Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2103(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0046/2020

Ingivna texter :

A9-0046/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0075

Antagna texter
PDF 153kWORD 52k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 (2019/2103(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2018, med de gemensamma företagens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/887 av den 13 mars 2019 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(7),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0046/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142, 29.5.2019, s. 16.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 (2019/2103(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2018, med de gemensamma företagens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/887 av den 13 mars 2019 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(7),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0046/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142, 29.5.2019, s. 16.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 (2019/2103(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0046/2020), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallat det gemensamma företaget IMI) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att avsevärt öka effektiviteten och ändamålsenligheten i utvecklingen av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

B.  Efter antagandet av rådets förordning (EU) nr 557/2014(1) i maj 2014 bildades det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (nedan kallat det gemensamma företaget IMI2) för en period som sträcker sig fram till den 31 december 2024. Det ersatte och efterträdde det gemensamma företaget IMI i juni 2014 i syfte att slutföra forskningsverksamhet inom ramen för det sjunde ramprogrammet och inleda nya projekt inom ramen för Horisont 2020.

C.  Grundare av det gemensamma företaget IMI och det gemensamma företaget IMI2 är unionen, företrädd av kommissionen, och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

D.  Unionsbidraget till det gemensamma företaget IMI får under tioårsperioden högst uppgå till 1 000 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för sjunde ramprogrammet. De grundande medlemmarna bidrar lika mycket till driftskostnaderna, var och en med ett belopp motsvarande högst 4 % av det totala unionsbidraget.

E.  Unionsbidraget till det gemensamma företaget IMI2 får under tioårsperioden högst uppgå till 1 638 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för Horisont 2020. Medlemmarna utöver kommissionen ska bidra med 50 % av driftskostnaderna och bör bidra till verksamhetskostnaderna med kontantbidrag eller naturabidrag, eller båda, motsvarande det ekonomiska bidraget från unionen.

Budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport om de årliga räkenskaperna för det gemensamma företaget IMI 2 för budgetåret 2018 (revisionsrättens rapport) i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild när det gäller det gemensamma företaget IMI2:s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i dess nettotillgångar för det år som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens bedömning att de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företaget IMI2:s årsredovisning för 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budgeten för 2018 uppgick till 275 600 000 EUR i åtagandebemyndiganden (187 900 000 EUR år 2017) och 235 900 000 EUR i betalningsbemyndiganden (206 400 000 år 2017). Den totala tillgängliga budgeten för åtaganden uppgick till 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR 2017) och den tillgängliga budgeten för betalningar uppgick till 235 963 021 EUR (206 400 000 för 2017), vilket inkluderar outnyttjade anslag från föregående år och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

4.  Europaparlamentet konstaterar att av de 1 000 000 000 EUR som industrimedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företaget IMI:s verksamhet hade det gemensamma företaget IMI2 i slutet av 2018 godkänt naturabidrag och kontantbidrag på 655 200 000 EUR, mer precist 633 300 000 EUR i naturabidrag och 21 900 000 EUR i kontantbidrag. Parlamentet påpekar att ytterligare 80 600 000 EUR i naturabidrag som inte godkänts hade rapporterats av det gemensamma företaget IMI2:s medlemmar. Parlamentet framhåller att naturabidragen och kontantbidragen från industrimedlemmarna i slutet av 2018 därför uppgick till 735 800 000 EUR, vilket kan jämföras med unionens kontantbidrag till det gemensamma företaget IMI2:s verksamhet inom sjunde ramprogrammet på 916 000 000 EUR.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att 2018 låg det gemensamma företaget IMI:s utnyttjandegrad för betalningsbemyndiganden för projekt inom sjunde ramprogrammet på 88 %, en ökning jämfört med föregående period då utnyttjandegraden understeg 75 % fyra år i rad. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena inom Horisont 2020 låg på 86 % och att genomförandet av åtagande- och betalningsbemyndigandena för administrativa utgifter och driftsutgifter ökade under 2018 jämfört med 2017.

6.  Europaparlamentet noterar att av de naturabidrag och kontantbidrag på 1 425 000 000 EUR som industrimedlemmarna och associerade partner ska lämna till det gemensamma företaget IMI2:s verksamhet, hade naturabidrag på 130 500 000 EUR godkänts av den verkställande direktören och ytterligare 83 900 000 EUR hade rapporterats i slutet av 2018. Parlamentet noterar dessutom att den verkställande direktören hade godkänt kontantbidrag från industrimedlemmarna på 13 500 000 EUR. De sammanlagda bidragen från industrimedlemmarna till det gemensamma företaget IMI2:s verksamhet inom ramen för Horisont 2020 uppgick följaktligen i slutet av 2018 till 227 700 000 EUR, vilket kan jämföras med unionens kontantbidrag på 241 900 000 EUR.

7.  Europaparlamentet noterar att styrelsen för det gemensamma företaget IMI 2 antog tre ändringsbudgetar under 2018: 

   a) Den 12 juni 2018 för att inkludera de belopp som förts över (209 698 405 EUR i åtagandebemyndiganden och 56 133 212 EUR i betalningsbemyndiganden) från föregående år.
   b) Den 13 juli 2018 för att inkludera ytterligare överföringar (åtagandebemyndiganden på 25 669 EUR och betalningsbemyndiganden på 25 669 EUR) från föregående år, särskilt de belopp från det gemensamma företaget IMI som återkrävts från stödmottagarna under 2017 och förts över till 2018 års budget.
   c) Den 5 december 2018 för att minska betalningsbemyndigandena för drift med 36 332 261 EUR till följd av unionens minskade bidrag till driftskostnaderna (34 978 261 EUR) och senareläggningen till 2019 av bidraget från det gemensamma företaget IMI2:s partner (Bill & Melinda Gates Foundation) till driftskostnader (1 354 000 EUR) som fördes över till följande budgetår.

8.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2018 uppgick de beräknade outnyttjade betalningsbemyndigandena för driftsutgifter och administrativa utgifter som styrelsen för det gemensamma företaget IMI2 godkänt för överföring till 2019 till 30 943 429 EUR. Parlamentet noterar med oro revisionsrättens iakttagelse att trots att situationen har förbättrats efter de korrigerande åtgärderna som det gemensamma företaget IMI2 vidtagit råder det fortfarande brister i planeringen och övervakningen av behovet av nya betalningsbemyndiganden.

Verksamhetsresultat

9.  Europaparlamentet noterar att 2018 var det första året då det gemensamma företaget IMI2 i sin årliga verksamhetsrapport redovisade och rapporterade om reviderade centrala resultatindikatorer. Detta har glädjande nog har visat sig vara ett effektivt övervakningsverktyg som lett till ökad transparens beträffande det gemensamma företaget IMI2:s resultat och därmed väckt intresse hos företrädare för det civila samhället.

10.  Europaparlamentet noterar att det av den årliga verksamhetsrapporten framgår att analysen av de insamlade uppgifterna fram till den 31 december 2018 visar att man i det gemensamma företaget IMI2:s projekt gripit sig an nästan alla relevanta prioriterade områden i det gemensamma företaget IMI2:s strategiska forskningsagenda (11 av 12).

11.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget IMI2 under 2018 undertecknade sammanlagt 20 nya bidragsavtal, vilket innebär att den totala projektportföljen uppgår till 119 (59 projekt för det gemensamma företaget IMI och 60 projekt för det gemensamma företaget IMI 2).

12.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningskostnadsgraden (administrativ budget/driftsbudget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att det gemensamma företaget IMI2:s organisationsstruktur är tämligen slimmad och effektiv.

13.  Europaparlamentet noterar att värdet på det gemensamma företaget IMI2:s hävstångseffekt var 0,99.

14.  Europaparlamentet noterar att effektiv kommunikation är en viktig del av framgångsrika unionsfinansierade projekt. Parlamentet anser att det är viktigt att i högre grad synliggöra vad det gemensamma företaget IMI2 åstadkommit och att sprida information om mervärdet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget IMI2 att genom en proaktiv kommunikationsstrategi sprida sina forskningsresultat till allmänheten, t.ex. med hjälp av sociala medier eller andra medier, för att öka allmänhetens medvetenhet om effekterna av unionens stöd, med särskild hänsyn till spridningen på marknaden.

15.  Europaparlamentet välkomnar den framgångsrika lanseringen under 2018 av EBOVAC3 som syftar till genomförande av kliniska prövningar på barn i Sierra Leone och Guinea. I projektet ingår även en klinisk studie inom sjukvården i Demokratiska republiken Kongo, vilket bidrar till att bekämpa sjukdomen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att lärdomarna från det gemensamma företaget IMI2:s Ebola+-projekt kan tillämpas på andra nya infektionssjukdomar.

16.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget IMI2 att överväga att i framtiden se över antalet finansierade projekt. Parlamentet noterar vidare att ett fåtal större och välfinansierade projekt tydligt ska klargöra det gemensamma företaget IMI2:s verksamhetsområde och göra det lättare för allmänheten att förstå dess fördelar.

Personal och rekrytering

17.  Europaparlamentet noterar att det sammanlagda antalet anställda i det gemensamma företaget IMI2 i december 2018 uppgick till 48 (49 år 2017).

18.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2018 var 15 medlemsstater representerade i det gemensamma företaget IMI2, varav sju med en anställd. Parlamentet noterar att 73 % av de 48 anställda var kvinnor och endast 27 % män.

19.  Parlamentet noterar med oro revisionsrättens iakttagelse att det gemensamma företaget IMI i genomsnitt hade en hög personalomsättning (21 %) 2018, och att den var särskilt hög för kontraktsanställda (60 %), och att situationen förvärrats på grund av att åtta personer var långtidssjukskrivna, varav fyra nya fall 2018, vilket innebär att endast hälften av det gemensamma företagets IMI2:s personal arbetade 2018, vilket ökade risken för att det gemensamma företaget IMI2:s operativa mål inte skulle uppnås som planerat. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget IMI2 för att lösa personalsituationen använde sig av tillfälliga arbetstagare, vilka utgjorde 9,8% av den totala personalstyrkan 2018, och investerat resurser i att behålla sina talanger genom att satsa på dels utbildning och välbefinnande, dels full bemanning. Parlamentet uttrycker oro över antalet anställda som är långtidssjukskrivna och att vissa av dessa fall kan gälla utmattning och otillfredsställande balans mellan arbetsliv och privatliv. Det gemensamma företaget IMI2 uppmanas att agera proaktivt gentemot den berörda personalen, att noggrant utvärdera personalens arbetsbörda och att se till att uppgifterna fördelas på ett balanserat sätt.

Internrevision

20.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst i sin slutliga revisionsrapport från mars 2018 om samordningen med det gemensamma stödcentrumet och genomförandet av centrumets verktyg och tjänster i det gemensamma företaget IMI2 konstaterar att det gemensamma företaget IMI2 har genomfört lämpliga processer för styrning, riskhantering och kontroll som på ett effektivt sätt och ändamålsenligt är till stöd vid samordningen med stödcentrumet och genomförandet av stödcentrumets verktyg och tjänster.

21.  Europaparlamentet noterar att internrevisionstjänsten vid sin granskning inte fann några avgörande eller synnerligen viktiga problem, och att tre viktiga rekommendationer utfärdades. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget IMI2 har utarbetat en handlingsplan där de tre rekommendationerna omsätts i fem åtgärder, och att fyra av åtgärderna som griper sig an två av rekommendationerna genomfördes före utgången av 2018.

Internkontrollsystem

22.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att det gemensamma företaget IMI2 har infört tillförlitliga förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar, i synnerhet för mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde ramprogrammet. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget IMI2 utför efterhandsrevisioner i stödmottagarnas lokaler, medan internrevisionstjänsten ansvarar för efterhandsrevisionen av ersättningsanspråk för Horisont 2020-projekt. Parlamentet noterar att de kvarstående felprocentsatser vid efterhandsrevisionerna som det gemensamma företaget IMI2 rapporterade i slutet av 2018 låg på 0,87 % för sjunde ramprogrammet och 0,67 % för Horisont 2020.

23.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget IMI2:s styrelse i december 2017 antog det gemensamma företaget IMI2:s ram för intern kontroll, som är anpassad till kommissionens ram för kontroll. Parlamentet noterar att 2018 var det gemensamma företaget IMI2:s handlingsplan för intern kontroll inriktad på genomförandet av de nya principerna för ramen för intern kontroll och revision och på utvecklingen av den interna kontrollmiljöns struktur. Parlamentet noterar att nya operativa riktlinjer för genomförandet och mätningen av kontrollsystemets effektivitet antagits.

24.  Europaparlamentet noterar att kommissionens generaldirektorat för budget (GD Budget) genomfört sin årliga utvärdering av de lokala finansiella systemen i det gemensamma företaget IMI2 och då granskat uppgivna förändringar i de lokala systemen och i kontrollmiljön, utvärderat brister i den interna kontrollen som konstaterats vid revisioner och tillsyn och genom stickprov kontrollerat transaktioner för verksamheten. Parlamentet noterar att GD Budget den 13 december 2018 konstaterade att det gemensamma företaget IMI2:s interna kontrollsystem fungerade som avsett. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget IMI2 avslutat genomförandet av den handlingsplan som räkenskapsföraren godkände den 5 februari 2018, att GD Budget utvärderat genomförandet av handlingsplanen och att alla fem rekommendationerna betraktades som avslutade den 28 januari 2019.

25.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att göra en bedömning av hur välfungerande och tillförlitlig metoden för beräkning och utvärdering av naturabidrag är. Bedömningen bör avse hur vägledningen för naturabidragsförfarandets genomförande är utformad och hur pass robust den är, i syfte att bistå i planerings-, rapporterings- och certifieringsprocessen för naturabidrag.

(1) Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 54).

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy