Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2105(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0055/2020

Pateikti tekstai :

A9-0055/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0076

Priimti tekstai
PDF 183kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
P9_TA-PROV(2020)0076A9-0055/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2105(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0055/2020),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 57.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 177, 2014 6 17, p. 9.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2105(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0055/2020),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 57.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 177, 2014 6 17, p. 9.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2105(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0055/2020),

A.  kadangi 2014 m. birželio mėn. pagal Reglamentą (ES) Nr. 642/2014(1) 10 metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė „Shift2Rail“ (toliau – Bendroji įmonė);

B.  kadangi jos nariai steigėjai yra Komisijos atstovaujama Europos Sąjunga ir geležinkelių pramonės partneriai (pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, įskaitant geležinkelių įrangos gamintojus, geležinkelių bendroves, infrastruktūros vadovus ir tyrimų centrus), o kiti subjektai gali dalyvauti Bendrosios įmonės veikloje kaip asocijuotieji nariai;

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslai yra sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę, didinti Europos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą, užtikrinti perėjimą nuo kelių transporto prie kitų transporto rūšių ir išlaikyti Europos geležinkelio pramonės pirmavimą pasaulio rinkoje;

D.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2016 m. gegužės mėn.;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) padarė išvadą, kad Bendrosios įmonės finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės;

2.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog 2018 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 450 000 000 EUR, kuris turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad pramonės atstovai, Bendrosios įmonės nariai, turi prisidėti ne mažiau kaip 470 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 350 000 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms finansuoti, o ne mažesnis kaip 120 000 000 EUR nepiniginis įnašas – Bendrosios įmonės papildomai veiklai finansuoti;

4.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti aktyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

5.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą; atliekant vertinimą turi būti vertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.  pažymi, kad 2018 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 84 756 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 71 890 204 EUR mokėjimų asignavimų; pabrėžia, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 100 proc. ir 82,3 proc. ir tai yra mažas lygis, ypač mokėjimų asignavimų atveju; pažymi, kad žemesnį nei tikėtasi mokėjimų asignavimų panaudojimo lygį lėmė tai, kad nebuvo priimtas teisinis sprendimas dėl Bendrosios įmonės narystės; pažymi, kad žemą (63,4 proc.) mokėjimų asignavimų lygį pagal 2 išlaidų kategoriją (administracinės išlaidos, sudarančios 3 proc. Bendrosios įmonės biudžeto) lėmė tiekėjų vėlavimas siųsti sąskaitas–faktūras pagal daugiametes preliminariąsias sutartis; taip pat pažymi, kad dauguma 2018 m. Bendrosios įmonės atliktų mokėjimų buvo tarpiniai mokėjimai programos „Horizontas 2020“ projektams, atrinktiems pagal 2015 ir 2016 m. kvietimus teikti pasiūlymus, tai taip pat buvo išankstinio finansavimo išmokos, skirtos programos „Horizontas 2020“ projektams, atrinktiems pagal 2018 m. kvietimus teikti pasiūlymus;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2018 m. pabaigos iš 411 200 000 EUR sumos (apimančios 158 900 000 EUR sumą – maksimalų Sąjungos piniginį įnašą, ir 6 500 000 EUR pramonės sektoriaus narių piniginį įnašą Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti) Bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 84 756 000 EUR ir atliko mokėjimų už 59 155 000 EUR pirmosios bangos projektų įgyvendinimui; tai rodo, kad Bendroji įmonė šiuo metu yra pasirašiusi tarpusavyje susijusių daugiamečių dotacijų susitarimų ir viešųjų pirkimų sutarčių, reikalingų įgyvendinti 39 proc. Bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, kaip numatyta Bendrosios įmonės daugiametėje darbo programoje;

8.  palankiai vertina tai, kad iš 350 000 000 EUR įnašų, kuriais pramonės sektoriaus nariai turi prisidėti prie Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos ir administracinių išlaidų, sumos iki 2018 m. pabaigos, t. y. praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Bendroji įmonė pradėjo vykdyti savo pirmuosius programos „Horizontas 2020“ projektus, pramonės sektoriaus nariai buvo pranešę apie 63 700 000 EUR vertės nepiniginius įnašus, skirtus pagrindinei veiklai, iš jų 21 700 000 EUR buvo patvirtinti; be to, pažymi, kad pramonės atstovai Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms turėjo skirti 120 000 000 EUR, tačiau jie pranešė tik apie 6 500 000 EUR piniginius įnašus, skirtus kitai veiklai, neįtrauktai į Bendrosios įmonės darbo planą;

9.  pažymi, kad iki 2018 m. pabaigos visi pramonės atstovų įnašai sudarė 252 300 000 EUR, o Sąjungos piniginių įnašų suma buvo 158 900 000 EUR;

10.  pažymi, kad po 2018 m. kvietimų teikti paraiškas 2018 m. Bendroji įmonė pasirašė 17 susitarimų dėl dotacijų ir pagal tuos kvietimus vykdytinos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos vertė siekė 152 600 000 EUR, prie kurių Bendroji įmonė bendrai finansuodama turi pridėti ne daugiau kaip 77 300 000 EUR; pažymi, kad kiti nariai sutiko apriboti savo prašymus dėl bendro finansavimo iki 44,44 proc. visų projektų išlaidų, o tai yra žemiausia suma per visą programos „Horizontas 2020“ laikotarpį; apgailestaudamas pažymi, kad 2018 m. konkurse dalyvavo tik 76 mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) (2017 m. dalyvavo 120 įmonių) ir finansavimui buvo atrinkta 40 MVĮ (21,6 proc. visų atrinktų dalyvių, kuriems teikiamas finansavimas);

Veiklos rezultatai

11.  pažymi, kad dėl projektų pobūdžio trečiasis pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinys bus parengtas remiantis pirmaisiais programos „Horizontas 2020“ rezultatais; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė toliau plėtojo pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių modelį, kad įvertintų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos indėlį į jos reglamentą; pažymi, kad šis darbas vis dar vyksta, o jo pirmi rezultatai buvo pateikti valdybai 2018 m. gruodžio mėn.;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc.; tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė padėjo sukurti geležinkelių mokslinių tyrimų tęstinumą ir pasidalijo bendra vizija geležinkelių bendruomenėje; pažymi, kad Bendroji įmonė taip pat padėjo užtikrinti subjektų, kurie priešingu atveju neturėtų galimybės dalytis idėjomis ir bendrais interesais, nesusijusiais su komercine padėtimi, tarpusavio pasitikėjimą; atkreipia dėmesį į tai, kad ilgainiui reikėtų stiprinti geležinkelio įmonių dalyvavimą Bendrosios įmonės veikloje;

14.  pažymi, kad Bendroji įmonė turėtų padėti spręsti problemas, su kuriomis susiduria geležinkelių sektorius, daugiausia dėmesio skirdama geležinkelių sistemos ir jos naudotojų poreikiams, be kita ko, valstybėse narėse, kurios neturi geležinkelių sistemos savo teritorijoje; pažymi, kad šiuo tikslu Bendroji įmonė, bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis, įgyvendina programą „Shift2Rail“ ir mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą geležinkelių sektoriuje Europoje; pažymi, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas konkrečių priemonių, kuriomis siekiama pašalinti likusias technines kliūtis sąveikai didinti, skatinimui ir veiksmams, kuriais remiama labiau integruota, veiksmingesnė ir saugesnė Sąjungos geležinkelių rinka, siekiant galutinio tikslo – sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę;

15.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus dėl dotacijų, skirtų tik jos nariams, kaip finansavimo vienkartinėmis išmokomis schemą; tačiau paraiškų vertinimo etape dalyvavę finansų ekspertai atskleidė keletą svarbių nukrypimų finansiniuose pasiūlymuose; Bendroji įmonė pasinaudojo dotacijos rengimo etapu, kad išanalizuotų naudos gavėjų paaiškinimus dėl nukrypimų ir, jei pagrįsta, ištaisytų vienkartinę išmoką; ragina Bendrąją įmonę toliau gerinti savo naudos gavėjų duomenų bazėje saugomus finansinius duomenis ir vertinimo suvestinėje ataskaitoje atskleisti svarbias finansų ekspertų pastabas; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad ji skrupulingai atsižvelgė į visus teisinius ir finansinius Komisijos sprendimo C(2017) 7151(2) aspektus, ir kad įgaliojimus suteikiantis pareigūnas užtikrino, jog buvo tinkamai atsižvelgta į visas ekspertų pastabas – technines ir finansines; be to, atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendaciją, 2019 m. kvietime teikti pasiūlymus bus toliau tobulinamos bendrosios procedūros;

16.  pažymi, kad Bendrosios įmonės 2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje nurodyti pagrindiniai veiklos rodikliai, susiję su lyčių pusiausvyra tais metais, rodo labai žemą moterų dalyvavimo lygį (valdyboje jų yra tik 15 proc., nors jos sudaro 34 proc. Bendrosios įmonės atstovių ir 40 proc. Mokslinio komiteto atstovių);

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

17.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pagal personalo etatų planą įdarbino du komandiruotus nacionalinius ekspertus ir, pritarus biudžeto valdymo institucijai, įdarbino trečią ekspertą vienų metų komandiruotei, kad pakeistų vieną programos vadovą;

18.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Bendrojoje įmonėje dirbo 22 darbuotojai (jos etatų plane numatyti 23 etatai);

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad Bendroji įmonė įdiegė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra, ir kad Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendroji audito tarnyba (toliau – Bendra audito tarnyba) yra atsakinga už programos „Horizontas 2020“ projekto išlaidų deklaracijų ex post auditą; be to, pažymi, kad padėtis 2018 m. pabaigoje parodė, jog svarbiausi vidaus kontrolės standartai iš esmės buvo įgyvendinti, o kai kurie veiksmai, visų pirma pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių modelio peržiūra, dar turi būti užbaigti 2019 m.;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad, Audito Rūmų nuomone, programos „Horizontas 2020“ likutinis klaidų lygis, kuris sudarė 0,97 proc., buvo mažesnis už reikšmingumo ribą; atsižvelgia į tai, kad 2018 m. pabaigoje Bendroji įmonė galėjo grįsti klaidų lygio skaičiavimą keturiomis ex post audito ataskaitomis, iš kurių viena susijusi su rizika grindžiamu auditu, o trys – su Bendrosios įmonės reprezentatyvia imtimi;

21.  pripažįsta tai, kad Vidaus audito tarnyba atlieka Bendrosios įmonės vidaus auditoriaus funkciją, taigi šiuo atžvilgiu netiesiogiai teikia ataskaitą valdybai ir vykdomajam direktoriui; atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus pirmąjį auditą buvo įvertintas Bendrosios įmonės rizikos pobūdis, siekiant sukurti kas trejus metus atliekamo vidaus audito darbo planą; pažymi, kad Vidaus audito tarnybos 2017–2019 m. strateginis vidaus audito planas pateiktas 2017 m. birželio mėn.; be to, pagal šį audito planą Vidaus audito tarnyba 2018 m. atliko ribotą peržiūrą siekdama nustatyti, kaip įgyvendinami vidaus kontrolės standartai; džiaugdamasis pažymi, kad iš penkių rekomendacijų vadovybei dėl nustatytų trūkumų, kurie dar nebuvo visiškai pašalinti, 2019 m. tik dėl vienos rekomendacijos dar reikėjo įgyvendinimo veiksmų;

22.  apgailestaudamas pažymi, kad 2017 m. pabaigoje, taikant Komisijos bendras programos „Horizontas 2020“ dotacijų valdymo ir stebėjimo priemones, nebuvo užbaigti specialūs pakeitimai, būtini Bendrosios įmonės nepiniginiams įnašams tvarkyti; pažymi, kad 2018 m. nepiniginius įnašus tvirtino vykdomasis direktorius;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad buvo atliktas Bendrosios įmonės veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ 2014–2016 m. laikotarpio Komisijos tarpinis vertinimas; pažymi, kad 2018 m. birželio mėn. valdyba parengė ir patvirtino veiksmų planą; atsižvelgia į tai, kad ne visos tarpiniame vertinime pateiktos rekomendacijos bus įgyvendintos pagal dabartinę bendrąją finansinę programą; tačiau pažymi, kad kai kurie į veiksmų planą įtraukti veiksmai jau buvo pradėti, o kitus tikimasi įgyvendinti iki 2020 m.;

Kiti klausimai

24.  primygtinai tvirtina, jog labai svarbu, kad Bendroji įmonė bendradarbiautų su Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA); pažymi, kad EGA dalyvauja Bendrosios įmonės valdybos ir grupių, kurios rengė daugiametį veiksmų planą, posėdžiuose; pažymi, kad Bendroji įmonė įvertino EGA pateiktus mokslinių tyrimų ir inovacijų prašymus, siekdama išvengti veiklos dubliavimosi ir kuo labiau padidinti viešojo finansavimo panaudojimo veiksmingumą;

25.  pažymi, kad 2018 m. vienas asocijuotasis narys tapo nariui steigėjui visiškai priklausančia patronuojamąja įmone, todėl padidėjo nario steigėjo atstovavimas valdyboje; atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės Bendrosios įmonės teisinės sistemos nuostatose nepakankamai dėmesio skiriama įmonių įsigijimui tarp Bendrosios įmonės pramonės atstovų ir poveikiui, kurį tai gali daryti narių atstovavimo valdyboje pusiausvyrai; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad Bendrosios įmonės viduje nustatyta teisinė sistema neleidžia padidinti steigėjo įtakos sprendimų priėmimo procesui ir bendram valdymui; pažymi, kad į Audito Rūmų pastabą bus atsižvelgta, kai tik reglamentas bus iš dalies keičiamas;

26.  pažymi, kad Bendrosios įmonės tarpinis vertinimas buvo baigtas per jos teisinėje sistemoje nustatytą laikotarpį; apgailestaudamas pažymi, kad šiame ankstyvame Bendrosios įmonės veiklos etape jis negalėjo suteikti didžiausios pridėtinės vertės jos sprendimų priėmimo procesui; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad vertinimas atliktas Bendrajai įmonei vos pradėjus veiklą, tačiau šis reikalavimas įtvirtintas Bendrosios įmonės reglamente ir bendroje programoje „Horizontas 2020“;

27.  pažymi, kad darbuotojų kaitos lygį per pastaruosius dvejus metus lėmė tik sutartininkų rotacija; palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi Bendroji įmonė šioje srityje; pažymi, kad Bendroji įmonė įdarbino laikinųjų darbuotojų, kurie sudarė 17 proc. viso personalo; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad tai daugiausiai lėmė dabartinė personalo etatų plano struktūra, kuri neleidžia Bendrajai įmonei siūlyti tokių pačių palankių sutartinių sąlygų, kokias siūlo kitos ES įstaigos ir institucijos; pažymi, kad siekiant sumažinti didelę darbuotojų kaitą imtasi neprivalomųjų priemonių; ragina Komisiją stebėti tolesnę raidą šiuo klausimu;

Transportas ir turizmas

28.  pabrėžia, kad Bendrosios įmonės tikslai – sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir didinti Sąjungos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą; pažymi, kad geležinkelių transportas bus itin svarbus įgyvendinant būsimus Sąjungos veiksmus, kuriais siekiama skatinti perėjimą prie mažataršio judumo ir kovoti su neigiamais išoriniais padariniais; pabrėžia, kad Bendrajai įmonei reikia skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima pasiekti šiuos pagrindinius tikslus ir prisidėti prie realaus perėjimo prie kitų transporto rūšių;

29.  pažymi, kad Bendroji įmonė veikia viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės principu ir yra įsteigta 2014 m. įgyvendinant bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“; pažymi, kad programa „Shift2Rail“ finansuojama Sąjungos įnašais (per Bendrosios įmonės veiklos biudžetą) ir kitų narių, t. y. aštuonių steigėjų (ne ES) ir devyniolikos asocijuotųjų narių, nepiniginiais įnašais;

30.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė padarė pažangą siekdama savo tikslų, įgyvendindama programą „Shift2Rail“, užtikrindama veiksmingą ir efektyvų patikimą finansų valdymą; pažymi, kad ankstesniais metais pradėta mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla šiuo metu yra vykdoma gerai ir beveik visose srityse gana sparčiai, o 2018 m. padaryta reikšminga pažanga; pažymi, kad nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos banga prasidėjo metų pabaigoje (2018 m. paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus); pažymi, kad planuojama, jog visos 2018 m. vykdytos veiklos projektų išlaidos sieks 83 400 000 EUR;

31.  pabrėžia, kad siekiant tvaraus perėjimo nuo kelių prie geležinkelių transporto būtina didinti geležinkelių patrauklumą vežėjams ir keleiviams; pažymi, kad ateinantys penkeri metai bus itin svarbūs geležinkelių sektoriaus sėkmei ir kad Bendrajai įmonei tenka svarbus vaidmuo užtikrinant, kad geležinkelių transportas būtų pigesnis, efektyvesnis ir patrauklesnis;

32.  pabrėžia, kad 25–30 proc. visų geležinkelių tinklo techninės priežiūros darbų atliekama geležinkelio iešmams arba iešmams su defektais tvarkyti, o tai sudaro didelę infrastruktūros sąnaudų dalį; palankiai vertina Bendrosios įmonės pastangas didinti sistemos patikimumą ir mažinti išlaidas;

33.  palankiai vertina Bendrosios įmonės tikslus perpus sumažinti geležinkelių sistemos gyvavimo ciklo sąnaudas, padvigubinti pajėgumus ir 50 proc. padidinti patikimumą ir punktualumą; ragina užtikrinti, kad Bendrajai įmonei būtų skirta pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurių reikia šiems tikslams pasiekti;

34.  palankiai vertina Bendrosios įmonės pastangas geležinkelių sektoriuje įdiegti automatinį traukinių eismo valdymą; primena, kad kelių transporto sektorius padarė didesnę pažangą automatizavimo srityje;

35.  palankiai vertina Bendrosios įmonės sprendimą savo valdybai pasiūlyti, kad įgyvendinant 2018 m. metinę darbo programą būtų nustatyta vienkartinės išmokos dotacija; šis pasiūlymas vėliau buvo įgyvendintas vykdant bandomąjį vienkartinės išmokos projektą nariams skirtame konkurse, kuris buvo 2018 m. konkurso dalis;

36.  mano, kad, siekiant užtikrinti sprendimų priėmimo proceso ir bendro Bendrosios įmonės valdymo teisinį aiškumą, labai svarbu patikslinti Bendrosios įmonės teisinės sistemos nuostatas, susijusias su pramonės sektoriui atstovaujančių jos narių vykdomu įmonių įsigijimu ir to įsigijimo pasekmėmis narystei valdyboje; todėl ragina Tarybą spręsti šį klausimą galbūt iš dalies keičiant Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014;

37.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pradėjo 14 reprezentatyvių auditų tarp savo narių ir vieną rizika pagrįstą auditą (papildomai, greta 15 reprezentatyvių auditų ir vieno rizika pagrįsto audito, kurie pradėti 2017 m.), tai reiškia, kad Bendrosios įmonės auditas buvo atliktas tiesiogiai tikrinant 4 660 000 EUR vertės projektų; pažymi, kad bendras nustatytų klaidų lygis atlikus tris reprezentatyvius auditus ir rizika pagrįstą auditą (jie baigti iki 2018 m. gruodžio 31 d.) siekė 0,94 proc. (paprastasis vidurkis) ir 1,19 proc. (svertinis vidurkis); pažymi, kad visi kiti klaidų lygiai (reprezentatyvus ir likutinis), nors ir nebuvo patikrinti visi projektai, yra mažesni už nustatytą 2 proc. ribą;

38.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė toliau laikėsi 2017–2020 m. kovos su sukčiavimu strategijos ir kad dėl to nė vienas atidaus stebėjimo dėl didelės sukčiavimo rizikos vertinimo atvejis ar byla nebuvo perduoti OLAF tyrimui.

(1) 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“ (OL L 177, 2014 6 17, p. 9).
(2) 2017 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas C(2017) 7151 dėl leidimo kompensuoti bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.) tinkamų finansuoti veiksmų išlaidas skiriant vienkartinę išmoką.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 15 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika