Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2103(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0046/2020

Внесени текстове :

A9-0046/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0075

Приети текстове
PDF 168kWORD 57k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година (2019/2103(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2020 – C9‑0069/2020),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(5), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0046/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година (2019/2103(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на съвместните предприятия(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2020 – C9‑0069/2020),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(5), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0046/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
(7) ОВ L 142, 29.5.2019 г., стp. 16.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година (2019/2103(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0046/2020),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие „ИИЛ“) е създадено през декември 2007 г. за срок от 10 години, за да подобри значително ефикасността и ефективността на процеса на разработване на лекарства с дългосрочната цел фармацевтичният сектор да може да произвежда по-ефективни и безопасни иновативни лекарства;

Б.  като има предвид, че след приемането на Регламент (ЕС) № 557/2014(1) през май 2014 г. беше създадено съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („Съвместно предприятие „ИИЛ 2“) за срок до 31 декември 2024 г.; като има предвид, че през юни 2014 г. то замени съвместното предприятие „ИИЛ“ и е негов правоприемник цел финализиране на научноизследователските дейности по Седмата рамкова програма и стартиране на нов проект в рамките на „Хоризонт 2020“;

В.  като има предвид, че Съюзът, представляван от Комисията, и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации са членовете – учредители на съвместното предприятие „ИИЛ“ и на съвместното предприятие „ИИЛ 2“;

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие „ИИЛ“ за периода от 10 години е в размер на 1 000 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма, а членовете – учредители участват с равни дялове в текущите разходи, като всеки от тях предоставя средства в размер, който не превишава 4% от общата финансова вноска на Съюза;

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за периода от 10 години е в размер на 1 638 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“, а членовете, различни от Комисията, трябва да предоставят 50% от текущите разходи и следва да допринесат за оперативните разходи чрез парични или непарични вноски, или и двете, в размер, равен на финансовата вноска на Съюза;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за финансовата 2018 година (“доклада на Палатата”) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва становището на Палатата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за финансовата 2018 година, със заключението, че те са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет за 2018 г. възлизаше на 275 600 000 EUR бюджетни кредити за поети задължения (187 900 000 EUR през 2017 г.) и 235 900 000 EUR бюджетни кредити за плащания (206 400 000 EUR през 2017 г.); включително неусвоените бюджетни кредити от предходни години и целевите приходи, общият наличен бюджет за поети задължения е бил 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR през 2017 г.), а наличният бюджет за плащания е бил 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR през 2017 г.);

4.  отбелязва, че от сумата в размер на 1 000 000 000 EUR вноски, които членовете от промишления сектор следва да направят за дейностите на съвместното предприятие „ИИЛ“, към края на 2018 г. съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е валидирало непарични вноски и парични вноски в размер на 655 200 000 EUR, и по-точно 633 300 000 EUR непарични вноски и 21 900 000 EUR парични вноски; посочва, че членовете на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ докладват за допълнителна сума в размер на 80 600 000 EUR от непарични вноски без валидиране; изтъква факта, че вследствие на това в края на 2018 г. непаричните и паричните вноски от членовете от промишления сектор се равняват общо на 735 800 000 EUR, в сравнение с паричните вноски от Съюза за дейностите по Седмата рамкова програма на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, които възлизат на 916 000 000 EUR;

5.  отбелязва със задоволство, че през 2018 г. степента на усвояване от страна на съвместното предприятие „ИИЛ“ на бюджетните кредити за плащания за проектите по Седмата рамкова програма е 88%, което представлява подобрение спрямо предходния период, когато степента на усвояване е била под 75% в продължение на четири последователни години; отбелязва също така, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания по „Хоризонт 2020“ е била 86% и че през 2018 г. изпълнението на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за административни и оперативни разходи е било по-голямо, отколкото през 2017 г.;

6.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 425 000 000 EUR под формата на парични и непарични вноски, които трябва да бъдат направени от членовете от промишления сектор и асоциираните партньори за дейностите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, към края на 2018 г. непарични вноски в размер на 130 500 000 EUR са били валидирани от изпълнителния директор и са били докладвани допълнителни средства в размер на 83 900 000 EUR; отбелязва освен това, че изпълнителният директор е валидирал парични вноски от членовете на промишлеността в размер на 13 500 000 EUR; отбелязва в допълнение, че в резултат на това към края на 2018 г. общият размер на вноските на членовете от промишления сектор за дейностите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ по програма „Хоризонт 2020“ са възлизали на 227 700 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 241 900 000 EUR;

7.  отбелязва, че през 2018 г. Управителният съвет на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ прие три изменения на бюджета: 

   а) на 12 юни 2018 г. за включване на пренесените от предходната година суми (209 698 405 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 56 133 212 EUR бюджетни кредити за плащания);
   б) на 13 юли 2018 г. за включване на допълнителни преноси (бюджетни кредити за поети задължения в размер на 25 669 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 25 669 EUR) от предходната година, по-специално съответстващи на сумите на съвместното предприятие „ИИЛ“, възстановени от получателите през 2017 г. и пренесени в бюджета за 2018 г.; и
   в) на 5 декември 2018 г. за намаляване на бюджетните кредити за плащания с 36 332 261 EUR в резултат на намаляването на участието на Европейския съюз в оперативните разходи (34 978 261 EUR) и отлагането за 2019 г. на вноската на партньор на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ (Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“) за оперативните разходи (1 354 000 EUR), пренесени за следващата година;

8.  освен това отбелязва, че в края на 2018 г. прогнозните неизползвани бюджетни кредити за плащания за оперативни и административни разходи, одобрени от Съвета на директорите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и подлежащи на пренасяне към 2019 г., възлизат на 30 943 429 EUR; отбелязва със загриженост констатацията на Палатата, че макар положението да се е подобрило вследствие на коригиращите мерки, предприети от съвместното предприятие „ИИЛ 2“, все още съществуват слабости по отношение на планирането и наблюдението на необходимостта от нови бюджетни кредити за плащания;

Резултати от дейността

9.  отбелязва, че 2018 г. е първата година, през която съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е докладвало за преразгледаните ключови показатели за изпълнение в своя годишен отчет за дейността за 2018 г.; приветства факта, че тази стъпка се е доказала като ефективен инструмент за наблюдение, който е довел до повишаване на равнището на прозрачност по отношение на постиженията на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и по този начин е привлякъл интереса на членовете на гражданското общество;

10.  отбелязва, че въз основа на годишния отчет за дейността анализът на събраните до 31 декември 2018 г. данни показва, че почти всички съответни приоритетни области от програмата за стратегически научни изследвания на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ са отразени в неговите проекти (11 от 12);

11.  приветства факта, че през 2018 г. съвместното предприятие „ИИЛ 2“ подписа общо 20 нови споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, с което общият портфейл на проектите достигна 119 (59 проекта за съвместното предприятие „ИИЛ“ + 60 за съвместното предприятие „ИИЛ 2“);

12.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие „ИИЛ 2“;

13.  отбелязва, че през 2018 г. стойността на ефекта ливъридж за съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е била 0,99;

14.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и да се разпространява информация за тяхната добавена стойност; призовава съвместното предприятие „ИИЛ 2“ да води проактивна комуникационна политика чрез разпространяване на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социални или други медии, като по този начин повишава обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по‑специално по отношение на навлизането на пазара;

15.  приветства успешното започване на проекта EBOVAC3 през 2018 г. насочен към провеждане на клинични изпитвания върху деца в Сиера Леоне и Гвинея; освен това в рамките на проекта се провежда клинично проучване сред доставчиците на здравни грижи в Демократична република Конго, като това допринася за борбата с болестта; отбелязва със задоволство, че поуките, извлечени от проектите „Ебола +“ на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, могат да се прилагат за други нововъзникващи инфекциозни заболявания;

16.  призовава съвместното предприятие „ИИЛ 2“ да обмисли преразглеждане на броя на финансираните проекти в бъдеще; освен това отбелязва, че по-малък брой по-мащабни и добре финансирани проекти биха изяснили значително областта на дейност на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ и ще направят по-лесно за широката общественост да разбере ползите от неговата дейност;

Персонал и наемане на персонал

17.  отбелязва, че през декември 2018 г. общият брой на запълнените щатни бройки в съвместното предприятие „ИИЛ 2“ беше 48 (49 през 2017 г.);

18.  отбелязва, че в края на 2018 г. националностите на 15 държави членки са били представени в съвместното предприятие „ИИЛ 2“, като седем от тях – с по един служител; отбелязва, че 73% от 48-мината служители са били жени и само 27% мъже;

19.  отбелязва със загриженост констатацията на Палатата, че през 2018 г. процентът на текучество на персонала в съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е висок, средно около 21%, и е особено висок при договорно наетите служители – 60%, и тенденцията се е влошила поради 8-те случая на дългосрочен отпуск по болест, 4 от които са нововъзникнали през 2018 г., вследствие на което едва половината от служителите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ са работили постоянно през 2018 г., което е довело до повишаване на риска да не бъдат постигнати в срок планираните оперативни цели на съвместното предприятие „ИИЛ 2“; отбелязва, че за да се преодолеят затрудненията с персонала, съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е използвало временно наети служители, които са представлявали 9,8% от общия брой на служителите му през 2018 г., и е инвестирало ресурси, за да запази своите изявени кадри чрез обучение и дейности, свързани с благосъстоянието, от една страна, и за да достигне пълнo заемане на щатните бройки, от друга страна; изразява загриженост относно броя служители в продължителен отпуск по болест и изразява загриженост, че някои от тези случаи може да са свързани с изтощение и нарушено равновесие между професионалния и личния живот; призовава съвместното предприятие „ИИЛ 2“ да бъде проактивно по отношение на засегнатите служители, да извършва внимателна оценка на работното натоварване на персонала и да гарантира балансирано разпределение на задачите;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че в окончателния одитен доклад на службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията относно „Координиране с Общия център за подкрепа (ОЦП) и прилагане на инструментите и услугите на ОЦП в съвместното предприятие „ИИЛ 2“, изготвен през март 2018 г., се заключава, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е приложило адекватни процеси на управление, управление на риска и вътрешен контрол, които ефективно и ефикасно подкрепят координационните му дейности с ОЦП и изпълнението на инструментите и услугите на ОЦП;

21.  отбелязва, че одитният доклад на СВО не е довел до установяването на критични или много важни проблеми, и са отправени три „важни“ препоръки; отбелязва, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е изготвило план за действие, в който трите препоръки са били преобразувани в пет действия, като четири от тези действия, които са в изпълнение на две от препоръките, са изпълнени до края на 2018 г.;

Системи за вътрешен контрол

22.  отбелязва констатацията на Палатата, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е въвело надеждни процедури за предварителен контрол, основани на финансови и оперативни документални проверки, и по-специално за междинните и окончателните плащания за Седмата рамкова програма; отбелязва, че съвместното предприятие ИИЛ 2 извършва последващи одити на помещенията на бенефициерите, докато за декларациите за разходи по проекта „Хоризонт 2020“ СВО отговаря за последващите одити; отбелязва, че процентът остатъчни грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие „ИИЛ 2“ в края на 2018 г., е 0,87% за Седмата рамкова програма и 0,67% за програма „Хоризонт 2020“;

23.  отбелязва, че през декември 2017 г. Управителният съвет на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е приел рамката за вътрешен контрол на предприятието, която е в съответствие с рамката за контрол, одобрена от Комисията; отбелязва, че през 2018 г. планът за действие на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ за вътрешен контрол е насочен към прилагането на новите принципи на рамката за вътрешен контрол и към преразглеждането, както и върху развитието на структурата на средата за вътрешен контрол; отбелязва, че са приети нови оперативни насоки за прилагането и измерването на ефективността на системата за контрол;

24.  отбелязва, че Генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията е извършила своята годишна оценка на местните финансови системи, създадени в рамките на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, и е преразгледала информацията за промените в местните системи и в средата за контрол, оценила е недостатъците на вътрешния контрол, установени от одитите и надзорните проверки, и е проверила операциите чрез извадки от тях; отбелязва, че на 13 декември 2018 г. ГД „Бюджет“ е приела заключение, че системите за вътрешен контрол на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ функционират по предназначение; отбелязва, че съвместното предприятие „ИИЛ 2“ завърши изпълнението на плана за действие, одобрен от счетоводителя на 5 февруари 2018 г., че ГД „Бюджет“ е направила оценка на положението по отношение на изпълнението на плана за действие и че петте препоръки бяха приключени до 28 януари 2019 г.;

25.  приканва Палатата да оцени стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценяване на непаричните вноски, като следва да се направи оценка на структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски.

(1) Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54).

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност