Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2096(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0077/2020

Předložené texty :

A9-0077/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0083

Přijaté texty
PDF 183kWORD 57k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 (2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018 (2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 (2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(1) Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 97 665 322 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje zvýšení o 12,52 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení bylo spojeno s rozšířením operační činnosti; vzhledem k tomu, že rozpočet úřadu se odvíjí převážně od rozpočtu Unie(2);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu je spolehlivá, a že získal dostatečně průkazné informace o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se roční účetní závěrka zakládá; vzhledem k tomu, že však Účetní dvůr vydal s ohledem na svá zjištění uvedená ohledně rozpočtového roku 2016 a 2017, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných plateb, východisko pro výrok s výhradou; vzhledem k tomu, že s výhradou vlivu rozpočtového roku 2016 a 2017 se Účetní dvůr domnívá, že platby, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok, který skončil dne 31. prosince 2018, jsou ve všech podstatných ohledech legální a správné;

Opatření v návaznosti na zprávu o udělení absolutoria na rok 2017

1.  bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění předchozího výkonného ředitele; konstatuje, že dne 6. června 2018 byl jmenován dočasný výkonný ředitel a dne 16. června 2019 byla jmenována nová výkonná ředitelka; vítá zprávu úřadu navazující na připomínky Evropského parlamentu k rozpočtovému roku 2017, zejména pak nápravná opatření přijatá správní radou úřadu, dočasným výkonným ředitelem a následně novou výkonnou ředitelkou s cílem zlepšit řídící strukturu a efektivitu úřadu, obnovit transparentnost a vybudovat důvěru; podporuje a oceňuje opatření uvedená v akčním plánu řízení úřadu na rok 2019; bere na vědomí pozitivní informace a příslib budoucí úzké spolupráce, které nová výkonná ředitelka poskytla v průběhu svého veřejného slyšení dne 4. září 2019 a slyšení agentur, které se konalo dne 4. prosince 2019 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu;

Výsledky šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

2.  vyjadřuje politování nad nesrovnalostmi, které odhalil úřad OLAF v souvislosti s porušením pravidel zadávacích řízení, zneužitím prostředků Unie, špatným řízením, zneužitím funkce při řízení lidských zdrojů, porušením pravidel pro ochranu údajů, obtěžováním a nevhodným chováním vůči zaměstnancům v průběhu roku 2017; opakuje svůj požadavek, aby úřad informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o postupu přijatém v návaznosti na opatření navržená úřadem OLAF; chápe žádost úřadu, aby mohl podrobnější informace poskytnout ve vhodném rámci s ohledem na důvěrnou povahu a ochranu údajů;

3.  bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění výkonného ředitele z funkce; nicméně zdůrazňuje, že rozpočet na rozpočtový rok 2017 byl čerpán pod dohledem předcházejícího vedení úřadu; zdůrazňuje, že zpráva se týká postupu udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017; oceňuje závazek nové výkonné ředitelky k provedení rozsáhlých reforem, které zajistí pevné řízení;

Východisko pro záporný výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2017

4.  s ohledem na připomínky a poznámky orgánu udělujícího absolutorium ohledně vysoké závislosti úřadu na dostatečných zdrojích, především na odbornících poskytovaných členskými státy, konstatuje, že členské státy i Komise byly informovány o nedostatku odborníků na různých úrovních; dále konstatuje, že aby bylo možné vynahradit nedostatek odborníků jmenovaných a vysílaných členskými státy, rozhodl se úřad nabírat více dočasných zaměstnanců na místě, a že v roce 2018 byly jeho operační potřeby pokryty pouze z 26 % národními odborníky; poukazuje na skutečnost, že úřad by bez dočasných zaměstnanců nebyl schopen zajišťovat kritickou podporu vnitrostátních azylových systémů; bere na vědomí návrh úřadu ustavit rezervní skupinu pro otázky azylu, kterou by tvořilo 500 odborníků z členských států; vyzývá členské státy a Komisi, aby tento návrh bezodkladně posoudily;

Rozpočtové a finanční řízení

5.  s politováním konstatuje, že omezené roční rozpočty a absence prostředků na nepředvídané výdaje v rozpočtu úřadu, z nichž by se pokrylo financování neplánovaných naléhavých operačních potřeb, vede k rozpočtové nejistotě a znesnadňuje plánování pro případ mimořádných situací; bere na vědomí, že úřad vede nepřetržitě dialog s Komisí a rozpočtovými orgány o otázkách operačního plánování a přidělování zdrojů; shledává, že úřad částečně využívá příspěvky přidružených zemí jako mimořádnou rezervu na pokrytí operačních výdajů, zejména na řešení neplánovaných žádostí členských států o podporu; vyzývá úřad, aby rozpočtová omezení řešil v úzké spolupráci s Komisí a rozpočtovými orgány;

6.  upozorňuje na skutečnost, že navržené rozpočtové škrty mohou úřadu znemožnit, aby pokračoval v řádném plnění svých úkolů souvisejících s podporou členských států, které mu byly svěřeny v rámci jeho mandátu; připomíná, že posílení mandátu úřadu a zvýšení objemu práce by mělo být spojeno s přidělením adekvátních rozpočtových zdrojů;

7.  vítá novou strategii spolupráce společné správní rady úřadu a agentury Frontex; dále s uspokojením konstatuje, že úřad se v rámci sítě agentur aktivně podílí na zefektivňování společné činnosti, jako jsou výzvy k náboru důvěrných poradců, účast na společných postupech zadávání zakázek pro rámcové smlouvy a programy mobility zaměstnanců; důrazně úřad vybízí, aby aktivně usiloval o rozšiřování a prohlubování spolupráce se všemi agenturami Unie; upozorňuje na doporučení Účetního dvora uvedená ve zvláštní zprávě o řízení migrace, aby úřad zajistil doplňkovou a lepší koordinaci s Azylovým, migračním a integračním fondem; naléhavě úřad vybízí, aby pracoval na koncepci sdílení zdrojů v případě úkolů, které se překrývají s úkoly jiných agentur s podobnými oblastmi činnosti;

Výkonnost

8.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 68,22 %, přičemž z 214 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 155 schválenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 146; dále konstatuje, že v roce 2018 kromě nich pro úřad pracovalo 61 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci; s uspokojením konstatuje, že plán pracovních míst úřadu na rok 2020 počítá s 500 zaměstnanci;

9.  všímá si nedostatku vedoucích pracovníků ve správním oddělení, kdy čtyři z pěti vedoucích míst byla buď neobsazena, nebo příslušní zaměstnanci byli z dané pozice odvoláni, avšak bere na vědomí odpověď úřadu, že v prvním čtvrtletí roku 2020 bude zveřejněna nabídka na volnou pozici vedoucího oddělení pro lidské zdroje a bezpečnost; dále bere na vědomí, že s ohledem na reorganizaci úřadu právě probíhá přijímací řízení na post vedoucího oddělení pro finance a zadávání zakázek a že v roce 2019 do funkce nastoupil nový vedoucí oddělení IKT; vyzývá úřad, aby ve spolupráci s Komisí a členskými státy intenzivněji usiloval o zaplnění neobsazených míst a pravidelně informoval orgán udělující absolutorium o přijatých nápravných opatřeních, která mají toto riziko omezit;

10.  s politováním konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se situace úřadu v oblasti lidských zdrojů od konce roku 2017 výrazně zhoršila; bere na vědomí, že na konci roku 2018 měl úřad 216 zaměstnanců, odeslal 89 dopisů s nabídkou pracovního místa a podepsal 60 pracovních smluv; konstatuje však, že na konci roku 2018 stále bylo neobsazeno 78 pracovních míst; vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že tato situace značně ohrožuje další fungování úřadu v současném rozsahu; bere na vědomí, že se výkonné vedení zavázalo k transparentnímu a efektivnímu zaplnění plánu pracovních míst úřadu;

11.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2018 zastávali vrcholné řídící funkce pouze muži (devět členů), ale že se tento genderový nepoměr v roce 2019 změnil jmenováním výkonné ředitelky; s uspokojením bere na vědomí, že bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě (16 mužů a 15 žen);

12.  bere na vědomí nové organizační schéma úřadu, které dne 26. listopadu 2019 představila výkonná ředitelka správní radě; domnívá se, že personální reorganizace by měla přispět k posílení interní kontroly, zajištění větší kvality a lepšímu řízení rizik a měla by pomoci provést opatření požadovaná Účetním dvorem a útvarem interního auditu Komise;

Personální politika

13.  se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 68,22 %, přičemž z 214 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 155 schválenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 146; dále konstatuje, že v roce 2018 kromě nich pro úřad pracovalo 61 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

14.  s uspokojením bere na vědomí, že úřad v zájmu ubytování azylových podpůrných týmů a ostatních pracovníků úřadu v členských státech (např. pokud jde o výsady a imunity vlastních zaměstnanců úřadu, odborníků členských států a najatých odborníků) podepsal v červenci 2019 hostitelskou dohodu s Kyprem, v lednu 2020 podepsal stejnou dohodu s Řeckem a připravuje uzavření nové dohody s Itálií, tak aby byla v plném souladu s nařízením (EU) č. 439/2010(3) a dalšími hostitelskými dohodami úřadu; vyzývá úřad, aby s podporou Komise pokračoval spolu s členskými státy v hledání účinného řešení ubytování azylových podpůrných týmů a ostatních pracovníků úřadu;

15.  všímá si odpovědí úřadu na připomínky Účetního dvora a úsilí o jejich vyřešení pod vedením nové výkonné ředitelky, mimo jiné kladením důrazu na uzavření hostitelských dohod s Itálií, Řeckem a Kyprem o umístění azylových podpůrných týmů a ostatních sil úřadu v členských státech, zvyšováním transparentnosti postupů přijímání nových zaměstnanců a posílením právního oddělení úřadu v průběhu roku 2019;

16.  konstatuje, že Účetní dvůr zjistil napříč agenturami trend využívání externích pracovníků pro poradenské služby v oblasti IT; vyzývá k co největšímu snížení závislosti na externích poskytovatelích této důležité a citlivé služby aby se omezila veškerá případná rizika;

17.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2018 úřad zahájil otevřené zadávací řízení pro rámcové smlouvy na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; konstatuje, že úřad tento postup přerušil, jelikož obdržel jedinou nabídku, kterou považoval za nepřijatelnou, protože finanční nabídka přesahovala odhadovaný maximální rozpočet; podotýká, že podle zjištění Účetního dvora obsahovaly zadávací podmínky závažnou chybu ve výši 25 000 000 EUR; konstatuje však, že úřad tato zjištění akceptoval a přijal a provedl opravná opatření, mimo jiné: ukončil rámcovou smlouvu na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; zahájil nové zadávací řízení na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; zveřejnil dodatečnou výzvu k vyslání odborníků z členských států a kde je to možné, používá pro vysílání odborníků alternativní řešení, dokud nevstoupí v platnost nová rámcová smlouva; po přechodnou dobu výrazně snižuje počet dočasných pracovníků úřadu v Itálii a společně s italskými orgány zajišťuje kontinuální provádění základních podpůrných opatření; dále konstatuje, že bylo uzavřeno nové zadávací řízení a v prosinci 2019 byla uzavřena nová rámcová smlouva, takže v průběhu řízení je zajištěna kontinuita činnosti; vyzývá úřad, aby důsledně uplatňoval pravidla Unie pro zadávání veřejných zakázek;

18.  podotýká, že úřad využívá smlouvy o poskytování služeb se společnostmi IT formulované tak, že to může v praxi vést k přidělování dočasných agenturních pracovníků namísto poskytování jasně definovaných služeb či produktů v oblasti IT; připomíná, že najímání dočasných agenturních pracovníků k plnění konkrétních úkolů po stanovenou dobu se řídí směrnicí 2008/104/ES(4) a zvláštními předpisy členských států; konstatuje, že využívání smluv o dodávání služeb IT k poskytování pracovníků není v souladu se služebním řádem úředníků Unie a předpisy Unie upravujícími sociální zabezpečení a zaměstnávání; s uspokojením bere na vědomí, že úřad přepracoval vzorové smlouvy zohledňující odpracovanou dobu a využité zdroje tak, aby každá smlouva obsahovala seznam výstupů, které mají být podle smlouvy zajištěny; vyzývá úřad, aby nadále těmto smlouvám věnoval velkou pozornost a zajistil, aby jejich znění vylučovalo veškeré nejasnosti ohledně toho, zda se jedná o pořízení služeb IT, nebo o poskytnutí dočasných pracovníků;

Zadávání zakázek

19.  bere na vědomí informace úřadu o tom, že v roce 2018 začal uplatňovat rozhodnutí Komise týkající se whistleblowingu a vypracoval praktického průvodce pro řešení a prevenci střetu zájmů, který by měla správní rada schválit do konce třetího čtvrtletí 2019, a také pravidla pro ochranu oznamovatelů (whistleblowers); oceňuje, že úřad uspořádal sérii školení pro zaměstnance o etice, které věnovaly zvláštní pozornost prevenci střetu zájmů, a zvláštní modul uzpůsobený potřebám manažerů; s uspokojením konstatuje, že pravidla týkající se střetu zájmů se promítla i do standardních operačních postupů a politik; vyzývá úřad, aby i nadále věnoval náležitou pozornost problematice střetu zájmů a řádnému uplatňování pravidel a postupů pro whistleblowing;

20.  se znepokojením konstatuje, že ačkoli úřad na svých internetových stránkách zveřejňuje prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady, nezveřejňuje tato prohlášení v případě svého vrcholného vedení; žádá úřad, aby v tomto ohledu přijal náležitá opatření;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

21.  bere na vědomí, že úřad na konci roku 2018 neměl oddělení interního auditu a že od ledna 2018 nebyly vypracovány a vydány žádné ucelené zprávy o interním auditu; dále konstatuje, že zavádění následných kontrol k ověření legality a správnosti operací bylo ve svých úplných počátcích; vítá odpověď úřadu, že se dohodl na nápravných opatřeních týkajících se systémů interní kontroly, včetně vytvoření auditního oddělení do konce čtvrtého čtvrtletí 2019 a oddělení následné interní kontroly do konce třetího čtvrtletí 2019, a tato opatření zdokumentoval; s uspokojením bere na vědomí, že úřad buduje oddělení následné kontroly, přičemž v posledním čtvrtletí roku 2019 byl přijat první úředník odpovědný za kontroly ex post a další mají být jmenováni během prvního pololetí roku 2020; bere na vědomí, že úřad v současnosti vede dialog o budování oddělení interního auditu s další agenturou Unie, která má této oblasti bohaté zkušenosti, ve snaze určit nejvhodnější model; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních přijatých v této souvislosti;

Vnitřní kontrola

22.  vítá skutečnost, že úřad podle výroční zprávy Účetního dvora o agenturách Unie za rok 2018 přijal konkrétní a pozitivní kroky ke zlepšení organizační správy; všímá si, že v době, kdy Účetní dvůr vypracovával svůj audit, bylo dokončeno 48 z 61 opatření uvedených v akčním plánu a že realizace 13 opatření právě probíhala;

23.  vítá, že úřad v září 2019 přijal politiku pro citlivá pracovní místa, v jejímž rámci poskytl vedoucím pracovníkům pokyny a kritéria pro hodnocení rizik a určování a zdokumentování citlivých pozic v úřadu společně se schválenými kontrolami na zmírnění rizik a dále pro posouzení citlivých funkcí a dokumentaci kontrol zmírňování rizik v prvním čtvrtletí roku 2020;

24.  připomíná skutečnost, že na konci roku 2017 úřad neměl vlastní právní oddělení a že za vedení předchozího ředitele využíval služby celé řady právnických společností; konstatuje však, že v roce 2018 úřad vytvořil seznam všech smluv, které využívá k zajištění právního poradenství, že v roce 2019 nastoupila do funkce nová hlavní právní poradkyně, že byla podepsána nová rámcová smlouva o poskytování právního poradenství, která má nahradit předchozí smlouvy, a že v roce 2020 mají být přijati další právní poradci; shledává však, že v roce 2018 stále ještě nebyla prováděna systematická kontrola právních dokumentů a že v postupech zadávání veřejných zakázek v roce 2018 byla zjištěna celá řada nesrovnalostí v souvislosti s právními aspekty; vyzývá úřad, aby zabezpečil silné právní poradenství a účinnou správu právních řízení; s uspokojením bere na vědomí, že si úřad předsevzal vytvořit rámec pro řízení a interní kontroly, což obnáší mimo jiné vytvoření úseku pro právní poradenství a ochranu údajů a úseku pro vnitřní kontroly a řízení rizik, aby se do budoucna zajistil systematický přezkum právních dokumentů, včetně podkladů k zadávacím řízením; vítá rovněž iniciativu úřadu vytvořit oddělení interního auditu a dále společné oddělení auditu s Agenturou Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

25.  s politováním konstatuje, že úřad stále nemá strategii pro citlivé pracovní pozice, což je v rozporu s jeho normami interní kontroly, podle nichž je třeba citlivé funkce jasně definovat, zaznamenat a vést jejich aktuální evidenci; bere na vědomí odpověď úřadu, že politika pro citlivé pracovní pozice se právě dokončovala a podle předpokladů měla být schválena do konce třetího čtvrtletí roku 2019 a že začne být uplatňována do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2019; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této záležitosti;

26.  uznává pokrok, kterého bylo dosaženo při zavádění systémů interních kontrol, včetně kontrol operací v oblasti zadávání zakázek a výdajů; podporuje rozhodnutí omezit a rychle ukončit využívání externího právního poradenství a zřídit interní právní službu; podporuje připomínky Účetního dvora, že je třeba přijmout další nápravná opatření;

27.  s ohledem na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně toho, že úřad je jednou z několika agentur Unie s více pracovišti a že na několika pracovištích podepsal nájemní smlouvy bez náležité analýzy trhu, konstatuje, že pokud jde o kancelář v Římě, bude v dohledné době zahájeno nové výběrové řízení, jemuž bude předcházet řádná analýza trhu s kancelářskými prostorami, aby byla stávající situace vyřešena v souladu s právními předpisy; dále shledává, že nájemní smlouva kanceláře v Aténách skončila v lednu 2020 a že se v současnosti připravuje nové výběrové řízení, které zahrnuje řádnou analýzu trhu; dále konstatuje, že zajišťovací zařízení v Pagani na Lesbu přestěhovalo svá operační pracoviště mimo hotspoty, kde byla umístěna doposud; dále konstatuje, že pokud jde o kancelář na Kypru, v polovině roku 2018 byla po výběrovém řízení, jež bylo vypsáno s cílem zajistit soulad původní smlouvy s předpisy, podepsána s majitelem budovy nová smlouva, která umožňuje její prodloužení, pokud by to bylo nutné; vítá nové standardní pracovní postupy pro zadávací řízení přijaté dne 15. února 2019, které poskytují vodítko pro citlivé aspekty postupů pro zadávací řízení a řízení zakázek, včetně podrobných ustanovení o průzkumu trhu; bere na vědomí, že úřad se v zájmu posílení transparentnosti a soutěže snaží sladit své postupy zadávacích řízení s „Metodikou útvarů Komise pro hledání budov a příslušná jednání“ a zveřejňovat oznámeni o průzkumu trhu v případě všech plánovaných smluv o nemovitostech;

28.  se znepokojením konstatuje, že nejasně vymezené povinnosti a role v souvislosti se správou pronajímaných prostor a souvisejícími službami a pracemi může bránit účinnému zmírňování rizik spojených s nemovitostmi; vyzývá úřad, aby vypracoval účinné postupy pro správu pronajatých prostor a řízení příslušných služeb;

Další připomínky

29.  vítá skutečnost, že s ohledem na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají jmenování nového dočasného výkonného ředitele, jenž se ujal funkce dne 6. června 2018, se zajištění transparentnosti dostává od nového vedení nejvyšší pozornosti a stalo se hlavní zásadou akčního plánu řízení úřadu a že nová výkonná ředitelka je odhodlána se tímto přístupem řídit i v budoucnu;

30.  vyzývá úřad, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

31.  s ohledem na poznámky a připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají rozšíření kancelářských prostor úřadu na Maltě o další blok v budově, kde již jsou umístěny jeho kanceláře, bere na vědomí, že s cílem obsadit celý komplex dokončil úřad v říjnu 2018 vypracování nájemní smlouvy, jejíž náklady jsou plně hrazeny z jeho rozpočtu;

o
o   o

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(5) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 306, 30.8.2018, s. 4.
(2) Úř. věst. C 306, 30.8.2018, s. 6.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).
(5) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.

Poslední aktualizace: 30. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí