Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2070(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0064/2020

Esitatud tekstid :

A9-0064/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0077

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 50k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2070(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja ‑vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046(7) artiklis 70, eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0064/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2070(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja ‑vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0064/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2070(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0064/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 65 800 176,52 eurot, mis tähendab 2017. aastaga võrreldes 6,57 % suurust vähenemist; arvestades, et ameti eelarve moodustavad peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahendid (65,45 %) ja erilepingute, nimelt Copernicuse programmi ja Euroopa inimeste bioseire programmi raames tehtavad maksed (34,55 %)(2);

B.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,96 %, mis on 2017. aastaga võrreldes veidi (0,01 %) madalam; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 91,06 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 2,03 % kõrgem;

Tulemused

2.  väljendab heameelt asjaolu üle, et ameti sõnul on tehtud märkimisväärseid edusamme ressursside jagamisel teiste samalaadse tegevusega ametitega kattuvate ülesannete täitmiseks; märgib samuti, et amet tegi inimeste tervisega seotud küsimustes ühiseid jõupingutusi teiste teaduspõhiste ametitega, sealhulgas Euroopa Kemikaaliameti ja Euroopa Toiduohutusametiga; väljendab heameelt asjaolu üle, et huvi ameti teabe ja andmete vastu kasvab; on arvamusel, et keskkonnateabe levitamine on uue komisjoni poliitika ja kliimamuutuste ohtude seisukohast väga oluline;

3.  märgib, et amet saavutas oma iga-aastases tööprogrammis osutatud 2018. aasta eesmärgid ning andis Euroopa poliitikakujundajatele ja kodanikele juurdepääsu õigeaegsele ja asjakohasele teabele: ameti veebisaidi kasutajate arv suurenes 2018. aastal 500 000 kasutaja võrra (+17 %) ja jõudis kokku 3,45 miljoni kasutajani ning veebisaidi külastuste arv oli 10,7 miljonit (+15 %);

4.  ergutab ametit jätkama oma teenuste digiteerimist;

5.  tuletab meelde, et amet annab usaldusväärset ja sõltumatut keskkonnateavet; tõstab esile ameti 2018. aasta head tulemused, näiteks aruanded Euroopa õhu kvaliteedi, Euroopa keskkonnas leiduva elavhõbeda ja ringmajanduse kohta; rõhutab asjaolu, et endiselt on raske saada liidu mõne majandussektori kohta selget ja usaldusväärset teavet, mistõttu ei ole ametil võimalik liidu keskkonnaseisundit igakülgselt ja terviklikult analüüsida;

6.  märgib ameti väga olulist rolli meie keskkonna seisundi kohta kvaliteetsete andmete esitamisel, mis muutub üha olulisemaks seoses tohutu ülesandega, millega liit kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse kriisiga võitlemisel toime peab tulema, ning tema rolli Euroopa rohelise kokkuleppe raames vastuste leidmisel; väljendab heameelt asjaolu üle, et ameti arvamust võetakse institutsioonides kuulda, ning soovitab ameti teaduskomiteel täita olulist rolli komisjoni nõustamisel;

7.  julgustab ametit tegema koostööd liidu teiste asjaomaste ametitega, et paremini hinnata inimtegevuse keskkonnamõju;

8.  tuletab meelde, et amet alustas 2018. aastal tööd energialiidu juhtimise ja keskkonnaalase aruandluse ühtlustamisega;

9.  peab kahetsusväärseks, et mõnda tegevust ei saanud 2018. aastal teatavate asjaolude, sealhulgas IT-vahendite ja töötajate vähesuse tõttu täielikult ellu viia; võtab murega teadmiseks, et haldusnõukogu on rõhutanud tõsiasja, et ameti võime reageerida ka edaspidi asjakohaselt poliitika arengusuundumustele sõltub põhivahendite suurendamisest või praeguste peamiste ülesannete edasisest prioriseerimisest ja/või lõpetamisest;

10.  võtab teadmiseks komisjoni tehtud ameti ning Euroopa keskkonnateabe- ja ‑vaatlusvõrgu hindamise järeldused;

11.  rõhutab, et ameti eesmärgid on üleeuroopalised ja seetõttu peab ta tegema tihedat koostööd Euroopas asuvate kolmandate riikidega;

12.  märgib, et haldusnõukogu ja büroo toimimise 2018. aasta sisekontrolli tulemusi hakatakse rakendama 2019. aastal; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas võetud meetmetest aru;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 98,39 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 124 ametikohast oli täidetud 3 ametniku ja 119 ajutise teenistuja ametikohta (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 127); märgib, et 2018. aastal töötas ameti heaks ka 63 lepingulist töötajat ja 19 lähetatud riiklikku eksperti;

14.  märgib, et 2018. aastal puudus kõrgema juhtkonna liikmete seas sooline tasakaal (seitse meest ja kaks naist), kuid haldusnõukogus saavutati hea tasakaal (15 meest ja 17 naist);

15.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et ametil puudub tundlike ametikohtade ajakohastatud poliitika; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet on koostanud tundlike ametikohtade loetelu alates 2009. aastast ning seda vaadatakse praegu läbi, et lisada muudatused, mis tulenevad ameti reorganiseerimisest 2018. aasta septembris; palub ametil võtta viivitamata vastu tundlike ametikohtade poliitika ja seda rakendada;

16.  toetab kontrollikoja soovitust avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti vastuses tõstatatud probleemi, mis on seotud sellise avaldamisega kaasnevate tõlkekuludega; märgib, et amet avaldab teated vabade ametikohtade kohta ELi asutuste võrgustiku veebisaidil ja sotsiaalmeedias, et parandada teabe levikut;

Hanked

17.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et pärast seda, kui amet lõpetas 1,4 miljonit euro suuruse maksumusega lepingu, sest töövõtja tegevus ei olnud rahuldav, sõlmis amet mõni kuu hiljem sama liiki teenuste hankimiseks sama töövõtjaga uue, 2 miljoni euro suuruse maksumusega astmelise lepingu, ilma et oleks lisanud tehnilisse kirjeldusse elemente, mis neutraliseeriksid uue lepingu alusel uuesti tekkida võivate sarnaste probleemide riski; on arvamusel, et selline lepingute sõlmimine tekitab tõsist muret ameti usaldusväärse finantsjuhtimise pärast; kutsub ametit üles sõlmima hankelepinguid ainult juhul, kui võib eeldada rahuldavat tulemust; palub ametil anda kontrollikojale ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru töövõtja tegevuse tulemuslikkusest;

18.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murega teadmiseks, et Copernicuse kohaliku maismaaseire teenuse osutamiseks sõlmis amet teenuste hankelepingu, mille maksumus ületas kehtiva raamlepingu ülemmäära, kuid amet ei vormistanud seda ametlikult lepingu muutmisega; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et tema arvates toimus eelarve ülemmäära suurendamine vastavalt komisjoni suunistele; kutsub siiski ametit üles muutma lepingu muudatused ametlikuks ainult riigihanke-eeskirjade sätetele vastavalt;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

19.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja pidevad jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, ennetada ja hallata huvide konflikte ning kaitsta rikkumisest teatajaid; väljendab muret selle pärast, et amet ei ole kehtestanud siseekspertide huvide konflikti deklareerimise süsteemi;

20.  rõhutab, et haldusnõukogu liikmete elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamine peaks olema kohustuslik;

Muud märkused

21.  võtab teadmiseks ameti pingutused kulutõhusa ja keskkonnahoidliku töökoha tagamiseks ning ruumide ja reisidega seotud CO2 heite vähendamiseks ja kompenseerimiseks, kui see on võimalik;

22.  kutsub ametit üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning pöörduma avalikkuse poole sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o
o   o

23.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 416, 15.11.2018, lk 1.
(2) ELT C 416, 15.11.2018, lk 3.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika