Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2106(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0045/2020

Ingivna texter :

A9-0045/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0074

Antagna texter
PDF 148kWORD 50k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Ecsel
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2018, med de gemensamma företagens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/887 av den 13 mars 2019 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(7),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0045/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426, 18.12.2019, s. 24.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142, 29.5.2019, s. 16.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2018, med de gemensamma företagens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/887 av den 13 mars 2019 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(7),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0045/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426, 18.12.2019, s. 24.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142, 29.5.2019, s. 16.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0045/2020), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Ecsel för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma företaget) bildades den 7 juni 2014 i den mening som avses i artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel) under perioden fram till den 31 december 2024.

B.  Det gemensamma företaget bildades i enlighet med rådets förordning (EU) nr 561/2014(1) i juni 2014 för att ersätta och efterträda de gemensamma företagen Artemis och Eniac.

C.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är unionen, medlemsstaterna och, på frivillig basis, associerade länder (deltagarstater) och privata medlemsorganisationer (privata medlemmar) som representerar företag och andra organisationer som arbetar med elektroniska komponenter och system inom unionen.

D.  Bidragen till det gemensamma företaget som avses för hela Horisont 2020-perioden är 1 184 874 000 EUR från unionen, 1 170 000 000 EUR från deltagarstaterna och 1 657 500 000 EUR från de privata medlemmarna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2018 anger att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess finansiella regler och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2018 innehöll åtagandebemyndiganden på 194 100 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 310 554 000 EUR. Parlamentet noterar att utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden var 98 % respektive 65 %.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2018 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet noterar att unionen i slutet av 2018 bidrog med 637 600 000 EUR från sjunde ramprogrammet till samfinansieringen av den gemensamma verksamheten och ytterligare 17 900 000 EUR till samfinansieringen av de tillhörande administrativa kostnaderna. Parlamentet noterar att det sammanlagda åtagandet för operativ verksamhet inom sjunde ramprogrammet uppgick till 606 000 000 EUR och att de tillhörande sammanlagda betalningarna uppgick till 529 000 000 EUR. Parlamentet noterar att genomförandegraden för de tillgängliga betalningsbemyndigandena på 98 000 000 EUR för projekt inom sjunde ramprogrammet bara var 42 %, vilket framför allt berodde på att de nationella finansieringsmyndigheterna var sena med att tillhandahålla intygen för avslutat projekt för pågående verksamhet inom sjunde ramprogrammet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets betalningar för projekt inom sjunde ramprogrammet uppgick till 41 000 000 EUR, vilket motsvarade 22 % av de totala operativa betalningarna under 2018. Parlamentet noterar dessutom att den kvarstående felprocenten i slutet av året var 3,36 %.

6.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget, när det gäller de operativa betalningarna inom sjunde ramprogrammet, fortfarande är beroende av deltagarstaternas nationella finansieringsmyndigheter, vilket medför ökade risker beträffande slutbetalningarnas punktlighet.

7.  Europaparlamentet noterar med oro att deltagarstaterna, som är skyldiga att bidra med minst 1 170 000 000 EUR till det gemensamma företagets operativa verksamhet inom Horisont 2020, under 2018 gjorde åtaganden på 564 000 000 EUR och betalningar på 178 000 000 EUR, vilket motsvarade 15 % av det totala obligatoriska bidraget. Parlamentet noterar att den låga nivån på deltagarstaternas bidrag hänger samman med att vissa deltagarstater redovisar och rapporterar sina kostnader till det gemensamma företaget först i slutet av de Horisont 2020-projekt som de stöder. Parlamentet noterar att genomförandegraden för den tillgängliga Horisont 2020-budgeten var 100 % för åtagandebemyndigandena och 72 % för betalningsbemyndigandena och att graden för betalningsbemyndiganden blev lägre på grund av det extra bidrag på 20 000 000 EUR som mottogs i december 2018.

8.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget i slutet av 2018 uppskattade att industrimedlemmarna, av de 1 657 500 000 EUR som de skulle bidra med till det gemensamma företagets verksamhet, hade lämnat naturabidrag till ett värde av 705 400 000 EUR, att jämföra med unionens kontantbidrag på 512 000 000 EUR. Parlamentet noterar vidare att industrimedlemmarnas kontantbidrag uppgick till 11 300 000 EUR och att deras naturabidrag som rapporterats men inte godkänts uppgick till 694 100 000 EUR.

Verksamhetsresultat

9.  Europaparlamentet noterar användningen av centrala resultatindikatorer för att mäta operativa resultat och programresultat och konstaterar att det gemensamma företaget arbetar tillsammans med övriga gemensamma företag och med sina intressenter för att fastställa gemensamma centrala resultatindikatorer för konsekvenser samt metoder för att bedöma dessa indikatorer.

10.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningskostnadsgraden (administrativ budget/driftsbudget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att det gemensamma företagets organisationsstruktur är relativt smidig och effektiv.

11.  Europaparlamentet välkomnar att den totala uppnådda hävstångseffekten 2018 för det gemensamma företagets program, beräknad som kostnaden för Horisont 2020 minus unionens finansiering delat med unionens finansiering, uppgår till 3 och därmed överstiger den eftersträvade hävstångseffekten för hela perioden 2014–2020. Parlamentet noterar vidare att den totala uppnådda hävstångseffekten är 3,3 om den nationella kostnaden används som grund.

12.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har gjort ansträngningar för att konsolidera och utveckla sin verksamhet och möjliggöra en smidig och effektiv drift. Parlamentet konstaterar att fyra ansökningsomgångar drogs igång 2018, vilket resulterade i att tretton samarbetsprojekt och två samordnings- och stödåtgärder valdes ut.

13.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget drog igång två ansökningsomgångar. Trots att antalet ansökningar minskade för fjärde året i rad är antalet utvalda ansökningar detsamma som under 2017.

14.  Europaparlamentet noterar att effektiv kommunikation är en viktig del av framgångsrika projekt som finansieras av unionen. Parlamentet anser att det är viktigt att i högre grad synliggöra vad det gemensamma företaget åstadkommit och sprida information om mervärdet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att föra en proaktiv kommunikationsstrategi genom att sprida sina forskningsresultat till allmänheten, t.ex. med hjälp av sociala medier eller andra medier, för att öka allmänhetens medvetenhet om effekterna av unionens stöd, med särskild hänsyn till spridningen på marknaden.

Personal

15.  Europaparlamentet noterar att 30 av 31 beviljade tjänster i tjänsteförteckningen var tillsatta 2018: 14 tillfälligt anställda och 16 kontraktsanställda. Parlamentet noterar vidare att det 2018 fanns två administrativa chefstjänster tillsatta, en finansdirektör och en programansvarig.

16.  Europaparlamentet noterar informationen i den årliga verksamhetsrapporten 2018 för det gemensamma företaget angående könsfördelningen i Ecsel-projekt. Där anges att det totala antalet kvinnor involverade i Ecsel-projekt som pågick 2018 och projekt som rapporterades 2018 (projekt från 2014, 2015 och 2016) uppgick till 3 336 (eller 18 %), att jämföra med 14 820 män (eller 82 %). Parlamentet noterar att inte all personal i mottagande företag som är inblandade i Ecsel-projekt bedriver forskningsverksamhet och att endast 16 % av forskningspersonalen är kvinnor.

Upphandling

17.  Europaparlamentet noterar med stor oro att revisionsrätten funnit betydande brister i upphandlingsförfarandena för administrativa tjänster. Det gemensamma företaget säger i sitt svar att en assistent för budget, upphandling och kontrakt har utsetts för att titta på denna fråga.

Internkontroller

18.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget har vidtagit åtgärder för att bedöma de nationella finansieringsmyndigheternas genomförande av efterhandsrevisioner och har fått skriftliga uttalanden från de nationella finansieringsmyndigheterna där de anger att tillämpningen av deras nationella förfaranden ger rimlig säkerhet om transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet konstaterar att revisionsrättens rapport hänvisar till det faktum att det är kommissionens gemensamma revisionstjänst som ansvarar för efterhandsrevisionerna i samband med Horisont 2020-betalningar, och den kvarstående felprocenten enligt det gemensamma företagets beräkning var 1,15 % i slutet av 2018.

19.  Europaparlamentet noterar att problemet med de varierande metoder och förfaranden som de nationella finansieringsmyndigheterna använder inte längre är relevant för genomförandet av Horisont 2020-projekt, eftersom efterhandsrevisionerna utförs antingen av det gemensamma företaget eller av kommissionen. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget, i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma efterhandsrevisionsplanen för Horisont 2020, erhöll 22 av 27 förklaringar från de nationella finansieringsmyndigheterna och att de ger rimligt skydd för medlemmarnas ekonomiska intressen.

20.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen utförde sin slututvärdering av de gemensamma företagen Artemis och Eniac för perioden 2008–2013 och sin preliminära utvärdering av det gemensamma företagets verksamhet inom Horisont 2020 för perioden 2014–2016. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget utarbetade och antog en handlingsplan för att genomföra rekommendationerna från dessa utvärderingar och att flera insatser redan har inletts. Merparten av insatserna skulle dock genomföras under 2019, medan vissa ansågs ligga utanför det gemensamma företagets verksamhetsområde.

21.  Europaparlamentet noterar att slutbetalningen för genomförandet av ett servicenivåavtal som ingåtts med en industrimedlem om tillhandahållande av kommunikations- och evenemangstjänster gjordes utan nödvändiga styrkande handlingar.

22.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att göra en bedömning av hur välfungerande och tillförlitlig metoden för beräkning och utvärdering av naturabidrag är och föreslår att bedömningen ska avse hur vägledningen för naturabidragsförfarandets genomförande är utformad och hur pass robust den är i syfte att bistå i naturabidragens planerings-, rapporterings- och certifieringsprocess.

23.  Europaparlamentet noterar bekymrat att det gemensamma företaget upptäckt att Eniac inte fakturerat industrimedlemmen Aeneas för kontantbidrag på över 1 000 000 EUR till administrativa kostnader innan det gemensamma företaget inrättades. För att lösa det problemet fick det gemensamma företaget 1 000 000 EUR från sina medlemmar som ett ”kontant förskottsbidrag”. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att utan dröjsmål utfärda debetnotan.

Internrevision

24.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst gjorde en riskbedömning 2018. Parlamentet noterar att internrevisionstjänsten följt upp sina revisionsrekommendationer om Horisont 2020-bidragsprocessen och verksamhetsresultaten i det gemensamma företaget. Parlamentet tar fasta på att internrevisionstjänsten kommit fram till att alla rekommendationer genomförts på lämpligt sätt.

Personalförvaltning

25.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget den 31 december 2018 hade 30 anställda. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget under 2018 tillsatt två tjänster, en som chef för administration och ekonomi och den andra som programansvarig, samt utannonserat en tjänst som utstationerad nationell expert.

26.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets organisationsschema uppdaterades den 6 augusti 2018 i syfte att anpassa organisationens struktur till prioriteringar och behov av expertis. Parlamentet noterar att fem nya tillämpningsföreskrifter för tjänsteföreskrifterna godkändes av styrelsen i januari 2018.

(1) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy