Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2106(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0045/2020

Pateikti tekstai :

A9-0045/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0074

Priimti tekstai
PDF 161kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0045/2020),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 24.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0045/2020),

1.  pritaria bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ESCEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 24.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0045/2020),

A.  kadangi bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL) (toliau – Bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio 7 d., kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL), laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

B.  kadangi Bendroji įmonė buvo įsteigta 2014 m. birželio mėn. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 561/2014(1), kad pakeistų bendrąsias įmones ARTEMIS ir ENIAC ir pratęstų jų veiklą;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Sąjunga, valstybės narės ir (savanorišku pagrindu) asocijuotosios šalys (toliau – dalyvaujančios valstybės) bei asociacijos, kaip privatūs nariai (toliau – privatūs nariai), atstovaujantys jas sudarančioms įmonėms ir kitoms organizacijoms, veikiančioms Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų srityje;

D.  kadangi numatomi įnašai į Bendrąją įmonę visu programos „Horizontas 2020“ laikotarpiu yra tokie: Sąjungos įnašas – 1 184 874 000 EUR, dalyvaujančių valstybių įnašas – 1 170 000 000 EUR ir privačių narių įnašas – 1 657 500 000 EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansines taisykles ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles;

2.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2018 finansinių metų biudžete buvo numatyta 194 100 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 310 554 000 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 98 proc. ir 65 proc.;

3.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje konstatuojama, jog 2018 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Sąjunga iš Septintosios bendrosios programos fondo skyrė 637 600 000 EUR bendrai veiklai bendrai finansuoti ir dar 17 900 000 EUR susijusioms administracinėms išlaidoms bendrai finansuoti; pažymi, kad bendras įsipareigojimas, skirtas Septintosios bendrosios programos operacinei veiklai, sudarė 606 000 000 EUR, o susiję sukaupti mokėjimai sudarė 529 000 000 EUR; pažymi, kad 2018 m. turimų 98 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, skirtų Septintosios bendrosios programos projektams, panaudojimo lygis buvo žemas – 42 proc., ir taip nutiko daugiausia dėl to, kad nacionalinės finansavimo institucijos vėlavo pateikti projektų sertifikatus šiuo metu vykdomai Septintosios bendrosios programos veiklai;

5.  pažymi, kad Bendrosios įmonės Septintosios bendrosios programos projektams atlikti mokėjimai sudarė 41 000 000 EUR, t. y. 22 proc. visų 2018 m. atliktų veiklos mokėjimų; be to, pažymi, kad likutinis klaidų lygis metų pabaigoje buvo 3,36 proc.;

6.  pažymi, kad Septintosios bendrosios programos veiklos mokėjimų atveju Bendroji įmonė vis dar yra priklausoma nuo dalyvaujančių valstybių nacionalinių finansavimo institucijų, todėl didėja rizika, susijusi su galutinių mokėjimų atlikimu laiku;

7.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. dalyvaujančios valstybės, kurios turi prisidėti bent 1 170 000 000 EUR prie Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos pagal programą „Horizontas 2020“, prisiėmė įsipareigojimų, kurie siekė 564 000 000 EUR, ir atliko 178 000 000 EUR siekiančius mokėjimus, ir tai sudaro 15 proc. visų reikiamų įnašų; pažymi, kad žemas dalyvaujančių valstybių įnašų lygis yra susijęs su tuo, kad kai kurios dalyvaujančios valstybės pripažįsta ir praneša apie savo išlaidas bendrajai įmonei ECSEL tik programos „Horizontas 2020“ projektų, kuriuos jos remia, pabaigoje; pažymi, kad programai „Horizontas 2020“ skirto biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc. įsipareigojimų asignavimų ir 72 proc. mokėjimų asignavimų atveju, o mokėjimų asignavimų lygis buvo mažesnis dėl 2018 m. gruodžio mėn. gauto papildomo 20 000 000 EUR įnašo;

8.  pažymi, kad iš 1 657 500 000 EUR vertės įnašų, kuriais prie Bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus nariai, 2017 m. pabaigoje Bendroji įmonė apskaičiavo, kad nariai atliko 705 400 000 EUR vertės nepiniginių įnašų, palyginti su 512 000 000 EUR vertės Sąjungos piniginiu įnašu; be to, pažymi, kad pramonės sektoriaus narių piniginiai įnašai sudarė 11 300 000 EUR, o jų nepiniginiai įnašai, apie kuriuos buvo pranešta, bet kurie nebuvo patvirtinti, sudarė 694 100 000 EUR;

Veiklos rezultatai

9.  pažymi, kad veiklos ir programų veiklos rezultatams vertinti naudojami pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR) ir kad Bendroji įmonė bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis ir jos suinteresuotaisiais subjektais, siekiant nustatyti bendrus poveikio PVRR ir tų PVRR vertinimo metodikas;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc., ir tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

11.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. Bendrosios įmonės programos bendras pasiektas sverto koeficientas, apskaičiuotas iš programos „Horizontas 2020“ išlaidų atėmus Sąjungos finansavimą, padalytą iš Sąjungos finansavimo, yra lygus 3 ir viršija tikslinį sverto koeficientą per visą 2014–2020 m. laikotarpį; be to, pažymi, kad bendras pasiektas sverto koeficientas yra 3,3, jei remiamasi nacionalinėmis išlaidomis;

12.  pažymi, kad Bendroji įmonė dėjo pastangas konsoliduoti ir plėtoti savo veiklą, siekdama sudaryti sąlygas sklandžiam ir veiksmingam savo veikimui; pažymi, kad 2018 m. paskelbti keturi kvietimai teikti pasiūlymus, po kurių buvo atrinkta 13 bendradarbiavimo projektų ir 2 koordinavimo ir paramos veiksmai;

13.  pažymi, kad Bendroji įmonė paskelbė du kvietimus teikti pasiūlymus; nors pasiūlymų skaičius mažėja ketvirtus metus iš eilės, atrinktų pasiūlymų skaičius yra toks pat kaip ir 2017 m.;

14.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti iniciatyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

Darbuotojai

15.  pažymi, kad etatų plane patvirtintas 31 etatas ir iš jų 2018 m. buvo užimta 30 etatų: 14 etatų užėmė laikinieji darbuotojai, o 16 etatų – sutartininkai; taip pat pažymi, kad 2018 m. buvo užimtos dviejų administracijos vadovų pareigybės, viena vyriausiojo finansų pareigūno ir viena programų pareigūno pareigybė;

16.  atkreipia dėmesį Bendrosios įmonės 2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją apie lyčių pusiausvyrą ECSEL projektuose, iš kurios matyti, kad bendras ECSEL projektuose, kurie vykdomi 2018 m. ir apie kuriuos pranešta tais metais (vykdomų nuo 2014 m., 2015 m. ir 2016 m.), dalyvavusių moterų skaičius buvo 3 336 (arba 18 proc.), o vyrų – 14 820 vyrų (arba 82 proc.); pažymi, kad ne visi paramą gaunančių įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ECSEL projektuose, vykdo mokslinių tyrimų veiklą ir kad tik 16 proc. mokslinių tyrimų darbuotojų yra moterys;

Viešieji pirkimai

17.  su dideliu susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmai rado reikšmingų trūkumų, susijusių su administracinių paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų valdymu; remdamasis Bendrosios įmonės atsakymais pažymi, kad šiam klausimui spręsti buvo paskirtas padėjėjas biudžeto, viešųjų pirkimų ir sutarčių klausimais;

Vidaus kontrolė

18.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė ėmėsi veiksmų, kad būtų įvertintas nacionalinių finansavimo institucijų ex post auditų įgyvendinimas, ir gavo rašytinius nacionalinių finansavimo institucijų pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad įgyvendinant nacionalines procedūras gaunamas pagrįstas patikinimas dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta tai, kad Komisijos bendra audito tarnyba yra atsakinga už programos „Horizontas 2020“ mokėjimų ex post auditus, o Bendrosios įmonės apskaičiuotas likutinis klaidų lygis 2018 m. pabaigoje buvo 1,15 proc.;

19.  pažymi, kad nacionalinių finansavimo institucijų taikytų metodų ir procedūrų skirtumų problema jau nebeaktuali programos „Horizontas 2020“ projektų įgyvendinimo atveju, nes ex post auditus vykdo Bendroji įmonė arba Komisija; pažymi, kad pagal programos „Horizontas 2020“ bendro ex post audito plano nuostatas Bendroji įmonė iš nacionalinių finansavimo institucijų gavo 22 deklaracijas iš 27, ir pripažįsta, kad jomis užtikrinama pagrįsta jos narių finansinių interesų apsauga;

20.  pažymi, kad buvo atliktas Komisijos galutinis bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC 2008–2013 m. laikotarpio veiklos vertinimas ir tarpinis pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios bendrosios įmonės 2014–2016 m. laikotarpio vertinimas; pažymi, kad Bendroji įmonė parengė ir patvirtino veiksmų planą, skirtą šių vertinimų rekomendacijoms įgyvendinti, ir kad kai kuri veikla jau pradėta; tačiau didžioji dalis veiklos dar turi būti įgyvendinta 2019 m., nors kai kuri iš jų buvo laikoma nepatenkančia į Bendrosios įmonės veiklos sritį;

21.  pažymi, kad galutinis mokėjimas už susitarimo dėl paslaugų lygio, sudaryto su vienu sektoriaus nariu dėl ryšių paslaugų teikimo ir renginių organizavimo, įgyvendinimą buvo atliktas be būtinų patvirtinamųjų dokumentų;

22.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą ir siūlo, kad, atliekant vertinimą, būtų įvertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

23.  susirūpinęs pažymi, kad Bendroji įmonė nustatė, jog prieš įsteigiant Bendrąją įmonę įmonė ENIAC nepateikė sąskaitų dėl piniginių įnašų administracinėms išlaidoms, kurios sudaro daugiau kaip 1 000 000 EUR, padengti pramonės sektoriaus narei AENEAS; siekdama išspręsti šią problemą, Bendroji įmonė iš savo narių gavo 1 000 000 EUR kaip vadinamąjį išankstinį piniginį įnašą; ragina Bendrąją įmonę nedelsiant išduoti debetinį dokumentą;

Vidaus auditas

24.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko rizikos vertinimą; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba ėmėsi tolesnių veiksmų, susijusių su jos audito rekomendacijomis dėl programos „Horizontas 2020“ dotacijų skyrimo proceso ir Bendrosios įmonės veiklos rezultatų; pripažįsta, kad VAT padarė išvadą, jog visos rekomendacijos buvo tinkamai įgyvendintos;

Žmogiškųjų išteklių valdymas

25.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrojoje įmonėje dirbo 30 darbuotojų; pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė užpildė dvi pareigybes: vieną administracijos ir finansų vadovo ir vieną programos pareigūno ir paskelbė konkursą dėl vienos deleguotojo nacionalinio eksperto pareigybės;

26.  pažymi, kad, siekiant pritaikyti organizacijos struktūrą prie prioritetų ir ekspertinių žinių poreikių, 2018 m. rugpjūčio 6 d. buvo atnaujinta Bendrosios įmonės organizacinė schema; pažymi, kad 2018 m. sausio mėn. valdyba patvirtino naują penkių Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių rinkinį.

(1) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika