Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2106(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0045/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0045/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0074

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 50k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. (2019/2106(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0045/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 24.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. (2019/2106(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0045/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 24.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. (2019/2106(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0045/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ECSEL za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („Zajedničko poduzeće”) osnovano 7. lipnja 2014. kao zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu provedbe zajedničke tehnološke inicijative „Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe” (ECSEL) za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 561/2014(1) u lipnju 2014. kako bi zamijenilo i naslijedilo zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC;

C.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Unija, države članice te, na dobrovoljnoj osnovi, pridružene zemlje (države sudionice) te udruženja koja u svojstvu privatnih članova (privatni članovi) predstavljaju poduzeća i druge organizacije aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Uniji;

D.  budući da predviđeni doprinosi Zajedničkom poduzeću za čitavo razdoblje trajanja programa Obzor 2020. iznose 1 184 874 000 EUR od Unije, 1 170 000 000 EUR od država sudionica i 1 657 500 000 EUR od privatnih članova;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. („Izvješće Revizorskog sudaˮ) računovodstvena dokumentacija vjerno prikazana u svim bitnim aspektima te da su njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2018. i rezultati poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije;

2.  primjećuje da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. uključuje odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 194 100 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 310 554 000 EUR; prima na znanje da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 98 %, odnosno 65 %;

3.  primjećuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

4.  primjećuje da je na kraju 2018. Unija doprinijela iznosom od 637 600 000 EUR iz fonda Sedmog okvirnog programa za sufinanciranje zajedničkih aktivnosti te iznosom od 17 900 000 EUR za sufinanciranje povezanih administrativnih troškova; napominje da su kumulativne obveze za operativne aktivnosti u sklopu Sedmog okvirnog programa iznosile 606 000 000 EUR, a povezana kumulativna plaćanja iznosila su 529 000 000 EUR; napominje da je 2018. stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje u visini od 98 000 000 EUR za projekte u okviru Sedmog okvirnog programa bila niska (42 %), uglavnom zbog kašnjenja nacionalnih tijela za financiranje pri izdavanju potvrda o završetku projekta za tekuće aktivnosti u sklopu Sedmog okvirnog programa;

5.  primjećuje da su plaćanja Zajedničkog poduzeća za projekte u okviru Sedmog okvirnog programa iznosila 41 000 000 EUR, odnosno 22 % ukupnih operativnih plaćanja tijekom 2018. godine; osim toga, napominje da je stopa preostale pogreške na kraju na kraju godine bila 3,36 %;

6.  primjećuje da je za operativna plaćanja u okviru Sedmog okvirnog programa Zajedničko poduzeće i dalje ovisno o nacionalnim tijelima za financiranje država sudionica, što ima za posljedicu povećani rizik od kašnjenja završnih plaćanja;

7.  primjećuje sa zabrinutošću da su 2018. države sudionice koje su bile dužne dati doprinos u iznosu od najmanje 1 170 000 000 EUR za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. preuzele obveze u iznosu od 564 000 000 EUR i plaćanja u iznosu od 178 000 000 EUR, što je 15 % ukupnih potrebnih doprinosa; napominje da je niska razina doprinosa država sudionica povezana s činjenicom da neke od njih priznaju i prijavljuju svoje troškove Zajedničkom poduzeću tek pri zaključenju projekata u okviru programa Obzor 2020. kojima pružaju potporu; napominje da stopa izvršenja proračuna dostupna za Obzor 2020. iznosi 100 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i 72 % za odobrena sredstva za plaćanje te da je stopa odobrenih sredstava za plaćanje niža zbog dodatnog doprinosa u visini od 20 000 000 EUR primljenih u prosincu 2018.;

8.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće, od 1 657 500 000 EUR doprinosa koje članovi iz predmetnog sektora trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća, procijenilo da su članovi do kraja 2018. dali doprinose u naravi u vrijednosti od 705 400 000 EUR, dok je Unija izvršila uplatu novčanih doprinosa u visini od 512 000 000 EUR; nadalje, napominje da je novčani doprinos sektorskih partnera iznosio 11 300 000 EUR i da su prijavljeni no nepotvrđeni doprinosi u naturi u iznosu od 694 100 000 EUR;

Uspješnost

9.  primjećuje primjenu ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje operativne uspješnosti i uspješnosti programa te napominje da Zajedničko poduzeće surađuje s drugim zajedničkim poduzećima i dionicima kako bi se utvrdili zajednički ključni pokazatelji uspješnosti za učinak i metodologije za njihovu procjenu;

10.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

11.  pozdravlja činjenicu da je ukupni postignuti učinak poluge 2018. za program Zajedničkog poduzeća, izračunat kao trošak programa Obzor 2020. umanjen za sredstva Unije i podijeljen sa sredstvima Unije iznosi 3, što premašuje ciljani učinak poluge tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine; primjećuje nadalje da ukupni postignuti učinak poluge iznosi 3,3 ako se kao osnova uzme nacionalni trošak;

12.  napominje da je Zajedničko poduzeće uložilo napore za konsolidaciju i razvoj svojih aktivnosti kako bi se omogućio nesmetan i učinkovit rad Zajedničkog poduzeća; primjećuje da su 2018. pokrenuta četiri poziva na podnošenje prijedloga, na temelju kojih je odabrano 13 projekata suradnje te dvije aktivnosti za koordinaciju i potporu;

13.  napominje da je Zajedničko poduzeće pokrenulo dva poziva za podnošenje prijedloga; iako se broj prijedloga četvrtu godinu za redom smanjio, broj odabranih prijedloga jednak je kao 2017. godine;

14.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

Osoblje

15.  napominje da je 2018. bilo popunjeno 30 od 31 radnog mjesta u kadrovskom planu i to sa 14 privremenih djelatnika i 16 ugovornih djelatnika; također napominje da su 2018. bila popunjena dva radna mjesta voditeljâ administrativnih službi, jedno radno mjesto glavnog službenika za financije i jedno radno mjesto voditelja programa;

16.  prima na znanje podatke iz godišnjeg izvješća o radu Zajedničkog poduzeća za 2018. u pogledu rodne ravnoteže u projektima ECSEL-a prema kojima je ukupan broj žena u projektima ECSEL-a koji su bili u tijeku 2018. i projekata koji su prijavljeni te godine (koji traju od 2014., 2015. i 2016.) bio 3 336 (ili 18 %), u usporedbi sa 14 820 muškaraca (ili 82 %); napominje da se ne bave svi članovi osoblja koji rade na projektima koji primaju potporu u okviru ECSEL-a istraživačkim aktivnostima i da su samo 16 % istraživačkog osoblja bile žene;

Javna nabava

17.  primjećuje s velikom zabrinutošću da je Revizorski sud pronašao znatne nedostatke u upravljanju postupcima javne nabave za administrativne usluge; primjećuje iz odgovora Zajedničkog poduzeća da je imenovan asistent za proračun, javnu nabavu i ugovore kako bi se to pitanje riješilo;

Unutarnje kontrole

18.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće ECSEL poduzelo korake kako bi procijenilo provedbu ex post revizija koje su obavila nacionalna tijela za financiranje te je od tih tijela primilo pisane izjave u kojima potvrđuju da se provedbom njihovih nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti transakcija; napominje da se izvješće Revizorskog suda poziva na činjenicu da je za plaćanja u okviru programa Obzor 2020. Zajednička služba Komisije za reviziju odgovorna za ex post revizije te da su stope preostale pogreške koje je izračunalo Zajedničko poduzeće na kraju 2018. iznosile 1,15 %;

19.  primjećuje da problem različitih metodologija i postupaka koje primjenjuju različita nacionalna tijela za financiranje više nije relevantan za provedbu projekata u okviru programa Obzor 2020. jer ex post revizije obavlja ili Zajedničko poduzeće ili Komisija; napominje da je u skladu s odredbama zajedničkog plana ex post revizija za Obzor 2020. Zajedničko poduzeće od nacionalnih tijela za financiranje primilo 22 od 27 izjava te potvrđuje da pružaju razumnu razinu zaštite financijskih interesa svojih članova;

20.  primjećuje da je Komisija provela konačnu evaluaciju o zajedničkim poduzećima ARTEMIS i ENIAC za razdoblje od 2008. do 2013., zajedno s privremenom evaluacijom Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je Zajedničko poduzeće pripremilo i donijelo akcijski plan za provedbu preporuka iz tih evaluacija te da su neka djelovanja već započela; međutim, većina djelovanja treba provesti tek u 2019., dok se za neka od njih smatra da su izvan područja djelovanja Zajedničkog poduzeća;

21.  primjećuje da je završno plaćanje za provedbu sporazuma na razini službi koji je sklopljen s jednim sektorskim partnerom za pružanje komunikacijskih usluga i organizaciju događaja obavljeno bez potrebnih popratnih dokumenata;

22.  traži od Suda da ocijeni razboritost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi, uključujući oblik i pouzdanost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi;

23.  primjećuje sa zabrinutošću da je Zajedničko poduzeće utvrdilo da ENIAC svome sektorskom partneru AENEAS prije osnivanja Zajedničkog poduzeća nije ispostavio račun za novčane doprinose za administrativne troškove u iznosu većem od 1 000 000 EUR; kako bi riješilo taj problem Zajedničko poduzeće primilo je od svojih članova iznos od 1 000 000 EUR kao „unaprijed uplaćen novčani doprinos”; poziva Zajedničko poduzeće da bez odgode izda obavijest o terećenju;

Unutarnja revizija

24.  primjećuje da je 2018. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela procjenu rizika; primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju poduzela praćenje provedbe revizijskih preporuka o postupku i uspješnosti dodjele bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.; prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila da su sve preporuke provedene na odgovarajući način;

Upravljanje ljudskim resursima

25.  primjećuje da je na dan 31. prosinca 2018. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 30 članova osoblja; primjećuje da je Zajedničko poduzeće popunilo dva radna mjesta i oglasilo jedno, pri čemu je jedno popunjeno radno mjesto bilo za voditelja Odjela za administrativne poslove i financije, a drugo za voditelja programa, dok je oglašeno radno mjesto bilo za upućenog nacionalnog stručnjaka;

26.  prima na znanje činjenicu da je u cilju prilagodbe strukture organizacije prioritetima i potrebama za stručnim znanjem organizacijski ustroj Zajedničkog poduzeća ažuriran 6. kolovoza 2018.; napominje da je Upravni odbor u siječnju 2018. potvrdio novi skup od pet provedbenih pravila za Pravilnik o osoblju.

(1) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti