Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2077(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0074/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0074/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0082

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 178kWORD 63k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0044/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 121,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0074/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0044/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 121,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0074/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0074/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 197 871 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 3,27 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό 36 915 000 EUR από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ποσό 102 992 000 EUR συνιστά έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,31 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 1,02 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 90,26 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 3,49 % σε σύγκριση με το 2017·

Επιδόσεις

2.  σημειώνει ότι, μετά τον έλεγχο του Οργανισμού το 2017 από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ο ΔΟΠΑ δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2018 τα αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν το πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης, γεγονός που τοποθετεί τον Οργανισμό μεταξύ των τριών κορυφαίων ρυθμιστικών αρχών της αεροπορίας στον κόσμο·

3.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ενισχύει τις λειτουργίες πληροφοριών ασφαλείας και επιδόσεων ασφαλείας και ότι, ειδικότερα, αναπτύσσει το πρόγραμμα Data4Safety, που θα παρέχει μια πλατφόρμα μαζικών δεδομένων και βελτιωμένη ικανότητα ανάλυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

4.  παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του για την ψηφιοποίηση·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός μοιράζεται πόρους σε επικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, στους τομείς των ερευνών, της ηλεκτρονικής μάθησης, των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και LinkedIn και της κατάρτισης σχετικά με την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον· προτρέπει σθεναρά τον Οργανισμό να εξακολουθήσει να επιδιώκει ενεργά τη μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης·

6.  σημειώνει ότι, το 2018, πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση της διεργασίας που οδηγεί στην ανάπτυξη του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού και των τρόπων με τους οποίους τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού καλούνται να εκφέρουν γνώμη κατά την κατάρτιση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκπονεί σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης·

7.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας της αεροπορίας και προστασίας του περιβάλλοντος σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά αερομεταφορών· τονίζει ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο για τον Οργανισμό, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139(3)· αναγνωρίζει ότι η διεύρυνση των ευθυνών και η αύξηση του φόρτου εργασίας του Οργανισμού δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογη αύξηση των πόρων του, πράγμα που δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στον Οργανισμό όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων και των στόχων του το 2018, και προκάλεσε την αναβολή ή τον υποβιβασμό ορισμένων δραστηριοτήτων· επαναλαμβάνει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και προσωπικό, το οποίο είχε μειωθεί σε 767 απασχολούμενους υπαλλήλους την 31η Δεκεμβρίου 2018 (σε σύγκριση με 771 υπαλλήλους το 2017), για την εκτέλεση των σημαντικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί·

8.  υπενθυμίζει τη συμβολή του Οργανισμού στην ανάπτυξη έξυπνων προτύπων για τον θόρυβο και τις εκπομπές CO2, και την ευθύνη του για την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού· πιστεύει ότι με περαιτέρω πόρους ο Οργανισμός μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αερομεταφορών·

9.  χαιρετίζει τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε ο Οργανισμός για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δρόνων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αεροπορικές μεταφορές είναι ευεπίφορες σε κυβερνοεπιθέσεις και τα σφάλματα του λογισμικού μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις· καλεί τον Οργανισμό, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της αεροπορίας, να ενισχύσει περαιτέρω την ψηφιακή ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αερομεταφορών·

11.  εκφράζει τον προβληματισμό ότι η επικείμενη ενσωμάτωση των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων θα προκαλέσει δημόσια ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια· καλεί τον Οργανισμό να λάβει σοβαρότερα υπόψη τη γενική ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια και τους προβληματισμούς των αρχών όσον αφορά τη δίωξη των παραβατών·

12.  καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει η Ένωση, όσο το δυνατόν ταχύτερα χωρίς να διακυβευτεί η ασφάλεια, ενιαίους και πρακτικά εφαρμόσιμους κανόνες για την εμπορική εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων του·

13.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έκλεισε το οικονομικό έτος με συνολικό έλλειμμα 2 000 000 EUR (πλεόνασμα 700 000 EUR που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που επιδοτούνται και έλλειμμα 2 700 000 EUR που σχετίζεται με τα τέλη και τα δικαιώματα από δραστηριότητες)· σημειώνει ότι το έλλειμμα που σχετίζεται με τα τέλη και τα δικαιώματα αφαιρείται από το συσσωρευμένο πλεόνασμα, με αποτέλεσμα αυτό να μειώνεται από 54 900 000 EUR σε 52 200 000 EUR· παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από τέλη και δικαιώματα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1 800 000 EUR σε σύγκριση με το 2017, αλλά ότι οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3 700 000 EUR, οι διοικητικές δαπάνες κατά 900 000 EUR και οι επιχειρησιακές δαπάνες κατά 2 600 000 EUR· σημειώνει ότι, για δραστηριότητες που λαμβάνουν επιδότηση, η αύξηση της επιδότησης κατά 2 000 000 EUR ήταν αρκετή για να καλύψει την αύξηση των διοικητικών δαπανών κατά 100 000 EUR και των επιχειρησιακών δαπανών κατά 1 400 000 EUR·

14.  επιδοκιμάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, όπως η δρομολόγηση του Lean Efficiency Agility Programme και άλλων πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότητα, τα οποία οδήγησαν σε συνολική μείωση του φόρτου εργασίας που ισοδυναμεί με 16 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και έδωσαν τη δυνατότητα στον Οργανισμό να αναδιατάξει θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσει τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις αναθεωρημένες ποιοτικές ανάγκες για δραστηριότητες που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και απλούστευση των χρηματοπιστωτικών διαδικασιών, που έχει ως αποτέλεσμα να διενεργείται χωρίς χαρτί το 86 % των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του υπολόγου, ο οποίος πλέον υπάγεται λειτουργικά στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και διοικητικά στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει για την εφαρμογή τους· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου προέβησαν σε επανεξέταση της δεοντολογίας το 2018, η οποία κάλυπτε τομείς του κώδικα δεοντολογίας, τη δεοντολογία και την απάτη, το δε σχέδιο έκθεσης λογιστικού ελέγχου αναμενόταν στις αρχές του 2019· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υπάρχουν διασφαλίσεις έναντι συγκρούσεων συμφερόντων·

Πολιτική προσωπικού

17.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 95,74 % και ότι από τις 680 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 678 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 651 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 83 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 19 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

18.  σημειώνει με ανησυχία την άνιση εκπροσώπηση των φύλων που καταγράφηκε το 2018 σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών (4 άνδρες και 1 γυναίκα) και σε επίπεδο μελών του διοικητικού συμβουλίου (26 άνδρες και 3 γυναίκες)·

19.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός προσχώρησε στην πρωτοβουλία της Επιτροπής «Γυναίκες στις μεταφορές» με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει συστήσει ειδική ομάδα για την ισορροπία μεταξύ των φύλων, προκειμένου να διατυπώσει συστάσεις για την αποκατάσταση της έντονης ανισορροπίας που υφίσταται σήμερα·

20.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους, το οποίο θα αντιμετωπίζει τα θέματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής του προσωπικού του, της διά βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της τηλεργασίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της γεωγραφικής ισορροπίας και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία·

Σύναψη συμβάσεων

21.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός δέσμευσε τα κονδύλια για μια συμφωνία με την Επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών αρχειοθέτησης περίπου 8 μήνες μετά την ανανέωση της συμφωνίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η δέσμευση πόρων πρέπει να καταχωρίζεται πριν από την ανάληψη της σχετικής νομικής δέσμευσης· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία η δέσμευση υπογράφηκε πριν από την παραλαβή του τιμολογίου αλλά μετά την έναρξη της υπηρεσίας και ότι, ως εκ τούτου, η περίπτωση αυτή καλυπτόταν εκ των υστέρων από εξαίρεση· καλεί τον Οργανισμό να προβαίνει στην ανάληψη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων πριν από την ανάληψη των νομικών·

22.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων αξίας έως 5 000 000 EUR, ο Οργανισμός επέλεξε να χρησιμοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με έναν και μόνο ανάδοχο κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι όροι που διατυπώνονταν στη σύμβαση-πλαίσιο δεν ήταν αρκούντως συγκεκριμένοι ώστε να δίνουν τη δυνατότητα για θεμιτό ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις δεν ήταν ακόμη γνωστές κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, σε τέτοιες περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει να υπογράψει σύμβαση-πλαίσιο με πολλούς αναδόχους, ενώ για τις επιμέρους αγορές πρέπει να εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των επιλεγέντων αναδόχων· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού ότι επέλεξε μια ενιαία σύμβαση-πλαίσιο αντί για πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο που θα είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά τη συνοχή και την έγκαιρη ολοκλήρωσή της· καλεί τον Οργανισμό να καταρτίζει συμβάσεις-πλαίσια που επιτρέπουν το θεμιτό ανταγωνισμό και εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της δαπάνης·

23.  παρατηρεί, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι σε μια άλλη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού, δηλαδή την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων πιστοποίησης, ο Οργανισμός ανέθεσε τις συμβάσεις αποκλειστικά με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών, χωρίς να αξιολογήσει την τιμή· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με έναν ανάδοχο χωρίς να έχει αποδείξεις ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν ενέπιπτε σε περίπτωση αποκλεισμού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, η συγκεκριμένη δραστηριότητα του Οργανισμού δεν αντικατοπτρίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό· σημειώνει, επιπλέον, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να λάβει ο Οργανισμός υπηρεσίες από μη επιλέξιμο πάροχο, δεδομένου ότι πριν από οποιαδήποτε πιστοποίηση καθηκόντων είχαν υποβληθεί αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις υπογράφονται μόνο μετά την επαλήθευση των κριτηρίων αποκλεισμού·

24.  σημειώνει ότι, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τη χρήση ορισμένων από τα εργαλεία που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή με στόχο την εισαγωγή μιας ενιαίας λύσης για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις), ο Οργανισμός παρέχει, από τον Ιανουάριο του 2018, σε όλους τους προμηθευτές τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων· εκφράζει ικανοποίηση, επιπλέον, για το γεγονός ότι έως το τέλος του 2018 πάνω από το 80% των τιμολογίων λαμβανόταν ηλεκτρονικά· σημειώνει, ωστόσο, ότι η επεξεργασία των τιμολογίων που λαμβάνονται ηλεκτρονικά και η κωδικοποίηση των στοιχείων των τιμολογίων γίνεται με το χέρι διότι αυτή θεωρείται η πλέον λογική λύση·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

25.  σημειώνει, υπό το φως των παρατηρήσεων και των σχολίων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την επανεξέταση που διεξήγαγε ο Οργανισμός όσον αφορά τη δική του «Πολιτική σχετικά με την αμεροληψία και ανεξαρτησία: πρόληψη και μετριασμός των συγκρούσεων συμφερόντων» και την επέκταση της ολοκλήρωσης, της αναθεώρησης και της επικαιροποίησης των δηλώσεων συμφερόντων για όλα τα μέλη του προσωπικού, ότι ο Οργανισμός, στα τέλη Μαΐου του 2019, έλαβε την τελική έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη δεοντολογία, την πρόληψη της απάτης και τη σύγκρουση συμφερόντων, που κατέληγε σε ένα γενικά θετικό συμπέρασμα όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης όσον αφορά τις συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και ότι σχεδιάζει να προβεί έως το τέλος Μαρτίου του 2020 σε επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου του κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό και τα μέλη του τμήματος προσφυγών του Οργανισμού, καθώς και σε επανεξέταση της διαδικασίας δημόσιας δήλωσης συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου·

26.  σημειώνει ότι το 62% του εισοδήματος του Οργανισμού προέρχεται από τέλη· λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία το γεγονός ότι οι αιτούντες καταβάλλουν τέλη δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη σύγκρουση συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

27.  σημειώνει ότι, το 2018, η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου επανεξέτασε και επιβεβαίωσε την εφαρμογή όλων των μέτρων που εκκρεμούσαν στους τομείς της επιχειρησιακής συνέχειας, της διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και του Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ασφάλεια της αεροπορίας·

28.  παρατηρεί ότι, το 2018, η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Strategic Risk Assessment including IT in EASA» (Αξιολόγηση στρατηγικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠ, στον EASA)· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση διάφορων δυνατοτήτων βελτίωσης·

29.  επισημαίνει ότι, το 2018, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου διεξήγαγε τέσσερις επιχειρήσεις διασφάλισης ελέγχου για να αξιολογήσει κατά πόσον τηρούνταν οι σχετικοί κανονισμοί, επιτυγχάνονταν οι στόχοι της διαδικασίας και μετριάζονταν δεόντως οι βασικοί κίνδυνοι· σημειώνει ότι αυτό το επίπεδο βεβαιότητας παρασχέθηκε σε κάθε μία από τις επισκοπήσεις και ότι διατυπώθηκαν συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση είτε του περιβάλλοντος ελέγχου είτε της συνολικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε σε κάθε έναν από τους τέσσερις ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2018, οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι μειώθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο, και ότι όλες οι ανοικτές ενέργειες προς υλοποίηση στο πλαίσιο της τελικής ενέργειας ήταν προγραμματισμένες να περατωθούν έως το τρίτο τρίμηνο του 2019·

30.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

31.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 279 της 8.8.2018, σ. 4.
(2) ΕΕ C 279 της 8.8.2018, σ. 5.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου