Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2105(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0055/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0055/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0076

Pieņemtie teksti
PDF 186kWORD 57k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele Pagaidu redakcija
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Shift2Rail
P9_TA-PROV(2020)0076A9-0055/2020
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2105(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 16. jūnija Regulu (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046(7) 71. pantā,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0055/2020),

1.  sniedz kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 426, 18.12.2019., 57. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(7) OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2019/2105(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar kopuzņēmumu atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 16. jūnija Regulu (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046(7) 71. pantā,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0055/2020),

1.  apstiprina kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 426, 18.12.2019., 57. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
(7) OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2105(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0055/2020),

A.  tā kā kopuzņēmums Shift2Rail (“Kopuzņēmums”) ar Regulu (ES) Nr. 642/2014(1) tika izveidots 2014. gada jūnijā uz 10 gadiem;

B.  tā kā dibinātāji ir Eiropas Savienība, ko pārstāv Komisija, un dzelzceļa nozari pārstāvoši partneri (galvenās ieinteresētās personas, tostarp dzelzceļa aprīkojuma ražotāji, dzelzceļa uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un pētniecības centri) un ir saglabāta iespēja citiem tiesību subjektiem piedalīties Kopuzņēmumā kā asociētajiem locekļiem;

C.  tā kā Kopuzņēmuma mērķi ir izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, padarīt Eiropas dzelzceļa sistēmu pievilcīgāku un konkurētspējīgāku, nodrošināt pāreju no autotransporta uz dzelzceļa transportu un saglabāt Eiropas dzelzceļa nozares vadošo stāvokli pasaules tirgū;

D.  tā kā Kopuzņēmums 2016. gada maijā sāka darboties patstāvīgi,

Vispārīga informācija

1.  norāda, ka Revīzijas palātas pārskatā par Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas pārskats”) ir konstatēts, ka gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kas atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas pārskatā norādīto, proti, to, ka Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  norāda, ka Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma darbībās ir 450 000 000 EUR un tas jāsedz no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”; norāda, ka nozari pārstāvošo Kopuzņēmuma locekļu resursu ieguldījumam jābūt vismaz 470 000 000 EUR un no šīs summas vismaz 350 000 000 EUR ir jābūt ieguldījumiem natūrā un naudā Kopuzņēmuma pamatdarbības un administratīvo izmaksu segšanai, bet vismaz 120 000 000 EUR — ieguldījumiem natūrā Kopuzņēmuma papildu darbībām;

4.  norāda, ka veiksmīgu Savienības finansētu projektu svarīgs priekšnoteikums ir efektīva saziņa; uzskata, ka ir svarīgi palielināt Kopuzņēmuma sasniegumu redzamību un izplatīt informāciju par to pievienoto vērtību; aicina Kopuzņēmumu īstenot proaktīvu komunikācijas politiku, piemēram, sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai citos plašsaziņas līdzekļos informējot sabiedrību par pētījumu rezultātiem, tādējādi palielinot sabiedrības izpratni par Savienības atbalsta ietekmi, īpašu uzmanību pievēršot to nonākšanai tirgū;

5.  aicina Revīzijas palātu izvērtēt ieguldījumu natūrā aprēķināšanas un novērtēšanas metodikas pareizību un uzticamību; šajā izvērtējumā ir jāizskata, cik labi izstrādātas un stabilas ir pamatnostādnes attiecībā uz ieguldījumu natūrā procedūras īstenošanu, tādējādi sekmējot ieguldījumu natūrā plānošanas, ziņošanas un sertifikācijas procesu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.  norāda, ka izpildei pieejamais 2018. gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas 84 756 000 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 71 890 204 EUR apmērā; uzsver, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 100 % un 82,3 %, kas vērtējams kā zems, īpaši maksājumu apropriāciju gadījumā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija zemāks par plānoto, jo vēl nav pieņemts juridisks lēmums par dalību Kopuzņēmumā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis 2. sadaļā (administratīvie izdevumi, kas veido 3 % no Kopuzņēmuma budžeta) bija zems (63,4 %), jo piegādātāji kavējās ar rēķinu sagatavošanu saskaņā ar daudzgadu pamatlīgumiem; norāda arī to, ka lielākā daļa Kopuzņēmuma veikto maksājumu 2018. gadā bija starpposma maksājumi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, kas tika atlasīti 2015. un 2016. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, kā arī priekšfinansējuma maksājumi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, kuri atlasīti 2018. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus;

7.  konstatē, ka no 411 200 000 EUR (kas ietvēra 158 900 000 EUR kā maksimālo Savienības naudas ieguldījumu un nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījumu Kopuzņēmuma administratīvajos izdevumos 6 500 000 EUR apmērā) līdz 2018. gada beigām Kopuzņēmums bija uzņēmis saistības 84 756 000 EUR apmērā un veicis maksājumus 59 155 000 EUR apmērā projektu pirmā viļņa īstenošanai; tas liecina, ka saskaņā ar savu daudzgadu darba programmu Kopuzņēmums patlaban ir parakstījis savstarpēji atkarīgus daudzgadu dotāciju nolīgumus un iepirkuma līgumus, kas attiecas uz tā pētniecības un inovāciju programmas īstenošanu 39 % apmērā;

8.  atzinīgi vērtē to, ka no ieguldījuma 350 000 000 EUR apmērā, kas jāveic nozari pārstāvošajiem locekļiem Kopuzņēmuma pamatdarbības un administratīvo izmaksu segšanai, līdz 2018. gada beigām, t. i., četrus mēnešus pēc tam, kad Kopuzņēmums bija sācis īstenot pirmos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektus, nozari pārstāvošie locekļi bija ziņojuši par pamatdarbībai paredzētiem 63 700 000 EUR lieliem ieguldījumiem natūrā un 21 700 000 EUR no šīs summas bija apliecināti; norāda arī to, ka no 120 000 000 EUR, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem bija jāiegulda Kopuzņēmuma papildu darbībās, šie locekļi bija ziņojuši par naudas ieguldījumiem 6 500 000 EUR apmērā citām darbībām, kas nav ietvertas Kopuzņēmuma darba plānā;

9.  konstatē, ka līdz 2018. gada beigām kopējais nozari pārstāvošo locekļu ieguldījums sasniedza 252 300 000 EUR salīdzinājumā ar Savienības naudas ieguldījumu 158 900 000 EUR apmērā;

10.  norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmums parakstīja 17 dotāciju nolīgumus, kuri izrietēja no 2018. gadā izsludinātajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, un ka minētajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus bija ietvertas pētniecības un inovācijas darbības 152 600 000 EUR vērtībā, paredzot Kopuzņēmuma nodrošinātu līdzfinansējumu ne vairāk kā 77 300 000 EUR apmērā; norāda, ka pārējie locekļi ir piekrituši ierobežot savu pieprasījumu pēc līdzfinansējuma līdz 44,44 % no kopējām projektu izmaksām, kas kopumā ir viszemākais līmenis pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”; ar nožēlu norāda, ka tikai 76 mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) piedalījās 2018. gada uzaicinājumā (2017. gadā — 120) un finansējumam tika atlasīti 40 MVU (2017. gadā — 50 MVU) (21,6 % no visiem finansējumam atlasītajiem dalībniekiem);

Sniegums

11.  norāda, ka projektu rakstura dēļ trešais galveno snieguma rādītāju kopums tiks izstrādāts, pamatojoties uz pirmajiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” rezultātiem; turklāt ņem vērā, ka Kopuzņēmums turpināja izstrādāt galveno snieguma rādītāju modeli, lai novērtētu pētniecības un inovācijas darbību ieguldījumu tā regulas īstenošanā; norāda, ka šis darbs joprojām turpinās un pirmie rezultāti valdei tika iesniegti 2018. gada decembrī;

12.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais budžets / darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma organizatorisko struktūru;

13.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums ir palīdzējis nodrošināt nepārtrauktību un radīt dzelzceļa nozares dalībniekiem kopīgu redzējumu par dzelzceļa pētniecību; norāda, ka Kopuzņēmums ir arī palīdzējis veidot uzticēšanos starp dalībniekiem, kuriem citādi nebūtu iespējams apspriest idejas un kopīgas intereses nekomerciālos apstākļos; konstatē, ka dzelzceļa uzņēmumu klātbūtne Kopuzņēmumā laika gaitā būtu jāpalielina;

14.  norāda, ka Kopuzņēmumam būtu jāpalīdz risināt problēmas, ar kurām saskaras dzelzceļa nozare, galveno uzmanību pievēršot dzelzceļa sistēmas un tās lietotāju vajadzībām, tostarp dalībvalstīs, kuru teritorijā nav dzelzceļa sistēmas; konstatē, ka šajā nolūkā Kopuzņēmums īsteno programmu Shift2Rail un pētniecības un inovācijas pasākumus Eiropas dzelzceļa nozarē, sadarbojoties ieinteresētajām personām un dalībvalstīm; norāda, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādu konkrētu pasākumu veicināšanai, kuri paredzēti, lai novērstu atlikušos tehniskos šķēršļus, kas traucē uzlabot sadarbspēju, un darbībām, ar kurām tiek atbalstīts integrētāks, efektīvāks un drošāks Savienības dzelzceļa tirgus, kā galīgo mērķi izvirzot vienotas Eiropas dzelzceļa telpas īstenošanu;

15.  norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmums izsludināja tikai tā locekļiem paredzētu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus dotāciju saņemšanai, kura finansējuma shēma paredzēja fiksētas summas izmaksu; tomēr dotāciju novērtēšanas posmā iesaistītie finanšu eksperti finanšu priekšlikumos atklāja vairākas būtiskas novirzes; Kopuzņēmums izmantoja dotāciju sagatavošanas posmu, lai analizētu saņēmēju paskaidrojumus par šīm novirzēm un pamatotos gadījumos koriģētu fiksēto summu; aicina Kopuzņēmumu turpināt uzlabot finanšu datus tā līdzekļu saņēmēju datubāzē un novērtējuma kopsavilkuma ziņojumā izklāstīt finanšu ekspertu svarīgākos komentārus; pieņem zināšanai Kopuzņēmuma atbildi, ka visu Komisijas Lēmuma C(2017) 7151(2) juridisko un finansiālo aspektu ievērošana ir rūpīgi pārbaudīta un ka kredītrīkotājs ir nodrošinājis, ka visi tehniskie un finansiālie ekspertu komentāri ir pienācīgi ņemti vērā; turklāt, ņemot vērā Revīzijas palātas ieteikumu, process kopumā tiks vēl vairāk uzlabots 2019. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus;

16.  norāda, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma 2018. gada darbības pārskatu galvenie darbības rādītāji attiecībā uz dzimumu līdzsvaru minētajā gadā liecina par ļoti zemu sieviešu īpatsvaru valdē — tikai 15 %, savukārt sieviešu īpatsvars Kopuzņēmuma pārstāvju vidū bija 34 %, bet Zinātniskajā komitejā — 40 %;

Darbinieku atlase un pieņemšana darbā

17.  norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmums pieņēma darbā divus norīkotus valsts ekspertus saskaņā ar štatu sarakstu un ar budžeta lēmējinstitūciju piekrišanu pieņēma darbā vēl trešo uz vienu gadu norīkotu ekspertu, lai aizstātu vienu programmas vadītāju;

18.  norāda, ka 2018. gada beigās Kopuzņēmumam bija 22 no štatu sarakstā paredzētajiem 23 darbiniekiem;

Iekšējā kontrole

19.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kuru pamatā ir finanšu un pamatdarbības dokumentu pārbaudes, un ka Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta Kopējais revīzijas dienests (“Kopējais revīzijas dienests”) ir atbildīgs par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarāciju ex post revīziju; turklāt norāda, ka situācija 2018. gada beigās liecināja, ka vissvarīgākie iekšējās kontroles standarti lielā mērā ir īstenoti un tikai daži pasākumi vēl jāpabeidz 2019. gadā, jo īpaši galveno snieguma rādītāju modeļa pārskatīšana;

20.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju atlikušo kļūdu īpatsvars pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” bija 0,97 %, kas ir zem būtiskuma sliekšņa; ņem vērā, ka 2018. gada beigās Kopuzņēmums varēja balstīt kļūdu īpatsvara aprēķinu uz četriem ex post revīzijas ziņojumiem, no kuriem viens attiecās uz riskā balstītu revīziju un trīs — uz Kopuzņēmuma reprezentatīvo izlasi;

21.  pieņem zināšanai, ka Iekšējās revīzijas dienests pilda Kopuzņēmuma iekšējā revidenta funkcijas un šajā sakarībā netieši atskaitās valdei un izpilddirektoram; norāda, ka saskaņā ar pirmās revīzijas uzdevumu tika noteikts Kopuzņēmuma riska profils ar mērķi izstrādāt iekšējās revīzijas darba plānu trim gadiem; konstatē, ka Iekšējās revīzijas dienesta stratēģiskais iekšējās revīzijas plāns 2017.–2019. gadam tika iesniegts 2017. gada jūnijā; turklāt saskaņā ar šo revīzijas plānu Iekšējās revīzijas dienests 2018. gadā veica ierobežotu pārbaudi par iekšējās kontroles standartu ievērošanu; ar gandarījumu konstatē, ka no pieciem vadībai adresētajiem ieteikumiem attiecībā uz konstatēto trūkumu novēršanu, kuri vēl nebija pilnībā īstenoti, tikai vienam 2019. gadā vēl bija jāveic īstenošanas darbības;

22.  ar nožēlu norāda, ka 2017. gada beigās Komisijas kopējiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkiem vēl nebija pabeigti specifiski atjauninājumi, kas nepieciešami, lai apstrādātu Kopuzņēmumam piešķirtos ieguldījumus natūrā; tomēr norāda, ka ieguldījumus natūrā 2018. gadā bija validējis izpilddirektors;

23.  konstatē, ka Komisija ir veikusi Kopuzņēmuma saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īstenotās pamatdarbības starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam; norāda, ka ir ticis sagatavots rīcības plāns, ko valde ir pieņēmusi 2018. gada jūnijā; ņem vērā, ka ne visi starpposma novērtējumā izteiktie ieteikumi tiks īstenoti pašreizējās finanšu shēmas programmas ietvaros; tomēr norāda, ka dažas rīcības plānā iekļautās darbības jau ir sāktas, bet citas paredzēts īstenot līdz 2020. gadam;

Citi jautājumi

24.  uzsver Kopuzņēmuma un Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) sadarbības nozīmību; pieņem zināšanai ERA iesaistīšanu Kopuzņēmuma valdes sanāksmēs un grupās, kuras izstrādāja daudzgadu rīcības plānu; norāda, ka Kopuzņēmums izvērtēja ERA iesniegtos pētniecības un inovācijas pieprasījumus, lai izvairītos no darbību pārklāšanās un maksimāli palielinātu publiskā finansējuma izmantošanas efektivitāti;

25.  norāda, ka 2018. gadā viens asociētais loceklis kļuva par dibinātājam pilnībā piederošu meitasuzņēmumu, kā rezultātā palielinājās dibinātāja pārstāvība valdē; konstatē, ka Kopuzņēmuma pašreizējā tiesiskā regulējuma noteikumi nepietiekami reglamentē uzņēmumu pārņemšanu starp nozari pārstāvošajiem Kopuzņēmuma locekļiem un ietekmi, ko tas varētu atstāt uz locekļu līdzsvarotu pārstāvību valdē; pieņem zināšanai Kopuzņēmuma atbildi, proti, to, ka Kopuzņēmumā ieviestais tiesiskais regulējums neļauj palielināt dibinātāja ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesu un vispārējo pārvaldību; norāda, ka regulējuma grozīšanas gadījumā Revīzijas palātas konstatējums tiks ņemts vērā;

26.  norāda, ka Kopuzņēmuma starpposma novērtējums tika pabeigts tā tiesiskajā regulējumā noteiktajā termiņā; ar nožēlu norāda, ka tas nespēja panākt labāko pievienoto vērtību Kopuzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesā tik agrīnā tā darbības posmā; pieņem zināšanai Kopuzņēmuma atbildi, ka novērtēšana ir notikusi Kopuzņēmuma pastāvēšanas sākumā, bet tās veikšana bija prasīta Kopuzņēmuma regulā un pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”;

27.  konstatē, ka darbinieku mainības rādītājus pēdējos divos gados pilnībā ir noteikusi līgumdarbinieku mainība; atzinīgi vērtē pasākumus, ko Kopuzņēmums veicis šīs situācijas risināšanas nolūkā; norāda, ka Kopuzņēmums izmantoja no darba aģentūrām piesaistītu darbinieku pakalpojumus un šie darbinieki veidoja aptuveni 17 % no tā kopējā darbinieku skaita; pieņem zināšanai Kopuzņēmuma atbildi, ka galvenie šīs situācijas cēloņi izriet no štatu saraksta pašreizējās struktūras, kas Kopuzņēmumam neļauj piedāvāt tikpat izdevīgus līguma nosacījumus, kādus piedāvā citas struktūras un iestādes; norāda, ka ir ieviesti nesaistoši pasākumi augstās darbinieku mainības mazināšanai; aicina Komisiju sekot līdzi šī jautājuma risināšanai;

Transports un tūrisms

28.  uzsver, ka Kopuzņēmuma mērķi ir izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu un palielināt Savienības dzelzceļa sistēmas pievilcību un konkurētspēju; norāda, ka dzelzceļa transportam būs svarīga nozīme turpmākajās Savienības darbībās ar mērķi veicināt pāreju uz mazemisiju mobilitāti un novērst negatīvo ārējo ietekmi; uzsver, ka ir jāpiešķir Kopuzņēmumam finansējums, materiālie resursi un cilvēkresursi, kas tam vajadzīgi, lai sasniegtu šos pamatmērķus un sniegtu ieguldījumu reālā modālā pārejā;

29.  norāda, ka Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība, kas izveidota 2014. gadā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros; norāda, ka programmu Shift2Rail kopīgi finansē no Savienības ieguldījumiem (izmantojot Kopuzņēmuma darbības budžetu) un pārējo locekļu, t. i., astoņu dibinātāju (neskaitot ES) un deviņpadsmit asociēto locekļu, ieguldījumiem natūrā;

30.  norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmums ir pavirzījies uz priekšu savu mērķu sasniegšanā, īstenojot programmu Shift2Rail un nodrošinot efektīvu un lietderīgu pareizu finanšu pārvaldību; norāda, ka 2018. gadā tika īstenotas iepriekšējos gados uzsāktas pētniecības un inovācijas darbības, kuras tagad labi virzās uz priekšu un lielākoties tiek īstenotas strauji; norāda, ka jauns pētniecības un inovācijas darbību vilnis (2018. gada uzaicinājums) sākās gada beigās; norāda, ka tiek lēsts, ka 2018. gadā īstenoto darbību kopējās projektu izmaksas būs 83 400 000 EUR;

31.  uzsver, ka ir jāpalielina dzelzceļa pievilcība pārvadātājiem un pasažieriem, lai panāktu ilgtspējīgu pāreju no autoceļiem uz dzelzceļu, un norāda, ka nākamie pieci gadi būs izšķiroši svarīgi dzelzceļa nozares panākumiem un ka Kopuzņēmumam ir būtiska loma, padarot dzelzceļu lētāku, efektīvāku un pievilcīgāku;

32.  uzsver, ka pārmijas, tostarp bojātas pārmijas, vien izmaksā 25–30 % no visas dzelzceļa tīkla uzturēšanas summas un veido ievērojamu daļu no infrastruktūras izmaksām; atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma centienus palielināt sistēmas uzticamību un samazināt izmaksas;

33.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma mērķus uz pusi samazināt dzelzceļa sistēmas dzīves cikla izmaksas, divkāršot jaudu un uzlabot uzticamību un punktualitāti par 50 %; prasa nodrošināt, lai Kopuzņēmums varētu neierobežoti rīkoties ar šo mērķu sasniegšanai vajadzīgajiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem;

34.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma centienus ieviest automātisko vilciena vadības sistēmu (ATO); brīdina, ka autotransporta nozarē automatizācija ir vairāk attīstīta;

35.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma lēmumu ierosināt valdei 2018. gada darba programmas ietvaros pieņemt fiksētas summas dotāciju, kas vēlāk tika īstenots ar šim mērķim paredzēta izmēģinājuma projekta palīdzību tajā 2018. gada uzaicinājuma daļā, kas paredzēta locekļiem;

36.  uzskata — lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas procesa un Kopuzņēmuma vispārējās pārvaldības juridisko skaidrību, ir ārkārtīgi svarīgi precizēt Kopuzņēmuma tiesisko regulējumu attiecībā uz uzņēmumu pārņemšanu starp tā nozari pārstāvošajiem locekļiem un šādu pārņemšanu ietekmi uz dalību valdē; tādēļ aicina Padomi risināt šo jautājumu, iespējams, grozot Padomes Regulu (ES) Nr. 642/20141;

37.  norāda, ka 2018. gadā Kopuzņēmums uzsāka 14 reprezentatīvas revīzijas attiecībā uz datu kopu un vienu uz risku balstītu revīziju (papildus 15 reprezentatīvajām revīzijām un vienai uz risku balstītai revīzijai, kas tika sāktas 2017. gadā), tādējādi nodrošinot, ka Kopuzņēmumā veiktās revīzijas tieši aptver 4 660 000 EUR; norāda, ka kopējais atklāto kļūdu īpatsvars trijās reprezentatīvajās revīzijās un uz risku balstītajā revīzijā, kas tika pabeigtas līdz 2018. gada 31. decembrim, ir 0,94 % vidējā aritmētiskā rādītāja izteiksmē un 1,19 % — vidējā svērtā rādītāja izteiksmē; norāda, ka visi citi kļūdu īpatsvari (reprezentatīvais un atlikušais), lai gan to tvērums ir ierobežots, arī ir zem noteiktā 2 % sliekšņa;

38.  atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināta Kopuzņēmuma krāpšanas apkarošanas stratēģijas 2017.–2020. gadam īstenošana un ka, ievērojot šo stratēģiju, nav bijis nepieciešams veikt ciešu uzraudzību saistībā ar augsta krāpšanas riska iespējamību un nevienu lietu nav nācies nosūtīt OLAF izmeklēšanai.

(1) Padomes 2014. gada 16. jūnija Regula (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail (OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.).
(2) Komisijas 2017. gada 27. oktobra Lēmums C(2017) 7151 par atļauju izmantot atlīdzinājumu, pamatojoties uz fiksētu summu attiecināmām izmaksām par darbībām atbilstoši pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas daļai un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmai 2014.–2018. gadam.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika