Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2076(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0066/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0066/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0079

Usvojeni tekstovi
PDF 166kWORD 52k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost
P9_TA-PROV(2020)0079A9-0066/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. (2019/2076(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(5), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0066/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. (2019/2076(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(5), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0066/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. (2019/2076(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0066/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 106 777 232,65 EUR, što je povećanje od 23,76 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se to povećanje uglavnom odnosilo na prošireni mandat Agencije; budući da se proračun Agencije u potpunosti financira iz proračuna Unije(2);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,02 %, što je blago povećanje od 0,98 % u odnosu na 2017., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 92,84 %, što je smanjenje od 3,41 %;

Uspješnost

2.  primjećuje da se Agencija koristi nizom posebnih ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje provedbe svojeg godišnjeg programa rada i da evaluacija Agencije predstavlja glavni instrument za procjenu dodane vrijednosti njezinih aktivnosti; prima na znanje sustav upravljanja rezultatima Agencije kojim se utvrđuju i višegodišnji ciljevi i tromjesečni ključni pokazatelji uspješnosti u periodičnom praćenju provedbe godišnjih programa rada; napominje da Agencija upotrebljava samo stopu izvršenja proračuna kao glavni ključni pokazatelj uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

3.  primjećuje da su ključni pokazatelji uspješnosti u pogledu kontinuiteta i kvalitete vanjskih službi Agencije općenito gledajući ispunili svoje ciljeve te da je njezin sustav kvalitete za posjete i inspekcije proširen;

4.  potiče Agenciju da provede preporuke Revizorskog suda;

5.  napominje da Agencija blisko surađuje s drugim agencijama Unije, kao što su Europska agencija za kontrolu ribarstva i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, kada je riječ o funkciji europske obalne straže; dodatno snažno potiče Agenciju da nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije;

6.  napominje da je, nakon odobrenja neovisne vanjske evaluacije o provedbi Uredbe o osnivanju Agencije 2017., Agencija u ožujku 2018. predstavila svoj akcijski plan; sa zadovoljstvom primjećuje da su utvrđena djelovanja, potencijalni rizici i mjere ublažavanja, kao i vremenski okvir za provedbu i realan utjecaj na proračun;

7.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

8.  primjećuje da je kašnjenje u operacijama daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava (RPAS), koje su povezane s europskom suradnjom u području djelovanja obalne straže, povezano s tehničkim izazovima i kontinuiranim poteškoćama pri dobivanju dozvola za letenje od nacionalnih tijela dovelo do izmjena proračuna na temelju kojih su se smanjile subvencije EU-a, dok je Komisiji istovremeno vraćeno 6 000 000 EUR odobrenih sredstava za plaćanje; napominje da se to smanjenje pokazalo nedovoljnim zbog daljnjih kašnjenja prouzročenih tehničkim problemima i lošim vremenskim uvjetima, što je za posljedicu imalo manju potrošnju odobrenih sredstava za plaćanje; podupire preporuku upravnog odbora prema kojoj bi Agencija trebala riješiti problem povezan s dobivanjem dozvola kako bi poštovala potpuno izvršenje proračuna;

9.  pozdravlja izravnu potporu koju Agencija pruža državama članicama pri izvršavanju zakonodavstva o okolišu kao i njezine usluge zrakoplovnih sustava za pomorski nadzor kojima se upravlja na daljinu pri operacijama pomorskog nadzora, na primjer kad je riječ o praćenju onečišćenja mora i emisija iz pomorskog prometa; smatra da uz dodatna sredstva Agencija može imati važnu ulogu u podupiranju država članica u njihovim naporima da smanje rizike za okoliš povezane s pomorskim prometom i poboljšaju održivost pomorskog sektora;

10.  svjestan je činjenice da je Agencija tek u svojoj drugoj punoj godini rada nakon proširenja mandata na kraju 2016. i da neki od čimbenika koji su doveli do izmjena proračuna nisu bili poznati kada se pripremao nacrt proračuna za 2018.; napominje da je Agencija morala izmijeniti svoj proračun kako bi se uzela u obzir povećanja plaća zbog korekcijskog koeficijenta za Portugal;

11.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija testira „pseudo-satelite visokog dometa leta (HAPS)ˮ te pozdravlja činjenicu da će se tako popuniti praznina između satelita i bespilotnih letjelica;

12.  pozdravlja napore Agencije da projektima Komisije i država članica te korisnicima u pomorskom prometu na raspolaganje stavi operativne usluge, analize, stručno znanje i najbolju moguću tehničku potporu;

13.  poziva Agenciju da na najbolji način iskoristi i po potrebi prilagodi mogućnosti upotrebe bespilotnih letjelica, HAPS-ova i satelita; naglašava multifunkcionalnost sustava, koji obuhvaćaju cijeli spektar djelovanja: od spašavanja na moru do ranog otkrivanja i nadzora onečišćenja mora kao i neophodnu borbu protiv nezakonitih aktivnosti poput trgovine drogom, krijumčarenja ljudi i nezakonitog ribolova;

14.  primjećuje da je upravni odbor Agencije u studenom 2018. usvojio novi okvir unutarnje kontrole na temelju okvira Komisije iz 2017.;

15.  primjećuje da je početkom 2018. godine Agencija proširila područje primjene Sustava upravljanja kvalitetom za posjete i preglede (V&I QMS) radi uključivanja inspekcijskog nadzora zaštite u pomorskom prometu i postupka horizontalne analize; pozdravlja činjenicu da je TUV Rheinland Portugal uspješno proveo godišnju reviziju provjere proširenog sustava upravljanja kvalitetom, pri čemu nisu otkrivene neusklađenosti;

16.  napominje da 2018. nije bilo prijavljenih slučajeva sukoba interesa; napominje da je, u skladu s politikom upravljanja rizikom, registar rizika ažuriran 2018., te da spomenuto ažuriranje nije rezultiralo kritičnim rizicima koji bi mogli dovesti do službene zadrške u godišnjoj izjavi o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje; nadalje, prima na znanje da se 2018. nije materijalizirala nijedna prethodno utvrđena opasnost;

17.  pozdravlja činjenicu da je Agencija u svoje ugovore uvrstila odgovarajuće mehanizme za kontrolu plaćanja;

18.  napominje da su rezultati pete komparativne analize osoblja slični onima iz 2017. godine, s 20,20 % radnih mjesta (20,42 % godine 2017.) u području u administrativnoj potpori koordinaciji, 71,65 % (72,08 % godine 2017.) u području operativnih zadaća i 8,15 % (7,50 % 2017.) u domeni neutralnih zadaća;

Kadrovska politika

19.  napominje da je 31. prosinca 2018. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 98,58 % i da je imenovano 209 dužnosnika i privremenih djelatnika od 212 dužnosnika i privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 212 odobrenih radnih mjesta u 2017.); napominje da je 2018. za Agenciju također radilo 30 ugovornih djelatnika i 17 upućenih nacionalnih stručnjaka; potiče Agenciju da provede istraživanje na temu razmjene osoblja s drugim agencijama Unije, s posebnim naglaskom na mogućnostima dodatnog povezivanja administrativnog osoblja s drugim agencijama sa sjedištem u Lisabonu, konkretno s Europskim centrom za nadzor droga i ovisnosti o drogama;

20.  sa zadovoljstvom primjećuje da je postignuta ravnoteža u pogledu viših rukovodećih položaja (2 muškarca i 2 žene); zabrinut je, međutim, zbog neravnoteže kada je riječ o sudjelovanju muškaraca (44 člana) i žena (12 članova) u upravnom odboru;

21.  žali zbog nedostatka informacija i pojedinosti u vezi s Akcijskim planom za rodnu ravnotežu pri EMSA-i;

Javna nabava

22.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da do kraja 2018. Agencija nije sustavno provjeravala cijene i zaračunata povećanja usporedbom s ponudama dobavljača i računima izdanima izvršitelju iz okvirnog ugovora za dobivanje softverskih licencija; prima na znanje iz odgovora Agencije da provedbeni mehanizam tog okvirnog ugovora nije obuhvaćao unaprijed utvrđeni cjenik, već da je umjesto toga Komisija odabrala sustav za primjenu povećanja cijena i da je izvršitelj iskoristio pravo na raskid ugovora koji je stupio na snagu 12. listopada 2019.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

23.  prima na znanje činjenicu da Agencija primjenjuje i objavljuje izjave o sukobu interesa za članove upravnog odbora i višeg rukovodstva i da je objavila smjernice o sukobu interesa i uvela mehanizme za zviždače koji predstavljaju važno sredstvo za otkrivanje prijevara, korupcije i ozbiljnih nepravilnosti;

Unutarnje kontrole

24.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) objavila revizijsko izvješće o posjetima Agenciji i inspekcijama koje su u njoj provedene te je zaključila da su sustavi upravljanja i kontrole u tom pogledu adekvatno osmišljeni te da se učinkovito i djelotvorno provode; ističe da je IAS objavila četiri preporuke koje je Agencija prihvatila i obvezala se da će ih riješiti;

25.  napominje da je Agencija 2018. provela sve akcijske planove povezane s revizijom koju je IAS provela u pogledu upravljanja ljudskim resursima u Agenciji 2017.;

Druge primjedbe

26.  prepoznaje napore Agencije u promicanju troškovno učinkovitog i okolišno prihvatljivog radnog okružja; ističe, međutim, da Agencija nije uvela nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

27.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

28.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 120, 29.3.2019., str. 204.
(2) SL C 120, 29.3.2019., str. 202.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti