Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2103(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0046/2020

Esitatud tekstid :

A9-0046/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0075

Vastuvõetud tekstid
PDF 147kWORD 53k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2103(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtete vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2020 – C9‑0069/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0046/2020),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
(7) ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2103(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtete vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2020 – C9‑0069/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0046/2020),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
(7) ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2103(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0046/2020),

A.  arvestades, et ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (edaspidi „ühisettevõte IMI“) asutati 2007. aasta detsembris 10-aastaseks perioodiks eesmärgiga märgatavalt suurendada ravimite väljatöötamise protsessi tõhusust ja tulemuslikkust, ning selle pikaajaline eesmärk on tagada farmaatsiasektori suutlikkus toota tõhusamaid ja ohutumaid innovatiivseid ravimeid;

B.  arvestades, et pärast määruse (EL) nr 557/2014(1) vastuvõtmist 2014. aasta mais loodi innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“) ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2024; arvestades, et see asendab alates 2014. aasta juunist ühisettevõtte IMI ja täidab selle ülesandeid eesmärgiga viia lõpule teadusuuringud seitsmenda raamprogrammi raames ja käivitada uus projekt raamprogrammi „Horisont 2020“ raames;

C.  arvestades, et ühisettevõtte IMI ja ühisettevõtte IMI 2 asutajaliikmed on liit, mida esindab komisjon, ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit;

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI on 10 aasta jooksul 1 000 000 000 eurot, mis makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest, ning et asutajaliikmed katavad jooksvad kulud võrdselt, kusjuures kellegi eraldatav summa ei ületa 4 % liidu rahalise toetuse kogusummast;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI 2 on 10 aasta jooksul 1 638 000 000 eurot, mis makstakse välja programmi „Horisont 2020“ eelarvest, ning et muud liikmed kui komisjon peavad katma 50 % jooksvatest kuludest ja peaksid osalema tegevuskulude katmises rahalise ja/või mitterahalise osaluse kaudu sellises ulatuses, mis on võrdväärne liidu rahalise toetusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte IMI 2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et raamatupidamise aastaaruanne annab ühisettevõtte IMI 2 finantsolukorrast 31. detsembri 2018. aasta seisuga ning tehingute tulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ning on kooskõlas ühisettevõtte finantsmääruse ja komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadega;

2.  märgib, et kontrollikoda ei leidnud ühisettevõtte IMI 2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas puudusi ning on seisukohal, et tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et 2018. aasta lõplik eelarve oli kulukohustuste assigneeringutena 275 600 000 eurot (2017. aastal 187 900 000 eurot) ja maksete assigneeringutena 235 900 000 eurot (2017. aastal 206 400 000 eurot); võttes arvesse eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid ja sihtotstarbelist tulu, oli kulukohustuste kogueelarve 485 596 000 eurot (2017. aastal 322 400 000 eurot) ja maksete eelarve 235 900 000 eurot (2017. aastal 206 400 000 eurot);

4.  märgib, et tööstusharu esindavatelt liikmetelt ühisettevõtte IMI tegevuskulude katteks ette nähtud 1 000 000 000 euro suurusest summast oli ühisettevõte IMI 2 2018. aasta lõpuks kinnitanud mitterahalise osaluse ja rahalise toetuse summas 655 200 000 eurot (mitterahaline osalus 633 300 000 eurot ja rahaline toetus 21 900 000 eurot); juhib tähelepanu sellele, et liikmed olid ühisettevõttele IMI 2 veel täiendavalt teada andnud 80 600 000 euro suurusest kinnitamata mitterahalisest osalusest; rõhutab, et sellest tulenevalt oli 2018. aasta lõpus tööstusharu esindavate liikmete panus ühisettevõtte IMI seitsmenda raamprogrammi tegevuskulude katteks mitterahalise osalusena ja rahalise toetusena kokku 735 800 000 eurot ning liidult oli samal ajal laekunud rahalist toetust summas 916 000 000 eurot;

5.  märgib rahuloluga, et ühisettevõtte IMI seitsmenda raamprogrammi projektide maksete assigneeringute kasutusmäär 2018. aastal oli 88 %, mis on parem tulemus kui eelmisel perioodil, mil kasutusmäär jäi neljal järjestikusel aastal alla 75 %; märgib lisaks, et programmi „Horisont 2020“ maksete assigneeringute täitmise määr oli 86 % ning et 2018. aastal kasutati haldus- ja tegevuskulude kulukohustuste ja maksete assigneeringuid rohkem kui 2017. aastal;

6.  märgib, et tööstusharu esindavate liikmete ja assotsieerunud partnerite mitterahalisest osalusest ja rahalisest toetusest (1 425 000 000 eurot), mis oli ette nähtud ühisettevõtte IMI 2 tegevuskulude katmiseks, oli ühisettevõtte tegevdirektor 2018. aasta lõpuks kinnitanud 130 500 000 eurot ning täiendavalt oli teada antud veel 83 900 000 euro suurusest summast; märgib lisaks, et tegevdirektor oli kinnitanud tööstusharu esindavate liikmete rahalist toetust summas 13 500 000 eurot; märgib, et sellest tulenevalt oli 2018. aasta lõpus ühisettevõtte IMI 2 programmi „Horisont 2020“ tegevuses tööstusharu esindavate liikmete osaluse kogusumma 227 700 000 eurot ning liidu rahaline toetus oli 241 900 000 eurot;

7.  märgib, et 2018. aastal võttis ühisettevõtte IMI 2 juhatus vastu kolm eelarvemuudatust: 

   a) 12. juunil 2018, et lisada eelmisest aastast üle kantud summad (209 698 405 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 56 133 212 eurot maksete assigneeringutena);
   b) 13. juulil 2018, et lisada eelmisest aastast üle kantud täiendavad summad (25 669 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 25 669 eurot maksete assigneeringutena), mis vastavad konkreetselt 2017. aastal toetusesaajatelt sisse nõutud ja 2018. aasta eelarvesse üle kantud ühisettevõtte IMI summadele; ning
   c) 5. detsembril 2018, et vähendada järgmisse aastasse üle kantavaid põhitegevuse maksete assigneeringuid 36 332 261 euro võrra, kuna liidu rahalist toetust tegevuskuludele vähendati (34 978 261 eurot) ja ühisettevõtte IMI 2 partneri (Bill and Melinda Gates`i Foundation) rahaline osalus tegevuskuludes (1 354 000 eurot) lükati edasi 2019. aastasse;

8.  märgib, et 2018. aasta lõpus olid ühisettevõtte IMI 2 direktorite nõukogu poolt 2019. aastasse üle kantavad tegevus- ja halduskuludega seotud kasutamata maksete assigneeringud hinnanguliselt 30 943 429 eurot; võtab murega teadmiseks kontrollikoja järeldused, et kuigi pärast seda, kui ühisettevõte IMI 2 rakendas mitut parandusmeedet, on olukord paranenud, esineb uute maksete assigneeringute vajaduse planeerimisel ja jälgimisel endiselt puudusi;

Tulemuslikkus

9.  märkis, et 2018 on esimene aasta, kui ühisettevõte IMI 2 esitas oma 2018. aasta tegevusaruandes aruande läbivaadatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kohta; väljendab heameelt asjaolu üle, et see samm on osutunud tõhusaks järelevalvevahendiks, mis on suurendanud ühisettevõtte IMI 2 saavutuste läbipaistvust ja seega äratanud kodanikuühiskonna liikmete huvi;

10.  märgib aasta tegevusaruande põhjal, et kuni 31. detsembrini 2018 kogutud andmete analüüs näitab, et peaaegu kõiki ühisettevõtte IMI 2 strateegiliste teadusuuringute kava prioriteetseid valdkondi käsitletakse ühisettevõtte IMI 2 projektides (11 projekti 12st);

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte IMI 2 allkirjastas 2018. aastal kokku 20 uut toetuslepingut, mistõttu projektiportfelli kogumaht ulatub 119ni (59 ühisettevõtte IMI projekti + 60 ühisettevõtte IMI 2 projekti);

12.  märgib, et halduskulude suhe (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et ühisettevõtte IMI 2 organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

13.  märgib, et 2018. aastal oli ühisettevõtte IMI 2 finantsvõimenduse määr 0,99;

14.  märgib, et tulemuslik teabevahetus on edukate liidu rahastatavate projektide ülioluline osa; peab oluliseks suurendada ühisettevõtte IMI 2 saavutuste nähtavust ning levitada teavet nende lisaväärtuse kohta; kutsub ühisettevõtet IMI 2 üles järgima proaktiivset kommunikatsioonipoliitikat, levitades oma teadusuuringute tulemusi üldsusele, näiteks sotsiaalmeedia või muude meediakanalite kaudu, et suurendada üldsuse teadlikkust liidu toetuse mõjust, pöörates erilist tähelepanu turuleviimisele;

15.  väljendab heameelt EBOVAC3 eduka käivitamise üle 2018. aastal, mille eesmärk on Sierra Leone ja Guinea lastel kliiniliste uuringute läbiviimine; märgib lisaks, et projekti raames viiakse Kongo Demokraatliku Vabariigi tervishoiuteenuste osutajate seas läbi kliiniline uuring, mis aitab kaasa selle haiguse vastu võitlemisele; märgib rahuloluga, et ühisettevõtte IMI 2 Ebola+ projektidest saadud õppetunde saab kasutada ka muude tekkivate nakkushaiguste puhul;

16.  kutsub ühisettevõtet IMI 2 üles kaaluma tulevikus rahastatavate projektide arvu läbivaatamist; märgib lisaks, et väiksem arv suuremaid ja hästi rahastatud projekte selgitaks suuresti ühisettevõtte IMI 2 tegevusvaldkonda ja laseks üldsusel paremini mõista ühisettevõtte eeliseid;

Töötajad ja värbamispoliitika

17.  märgib, et 2018. aasta detsembris oli ühisettevõttes IMI 2 täidetud kokku 48 ametikohta (2017. aastal 49 ametikohta);

18.  märgib, et 2018. aastal olid ühisettevõttes IMI 2 esindatud 15 liikmesriigi kodanikud, kellest seitse olid esindatud ühe töötajaga; võtab teadmiseks, et 48 töötajast 73 % olid naised ja ainult 27 % mehed;

19.  võtab murega teadmiseks kontrollikoja järelduse, et 2018. aastal oli ühisettevõtte IMI 2 töötajate voolavus suur (keskmiselt 21 %) ja lepinguliste töötajate puhul eriti suur (60 %) ning olukord halvenes seetõttu, et kaheksa inimest olid pikaajalisel haiguspuhkusel, kusjuures neli neist haigusjuhtudest ilmnes 2018. aastal, nii et 2018. aastal sai tööülesandeid täita ainult pool ühisettevõtte IMI 2 töötajatest, mis suurendas ohtu, et ühisettevõtte IMI 2 tegevuseesmärke ei saavutata kavakohaselt; märgib, et personaliprobleemide lahendamiseks kasutas ühisettevõte IMI 2 ajutisi töötajaid, kes moodustasid 2018. aastal 9,8 % ühisettevõtte töötajate koguarvust, ning on investeerinud vahendeid oma talentide hoidmiseks ühelt poolt koolitus- ja heaolutegevuste kaudu ning teiselt poolt täieliku personalini jõudmiseks; väljendab muret pikaajalisel haiguspuhkusel olevate töötajate arvu pärast ja tunneb muret, et mõned neist juhtumitest võivad olla seotud kurnatuse ning häiritud töö- ja eraelu tasakaaluga; palub ühisettevõttel IMI 2 toimida töötajate suhtes ennetavalt, hinnata hoolikalt töötajate töökoormust ja tagada ülesannete tasakaalustatud jaotus;

Siseaudit

20.  märgib, et komisjoni siseauditi talituse 2018. aasta märtsis avaldatud lõpparuandes „Koordineerimine ühise tugikeskusega ning ühise tugikeskuse vahendite ja teenuste rakendamine ühisettevõttes IMI2“ jõuti järeldusele, et ühisettevõte IMI 2 on rakendanud piisavaid juhtimis-, riskijuhtimis- ja sisekontrolliprotsesse, mis toetavad tõhusalt ja tulemuslikult ühisettevõtte koordineerimist ühise tugikeskusega ning ühise tugikeskuse vahendite ja teenuste rakendamist;

21.  märgib, et siseauditi talituse auditi tulemusel ei tuvastatud ühtegi kriitilise tähtsusega või väga tähtsat küsimust ning esitati kolm „olulist“ soovitust; märgib, et ühisettevõte IMI 2 koostas tegevuskava, milles kolme soovituse põhjal esitati viis meedet, kusjuures neli meedet, milles käsitleti kahte soovitust, rakendati 2018. aasta lõpuks;

Sisekontrollisüsteemid

22.  võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et ühisettevõte IMI 2 on loonud finants- ja tegevusdokumentide kontrollil põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused eelkõige seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete jaoks; märgib, et ühisettevõte teeb toetusesaajate juures järelauditeid, programmi „Horisont 2020“ projektide väljamaksetaotluste järelauditite eest vastutab aga komisjoni ühine audititalitus; märgib, et ühisettevõtte IMI 2 poolt 2018. aasta lõpus esitatud järelauditite jääkvigade määr oli seitsmenda raamprogrammi projektide puhul 0,87 % ja programmi „Horisont 2020“ projektide puhul 0,67 %;

23.  märgib, et 2017. aasta detsembris võttis ühisettevõtte IMI 2 juhatus vastu ühisettevõtte sisekontrolliraamistiku, mis on kooskõlastatud komisjoni kontrolliraamistikuga; märgib, et 2018. aastal keskendus ühisettevõtte IMI 2 sisekontrolli tegevuskava sisekontrolliraamistiku ja läbivaatamise uute põhimõtete rakendamisele ning sisekontrollikeskkonna struktuuri arendamisele; märgib, et vastu võeti uued tegevussuunised kontrollisüsteemi rakendamise ja tõhususe mõõtmise kohta;

24.  märgib, et komisjoni eelarve peadirektoraat (DG BUDG) viis läbi ühisettevõttes IMI 2 loodud kohalike finantssüsteemide iga-aastase hindamise, vaatas läbi teabe kohalikes süsteemides ja kontrollikeskkonnas toimunud muutuste kohta, hindas auditite ja järelevalvekontrollide käigus tuvastatud sisekontrollipuudusi ning kontrollis tehingute valimit; märgib, et DG BUDG jõudis 13. detsembril 2018 järeldusele, et ühisettevõtte IMI 2 sisekontrollisüsteemid toimivad kavakohaselt; märgib, et ühisettevõte IMI 2 viis lõpule peaarvepidaja poolt 5. veebruaril 2018 heaks kiidetud tegevuskava rakendamise, DG BUDG hindas tegevuskava rakendamise olukorda ja kõik viis soovitust lõpetati 28. jaanuariks 2019.

25.  palub kontrollikojal hinnata mitterahalise osaluse arvutamise ja hindamise metoodika korrektsust ja usaldusväärsust ning seda, et hindamisel hinnataks mitterahalise osaluse menetluse rakendamise suuniste ülesehitust ja usaldusväärsust, et aidata kaasa mitterahalise osaluse kavandamisele, aruandlusele ja kinnitamismenetlusele.

(1) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 54).

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika