Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2106(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0045/2020

Texte depuse :

A9-0045/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0074

Texte adoptate
PDF 156kWORD 55k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună ECSEL
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2106(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6)

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0045/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 24.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2106(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6)

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0045/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 24.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2106(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0045/2020),

A.  întrucât întreprinderea comună ECSEL pentru Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei („întreprinderea comună”) a fost înființată la 7 iunie 2014 în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) pe o perioadă de până la 31 decembrie 2024;

B.  întrucât întreprinderea comună a fost înființată în iunie 2014 prin Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului(1) pentru a înlocui întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC și a fi succesoarea acestora;

C.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Uniunea, statele membre și, pe bază voluntară, țările asociate (state participante), precum și asociațiile cu statut de membri privați (membri privați) ce reprezintă întreprinderile din care sunt constituite și alte organizații active în domeniul componentelor și sistemelor electronice din Uniune;

D.  întrucât contribuțiile la întreprinderea comună preconizate pentru întreaga perioadă a programului Orizont 2020 sunt de 1 184 874 000 EUR din partea Uniunii, 1 170 000 000 EUR din partea statelor participante și 1 657 500 000 EUR din partea membrilor privați,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și variațiile activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 a cuprins credite de angajament în valoare de 194 100 000 EUR și credite de plată în valoare de 310 554 000 EUR; observă faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 98 %, respectiv de 65 %;

3.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

4.  ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2018, Uniunea a contribuit cu 637 600 000 EUR din fondul aferent celui de Al șaptelea program-cadru la cofinanțarea activităților comune, respectiv cu 17 900 000 EUR la cofinanțarea costurilor administrative conexe; ia act de faptul că angajamentul cumulat pentru activitățile operaționale ale celui de-Al șaptelea program-cadru s-a ridicat la 606 000 000 EUR și că plățile cumulate aferente au fost în valoare de 529 000 000 EUR; constată că, în 2018, rata de execuție a creditelor de plată disponibile în valoare de 98 000 000 EUR pentru proiectele aferente celui de-Al șaptelea program-cadru a avut valoarea scăzută de 42 %, ca urmare, în principal, a întârzierilor în acordarea de către autoritățile naționale a finanțării pentru certificatele de final de proiect pentru activitățile în curs de desfășurare din cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru;

5.  constată că plățile efectuate de întreprinderea comună pentru proiectele din cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru s-au ridicat la 41 000 000 EUR, reprezentând 22 % din totalul plăților operaționale efectuate în 2018; în plus, ia act de faptul că rata de eroare reziduală la sfârșitul anului a fost de 3,36 %;

6.  ia act de faptul că, pentru plățile operaționale din cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru, întreprinderea comună este încă dependentă de autoritățile naționale de finanțare a SEP, ceea ce generează un risc sporit în ceea ce privește plățile finale efectuate în timp util;

7.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în 2018, statele participante, care trebuie să contribuie cu cel puțin 1 170 000 000 EUR la activitățile operaționale ale întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020, au realizat angajamente în valoare de 564 000 000 EUR și plăți în valoare de 178 000 000 EUR, ceea ce reprezintă 15 % din totalul contribuțiilor prevăzute; ia act de faptul că nivelul scăzut al contribuțiilor din partea statelor participante este legat de faptul că unele state participante admit și raportează costurile ce le revin în cadrul întreprinderii comune doar la finalizarea proiectelor Orizont 2020 pe care le sprijină; constată că rata de execuție a bugetului disponibil pentru programul Orizont 2020 a fost de 100 % în ceea ce privește creditele de angajament și de 72 % în ceea ce privește creditele de plată, iar rata creditelor de plată a fost mai mică din cauza contribuției suplimentare de 20 000 000 EUR primite în decembrie 2018;

8.  constată că din totalul de 1 657 500 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din sectorul industrial pentru activitățile întreprinderii comune, la sfârșitul lui 2018, întreprinderea comună estimase că membrii aduseseră contribuții în natură în valoare de 705 400 000 EUR, în timp ce contribuția în numerar din partea Uniunii s-a ridicat la 512 000 000 EUR; constată, de asemenea, că contribuțiile în numerar ale membrilor din sectorul industrial au fost de 11 300 000 EUR, iar contribuțiile în natură raportate, însă nevalidate au fost de 694 100 000 EUR;

Performanța

9.  ia act de utilizarea indicatorilor-cheie de performanță (ICP) pentru măsurarea performanțelor operaționale și ale programului și de faptul că întreprinderea comună colaborează cu celelalte întreprinderi comune și cu părțile interesate pentru a defini ICP cu impact comun și metodologii de evaluare a acestor ICP;

10.  observă că raportul costurilor de gestionare (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune;

11.  salută faptul că efectul de levier total obținut în 2018 pentru programul întreprinderii comune, calculat ca cost al programului Orizont 2020 minus finanțarea din partea Uniunii împărțită la finanțarea din partea Uniunii, este egal cu 3, depășind efectul de levier vizat pentru întreaga perioadă 2014-2020; constată, de asemenea, că valoarea totală a efectului de levier obținut este de 3,3 dacă se ia ca bază costul național;

12.  ia act de faptul că întreprinderea comună a depus eforturi pentru a-și consolida și dezvolta activitățile, astfel încât să poată funcționa eficient și fără probleme; observă că în 2018 au fost lansate patru cereri de propuneri, ceea ce a dus la selectarea a 13 proiecte de colaborare și a două acțiuni de coordonare și de sprijin;

13.  ia act de faptul că întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri; cu toate că numărul propunerilor a scăzut pentru al patrulea an consecutiv, numărul de propuneri selectate este identic cu cel din 2017;

14.  observă că o comunicare eficace constituie o componentă esențială pentru succesul proiectelor finanțate de Uniune; consideră că este important să fie mărită vizibilitatea realizărilor întreprinderii comune, precum și să fie difuzate informații privind valoarea adăugată a acestora; solicită întreprinderea comună să urmărească o politică de comunicare proactivă, difuzând rezultatele cercetărilor sale în rândul publicului larg, de exemplu prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor mijloace de informare în masă, urmărind astfel sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul sprijinului acordat de Uniune, în special în ceea ce privește acceptarea pe piață;

Personalul

15.  ia act că, din 31 de posturi autorizate în schema de personal, 30 au fost ocupate în 2018 - 14 agenți temporari și 16 agenți contractuali; ia act, de asemenea, de faptul că, în 2018, au fost ocupate două posturi de șef de administrație și, respectiv, câte un post de director financiar și de responsabil de program;

16.  ia act de informațiile prezentate în Raportul anual de activitate pentru anul 2018 al întreprinderii comune privind echilibrul de gen în proiectele ECSEL, din care reiese că numărul total de femei implicate în proiectele ECSEL care se derulează în 2018 și care au fost raportate în 2018 (care se derulează din 2014, 2015 și 2016) se ridică la 3 336 (adică 18 %), iar numărul bărbaților se ridică la 14 820 (adică 82 %); constată că nu toți membrii personalului beneficiarilor implicați în proiecte ECSEL desfășoară activități de cercetare și că doar 16 % din personalul implicat în activități de cercetare este de sex feminin;

Achizițiile publice

17.  constată cu profundă îngrijorare că, în ceea ce privește gestionarea procedurilor de achiziții pentru serviciile administrative, Curtea a observat deficiențe semnificative; constată, pe baza răspunsurilor întreprinderii comune, că a fost numit un asistent însărcinat cu bugetul, achizițiile și contractele pentru a face față acestei probleme;

Controalele interne

18.  salută faptul că întreprinderea comună a luat măsuri pentru a evalua modul de desfășurare a auditurilor ex post de către autoritățile naționale de finanțare și a obținut de la acestea declarații scrise în care se afirmă că implementarea procedurilor lor naționale a oferit o asigurare rezonabilă referitor la legalitatea și regularitatea operațiunilor; în plus, ia act, din raportul Curții, de faptul că, în cazul plăților din cadrul programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit al Comisiei este responsabil de auditurile ex post, iar rata de eroare reziduală calculată de întreprinderea comună a fost de 1,15 % la sfârșitul lui 2018;

19.  ia act de faptul că problema legată de diferențele de la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de autoritățile naționale de finanțare nu mai este relevantă pentru implementarea proiectelor din cadrul Orizont 2020, întrucât auditurile ex post vor fi desfășurate fie de către întreprinderea comună, fie de către Comisie; ia act de faptul că, în conformitate cu dispozițiile planului comun de audit ex post pentru programul Orizont 2020, întreprinderea comună a primit 22 de declarații din 27 din partea autorităților naționale de finanțare și recunoaște că acestea oferă o protecție rezonabilă a intereselor financiare ale membrilor săi;

20.  constată că a Comisia și-a efectuat evaluarea finală privind întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC pentru perioada 2008-2013, precum și evaluarea interimară a societăților mixte care operează în cadrul programului Orizont 2020 pentru perioada 2014-2016; ia act de faptul că întreprinderea comună a elaborat și adoptat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor acestor evaluări și că au fost inițiate deja unele activități; cu toate acestea, majoritatea activităților urmează să fie puse în aplicare în 2019, în timp ce despre unele s-a considerat că nu se încadrează în sfera de activitate a întreprinderii comune;

21.  ia act de faptul că plata finală pentru punerea în aplicare a acordului privind nivelul serviciilor încheiat cu un membru al sectorului industrial pentru furnizarea de servicii de comunicații și organizarea de evenimente a fost efectuată fără documentele justificative necesare;

22.  solicită Curții să evalueze corectitudinea și fiabilitatea metodologiei de calculare și de evaluare a contribuțiilor în natură și propune ca în cadrul evaluării să se analizeze conceptul și soliditatea orientărilor pentru implementarea procedurii de stabilire a contribuțiilor în natură, cu scopul de a contribui la procesul de planificare, raportare și certificare a contribuțiilor în natură;

23.  ia act cu îngrijorare de faptul că întreprinderea comună a constatat că contribuțiile în numerar pentru cheltuieli administrative în valoare de peste 1 000 000 EUR nu au fost facturate de ENIAC membrului industrial AENEAS înainte de înființarea întreprinderii comune; în vederea soluționării acestei probleme, întreprinderea comună a primit 1 000 000 EUR de la membrii săi sub formă de „contribuție în numerar plătită în avans”; invită întreprinderea comună să emită fără întârziere nota de debit;

Auditul intern

24.  constată că, în 2018, serviciile de audit intern ale Comisiei (IAS) au efectuat o evaluare a riscurilor; ia act de faptul că IAS a efectuat o monitorizare a recomandărilor sale de audit privind procesul de acordare a granturilor în cadrul programului Orizont 2020 și performanțele întreprinderii comune; ia act de faptul că IAS a concluzionat că toate recomandările au fost puse în aplicare în mod corespunzător;

Gestionarea resurselor umane

25.  constată că, la 31 decembrie 2018, întreprinderea comună avea un efectiv de 30 de angajați; ia act de faptul că, în 2018, întreprinderea comună a ocupat două posturi, unul pentru funcția de șef de administrație și finanțe și celălalt pentru funcția de responsabil de programe, și a publicat un post de expert național detașat;

26.  ia act de faptul că, pentru a adapta structura organizației la priorități și la cerințele de expertiză, organigrama întreprinderii comune a fost actualizată la 6 august 2018; ia act de faptul că, în ianuarie 2018, Consiliul de conducere a validat un nou set de cinci norme de punere în aplicare a Statutului funcționarilor.

(1) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate