Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2106(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0045/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0045/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0074

Pieņemtie teksti
PDF 165kWORD 54k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele Galīgā redakcija
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2106(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046(7) 71. pantā,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0045/2020),

1.  sniedz kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 426, 18.12.2019., 24. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(7) OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2019/2106(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046(7) 71. pantā,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0045/2020),

1.  apstiprina kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 426, 18.12.2019., 24. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(7) OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2106(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0045/2020),

A.  tā kā 2014. gada 7. jūnijā uz laikposmu līdz 2024. gada 31. decembrim elektronisko komponentu un sistēmu Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai jomā tika izveidots kopuzņēmums ECSEL (“Kopuzņēmums”) kā kopuzņēmums Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. panta nozīmē, lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL);

B.  tā kā Kopuzņēmums tika izveidots 2014. gada jūnijā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 561/2014(1), lai aizstātu ARTEMIS kopuzņēmumu un ENIAC kopuzņēmumu un turpinātu to darbu;

C.  tā kā Kopuzņēmuma locekļi ir Savienība, dalībvalstis un — pamatojoties uz brīvprātības principu — asociētās valstis (iesaistītās valstis), kā arī asociācijas kā privāti locekļi (privāti locekļi), kuras pārstāv tās veidojošos uzņēmumus, un citas organizācijas, kas aktīvi darbojas elektronisko komponentu un sistēmu nozarē Savienībā;

D.  tā kā ieguldījumi Kopuzņēmumā, kuri plānoti visam pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības periodam, ir 1 184 874 000 EUR no Savienības, 1 170 000 000 EUR — no iesaistītajām valstīm un 1 657 500 000 EUR — no privātajiem locekļiem,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka Revīzijas palātas pārskatā par Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas pārskats”) ir konstatēts, ka gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kas atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas 194 100 000 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 310 554 000 EUR apmērā; norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 98 % un 65 %;

3.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas pārskatā norādīto, proti, to, ka Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

4.  norāda, ka 2018. gada beigās Savienība no Septītās pamatprogrammas līdzekļiem bija ieguldījusi 637 600 000 EUR, lai līdzfinansētu kopīgās darbības, un vēl 17 900 000 EUR, lai līdzfinansētu saistītās administratīvās izmaksas; norāda, ka kopējās saistības Septītās pamatprogrammas pamatdarbībām sasniedza 606 000 000 EUR un ar tām saistītie kopējie maksājumi — 529 000 000 EUR; norāda, ka 2018. gadā Septītās pamatprogrammas projektiem pieejamo maksājumu apropriāciju, proti, 98 000 000 EUR, izlietojuma līmenis bija zems — 42 %, kas galvenokārt bija saistīts ar to, ka valstu finansēšanas iestādes novēloti iesniedza projektu beigu sertifikātus attiecībā uz vēl notiekošajām Septītās pamatprogrammas darbībām;

5.  konstatē, ka to maksājumu apmērs, kurus Kopuzņēmuma veicis Septītās pamatprogrammas projektiem, bija 41 000 000 EUR, kas ir 22 % no kopējiem 2018. gadā veiktajiem darbības maksājumiem; turklāt norāda, ka atlikušo kļūdu īpatsvars gada beigās bija 3,36 %;

6.  norāda, ka attiecībā uz Septītās pamatprogrammas darbības maksājumiem Kopuzņēmums joprojām ir atkarīgs no ECSEL iesaistīto valstu finansēšanas iestādēm un tādējādi palielinās ar galīgo maksājumu savlaicīgu veikšanu saistītais risks;

7.  ar satraukumu norāda, ka 2018. gadā iesaistītās valstis, kurām ir jāiegulda vismaz 1 170 000 000 EUR ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” saistītajā Kopuzņēmuma pamatdarbībā, uzņēmās saistības 564 000 000 EUR apmērā un veica maksājumus 178 000 000 EUR apmērā, kas ir 15 % no kopējiem nepieciešamajiem ieguldījumiem; norāda, ka iesaistīto valstu ieguldījuma zemais apmērs ir saistīts ar to, ka dažas iesaistītās valstis savas izmaksas atzīst un ziņo par tām Kopuzņēmumam tikai tad, kad beidzas to atbalstītie “Apvārsnis 2020” projekti; norāda, ka pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” pieejamā budžeta izpildes līmenis bija 100 % saistību apropriācijām un 72 % maksājumu apropriācijām un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis samazinājās tādēļ, ka 2018. gada decembrī tika saņemts papildu ieguldījums 20 000 000 EUR apmērā;

8.  norāda, ka 2018. gada beigās Kopuzņēmums lēsa, ka no 1 657 500 000 EUR, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem bija jāiegulda Kopuzņēmuma darbībās, šie locekļi bija veikuši ieguldījumus natūrā 705 400 000 EUR apmērā salīdzinājumā ar Savienības ieguldījumu naudā 512 000 000 EUR apmērā; turklāt norāda, ka nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījums bija 11 300 000 EUR un ka to ieguldījumi natūrā, par kuriem bija paziņots, bet kuri nebija validēti, bija 694 100 000 EUR;

Sniegums

9.  norāda uz galveno snieguma rādītāju (GSR) izmantošanu pamatdarbības un programmu snieguma mērīšanai un to, ka Kopuzņēmums sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem un savām ieinteresētajām personām, lai noteiktu kopīgus ietekmes GSR un metodiku minēto GSR novērtēšanai;

10.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais budžets / darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma organizatorisko struktūru;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmuma programmai 2018. gadā sasniegtais kopējais piesaistes koeficients, kas aprēķināts, no “Apvārsnis 2020” izmaksām atņemot Savienības finansējumu un izdalot ar Savienības finansējumu, ir 3 un pārsniedz visam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju; turklāt norāda, ka kopējais sasniegtais piesaistes koeficients ir 3,3, ja par pamatu ņem valstu izmaksas;

12.  norāda, ka Kopuzņēmums ir centies konsolidēt un attīstīt savas darbības, lai nodrošinātu Kopuzņēmuma veiksmīgu un efektīvu darbību; konstatē, ka 2018. gadā tika izsludināti četri uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kā rezultātā tika atlasīti 13 kopdarbības projekti un divas koordinācijas un atbalsta darbības;

13.  norāda, ka Kopuzņēmums izsludināja divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus; lai gan priekšlikumu skaits jau ceturto gadu pēc kārtas samazinājās, atlasīto priekšlikumu skaits ir tāds pats kā 2017. gadā;

14.  norāda, ka veiksmīgu Savienības finansētu projektu svarīgs priekšnoteikums ir efektīva saziņa; uzskata, ka ir svarīgi palielināt Kopuzņēmuma sasniegumu redzamību un izplatīt informāciju par to pievienoto vērtību; aicina Kopuzņēmumu īstenot proaktīvu komunikācijas politiku, sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai citos plašsaziņas līdzekļos informējot sabiedrību par pētījumu rezultātiem, tādējādi palielinot sabiedrības izpratni par Savienības atbalsta ietekmi, īpašu uzmanību pievēršot to nonākšanai tirgū;

Personāls

15.  norāda, ka no 31 štatu sarakstā apstiprinātās štata vietas 2018. gadā bija aizpildītas 30: 14 pagaidu darbinieki un 16 līgumdarbinieki; norāda arī to, ka 2018. gadā tika aizpildītas divu administrācijas vadītāju vietas, proti, viena galvenā finanšu speciālista un viena programmu vadītāja vieta;

16.  ņem vērā Kopuzņēmuma 2018. gada darbības pārskatā iekļauto informāciju par dzimumu līdzsvaru ECSEL projektos, kas liecināja, ka kopējais to sieviešu skaits, kuras iesaistītas 2018. gadā notiekošajos ECSEL projektos un projektos, par kuriem tika ziņots minētajā gadā (īstenošanā kopš 2014., 2015. un 2016. gada), bija 3336 (jeb 18 %) salīdzinājumā ar 14 820 vīriešiem (jeb 82 %); norāda, ka ne visi saņēmējuzņēmumu darbinieki, kas iesaistīti ECSEL projektos, veic pētniecības darbības un ka tikai 16 % pētniecības darbinieku ir sievietes;

Iepirkums

17.  ar dziļu nožēlu norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi ievērojamas nepilnības veidā, kādā ir pārvaldītas administratīvo pakalpojumu iepirkuma procedūras; pēc iepazīšanās ar Kopuzņēmuma atbildēm norāda, ka šīs problēmas risināšanai ir iecelts asistents budžeta, iepirkumu un līgumu jomā;

Iekšējā kontrole

18.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir veicis pasākumus ar mērķi novērtēt valstu finansēšanas iestāžu ex post revīziju veikšanu un ir saņēmis valstu finansēšanas iestāžu rakstiskus apstiprinājumus, kuros deklarēts, ka attiecīgās valsts procedūru piemērošana ir sniegusi pamatotu pārliecību par darījumu likumību un pareizību; atzīmē, ka Revīzijas palātas pārskats norāda uz to, ka attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumiem par ex post revīzijām atbildīgs ir Komisijas Kopējais revīzijas dienests un ka Kopuzņēmuma aprēķinātais atlikušo kļūdu īpatsvars 2018. gada beigās bija 1,15 %;

19.  norāda, ka problēma, ko rada valstu finansēšanas iestāžu izmantoto metožu un procedūru atšķirības, vairs neskar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu īstenošanu, jo ex post revīzijas veic vai nu Kopuzņēmums, vai Komisija; norāda, ka saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopējā ex post revīziju plāna noteikumiem Kopuzņēmums no valstu finansēšanas iestādēm ir saņēmis 22 no 27 apstiprinājumiem, un atzīst, ka tie nodrošina pienācīgu tā locekļu finanšu interešu aizsardzību;

20.  konstatē, ka Komisija ir veikusi ARTEMIS kopuzņēmuma un ENIAC kopuzņēmuma galīgo novērtējumu par laikposmu no 2008. līdz 2013. gadam, kā arī saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” strādājošā Kopuzņēmuma starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam; norāda, ka Kopuzņēmums ir izstrādājis un pieņēmis rīcības plānu, lai īstenotu šajos novērtējumos sniegtos ieteikumus, un ka dažas darbības jau ir sāktas; tomēr lielākā daļa darbību vēl ir jāīsteno 2019. gadā, bet dažas no tām tiek uzskatītas par tādām, kas neietilpst Kopuzņēmuma darbības jomā;

21.  norāda, ka galīgais maksājums par tās pakalpojumu līmeņa vienošanās īstenošanu, kura noslēgta ar vienu no nozari pārstāvošajiem locekļiem par komunikācijas pakalpojumu sniegšanu un pasākumu organizēšanu, tika veikts bez nepieciešamajiem apliecinošajiem dokumentiem;

22.  aicina Revīzijas palātu izvērtēt ieguldījumu natūrā aprēķināšanas un novērtēšanas metodikas pareizību un uzticamību un ierosina šajā izvērtējumā izskatīt, cik labi izstrādātas un stabilas ir pamatnostādnes attiecībā uz ieguldījumu natūrā procedūras īstenošanu, un tādējādi sekmēt ieguldījumu natūrā plānošanas, ziņošanas un sertifikācijas procesu;

23.  ar bažām norāda, ka Kopuzņēmums ir konstatējis, ka pirms Kopuzņēmuma izveides ENIAC nebija izrakstījis nozari pārstāvošajam loceklim AENEAS adresētus rēķinus par naudas ieguldījumiem administratīvo izmaksu segšanai vairāk nekā 1 000 000 EUR apmērā; lai atrisinātu šo problēmu, Kopuzņēmums no saviem locekļiem saņēma 1 000 000 EUR kā “nākamo periodu naudas ieguldījumu”; aicina Kopuzņēmumu nekavējoties izdot debetnotu;

Iekšējā revīzija

24.  ņem vērā, ka 2018. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica riska novērtējumu; norāda, ka IAS veica pēcpārbaudi saistībā ar saviem revīzijas ieteikumiem par “Apvārsnis 2020” dotāciju piešķiršanas procesu un ar to saistīto Kopuzņēmuma sniegumu; pieņem zināšanai, ka IAS ir secinājis, ka visi ieteikumi ir pienācīgi īstenoti;

Cilvēkresursu pārvaldība

25.  norāda, ka 2018. gada 31. decembrī Kopuzņēmumam bija 30 darbinieku; norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmums aizpildīja divas vakances, proti, vienu administrācijas un finanšu vadītāja vakanci un vienu programmu vadītāja vakanci, kā arī izsludināja vienu norīkota valsts eksperta vakanci;

26.  norāda, ka 2018. gada 6. augustā tika atjaunināta Kopuzņēmuma struktūrshēma, lai pielāgotu organizācijas struktūru prioritātēm un nepieciešamajām speciālajām zināšanām; norāda, ka saistībā ar Civildienesta noteikumiem valde 2018. gada janvārī apstiprināja piecu jaunu īstenošanas noteikumu kopumu.

(1) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika