Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2103(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0046/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0046/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0075

Usvojeni tekstovi
PDF 158kWORD 52k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2103(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0046/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2103(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0046/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2103(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0046/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se znatno poboljšala učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi učinkovitije i sigurnije inovativne lijekove;

B.  budući da je nakon donošenja Uredbe (EU) br. 557/2014(1) u svibnju 2014. Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI 2”) osnovano na razdoblje do 31. prosinca 2024.; budući da je u lipnju 2014. zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće IMI, a cilj mu je dovršenje istraživačkih aktivnosti u okviru Sedmog okvirnog programa te pokretanje novog projekta u okviru programa Obzor 2020.;

C.  budući da su Unija, koju predstavlja Komisija, i Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja osnivači Zajedničkog poduzeća IMI i Zajedničkog poduzeća IMI 2;

D.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI za razdoblje od deset godina iznosi 1 000 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmoga okvirnog programa te da članovi osnivači trebaju jednako pridonositi pokrivanju tekućih troškova, svaki u iznosu koji ne premašuje 4 % ukupnog doprinosa Unije;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI 2 za razdoblje od deset godina iznosi 1 638 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna programa Obzor 2020., dok članovi, osim Komisije, moraju doprinositi pokrivanju 50 % tekućih troškova te bi trebali sudjelovati u pokrivanju operativnih troškova novčanim doprinosima, doprinosima u naravi ili na oba načina u iznosu jednakom financijskom doprinosu Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) računovodstvena dokumentacija vjerno prikazana u svim značajnim aspektima te da su financijsko stanje Zajedničkog poduzeća IMI 2 na dan 31. prosinca 2018. i rezultati njegovih poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s njegovom Financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti transakcija prikazanih u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za 2018. godinu, koji je zaključio da su te transakcije zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

3.  prima na znanje da je konačni proračun za 2018. iznosio 275 600 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (187 900 000 EUR u 2017.) i 235 900 000 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje (206 400 000 EUR u 2017.); uključujući neiskorištena odobrena sredstva iz prethodnih godina i namjenske prihode, ukupni raspoloživi proračun za obveze iznosio je 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR u 2017.), dok je raspoloživi proračun za plaćanje iznosio 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR u 2017.);

4.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR doprinosa koje sektorski članovi trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI do kraja 2018. Zajedničko poduzeće IMI 2 potvrdilo doprinose u naravi te novčane doprinose u iznosu od 655 200 000 EUR, točnije, 633 300 000 EUR u naravi i 21 900 000 EUR doprinosa u gotovini; ističe da su članovi Zajedničkog poduzeća IMI 2 prijavili dodatnih 80 600 000 EUR doprinosa u naravi koji nisu potvrđeni; ističe činjenicu da su, slijedom toga, na kraju 2018. doprinosi u naravi te novčani doprinosi sektorskih članova iznosili 735 800 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI 2 u okviru Sedmog okvirnog programa iznosili 916 000 000 EUR;

5.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su stope iskorištenosti odobrenih sredstava za plaćanje Zajedničkog poduzeća IMI za projekte Sedmog okvirnog programa u 2018. iznosile 88 %, što je poboljšanje u odnosu na prethodno razdoblje kada je stopa iskorištenosti tijekom četiri uzastopne godine ostala ispod 75 %; nadalje, napominje da je stopa izvršenja za odobrena sredstva za plaćanje u okviru programa Obzor 2020. iznosila 86 % te da je u 2018. izvršeno više odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje za administrativne rashode i rashode poslovanja nego 2017.;

6.  napominje da je od 1 425 000 000 EUR doprinosa u naravi te novčanih doprinosa koje sektorski članovi i pridruženi partneri trebaju dati za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI 2, izvršni direktor potvrdio doprinose u naravi u iznosu od 130 500 000 EUR, a dodatan iznos od 83 900 000 EUR prijavljen je do kraja 2018.; osim toga, napominje da je izvršni direktor potvrdio novčane doprinose sektorskih članova u iznosu od 13 500 000 EUR; nadalje, napominje da su na kraju 2018. ukupni doprinosi sektorskih članova aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI 2 u okviru programa Obzor 2020. slijedom toga iznosili 227 700 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije iznosili 241 900 000 EUR;

7.  napominje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća IMI 2 u 2018. odobrio tri izmjene proračuna: 

   (a) 12. lipnja 2018., kako bi uključio prenesene iznose (209 698 405 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 56 133 212 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje) iz prethodne godine;
   (b) 13. srpnja 2018., kako bi uključio dodatne prijenose (25 669 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 25 669 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje) iz prethodne godine, koji točno odgovaraju iznosima Zajedničkog poduzeća IMI koji su vraćeni od primatelja sredstava 2017. i preneseni u proračun za 2018.; i
   (c) 5. prosinca 2018., kako bi se odobrena sredstva za plaćanje za poslovanje smanjila za 36 332 261 EUR zbog smanjenja doprinosa Unije za troškove poslovanja (34 978 261 EUR) i zbog toga što su za 2019. odgođeni doprinosi partnera Zajedničkog poduzeća IMI 2 (Zaklada Billa i Melinde Gates) za troškove poslovanja (1 354 000 EUR) prenesene u sljedeću godinu;

8.  napominje da su krajem 2018. procijenjena neiskorištena odobrena sredstva za plaćanje administrativnih rashoda i rashoda poslovanja koje je upravni odbor Zajedničkog poduzeća IMI 2 odobrio za prijenos u 2019. iznosila 30 943 429 EUR; sa zabrinutošću prima na znanje opažanje Revizorskog suda da, iako se situacija poboljšala nakon što je Zajedničko poduzeće IMI 2 provelo korektivne mjere, i dalje postoje nedostaci u planiranju i praćenju potrebe za novim odobrenim sredstvima za plaćanje;

Uspješnost

9.  napominje da je 2018. bila prva godina u kojoj je Zajedničko poduzeće IMI 2 izvijestilo o revidiranim ključnim pokazateljima uspješnosti u svojem godišnjem izvješću o radu za 2018.; pozdravlja činjenicu da je dokazano da je taj korak bio učinkovit alat za praćenje koji je doveo do povećanja razine transparentnosti u pogledu postignuća Zajedničkog poduzeća IMI 2 i tako privukao interes članova civilnog društva;

10.  prima na znanje iz godišnjeg izvješća o radu da analiza podataka prikupljenih do 31. prosinca 2018. pokazuje da su gotovo sva relevantna prioritetna područja u strateškom istraživačkom programu Zajedničkog poduzeća IMI 2 obuhvaćena projektima Zajedničkog poduzeća IMI 2 (11 od 12);

11.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 u 2018. potpisalo ukupno 20 novih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, čime je ukupni portfelj projekata narastao na 119 (59 projekata Zajedničkog poduzeća IMI + 60 projekata Zajedničkog poduzeća IMI 2);

12.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu prirodu organizacijske strukture Zajedničkog poduzeća IMI 2;

13.  napominje da je 2018. vrijednost učinka poluge Zajedničkog poduzeća IMI 2 iznosila 0,99;

14.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća IMI 2 i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

15.  pozdravlja uspješno pokretanje projekta EBOVAC3 u 2018., čiji je cilj provođenje kliničkih ispitivanja djece u Sijeri Leone i Gvineji; nadalje, napominje da se u okviru tog projekta provodi klinička studija pri pružateljima zdravstvene skrbi u Demokratskoj Republici Kongo, kojom se doprinosi borbi protiv bolesti; sa zadovoljstvom napominje da se iskustvo stečeno u projektima Ebola+ Zajedničkog poduzeća IMI 2 može primijeniti na druge nove zarazne bolesti;

16.  poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da razmisli o reviziji broja projekata koje će financirati u budućnosti; nadalje, napominje da bi manji broj većih i izdašno financiranih projekata uvelike razjasnio područje djelovanja Zajedničkog poduzeća IMI 2 i olakšao široj javnosti razumijevanje koristi koje donosi;

Osoblje i zapošljavanje

17.  napominje da je u prosincu 2018. ukupno bilo 48 popunjenih radnih mjesta u Zajedničkom poduzeću IMI 2 (49 u 2017.);

18.  napominje da su na kraju 2018. u Zajedničkog poduzeću IMI 2 bili zaposleni djelatnici iz 15 država članica, a sedam od njih bilo je zastupljeno s jednim zaposlenikom; napominje da su 73 % od 48 zaposlenika bile žene, a samo 27 % muškarci;

19.  sa zabrinutošću prima na znanje nalaz Revizorskog suda da je stopa fluktuacije osoblja Zajedničkog poduzeća IMI 2 za 2018. bila visoka i iznosila u prosjeku 21 % (kod ugovornog osoblja bila je posebno visoka – 60 %), a stanje se pogoršalo zbog osam slučajeva dugotrajnog bolovanja, od kojih su četiri bili novi slučajevi iz 2018., te je stoga u 2018. samo polovica osoblja Zajedničkog poduzeća IMI 2 bila operativna, čime se povećao rizik od toga da se operativni ciljevi Zajedničkog poduzeća ne ostvare prema planu; napominje da je Zajedničko poduzeće IMI 2, kako bi se riješio taj problem u pogledu osoblja, angažiralo vanjske djelatnike koji su činili 9,8 % njegova ukupnog osoblja u 2018. i uložilo sredstva u zadržavanje svojih talenata s pomoću aktivnosti osposobljavanja i aktivnosti namijenjenih dobrobiti te u popunjavanje radnih mjesta; izražava zabrinutost zbog broja zaposlenika na dugotrajnom bolovanju te strahuje da bi neki od tih slučajeva mogli biti posljedica iscrpljenosti i narušene ravnoteže između poslovnog i privatnog života; poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da bude proaktivno u odnosu prema dotičnim zaposlenicima, da pažljivo procijeni radno opterećenje zaposlenika te da osigura uravnoteženu raspodjelu zadaća;

Unutarnja revizija

20.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) u završnom izvješću o reviziji naslovljenom „Koordinacija sa Zajedničkim centrom za podršku (CSC) i implementacija njegovih instrumenata i usluga u Zajedničkom poduzeću IMI 2”, objavljenom u ožujku 2018. godine, zaključila da je Zajedničko poduzeće IMI 2 provelo odgovarajuće postupke upravljanja, upravljanja rizikom i unutarnje kontrole kojima učinkovito i djelotvorno podupire svoje koordinacijske aktivnosti sa CSC-om i implementaciju njegovih instrumenata i usluga;

21.  prima na znanje da revizijom IAS-a nisu utvrđena nikakva kritična ili vrlo važna pitanja te da su izdane tri preporuke označene oznakom „važno”; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće IMI 2 pripremilo akcijski plan u kojem je na temelju te tri preporuke pripremljeno pet mjera, od kojih su njih četiri, koje su se odnosile na dvije preporuke, provedene do kraja 2018.;

Sustavi unutarnje kontrole

22.  prima na znanje nalaz Revizorskog suda da je Zajedničko poduzeće IMI 2 uspostavilo pouzdane postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije, osobito za međuplaćanja i završna plaćanja u okviru Sedmog okvirnog programa; primjećuje da Zajedničko poduzeće IMI 2 provodi ex post revizije u korisničkim prostorijama, dok je za ex post revizije zahtjeva za povrat projektnih troškova u okviru programa Obzor 2020. odgovorna Zajednička služba Komisije za reviziju; primjećuje da su stope preostale pogreške za ex post revizije koje je Zajedničko poduzeće IMI 2 prijavilo na kraju 2018. iznosile 0,87 % za Sedmi okvirni program i 0,67 % za program Obzor 2020.;

23.  napominje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća IMI 2 u prosincu 2017. usvojio okvir za unutarnju kontrolu Zajedničkog poduzeća IMI 2, koji je usklađen s kontrolnim okvirom Komisije; napominje da je 2018. akcijski plan za unutarnju kontrolu Zajedničkog poduzeća IMI 2 bio usmjeren na nova načela okvira i revizije unutarnje kontrole te na razvoj struktura okruženja unutarnje kontrole; napominje da su donesene nove operativne smjernice za provedbu i mjerenje učinkovitosti sustava kontrole;

24.  prima na znanje da je Glavna uprava Komisije za proračun (DG BUDG) provela svoju godišnju procjenu lokalnih financijskih sustava uspostavljenih u Zajedničkom poduzeću IMI 2 te pregledala podatke o promjenama u lokalnim sustavima i u kontrolnom okruženju, ocijenila nedostatke unutarnje kontrole utvrđene revizijama i nadzornim kontrolama te provjerila uzorak transakcija za operacije; napominje da je DG BUDG 13. prosinca 2018. zaključio da sustavi unutarnje kontrole Zajedničkog poduzeća IMI 2 funkcioniraju kako je predviđeno; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće IMI 2 dovršilo provedbu akcijskog plana koji je računovodstveni službenik odobrio 5. veljače 2018., da je DG BUDG ocijenio stanje u vezi s provedbom akcijskog plana te da je svih pet preporuka zatvoreno do 28. siječnja 2019.;

25.  poziva Revizorski sud da ocijeni utemeljenost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi i da se pritom ocijene oblik i robusnost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi.

(1)Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 54.).

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti