Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2105(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0055/2020

Teksty złożone :

A9-0055/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0076

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 60k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela Wersja tymczasowa
Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
P9_TA-PROV(2020)0076A9-0055/2020
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 (2019/2105(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0055/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 57.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 (2019/2105(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0055/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s.57.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 (2019/2105(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0055/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) ustanowiono w czerwcu 2014 r. na okres 10 lat na mocy rozporządzenia (UE) nr 642/2014(1);

B.  mając na uwadze, że jego członkami założycielami są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy z branży kolejowej (główne zainteresowane strony, w tym producenci urządzeń kolejowych, przedsiębiorstwa kolejowe, podmioty zarządzające infrastrukturą i ośrodki badawcze), przy czym inne podmioty mogą uczestniczyć we Wspólnym Przedsięwzięciu jako członkowie stowarzyszeni;

C.  mając na uwadze, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia są stworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu kolejowego, zapewnienie przejścia z transportu drogowego na kolejowy oraz utrzymanie dominującej pozycji europejskiego sektora kolejowego na rynku światowym;

D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie funkcjonuje autonomicznie od maja 2016 r.;

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż w sprawozdaniu tym Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany swych aktywów netto za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  przyznaje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału operacje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że maksymalny wkład Unii w działania Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 450 000 000 EUR i jest wypłacany z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia z branży są zobowiązani do wniesienia środków w wysokości co najmniej 470 000 000 EUR w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych w wysokości co najmniej 350 000 000 EUR na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 120 000 000 EUR na rzecz działań dodatkowych Wspólnego Przedsięwzięcia;

4.  zauważa, że skuteczna komunikacja to zasadniczy składnik udanych projektów finansowanych ze środków unijnych; uważa, że ważne jest zwiększanie widoczności osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia oraz rozpowszechnianie informacji o ich wartości dodanej; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o kontynuację proaktywnej polityki komunikacyjnej poprzez rozpowszechnianie wyników badań wśród społeczeństwa, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych, co pozwoli poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat znaczenia wsparcia udzielanego przez Unię, zwłaszcza w odniesieniu do wchodzenia na rynek;

5.  zwraca się do Trybunału o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych; ocena ta ma dotyczyć opracowywania i solidności wytycznych w sprawie stosowania procedury wkładów niepieniężnych, aby pomóc w procesie planowania, sprawozdawczości i certyfikacji wkładów niepieniężnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

6.  zauważa, że ostateczny budżet do wykonania na 2018 r. obejmował środki na zobowiązania w wysokości 84 756 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 71 890 204 EUR; podkreśla, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania oraz środków na płatności wynosiły odpowiednio 100 % i 82,3 %, co stanowi niski poziom, zwłaszcza w odniesieniu do środków na płatności; zauważa, że niższe niż spodziewane wykonanie środków na płatności wynika z oczekiwania na decyzję prawną dotyczącą członkostwa we Wspólnym Przedsięwzięciu; odnotowuje niski (63,4 %) wskaźnik wykonania środków na płatności w tytule 2 (wydatki administracyjne, stanowiące 3 % budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia) z powodu opóźnień w wystawianiu faktur przez dostawców na podstawie wieloletnich umów ramowych; ponadto zauważa, że w 2018 r. większość płatności dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie stanowiły płatności okresowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, które zostały wybrane w efekcie ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków z lat 2015 i 2016, oraz płatności zaliczkowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, które zostały wybrane w efekcie ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków z roku 2018;

7.  zwraca uwagę, że z kwoty 411 200 000 EUR (obejmującej 158 900 000 EUR jako maksymalny wkład pieniężny Unii oraz wkład pieniężny członków z branży w wysokości 6 500 000 EUR w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia) do końca 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania w wysokości 84 756 000 EUR i dokonało płatności na realizację pierwszej serii projektów na kwotę 59 155 000 EUR; świadczy to o tym, że Wspólne Przedsięwzięcie jest obecnie zobowiązane wzajemnie powiązanymi wieloletnimi umowami o udzielenie dotacji i umowami dotyczącymi zamówień publicznych na rzecz wdrożenia 39 % programu Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych i innowacji, zgodnie ze swoim wieloletnim programem prac;

8.  wyraża zadowolenie z faktu, że z wynoszącej 350 000 000 EUR kwoty wkładów, którą mają wnieść członkowie z branży na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, do końca 2018 r., tj. po czterech miesiącach od momentu, gdy Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło realizację pierwszych projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, członkowie z branży zgłosili wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych w wysokości 63 700 000 EUR, z czego poświadczono już wkłady w wysokości 21 700 000 EUR; zauważa ponadto, że z wynoszącej 120 000 000 EUR kwoty wkładów, którą mają wnieść członkowie z branży na rzecz działań dodatkowych Wspólnego Przedsięwzięcia, członkowie branży zgłosili wkłady pieniężne na rzecz działań dodatkowych spoza planu prac Wspólnego Przedsięwzięcia w wysokości 6 500 000 EUR;

9.  zwraca uwagę, że na koniec 2018 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży wyniosła 252 300 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 158 900 000 EUR;

10.  zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie podpisało 17 umów o udzielenie dotacji w wyniku zaproszeń do składania wniosków z 2018 r., a wartość działań w zakresie badań naukowych i innowacji w związku z tymi zaproszeniami wyniosła 152 600 000 EUR, która to kwota będzie współfinansowana przez Wspólne Przedsięwzięcie maksymalnie do wysokości 77 300 000 EUR; zauważa, że pozostali członkowie zgodzili się ograniczyć wnioski o współfinansowanie do 44,44 % całkowitych kosztów projektu, co stanowi najniższą ogólną wartość dla programu „Horyzont 2020”; zauważa z ubolewaniem, że na zaproszenie do składania wniosków z 2018 r. odpowiedziało tylko 76 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (120 w 2017 r.), a 40 MŚP (50 w 2017 r.) zostało zakwalifikowanych do finansowania (21,6 % wszystkich uczestników zakwalifikowanych do finansowania);

Wyniki

11.  zauważa, że trzeci zestaw kluczowych wskaźników efektywności zostanie opracowany na podstawie pierwszych wyników programu „Horyzont 2020” z uwagi na charakter projektów; zauważa ponadto, że Wspólne Przedsięwzięcie kontynuowało opracowywanie modelu kluczowych wskaźników efektywności w celu pomiaru wkładu działań w zakresie badań naukowych i innowacji do rozporządzenia; zauważa, że prace te wciąż trwają, a pierwsze wyniki przedstawiono Radzie Zarządzającej w grudniu 2018 r.;

12.  zwraca uwagę, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na nierozbudowaną i skuteczną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

13.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyczyniło się do stworzenia ciągłości i wspólnej wizji badań naukowych w dziedzinie kolei w obrębie społeczności kolejowej; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyczyniło się również do budowy zaufania między podmiotami, które w innym przypadku nie miałyby możliwości dzielenia się pomysłami i których poza sytuacją handlową nie łączyłyby wspólne interesy; zwraca uwagę, że z czasem należy wzmocnić obecność operatorów kolejowych we Wspólnym Przedsięwzięciu;

14.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno przyczyniać się do rozwiązania problemów, z którymi boryka się sektor kolejowy, skupiając się na potrzebach systemu kolejowego i jego użytkowników, w tym w państwach członkowskich, na terenie których nie ma systemu kolejowego; zwraca uwagę, że w tym celu Wspólne Przedsięwzięcie wdraża program „Shift2Rail” oraz działania w zakresie badań naukowych i innowacji w sektorze kolejowym w Europie poprzez współpracę między zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi; odnotowuje, że należy zwrócić szczególną uwagę na promowanie konkretnych środków mających na celu usunięcie pozostałych przeszkód technicznych stojących na drodze do zwiększenia interoperacyjności, a także na działania wspierające bardziej zintegrowany, skuteczniejszy i bezpieczniejszy rynek kolejowy w Unii, którego ostatecznym celem jest utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

15.  zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie wystosowało zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji wykorzystując system finansowania ryczałtowego jedynie do swoich członków; eksperci finansowi uczestniczący w pracach na etapie oceny dotacji wykryli jednak pewne istotne odchylenia w części finansowej wniosków; w ramach etapu przygotowawczego dotacji Wspólne Przedsięwzięcie przeanalizowało złożone przez beneficjentów wyjaśnienia dotyczące tych odchyleń i w stosownych przypadkach skorygowało kwotę płatności ryczałtowych; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do dalszego działania na rzecz zapewnienia większej wiarygodności danych finansowych w jego bazie danych beneficjentów i do przedstawiania ważnych uwag ekspertów finansowych w sprawozdaniu podsumowującym ocenę; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że ściśle przestrzegało wszystkich aspektów prawnych i finansowych decyzji Komisji C(2017) 7151(2) oraz że urzędnik zatwierdzający dopilnował, by wszystkie uwagi ekspertów, zarówno techniczne, jak i finansowe, zostały należycie uwzględnione; ponadto, biorąc pod uwagę zalecenie Trybunału, cały proces ulegnie dalszemu wzmocnieniu w zaproszeniu do składania wniosków z 2019 r;

16.  zwraca uwagę, że według rocznego sprawozdania z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia za 2018 r. kluczowe wskaźniki efektywności w zakresie równowagi płci za ten rok wskazują na bardzo niski udział kobiet w Radzie Zarządzającej – jedynie 15 %, podczas gdy kobiety stanowią 34 % składu grupy przedstawicieli Wspólnego Przedsięwzięci i 40 % składu Komitetu Naukowego;

Wybór i rekrutacja pracowników

17.  zauważa, że w 2018 r. zgodnie z planem zatrudnienia Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych oraz, za zgodą organów władzy budżetowej, trzeciego na roczny okres oddelegowania w celu zastąpienia jednego z kierowników programu;

18.  zauważa, że na koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 22 pracowników, przy czym w planie zatrudnienia przewidziano 23 pracowników;

Kontrola wewnętrzna

19.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli ex ante opierające się na przeglądzie dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz że Wspólna Służba Audytu Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji odpowiada za kontrolę ex post wniosków o zwrot kosztów projektów w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa również, że sytuacja na koniec 2018 r. świadczy o tym, że wdrożono w znacznym stopniu najważniejsze standardy kontroli wewnętrznej, przy czym niektóre działania, zwłaszcza przegląd modelu kluczowych wskaźników efektywności, mają zostać ukończone w 2019 r.;

20.  zauważa, że według Trybunału poziom błędu rezydualnego dla programu „Horyzont 2020” znajdował się poniżej progu istotności i wynosił 0,97 %; bierze pod uwagę, że na koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie mogło obliczyć poziom błędu w oparciu o cztery sprawozdania z audytów ex post – jedno dotyczące audytu opartego na wynikach analizy ryzyka oraz trzy obejmujące reprezentatywną próbę dobraną przez Wspólne Przedsięwzięcie;

21.  odnotowuje fakt, że służba audytu wewnętrznego pełni funkcję audytora wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia i w związku z tym podlega pośrednio Radzie Zarządzającej i dyrektorowi wykonawczemu; zauważa, że w ramach pierwszej wizyty kontrolnej stworzono profil ryzyka Wspólnego Przedsięwzięcia w celu ustanowienia trzyletniego planu prac audytu wewnętrznego; zwraca uwagę, że w czerwcu 2017 r. przedstawiono strategiczny plan audytu wewnętrznego służby audytu wewnętrznego na lata 2017–2019; ponadto, zgodnie z tym planem audytu, w 2018 r. służba audytu wewnętrznego przeprowadziła ograniczony przegląd wdrażania standardów kontroli wewnętrznej; odnotowuje z satysfakcją, że z pięciu zaleceń skierowanych do kierownictwa w celu zaradzenia stwierdzonym niedociągnięciom, które nie zostały w pełni wdrożone, tylko jedno nadal wymagało działań w 2019 r.;

22.  z ubolewaniem stwierdza, że na koniec 2017 r. nie ukończono jeszcze modyfikacji wspólnych narzędzi Komisji służących do zarządzania dotacjami i monitorowania ich w ramach programu „Horyzont 2020”, niezbędnych do przetwarzania wkładów niepieniężnych Wspólnego Przedsięwzięcia; zauważa jednak, że w 2018 r. dyrektor wykonawczy zatwierdził wkłady niepieniężne;

23.  odnotowuje przeprowadzoną przez Komisję ocenę śródokresową działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020” obejmującej lata 2014–2016; zauważa, że w czerwcu 2018 r. Rada Zarządzająca przygotowała i przyjęła plan działania; bierze pod uwagę, że nie wszystkie zalecenia przedstawione w ocenie śródokresowej zostaną uwzględnione w obecnym ramowym programie finansowym; zauważa jednak, że niektóre z działań przedstawionych w planie działania zostały już zapoczątkowane, a inne mają zostać wdrożone do 2020 r.;

Inne kwestie

24.  podkreśla znaczenie współpracy między Wspólnym Przedsięwzięciem a Agencją Kolejową Unii Europejskiej (ERA); odnotowuje udział ERA w posiedzeniach Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia i w grupach, które opracowały wieloletni plan działania; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie oceniło wnioski dotyczące badań naukowych i innowacji pochodzące z ERA, aby uniknąć nakładania się działań oraz zmaksymalizować efektywność finansowania publicznego;

25.  zauważa, że w 2018 r. jeden z członków stowarzyszonych stał się spółką zależną, w której całościowy udział posiada członek założyciel, a tym samym reprezentacja tego członka założyciela w Radzie Zarządzającej wzrosła; zwraca uwagę, że przepisy obowiązujących ram prawnych Wspólnego Przedsięwzięcia w niewystarczający sposób rozwiązują problemy przejmowania spółek przez pochodzących z branży członków Wspólnego Przedsięwzięcia oraz kwestię konsekwencji, jakie może to mieć dla zrównoważonej reprezentacji członków w Radzie Zarządzającej; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że ramy prawne ustanowione dla Wspólnego Przedsięwzięcia nie pozwalają na zwiększenie wpływu członka założyciela na proces podejmowania decyzji i ogólnego zarządzania; zauważa, że ustalenia Trybunału zostaną rozpatrzone przy okazji ewentualnych zmian w rozporządzeniu;

26.  zauważa, że ocena śródokresowa Wspólnego Przedsięwzięcia została zakończona w terminie ustalonym w jego ramach prawnych; z ubolewaniem stwierdza, że ocena ta nie mogła zapewnić największej wartości dodanej dla procesu decyzyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia na tak wczesnym etapie jego działania; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że ocenę przeprowadzono na wczesnym etapie działalności Wspólnego Przedsięwzięcia, jednak był to wymóg zgodny z rozporządzeniem ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie i ogólnie z programem „Horyzont 2020”;

27.  zwraca uwagę, że wskaźnik rotacji personelu w ostatnich dwóch latach był całkowicie spowodowany rotacją pracowników kontraktowych; z zadowoleniem przyjmuje działania podejmowane przez Wspólne Przedsięwzięcie w celu zaradzenia tej sytuacji; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie korzystało z usług pracowników tymczasowych, którzy stanowili około 17 % całego personelu; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że główne przyczyny tej sytuacji leżą w obecnej strukturze planu zatrudnienia, która nie pozwala Wspólnemu Przedsięwzięciu oferować równie korzystnych warunków kontraktowych, jak w przypadku innych organów i instytucji; zauważa, że wdrożono niewiążące środki mające na celu zmniejszenie wysokiego stopnia rotacji; wzywa Komisję do monitorowania tej kwestii;

Transport i Turystyka

28.  podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności unijnego systemu kolejowego; zwraca uwagę, że transport kolejowy będzie miał zasadnicze znaczenie w przyszłych działaniach Unii służących promowaniu przejścia na mobilność niskoemisyjną i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zewnętrznym; podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi, materialnymi i kadrowymi, aby skutecznie osiągnąć te kluczowe cele i przyczynić się do rzeczywistego przesunięcia międzygałęziowego;

29.  odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie jest partnerstwem publiczno-prywatnym ustanowionym w 2014 r. w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”; zauważa, że program Shift2Rail jest finansowany wspólnie z wkładów Unii (w ramach budżetu operacyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia) oraz wkładów niepieniężnych pozostałych członków, tj. ośmiu członków założycieli (innych niż UE) i dziewiętnastu członków stowarzyszonych;

30.  zwraca uwagę, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie poczyniło postępy na drodze do osiągnięcia swoich celów, wdrażając program Shift2Rail i zapewniając skuteczne, efektywne i należyte zarządzanie finansami; zauważa, że w 2018 r. kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach działania w dziedzinie badań naukowych i innowacji, które są już teraz zaawansowane i w dużej mierze nabierają tempa; zauważa, że pod koniec roku rozpoczęto nową serię działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji (zaproszenie do składania wniosków z 2018 r.); zauważa, że według szacunków całkowity koszt działań zrealizowanych w 2018 r. wyniesie 83 400 000 EUR;

31.  podkreśla, że należy zwiększyć atrakcyjność kolei dla przewoźników i pasażerów, aby zapewnić trwałe przejście z transportu drogowego na kolejowy, a ponadto zauważa, że następne pięć lat będzie miało zasadnicze znaczenie dla sukcesu kolei oraz że Wspólne Przedsięwzięcie odgrywa kluczową rolę w obniżaniu kosztów transportu kolejowego, a także zwiększaniu jego efektywności i atrakcyjności;

32.  podkreśla, że 25 do 30 % wszystkich prac konserwacyjnych w sieci kolejowej przypada na samą tylko konserwację zwrotnic lub naprawę uszkodzonych zwrotnic i odpowiada za znaczną część kosztów infrastruktury; z zadowoleniem przyjmuje starania Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia niezawodności systemu i obniżenia kosztów;

33.  z zadowoleniem przyjmuje cele Wspólnego Przedsięwzięcia, tj. zmniejszenie o połowę kosztów cyklu życia systemu kolei, podwojenie zdolności oraz zwiększenie niezawodności i punktualności o 50 %; wzywa do zapewnienia Wspólnemu Przedsięwzięciu nieograniczonego dostępu do zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do osiągnięcia tych celów;

34.  z zadowoleniem przyjmuje działania Wspólnego Przedsięwzięcia służące wprowadzeniu automatycznej obsługi pociągów; zwraca uwagę, że sektor ruchu drogowego osiągnął większy postęp w dziedzinie automatyzacji;

35.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Wspólnego Przedsięwzięcia o zaproponowaniu Radzie Zarządzającej, w rocznym programie prac na 2018 r., przyjęcia dotacji ryczałtowej, która została następnie wdrożona za pomocą projektu pilotażowego opartego na kwocie ryczałtowej w ramach adresowanej do członków części zaproszenia do składania wniosków z 2018 r.;

36.  uważa, że w celu zapewnienia jasności prawnej procesu podejmowania decyzji i ogólnego zarządzania Wspólnym Przedsięwzięciem niezwykle ważne jest doprecyzowanie zapisanych w jego ramach prawnych przepisów dotyczących przejmowania spółek przez jego członków z branży oraz skutków tego zjawiska dla członkostwa w Radzie Zarządzającej; w związku z tym zwraca się do Rady o zajęcie się tą kwestią w drodze ewentualnych zmian w rozporządzeniu Rady (UE) nr 642/2014;

37.  zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie wszczęło 14 audytów reprezentatywnych i jeden audyt oparty na analizie ryzyka (oprócz 15 audytów reprezentatywnych i jednego audytu opartego na analizie ryzyka przeprowadzonych w 2017 r.), dzięki czemu bezpośrednim audytom Wspólnego Przedsięwzięcia poddano wydatki na kwotę 4 660 000 EUR; zauważa, że ogólny poziom wykrytych błędów w odniesieniu do trzech audytów reprezentatywnych i audytu opartego na analizie ryzyka, sfinalizowanych do dnia 31 grudnia 2018 r., wyniósł 0,94 % (średnia arytmetyczna) i 1,19 % (przy zastosowaniu średniej ważonej); zauważa, że wszystkie pozostałe poziomy błędu (reprezentatywne i rezydualne), choć ograniczone pod względem zakresu, są również niższe od docelowego progu wynoszącego 2 %;

38.  z zadowoleniem przyjmuje dalsze wdrażanie strategii Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na lata 2017–2020, dzięki czemu nie doszło do żadnego przypadku „ścisłego monitorowania w związku ze stwierdzeniem wysokiego ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych” i nie skierowano do OLAF-u żadnych spraw celem przeprowadzenia dochodzenia.

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9).
(2) Decyzja Komisji C(2017) 7151 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykorzystania zwrotu na podstawie kwoty ryczałtowej za koszty kwalifikowalne działań w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018).

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności