Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2069(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0073/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0073/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0081

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 60k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2069(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών (1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0036/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(5), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0073/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2069(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0036/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(5), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0073/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2069(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0073/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2018 ήταν 16 174 200,21 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,18 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επικροτεί το γεγονός ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο είναι ίδιο με το ποσοστό του 2017· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 98,02 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 3,31 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Επιδόσεις

2.  επισημαίνει ότι το Κέντρο αξιολογεί την επίτευξη των 66 ετήσιων στόχων του με τη χρήση 50 βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ), οι οποίοι κατανέμονται σε οκτώ στρατηγικούς στόχους, ώστε να αποτιμά την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του, και να βελτιώνει τη δημοσιονομική του διαχείριση· επισημαίνει ότι το 2019 το Κέντρο ξεκίνησε να εφαρμόζει ένα νέο μοντέλο επιδόσεων που βασίζεται σε δέκα ΒΔΕ, με στόχο να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και την αποδοτικότητά του όσον αφορά τη χρήση των πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν·

3.  επισημαίνει ότι το Κέντρο έχει επιτύχει το 85 % των σχετικών αποτελεσμάτων που είχαν καθοριστεί στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και ότι υλοποίησε επιτυχώς το πρώτο έτος της στρατηγικής του με ορίζοντα το 2025·

4.  προτρέπει το Κέντρο να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

5.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο εξακολουθεί να μοιράζεται συνέργειες με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά τις εταιρικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και τη διαχείριση των κοινών εγκαταστάσεων στη Λισαβόνα, και ότι οι εν λόγω συνέργειες αφορούν επίσης τις υποδομές και υπηρεσίες που συνδέονται με τις ΤΠΕ, τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο· επισημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί επιχειρησιακές συνέργειες με άλλους οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και στον τομέα της υγείας· συγχαίρει τους οργανισμούς για αυτή τη μορφή συμβίωσης, την οποία θεωρεί υποδειγματική·

6.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Κέντρο, καθώς παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους σχετικούς επαγγελματίες αναλύσεις και πληροφορίες που αφορούν τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συναφείς αναδυόμενες τάσεις, με γνώμονα την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και της εμπορίας ναρκωτικών, και υπενθυμίζει ότι η εμπορία ναρκωτικών έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κύριες πηγές κέρδους και δίαυλος στρατολόγησης για το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία· υπενθυμίζει ότι η εντολή του Κέντρου διευρύνθηκε το 2018, ώστε να καλύπτει, μεταξύ άλλων, νέες αρμοδιότητες και επίσημες συνεργασίες με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ·

7.  θεωρεί ότι η έκδοση του εγγράφου προγραμματισμού του Κέντρου για την περίοδο 2019-2021, το οποίο βασίζεται πλήρως στη Στρατηγική του ΕΚΠΝΤ με ορίζοντα το 2025(3), αποτελεί σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του στρατηγικού και λειτουργικού σχεδιασμού του Κέντρου·

Πολιτική προσωπικού

8.  επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε 96,05 %, με την κάλυψη 9 από τις 10 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και 64 από τις 66 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 77 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· επισημαίνει ότι, επιπλέον, 29 συμβασιούχοι υπάλληλοι και ένας αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας εργάστηκαν για το Κέντρο το 2018·

9.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Κέντρο, το 2018 ήταν ισόρροπη η εκπροσώπηση των φύλων στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου (15 άνδρες και 14 γυναίκες)·

10.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο έχει θεσπίσει γενικές διατάξεις για την οικοδόμηση και διατήρηση εργασιακής νοοτροπίας βασισμένης στην αξιοπρέπεια και στον σεβασμό, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της παρενόχλησης· παρατηρεί ότι το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες εμπιστευτικής συμβουλευτικής·

Σύναψη συμβάσεων

11.  επικροτεί το γεγονός ότι το Κέντρο εφάρμοσε νέο σχέδιο δημόσιων συμβάσεων, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο διαχείρισης του Κέντρου και εκτελέστηκε επιτυχώς σε στενή συνεργασία με όλες τις μονάδες·

12.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Κέντρο δεν συγκέντρωσε εύλογο αριθμό προσφερόντων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων χαμηλής αξίας και ότι σε πέντε από τις εν λόγω διαδικασίες μόνον ένας υποψήφιος υπέβαλε προσφορά και σε μία διαδικασία υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, το Κέντρο κάλεσε τον δέοντα αριθμό προσφερόντων που απαιτείται από τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να εξασφαλίσει το αναγκαίο επίπεδο ανταγωνισμού· καλεί το Κέντρο να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού και να διευκολύνει τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων χαμηλής αξίας·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  αναγνωρίζει τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζει το Κέντρο και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίζει τη διαφάνεια, να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συμφερόντων και να παρέχει προστασία σε καταγγέλτες· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στον ιστότοπό του δημοσιεύονται τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του διευθυντή και των μελών της επιστημονικής επιτροπής·

14.  τονίζει ότι από πρόσφατη μελέτη που παρήγγειλε η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου(4) προέκυψε ότι υπάρχει δυνητικά κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένου ότι το Κέντρο χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες και ειδικότερα ότι η επιστημονική επιτροπή λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις·

Εσωτερικοί έλεγχοι

15.  επισημαίνει ότι, σε συνέχεια της έκθεσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής –όπου αναλύεται η ανάγκη στήριξης διαδικασιών που αφορούν τη συλλογή δεδομένων, την επικύρωση και τη διασφάλιση της ποιότητας– και αφότου το Κέντρο αναθεώρησε το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας των δεδομένων και την ευθυγράμμισή του με τη στρατηγική του Κέντρου με ορίζοντα το 2025, εφαρμόστηκαν το 2018 όλες οι αναγκαίες συστάσεις του εγκριθέντος σχεδίου δράσης·

16.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με το Κέντρο, έχουν εφαρμοστεί μόνο εν μέρει διάφορες συστάσεις που περιλαμβάνονται στον λογιστικό έλεγχο της IAS του 2015, όσον αφορά τη διαχείριση έργων ΤΠ και ότι, στο τέλος του 2018, εξακολουθούσαν να εκκρεμούν δύο συστάσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι δύο αυτές συστάσεις αναμενόταν να εφαρμοστούν έως τα μέσα του 2019· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο έως τον Ιούνιο του 2020·

17.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/104/ΕΚ(5) και στο εργατικό δίκαιο της Πορτογαλίας, θα πρέπει οι προσωρινά απασχολούμενοι να εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους εργαζομένους που απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι σχετικές συμβάσεις δεν προέβλεπαν ρητά την υποχρέωση της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης να τηρεί τους όρους αυτούς και ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι το ίδιο το Κέντρο προέβη σε σύγκριση των συνθηκών εργασίας που ισχύουν για τους δικούς του υπαλλήλους και εκείνων που ισχύουν για τους προσωρινά απασχολούμενους, πράγμα που υπονομεύει τις ασφαλείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και δημιουργεί κίνδυνο αντιδικίας και προσβολής της φήμης του Κέντρου· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, στη σύμβαση μεταξύ του Κέντρου και της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης αναφέρεται η υποχρέωση του Κέντρου να συμμορφώνεται με όλες τις πτυχές της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι, σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης είναι αυτή που εκτίθεται σε κίνδυνο αντιδικίας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του είδους η κατάσταση εξακολουθεί να ενέχει υψηλούς κινδύνους για τη φήμη του Κέντρου· επικροτεί το γεγονός ότι το Κέντρο επαναξιολογεί την πολιτική του για τη χρήση προσωρινά απασχολούμενων, ώστε να βασίζεται η εν λόγω πολιτική περισσότερο στη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εδρεύει το Κέντρο, σύμφωνα με τις λειτουργικές του ανάγκες και το νομικό πλαίσιο· καλεί το Κέντρο να αναλύσει τις συνθήκες εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων και να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες αυτές ευθυγραμμίζονται με το ενωσιακό και το εθνικό εργατικό δίκαιο· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο έως τον Ιούνιο του 2020·

18.  επισημαίνει ότι η Ένωση υπέγραψε συμφωνία με τη Νορβηγία το 2006, όπου ορίζεται ο τύπος για τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής εισφοράς της Νορβηγίας στο Κέντρο, καθώς και το ελάχιστο όριο εισφοράς που θα πρέπει να υπόκειται σε ετήσια προσαρμογή με βάση τις τάσεις των τιμών και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα στην Ένωση· επισημαίνει με ανησυχία ότι, μολονότι η επιδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αυξήθηκε κατά 24 % μεταξύ 2007 και 2018, η εισφορά της Νορβηγίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, δεν υφίσταται γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην αύξηση της επιδότησης της Ένωσης και την εισφορά της Νορβηγίας, και ότι το Κέντρο δεν διαθέτει την αναγκαία νομική ικανότητα για να απαιτήσει τη χρήση διαφορετικού τύπου ή διαφορετικής μεθόδου για την προσαρμογή της ελάχιστης εισφοράς της Νορβηγίας· καλεί το Κέντρο και τα οικεία μέρη να προσαρμόσουν την ελάχιστη εισφορά της Νορβηγίας σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους·

19.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(6) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 29 της 23.1.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 29 της 23.1.2019, σ. 2.
(3) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, «Στρατηγική του ΕΚΠΝΤ με ορίζοντα το 2025», Λισαβόνα, Μάρτιος του 2017· http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.
(4) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(5) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου