Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2103(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0046/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0046/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0075

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 168kWORD 54k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2»
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2020 – C9‑0069/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0046/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2020 – C9‑0069/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0046/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0046/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ») ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και με μακροπρόθεσμο στόχο ο φαρμακευτικός κλάδος να παράγει αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα καινοτόμα φάρμακα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014(1), τον Μάιο του 2014, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2») θεσπίστηκε για μια περίοδο που εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντικατέστησε και διαδέχθηκε την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ τον Ιούνιο του 2014, με στόχο την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων έρευνας στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και τη δρομολόγηση νέου σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων είναι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 000 000 000 EUR, ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου και ότι τα ιδρυτικά μέλη συνεισφέρουν ισομερώς στις δαπάνες λειτουργίας, έκαστο με ποσό που δεν υπερβαίνει το 4 % της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 638 000 000 EUR και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020», και ότι τα μέλη, εκτός από την Επιτροπή, πρέπει να συνεισφέρουν καλύπτοντας το 50 % των δαπανών λειτουργίας και θα πρέπει να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές δαπάνες μέσω συνεισφορών σε χρήμα ή σε είδος, ή και τα δύο, ίσων με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για το οικονομικό έτος 2018 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 την 31η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  σημειώνει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για το 2018, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά·

3.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2018 ανήλθε σε 275 600 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (187 900 000 EUR το 2017) και σε 235 900 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών (206 400 000 EUR το 2017)· μαζί με τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις των προηγούμενων ετών και τα έσοδα για ειδικό προορισμό, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για ανάληψη υποχρεώσεων ήταν 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR το 2017) και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για πληρωμές ήταν 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR το 2017)·

4.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 000 000 000 EUR συνεισφορές που αναμένεται να καταβάλουν μέλη του κλάδου για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, μέχρι τα τέλη του 2018 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 είχε επικυρώσει συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα ύψους 655 200 000 EUR, και πιο συγκεκριμένα 633 300 000 EUR σε είδος και 21 900 000 EUR σε χρήμα· επισημαίνει ότι τα μέλη του κλάδου είχαν κοινοποιήσει στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 επιπλέον ποσό ύψους 80 600 000 EUR σε συνεισφορές σε είδος χωρίς επικύρωση· επισημαίνει το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, στα τέλη του 2018, οι συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα των μελών του κλάδου ανέρχονταν σε 735 800 000 EUR, σε σύγκριση με τις συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης, ύψους 916 000 000 EUR, για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 σε σχέση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2018, τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ για τα έργα του έβδομου προγράμματος πλαισίου ήταν 88 %, ποσοστό που συνιστά βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία το ποσοστό χρησιμοποίησης παρέμεινε κάτω από το 75 % επί τέσσερα συναπτά έτη· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν 86 % και ότι το 2018 σημειώθηκε αύξηση στην εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για τις διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες σε σύγκριση με το 2017·

6.  σημειώνει ότι, από τις ύψους 1 425 000 000 EUR συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου και οι συνεργαζόμενοι εταίροι για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, έως το τέλος του 2018 είχαν επικυρωθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή συνεισφορές σε είδος ύψους 130 500 000 EUR και είχε αναφερθεί επιπλέον ποσό 83 900 000 EUR· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είχε επικυρώσει συνεισφορές σε χρήμα ύψους 13 500 000 EUR από τα μέλη του κλάδου· σημειώνει ακόμη ότι, στο τέλος του 2018, οι συνολικές συνεισφορές των μελών του κλάδου στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ανέρχονταν ως εκ τούτου σε 227 700 000 EUR, σε σύγκριση με τη συνεισφορά σε χρήμα της Ένωσης ύψους 241 900 000 EUR·

7.  σημειώνει ότι το 2018 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 τρεις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού: 

   α) στις 12 Ιουνίου 2018, ώστε να συμπεριληφθούν τα μεταφερόμενα ποσά (209 698 405 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 56 133 212 EUR σε πιστώσεις πληρωμών) του προηγούμενου έτους·
   β) στις 13 Ιουλίου 2018, ώστε να συμπεριληφθούν πρόσθετες μεταφορές πιστώσεων (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 25 669 EUR και πιστώσεις πληρωμών 25 669 EUR) του προηγούμενου έτους, που αντιστοιχούν συγκεκριμένα στα ποσά της ΠΚΦ που ανακτήθηκαν από δικαιούχους το 2017 και μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του 2018· και
   γ) στις 5 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να μειωθούν οι επιχειρησιακές πιστώσεις πληρωμών κατά 36 332 261 EUR λόγω της μείωσης της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιχειρησιακές δαπάνες (34 978 261 EUR) και της αναβολής για το 2019 της συνεισφοράς του εταίρου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 (Ίδρυμα Bill & Melinda Gates) στις επιχειρησιακές δαπάνες (1 354 000 EUR) που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος·

8.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, οι εκτιμώμενες αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών για τις επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες που υποβλήθηκαν στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 προκειμένου να μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2019 ανήλθαν σε 30 943 429 EUR· σημειώνει με ανησυχία την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί μετά την εφαρμογή διάφορων διορθωτικών μέτρων από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ανάγκης για νέες πιστώσεις πληρωμών·

Επιδόσεις

9.  σημειώνει ότι το 2018 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 παρέσχε πληροφορίες για τους αναθεωρημένους βασικούς δείκτες επιδόσεων στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτό το μέτρο αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο παρακολούθησης και οδήγησε στην ενίσχυση του επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά τα επιτεύγματα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και προσέλκυσε, ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών·

10.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 προκύπτει ότι σχεδόν όλοι οι σχετικοί τομείς προτεραιότητας στο στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 καλύπτονται από τα σχέδια της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 (11 από τους 12)·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 υπέγραψε συνολικά 20 νέες συμφωνίες επιχορήγησης, ανεβάζοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο σχεδίων σε 119 (59 σχέδια της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ + 60 σχέδια της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2)·

12.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει τον μάλλον λιτό και αποτελεσματικό χαρακτήρα της οργανωτικής διάρθρωσης της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

13.  σημειώνει ότι το 2018 η τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ήταν 0,99·

14.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων σχεδίων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία τους· καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή έναρξη του προγράμματος EBOVAC3 το 2018 με στόχο τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε παιδιά στη Σιέρα Λεόνε και στη Γουινέα· σημειώνει, επιπλέον, ότι το πρόγραμμα υλοποιεί κλινική μελέτη όσον αφορά τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της νόσου· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα προγράμματα Ebola+ της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 μπορούν να εφαρμοστούν και για άλλες αναδυόμενες λοιμώδεις νόσους·

16.  καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του αριθμού των χρηματοδοτούμενων σχεδίων στο μέλλον· σημειώνει επίσης ότι ένας μικρότερος αριθμός μεγαλύτερων και καλά χρηματοδοτούμενων σχεδίων θα αποσαφηνίσει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα δραστηριότητας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και θα καταστήσει ευκολότερη για το ευρύ κοινό την κατανόηση των οφελών της·

Προσωπικό και προσλήψεις

17.  σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2018, ο συνολικός αριθμός των θέσεων προσωπικού που καλύπτονταν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 ήταν 48 (49 το 2017)·

18.  επισημαίνει ότι, στα τέλη του 2018, εκπροσωπούνταν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 εθνικότητες 15 κρατών μελών, επτά εκ των οποίων με ένα μέλος στο προσωπικό· σημειώνει ότι το 73 % των 48μελούς προσωπικού ήταν γυναίκες και μόνο το 27 % άνδρες·

19.  σημειώνει με ανησυχία το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο, το 2018, το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ήταν υψηλό, σε ποσοστό κατά μέσο όρο 21 %, και ιδιαιτέρως υψηλό —60 %— για τους συμβασιούχους υπαλλήλους, και η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω του ότι οκτώ άτομα ήταν σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν νέες περιπτώσεις το 2018, και ως εκ τούτου το 2018 ήταν επιχειρησιακό μόνο το ήμισυ του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο μη επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 όπως είχαν προγραμματιστεί· σημειώνει ότι, για την επίλυση των προβλημάτων στελέχωσης, η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 χρησιμοποίησε προσωπικό προσωρινής απασχόλησης, που αντιπροσώπευε περίπου το 9,8 % του συνολικού προσωπικού της το 2018, και επένδυσε πόρους στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και ευεξίας, αφενός, και στην πλήρωση όλων των θέσεων του προσωπικού, αφετέρου· εκφράζει ανησυχία για τον αριθμό των υπαλλήλων που βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και ανησυχεί για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να σχετίζονται με την εξάντληση και τη μη ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να αναλάβει προορατική δράση έναντι του ενδιαφερόμενου προσωπικού, να αξιολογήσει προσεκτικά τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και να διασφαλίσει ισόρροπη κατανομή των καθηκόντων·

Εσωτερικός έλεγχος

20.  επισημαίνει ότι η τελική έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής σχετικά με τον συντονισμό με το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης (ΚΚΥ) και την εφαρμογή των εργαλείων και υπηρεσιών αυτού στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2018, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 έχει εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες στηρίζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις δραστηριότητες συντονισμού με το ΚΚΥ και την εφαρμογή των εργαλείων και των υπηρεσιών του ΚΚΥ·

21.  σημειώνει ότι ο έλεγχος της ΥΕΛΕ δεν οδήγησε στον εντοπισμό κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντικών ζητημάτων και ότι εκδόθηκαν τρεις «σημαντικές» συστάσεις· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 εκπόνησε σχέδιο δράσης με το οποίο οι τρεις συστάσεις μετουσιώθηκαν σε πέντε δράσεις, τέσσερις εκ των οποίων υλοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2018 και αφορούσαν δύο από τις συστάσεις·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

22.  σημειώνει το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 έχει θεσπίσει αξιόπιστες διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχων με βάση την εξέταση των οικονομικών και επιχειρησιακών εγγράφων, ειδικότερα δε όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές του έβδομου προγράμματος πλαισίου· παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 διενεργεί εκ των υστέρων ελέγχους στις εγκαταστάσεις των δικαιούχων, ενώ όσον αφορά τις δηλώσεις δαπανών των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους εκ των υστέρων ελέγχους είναι η ΥΕΛΕ· σημειώνει ότι τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος, όπως προέκυψαν από τους εκ των υστέρων ελέγχους, που ανέφερε η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 στα τέλη του 2018, ήταν 0,87 % για τα σχέδια στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και 0,67 % για τα σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

23.  σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ενέκρινε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο ελέγχου της Επιτροπής· σημειώνει ότι, το 2018, το σχέδιο δράσης εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των νέων αρχών του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και της αναθεώρησης, καθώς και στην ανάπτυξη της δομής του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι εγκρίθηκε νέα επιχειρησιακή καθοδήγηση για την εφαρμογή και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου·

24.  σημειώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής (ΓΔ BUDG) πραγματοποίησε την ετήσια αξιολόγηση των τοπικών δημοσιονομικών συστημάτων που δημιουργήθηκαν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 και επανεξέτασε τις πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στα τοπικά συστήματα και στο περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγησε τις ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου που εντοπίστηκαν από τους λογιστικούς και τους εποπτικούς ελέγχους και επαλήθευσε δείγμα των πράξεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες· σημειώνει ότι η ΓΔ BUDG κατέληξε, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 λειτουργούσαν όπως προβλέπεται· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 ολοκλήρωσε την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που είχε εγκριθεί από τον υπόλογο στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ότι η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης αξιολογήθηκε από τη ΓΔ BUDG και ότι και οι πέντε συστάσεις έκλεισαν έως τις 28 Ιανουαρίου 2019·

25.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας υπολογισμού και εκτίμησης των συνεισφορών σε είδος και επισημαίνει ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά τον σχεδιασμό και την ευρωστία των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας συνεισφορών σε είδος, προκειμένου να συμβάλει στη διαδικασία προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και πιστοποίησης των συνεισφορών σε είδος.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου