2014 kuni 31. detsembrini 2024 kestvaks ajavahemikuks ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 tähenduses, et viia ellu ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“;

B.  arvestades, et ühisettevõte asutati 2014. aasta juunis nõukogu määrusega (EL) nr 561/2014(1), et asendada ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC, mille õigusjärglane ta on;

C.  arvestades, et ühisettevõtte liikmed on liit, liikmesriigid ja vabatahtlikkuse alusel assotsieerunud riigid (edaspidi „osalevad riigid“) ning erasektorist pärit liikmetena ühendused, kes esindavad oma ettevõtteid ja teisi organisatsioone, kes tegutsevad liidus elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas;

D.  arvestades, et kavandatud rahaline osalus ühisettevõttes programmi „Horisont 2020“ koguperioodi jooksul on liidu puhul 1 184 874 000 eurot, osalevate riikide puhul 1 170 000 000 eurot ja erasektorist pärit liikmete puhul 1 657 500 000 eurot;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et raamatupidamise aastaaruanne annab ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2018. aasta seisuga ning toimingute tulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ning on kooskõlas ühisettevõtte finantsreeglite ja komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadega;

2.  märgib, et ühisettevõtte 2018. aasta lõplikus eelarves oli kulukohustuste assigneeringute summa 194 100 000 eurot ja maksete assigneeringute summa 310 554 000 eurot; märgib, et kulukohustuste assigneeringutest kasutati ära 98 % ja maksete assigneeringutest 65 %;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõtte 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

4.  märgib, et 2018. aasta lõpus eraldas liit seitsmenda raamprogrammi vahenditest 637 600 000 eurot ühistegevuste kaasrahastamiseks ja lisaks 17 900 000 eurot sellega seotud halduskulude kaasrahastamiseks; märgib, et seitsmenda raamprogrammi operatiivtegevuse kumuleerunud kulukohustused oli 606 000 000 eurot ja nendega seotud kumuleerunud maksed 529 000 000 eurot; märgib, et 2018. aastal täideti seitsmenda raamprogrammi projektide jaoks kasutada olnud 98 000 000 euro suurustest maksete assigneeringutest vaid 42 %, mis oli tingitud peamiselt sellest, et riiklikelt rahastamisasutustelt raamprogrammi käimasolevatele tegevustele projekti lõpetamise kohta sertifikaatide väljastamine viibis;

5.  märgib, et ühisettevõtte poolt seitsmenda raamprogrammi projektidele tehtud maksed moodustasid 41 000 000 eurot, s.o 22 % kõigist 2018. aastal tegevuskulude katteks tehtud maksetest; märgib peale selle, et jääkvigade määr oli aasta lõpus 3,36 %;

6.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi tegevuskuludega seotud maksete puhul sõltub ühisettevõte endiselt osalevate riikide riiklikest rahastamisasutustest, mis suurendab õigeaegsete lõppmaksetega seotud riski;

7.  märgib hoiatavalt, et osalevad riigid, kelle rahaline osalus peab programmiga „Horisont 2020“ seotud ühisettevõtte operatiivtegevuses olema vähemalt 1 170 000 000 eurot, võtsid 2018. aastal kulukohustusi summas 564 000 000 eurot ja tegid makseid summas 178 000 000 eurot, mis moodustab nõutava rahalise osaluse kogusummast 15 %; märgib, et osalevate riikide rahalise osaluse määr on madal, sest mõned osalevad riigid teevad oma kulud kindlaks ja annavad neist ühisettevõttele teada alles siis, kui nende toetatavad programmi „Horisont 2020“ projektid on lõpule jõudnud; märgib, et programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise määr oli kulukohustuste assigneeringute puhul 100 % ja maksete assigneeringute puhul 72 % ning maksete assigneeringute puhul oli täitmise määr madalam seetõttu, et 2018. aasta detsembris saadi 20 000 000 euro ulatuses lisatoetust;

8.  märgib, et erasektorist pärit liikmetelt ühisettevõtte tegevuskulude katteks ette nähtud 1 657 500 000 euro suurusest summast oli ühisettevõtte hinnangul 2018. aasta lõpuks laekunud mitterahalise osalusena 705 400 000 eurot, samas kui liidult oli laekunud rahalist toetust 512 000 000 euro ulatuses; märgib ühtlasi, et erasektorist pärit liikmete rahaline osalus oli 11 300 000 eurot ning nende teatatud, kuid kinnitamata mitterahaline osalus moodustas 694 100 000 eurot;

Tulemuslikkus

9.  märgib, et tegevuse ja programmi tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatakse peamisi tulemusnäitajaid ning ühisettevõte teeb koostööd teiste ühisettevõtete ja nende sidusrühmadega, et määrata kindlaks ühised peamised tulemusnäitajad ja nende hindamise metoodika;

10.  märgib, et halduskulude osakaal (halduskulude osa tegevuseelarvest) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

11.  tunneb heameelt selle üle, et 2018. aastal jõuti ühisettevõtte programmi finantsvõimenduses koguväärtuseni (see arvutati nii, et programmi „Horisont 2020“ kuludest lahutati liidu toetus, vahe jagati liidu toetusega ning tulemuseks saadi 3), mis ületab kogu ajavahemikuks 2014–2020 eesmärgiks seatud finantsvõimenduse sihttaset; märgib ühtlasi, et kui võtta aluseks riiklikud kulud, on kogu saavutatud finantsvõimendus 3,3;

12.  märgib, et ühisettevõte on teinud jõupingutusi oma tegevuse konsolideerimiseks ja arendamiseks, et ta saaks tegutseda sujuvalt ja tõhusalt; märgib, et 2018. aastal esitati neli konkursikutset, mille tulemusel valiti välja 13 koostööprojekti ning kaks koordineerimis- ja toetusmeedet;

13.  märgib, et ühisettevõte esitas kaks konkursikutset; kuigi kutsete arv vähenes neljandat aastat järjest, oli valituks osutunud ettepanekute arv sama mis 2017. aastal;

14.  märgib, et edukate liidu rahastatavate projektide puhul on väga tähtis tõhusalt teavet vahetada; peab oluliseks suurendada ühisettevõtte saavutuste nähtavust ning levitada teavet selle lisaväärtuse kohta; kutsub ühisettevõtet üles järgima ennetavat kommunikatsioonipoliitikat, s.o levitama oma teadusuuringute tulemusi üldsuse hulgas, näiteks sotsiaalmeedia või muude meediakanalite kaudu, et üldsus teaks liidu toetuse mõjust, eriti mõjust turuleviimisele rohkem;

Personal

15.  märgib, et ametikohtade loetelus sisalduvast 31 kinnitatud ametikohast oli 2018. aastal täidetud 30: 14 ajutise teenistuja ja 16 lepingulise töötaja ametikohta; märgib samuti, et 2018. aastal oli täidetud kahe haldusjuhi, ühe finantsjuhi ja ühe programmiametniku ametikoht;

16.  võtab teadmiseks teabe, mis on ühisettevõtte 2018. aasta tegevusaruandes esitatud ECSELi projektide soolise tasakaalu kohta ja mille kohaselt osales ECSELi projektides, mida viidi 2018. aastal ellu, ja projektides, mille kohta esitati 2018. aasta aruanne (2014., 2015. ja 2016. aastast saadik ellu viidavad projektid), naisi kokku 3 336 (ehk 18 %) ja mehi 14 820 (ehk 82 %); märgib, et mitte kõik ECSELi projektides osalevate ja vahendeid saavate ettevõtete töötajad ei tegele teadusuuringutega ja ainult 16 % teadustöötajatest on naised;

Hanked

17.  märgib suure murega, et kontrollikoda leidis haldusteenuste hanke menetluste haldamisel suuri puudusi; märgib ühisettevõtte vastuste põhjal, et selle küsimuse lahendamiseks on ametisse nimetatud eelarve, hangete ja lepingute sõlmimise assistent;

Sisekontroll

18.  avaldab heameelt selle üle, et ühisettevõte on astunud samme, et hinnata järelauditite rakendamist riiklike rahastamisasutuste poolt, ning on saanud riiklikelt rahastamisasutustelt kirjalikud avaldused, milles kinnitatakse, et nende riiklike menetluste täitmine andis tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindluse; märgib, et kontrollikoja aruanne viitab asjaolule, et programmi „Horisont 2020“ maksete puhul vastutab järelauditite eest komisjoni ühine audititalitus ning ühisettevõtte arvutatud jääkvigade määr oli 2018. aasta lõpus 1,15 %;

19.  märgib, et riiklike rahastamisasutuste kasutatud metoodikate ja menetluste erinevus ei ole programmi „Horisont 2020“ projektide elluviimisel enam oluline, sest järelauditeid teeb kas ühisettevõte või komisjon; märgib, et vastavalt programmi „Horisont 2020“ ühise järelauditi kava sätetele on ühisettevõte saanud riiklikelt rahastamisasutustelt 27-st deklaratsioonist 22, ning võtab teadmiseks, et nad tagavad oma liikmete finantshuvidele mõistliku kaitse;

20.  nendib, et komisjon koostas ühisettevõtete ARTEMIS ja ENIAC kohta aastaid 2008–2013 hõlmanud lõpliku hinnangu koos programmi „Horisont 2020“ raames tegutseva ühisettevõtte vahehinnanguga, mis hõlmas ajavahemikku 2014–2016; märgib, et ühisettevõte koostas ja võttis nende hindamiste tulemusel antud soovituste käsitlemiseks vastu tegevuskava ja teatavaid meetmeid hakati kohe rakendama; suurema osa meetmete rakendamine jäi siiski 2019. aastasse ning osa puhul leiti, et need ei kuulu ühisettevõtte pädevusse;

21.  märgib, et ühe erasektorist pärit liikmega sideteenuste osutamiseks ja ürituste korraldamiseks sõlmitud teenustaseme kokkuleppe rakendamisega seotud lõppmakse tehti ilma vajalike tõendavate dokumentideta;

22.  palub kontrollikojal hinnata mitterahalise osaluse arvutamise ja hindamise metoodika korrektsust ja usaldusväärsust ning soovitab hindamisel analüüsida mitterahalise osaluse menetluse rakendamise suuniste ülesehitust ja usaldusväärsust, et aidata kaasa mitterahalise osaluse kavandamis-, aruandlus- ja sertifitseerimisprotsessile;

23.  märgib murega, et ühisettevõte avastas, et enne ühisettevõtte loomist ei esitanud ENIAC erasektorist pärit liikmele AENEASele halduskulude katteks mõeldud rohkem kui 1 000 000 euro suuruse rahalise osaluse kohta arvet; selle probleemi lahendamiseks sai ühisettevõte oma liikmetelt 1 000 000 eurot ettemakstud rahalise osalusena; palub ühisettevõttel väljastada viivitamata võlateade;

Siseaudit

24.  märgib, et 2018. aastal korraldas komisjoni siseauditi talitus riskihindamise; märgib, et siseauditi talitus kontrollis, kuidas on järgitud auditisoovitusi, mille ta andis programmi „Horisont 2020“ toetustaotluste menetlemise ja ühisettevõtte tulemuslikkuse kohta; peab kiiduväärseks, et siseauditi talitus jõudis järeldusele, et kõiki soovitusi on korrektselt rakendatud;

Personalijuhtimine

25.  märgib, et 31. detsembril 2018 töötas ühisettevõttes 30 töötajat; märgib, et 2018. aastal täitis ühisettevõte kaks ametikohta, millest ühel asus tööle haldus- ja rahandusjuht ning teisel programmiametnik, ja esitas lähetatud riikliku eksperdi ametikoha täitmiseks vaba ametikoha teate;

26.  võtab teadmiseks, et organisatsiooni struktuuri kohandamiseks vastavalt prioriteetidele ja eriteadmiste vajadusele ajakohastati 6. augustil 2018 ühisettevõtte organisatsiooni skeemi; märgib, et juhatus kinnitas 2018. aasta jaanuaris viis uut personalieeskirjade rakenduseeskirja.

(1) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika