Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2103(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0046/2020

Předložené texty :

A9-0046/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0075

Přijaté texty
PDF 167kWORD 55k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva 2
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2103(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0046/2020),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018 (2019/2103(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0046/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2103(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0046/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (dále jen „společný podnik IIL“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem výrazně zefektivnit proces vývoje léků a v dlouhodobém horizontu měl usilovat o to, aby farmaceutický průmysl vyráběl účinnější a bezpečnější inovativní léčiva;

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku přijetí nařízení (EU) č. 557/2014(1) v květnu 2014 byl zřízen společný podnik IIL iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dále jen „společný podnik IIL 2“) na období do 31. prosince 2024; vzhledem k tomu, že tento podnik v červnu 2014 nahradil společný podnik IIL, aby se po něm ujal úkolu dokončení výzkumných projektů podle sedmého rámcového programu a zahájení nového projektu v rámci programu Horizont 2020;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku IIL a společného podniku IIL 2 jsou Unie, kterou zastupuje Komise, a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací;

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku IIL na desetileté období činí 1 000 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu sedmého rámcového programu, zatímco zakládající členové mají přispívat rovným dílem na provozní náklady, kdy příspěvek každého z nich nepřekračuje 4 % celkového příspěvku Unie;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie pro společný podnik IIL 2 na desetileté období činí 1 638 000 000 EUR, a že tato částka má být vyplacena z rozpočtu programu Horizont 2020, a členové jiní než Komise mají přispět na 50 % provozních nákladů a měli by přispívat na operační náklady peněžními nebo věcnými příspěvky či jejich kombinací ve výši, která odpovídá finančnímu příspěvku Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2018 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2018 a výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  bere na vědomí výrok vydaný Účetním dvorem ve věci legality a správnosti operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku IIL 2 za rok 2018, v němž dochází k závěru, že tyto operace jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že v roce 2018 činil celkový rozpočet prostředků na závazky 275 600 000 (v roce 2017 to bylo 187 900 000 EUR) a rozpočet prostředků na platby 235 900 000 EUR (206 400 000 EUR v roce 2017); včetně nevyužitých rozpočtových prostředků z předchozích let a účelově vázaných příjmů dosahovaly disponibilní prostředky na závazky celkové výše 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR v roce 2017) a na platby 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR v roce 2017);

4.  konstatuje, že z 1 000 000 000 EUR příspěvků, jimiž mají na činnost společného podniku IIL přispět průmysloví partneři, potvrdil společný podnik IIL 2 do konce roku 2018 věcné a peněžní příspěvky ve výši 655 200 000 (přesněji řečeno věcné příspěvky ve výši 633 300 000 EUR a peněžní příspěvky ve výši 21 900 000 EUR); poukazuje na to, že členové společného podniku IIL 2 vykázali další věcné příspěvky v hodnotě 80 600 000, které nebyly potvrzeny; zdůrazňuje, že tedy ke konci roku 2018 věcné a peněžní příspěvky průmyslových partnerů činily celkem 735 800 000 EUR, oproti tomu peněžní příspěvky Unie ze sedmého rámcového programu na činnosti společného podniku IIL 2 dosáhly výše 916 000 000 EUR;

5.  s uspokojením konstatuje, že společný podnik IIL využil v roce 2018 prostředky na platby u projektů sedmého rámcového programu z 88 %, což představuje zlepšení oproti předchozímu období, kdy míra čerpání byla po čtyři po sobě jdoucí roky nižší než 75 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby v rámci programu Horizont 2020 byla 86 % a že v roce 2018 byla úroveň čerpání prostředků na závazky a platby v rámci administrativních a operačních výdajů vyšší než v roce 2017;

6.  konstatuje, že z 1 425 000 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, jimiž mají na činnosti společného podniku IIL 2 přispět průmysloví a přidružení partneři, potvrdil výkonný ředitel věcné příspěvky v hodnotě 130 500 000 EUR, přičemž do konce roku 2018 bylo vykázáno dalších 83 900 000 EUR; bere rovněž na vědomí, že výkonný ředitel potvrdil peněžní příspěvky průmyslových partnerů ve výši 13 500 000 EUR; konstatuje, že na konci roku 2018 tedy dosáhly příspěvky průmyslových partnerů na činnost společného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020 celkové výše 227 700 000 EUR, zatímco peněžní příspěvek Unie činil 241 900 000 EUR;

7.  všímá si, že v roce 2018 schválila správní rada společného podniku IIL 2 tři změny rozpočtu:

   a) změnu ze dne 12. června 2018, kterou se zahrnují prostředky přenesené z předchozího roku (209 698 405 EUR v prostředcích na závazky a 56 133 212 EUR v prostředcích na platby);
   b) změnu ze dne 13. července 2018, kterou se zahrnují další přenesené prostředky z předchozího roku (prostředky na závazky ve výši 25 669 EUR a prostředky na platby ve výši 25 669 EUR), jež konkrétně odpovídají prostředkům společného podniku IIL zpětně získaným od příjemců v roce 2017 a přeneseným do rozpočtu na rok 2018; a
   c) změnu ze dne 5. prosince 2018, kterou se snižují operační prostředky na platby o 36 332 261 EUR v důsledku snížení příspěvku Unie na operační náklady (34 978 261 EUR) a odkládá se příspěvek partnera společného podniku IIL 2 (Nadace Billa a Melindy Gatesových) na operační náklady (1 354 000 EUR) přenesené do příštího roku;

8.  konstatuje, že na konci roku 2018 odhadované nevyužité prostředky na platby operačních a administrativních výdajů schválených správní radou společného podniku IIL 2 pro přenos do roku 2019 dosahovaly výše 30 943 429 EUR; se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že ačkoli se situace po provedení několika opravných opatření společným podnikem IIL 2 zlepšila, přetrvávají nedostatky, pokud jde o plánování a monitorování potřeby nových prostředků na platby;

Výkonnost

9.  konstatuje, že rok 2018 byl prvním rokem, kdy společný podnik IIL 2 podal zprávu o revidovaných klíčových ukazatelích výkonnosti ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2018; vítá, že tento krok se ukázal být efektivním nástrojem monitorování, který vedl ke zvýšení transparentnosti ohledně výsledků společného podniku IIL 2, a připoutal tak i zájem členů občanské společnosti;

10.  z výroční zprávy o činnosti zjišťuje, že analýza údajů shromážděných do 31. prosince 2018 ukázala, že projekty společného podniku IIL 2 pokrývají téměř všechny prioritní oblasti stanovené v jeho strategickém plánu výzkumu (11 z 12);

11.  vítá, že společný podnik IIL 2 podepsal v roce 2018 celkem 20 nových grantových dohod, což znamená, že se jeho projektové portfolium rozšířilo na celkem 119 projektů (59 projektů u společného podniku IIL 1 + 60 u společného podniku IIL 2);

12.  všímá si, že poměr nákladů na řízení (správní/operační rozpočet) zůstává pod 5 %, což poukazuje na poměrně jednoduchou a účinnou organizační strukturu společného podniku IIL 2;

13.  bere na vědomí, že v roce 2018 byla hodnota aktivace mimorozpočtových zdrojů společného podniku IIL 2 0,99;

14.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku IIL 2 a šířit informace o jeho přidané hodnotě; vyzývá společný podnik IIL 2, aby prosazoval proaktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

15.  vítá, že v roce 2018 došlo k úspěšnému spuštění programu EBOVAC3, který má za cíl provádět klinická hodnocení u dětí v Sieře Leone a v Guineji; konstatuje také, že v rámci tohoto projektu se provádí klinická studie u poskytovatelů zdravotnické péče v Demokratické republice Kongo, která přispívá k boji proti ebole; s uspokojením konstatuje, že poznatky načerpané prostřednictvím projektů IIL 2 Ebola+ lze uplatnit u dalších infekčních onemocnění, která jsou na vzestupu;

16.  vyzývá společný podnik IIL 2, aby do budoucna zvážil přezkum počtu financovaných projektů; dále konstatuje, že menší počet větších a dobře financovaných projektů by výrazně vyjasnil oblast působení společného podniku IIL 2 a usnadnil široké veřejnosti pochopit jeho přínosy;

Zaměstnanci a jejich nábor

17.  všímá si, že v prosinci 2018 měl společný podnik IIL 2 celkem 48 obsazených pracovních míst (49 v roce 2017);

18.  konstatuje, že na konci roku 2018 byly ve společném podniku IIL 2 zastoupeny národnosti z 15 členských států, z nichž sedm jedním zaměstnancem; všímá si, že 73 % ze 48 zaměstnanců byly ženy a pouze 27 % muži;

19.  se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že v roce 2018 byla míra fluktuace zaměstnanců společného podniku IIL 2 vysoká, v průměru 21 %, a obzvláště vysoká byla u smluvních zaměstnanců (60 %), a že situace se zhoršila kvůli tomu, že osm osob bylo v dlouhodobé pracovní neschopnosti, z čehož čtyři byly v roce 2018 nové případy, takže pouze polovina zaměstnanců byla v pracovní schopnosti, což zvýšilo riziko, že operačních cílů společného podniku nebude dosaženo tak, jak bylo plánováno; bere na vědomí, že k vyřešení problémů spojených s počtem zaměstnanců využil společný podnik IIL 2 dočasných zaměstnanců, kteří v roce 2018 představovali 9,8 % veškerého personálu, a že investoval do jejich udržení na základě činnosti zaměřené na jejich vzdělávání a duševní a tělesnou pohodu a do dosažení plného personálního stavu; vyjadřuje znepokojení nad počtem zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě na nemocenské dovolené, a obává se, že některé z těchto případů mohou být způsobeny i vyčerpáním a neuspokojivým sladěním pracovního a osobního života; vyzývá společný podnik IIL 2, aby ve vztahu k těmto zaměstnancům jednal iniciativně, pečlivě posuzoval jejich pracovní zátěž a zajistil vyvážené rozdělení pracovních úkolů;

Interní audit

20.  všímá si, že útvar interního auditu Komise (IAS) ve své závěrečné zprávě o auditu z března 2018 týkající se „koordinace se společným centrem podpory a provádění nástrojů a služeb společného centra podpory v rámci společného podniku IIL 2“ dospěl k závěru, že společný podnik IIL 2 zavedl adekvátní systém správy, řízení rizik a procesů vnitřní kontroly k účinné podpoře jeho koordinační činnosti se společným centrem podpory a provádění nástrojů a služeb tohoto centra;

21.  konstatuje, že audit útvaru interního auditu nezjistil žádné zásadní ani velmi podstatné problémy a vydal tři důležitá doporučení; bere na vědomí, že společný podnik IIL 2 vypracoval akční plán, který převedl tři doporučení do pěti opatření, přičemž čtyři z těchto opatření, která se týkala dvou doporučení, byla provedena do konce roku 2018;

Systémy vnitřní kontroly

22.  konstatuje, že společný podnik IIL 2 vytvořil spolehlivé postupy kontroly ex-ante založené na přezkumu finanční a operační dokumentace, zejména u průběžných a konečných plateb v rámci sedmého rámcového programu; všímá si, že společný podnik IIL 2 provádí u příjemců audity ex post sám, zatímco v případě plateb nárokovaných v rámci programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný útvar interního auditu; konstatuje, že míra zbytkových chyb zjištěná při auditech ex post, kterou společný podnik vykázal ke konci roku 2018, činila 0,87 % u sedmého rámcového programu a 0,67 % u programu Horizont 2020;

23.  všímá si, že správní rada společného podniku IIL 2 přijala v prosinci 2017 rámec vnitřní kontroly společného podniku IIL 2, který je v souladu s kontrolním rámcem Komise; konstatuje, že akční plán pro vnitřní kontrolu společného podniku IIL 2 se v roce 2018 zaměřoval na provádění nových zásad rámce vnitřní kontroly a revizi a na rozvoj struktury prostředí vnitřní kontroly; všímá si, že byly přijaty nové operační pokyny pro provádění a měření účinnosti kontrolního systému;

24.  bere na vědomí, že generální ředitelství Komise pro rozpočet (GŘ BUDG) provedlo své každoroční hodnocení místních finančních systémů vytvořených v rámci společného podniku IIL 2 a prostudovalo informace o změnách v místních systémech a v kontrolním prostředí, vyhodnotilo nedostatky v oblasti vnitřní kontroly zjištěné při auditech a kontrolách v rámci dohledu a prověřilo vzorek operačních transakcí; konstatuje, že generální ředitelství Komise pro rozpočet došlo dne 13. prosince 2018 k závěru, že systémy vnitřní kontroly společného podniku IIL 2 fungují tak, jak bylo zamýšleno; bere na vědomí, že společný podnik IIL 2 dokončil provádění akčního plánu schváleného účetním dne 5. února 2018, že situace s ohledem na provádění akčního plánu byla posouzena generálním ředitelstvím pro rozpočet a že všech pět doporučení bylo uzavřeno do 28. ledna 2019;

25.  vyzývá Účetní dvůr, aby posoudil správnost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků, přičemž by mělo být posouzeno utváření a důkladnost pokynů pro provádění postupu věcných příspěvků, aby se napomohlo procesu plánování, podávání zpráv a certifikace u věcných příspěvků.

(1) Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54).

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí