Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2096(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0077/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0077/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0083

Pieņemtie teksti
PDF 179kWORD 58k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele Galīgā redakcija
2018. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2096(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(5), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(7), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0077/2020),

1.  sniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektorei apstiprinājumu par Biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2019/2096(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(5), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(7), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0077/2020),

1.  apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(2) OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2096(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0077/2020),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (“Birojs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 97 665 322 EUR, t. i., par 12,52 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā palielinājums bija saistīts ar operatīvo darbību pastiprināšanu; tā kā Biroja budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta(2);

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja gada pārskatiem par 2018. finanšu gadu (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami, un ka tai ir izdevies iegūt pietiekamus revīzijas pierādījumus par pakārtoto darījumu likumību un pareizību; tā kā Revīzijas palāta tomēr sniedza pamatojumu atzinumam ar iebildēm attiecībā uz Revīzijas palātas konstatējumiem par 2016. un 2017. finanšu gadu par maksājumu likumību un pareizību; tā kā, izņemot 2016. un 2017. finanšu gada ietekmi, Revīzijas palāta uzskata, ka 2018. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar ziņojumu par 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu veiktie pasākumi

1.  ņem vērā Biroja valdes 2018. gada 6. jūnija lēmumu nekavējoties atbrīvot iepriekšējo izpilddirektoru no pienākumu pildīšanas; ņem vērā pagaidu izpilddirektora iecelšanu 2018. gada 6. jūnijā un jauna izpilddirektora iecelšanu 2019. gada 16. jūnijā; atzinīgi vērtē Biroja ziņojumu par veiktajiem pasākumiem saistībā ar Parlamenta konstatējumiem attiecībā uz 2017. finanšu gadu, jo īpaši Biroja valdes, pagaidu izpilddirektora un jaunā izpilddirektora veiktajiem korektīvajiem pasākumiem nolūkā uzlabot Biroja pārvaldības struktūru un efektivitāti, atjaunot pārredzamību un veidot uzticēšanos; atbalsta 2019. gada EASO pārvaldības rīcības plānā izklāstītos pasākumus un vērtē tos atzinīgi; ņem vērā pozitīvo vēstījumu un nodomu turpmāk īstenot ciešu sadarbību, ko jaunais izpilddirektors pauda atklātajā uzklausīšanā 2019. gada 4. septembrī un aģentūras uzklausīšanā Parlamenta Budžeta kontroles komitejā 2019. gada 4. decembrī;

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas rezultāts

2.  pauž nožēlu par OLAF konstatējumiem attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar iepirkuma procedūru pārkāpšanu, Savienības līdzekļu izšķērdēšanu, nepareizu pārvaldību, stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu cilvēkresursu jautājumos, datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, darbinieku aizskaršanu un nepiedienīgu izturēšanos pret darbiniekiem 2017. gadā; atkārtoti aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajām darbībām saistībā ar OLAF ierosinātajiem pasākumiem; ar izpratni attiecas pret Biroja lūgumu atļaut plašāku informāciju sniegt piemērotā veidā, ņemot vērā konfidencialitātes un datu aizsardzības jautājumus;

3.  ņem vērā Biroja valdes 2018. gada 6. jūnija lēmumu nekavējoties atbrīvot izpilddirektoru no pienākumu pildīšanas; tomēr uzsver, ka 2017. finanšu gada budžets tika īstenots Biroja iepriekšējās vadības uzraudzībā; uzsver, ka šis ziņojums attiecas uz 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru; atzīst jaunā izpilddirektora apņemšanos veikt nozīmīgas reformas, lai nodrošinātu stabilu pārvaldību;

Pamatojums negatīvam atzinumam par 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

4.  ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus un konstatējumus par Biroja lielo atkarību no pietiekamiem resursiem, galvenokārt no dalībvalstu nodrošinātajiem ekspertiem, norāda, ka par ekspertu trūkumu tiek ziņots dalībvalstīm un Komisijai dažādos līmeņos; turklāt norāda, ka, lai kompensētu dalībvalstu izvirzīto un norīkoto darbinieku trūkumu, Birojs ir palielinājis uz vietas darbā pieņemto pagaidu darbinieku norīkošanu un ka 2018. gadā tikai 26 % gadījumu norīkošanas operatīvajām vajadzībām tika izmantoti dalībvalstu eksperti; norāda, ka Birojs nespētu sniegt kritiski svarīgu atbalstu dalībvalstu patvēruma sistēmām, ja netiktu izmantoti pagaidu darbinieki; pieņem zināšanai Biroja priekšlikumu izveidot patvēruma reakcijas rezerves sarakstu, kurā būtu 500 dalībvalstu eksperti; aicina dalībvalstis un Komisiju steidzami izvērtēt šo priekšlikumu un attiecīgi rīkoties;

Budžeta un finanšu pārvaldība

5.  pauž nožēlu par to, ka, tā kā gada budžeti ir ierobežoti un Biroja budžetā daļēji trūkst rezerves līdzekļu, ar ko finansēt neparedzētas steidzamas pamatdarbības vajadzības, pastāv budžeta nenoteiktība un ir apgrūtināta ārkārtas plānošana; norāda, ka Birojs uztur pastāvīgu dialogu ar Komisiju un budžeta iestādēm attiecībā uz operatīvo plānošanu un resursu piešķiršanu; pieņem zināšanai, ka Birojs asociēto valstu iemaksas daļēji izmanto kā rezervi neparedzētiem darbības izdevumiem, jo īpaši, lai reaģētu uz neplānotiem atbalsta pieprasījumiem no dalībvalstīm; aicina Biroju, cieši apspriežoties ar Komisiju un budžeta lēmējiestādēm, turpināt risināt budžeta ierobežojumus;

6.  uzsver, ka ierosinātie budžeta samazinājumi var radīt šķēršļus Biroja spējai turpināt pienācīgi pildīt savas funkcijas — sniegt nepieciešamo atbalstu dalībvalstīm, kā tas tam uzticēts saskaņā ar tā pilnvarām; atgādina, ka Biroja pilnvaru stiprināšana un darba slodzes palielināšana būtu jāpapildina ar pienācīgiem budžeta piešķīrumiem;

7.  atzinīgi vērtē EASO-Frontex kopīgās valdes atjaunoto sadarbības stratēģiju; turklāt ar gandarījumu norāda, ka Birojam ir aktīva loma aģentūru tīklā, racionalizējot kopīgās darbības, piemēram, aicinājumu pieņemt darbā konfidenciālus konsultantus, dalību kopīgās iepirkuma procedūrās saistībā ar pamatlīgumiem un personāla mobilitātes programmas; stingri mudina Biroju aktīvi censties veidot dziļāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām; norāda uz Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā par migrācijas pārvaldību iekļauto ieteikumu nodrošināt papildināmību un labāku koordināciju starp Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Biroju; mudina Biroju strādāt pie koncepcijas, kas paredzētu kopīgi izmantot resursus gadījumā, ja uzdevumi pārklājas ar citām aģentūrām, kuras veic līdzīgas darbības;

Sniegums

8.  norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 68,22 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un 146 no Savienības budžetā apstiprinātajām 214 pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 155 apstiprinātām vietām 2017. gadā); norāda, ka papildus tam 2018. gadā Birojā strādāja arī 61 līgumdarbinieks un 3 norīkotie valstu eksperti; ar gandarījumu norāda, ka Biroja darbā pieņemšanas plānā līdz 2020. gadam ir paredzēti 500 darbinieki;

9.  norāda uz vadītāju trūkumu administratīvajā departamentā, kur četras no piecām vadošajām amatvietām bija vai nu vakantas, vai arī amatā esošās personas tika atstādinātas no pienākumu pildīšanas, taču pieņem zināšanai Biroja sniegto atbildi, ka paziņojums par Cilvēkresursu un drošības nodaļas vadītāja vakanci tiks publicēts 2020. gada pirmajā ceturksnī; norāda arī, ka sakarā ar to, ka Biroja darbu ietekmēja reorganizācija, pašlaik vēl turpinās Finanšu un iepirkumu nodaļas vadītāja pieņemšana darbā un IKT nodaļas vadītāja amata vieta tika aizpildīta 2019. gadā; aicina Biroju sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm pielikt papildu pūles, lai aizpildītu brīvās amatvietas, un pastāvīgi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par korektīvajiem pasākumiem, kas veikti šī riska mazināšanai;

10.  ar nožēlu norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu kopš 2017. gada beigām cilvēkresursu situācija Birojā ir ļoti ievērojami pasliktinājusies; norāda, ka 2018. gada beigās Birojā bija 216 darbinieki un bija nosūtītas 89 piedāvājuma vēstules un parakstīti 60 līgumi; tomēr konstatē, ka līdz 2018. gada beigām vēl bija jāaizpilda 78 vakances; pauž dziļas bažas par to, ka kopumā šī situācija rada ievērojamu risku Biroja darbības turpināšanai pašreizējā apmērā; norāda uz izpildvadītāju pausto apņemšanos pārredzami un efektīvi izpildīt Biroja darbā pieņemšanas plānu;

11.  ar bažām norāda, ka 2018. gadā augstākā līmeņa vadībā (deviņi vadītāji) bija tikai vīrieši, bet negatīvais dzimumu līdzsvars tika mainīts, 2019. gadā izpilddirektora amatā ieceļot sievieti; ar gandarījumu norāda, ka attiecībā uz valdes locekļiem ir panākts labs dzimumu līdzsvars (16 vīrieši un 15 sievietes);

12.  norāda, ka 2019. gada 26. novembrī izpilddirektors iepazīstināja valdi ar jaunu struktūrshēmu; uzskata, ka personāla reorganizācijai būtu jāveicina spēcīgāka iekšējā kontrole, kvalitātes nodrošināšana un riska pārvaldība, kā arī jānodrošina atbilstība Revīzijas palātas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pieprasītajām darbībām;

Personāla politika

13.  ar bažām norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 68,22 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un 146 no Savienības budžetā apstiprinātajām 214 pagaidu darbinieku vietām (2017. gadā bija 155 apstiprinātas vietas); norāda, ka papildus tam 2018. gadā Birojā strādāja arī 61 līgumdarbinieks un 3 norīkotie valstu eksperti;

14.  ar gandarījumu norāda, ka attiecībā uz izmitināšanas pasākumiem, kas saistīti ar patvēruma atbalsta grupu un citu Biroja darbinieku izmitināšanu dalībvalstīs (piemēram, attiecībā uz Biroja paša personāla, dalībvalstu ekspertu un nolīgto ekspertu privilēģijām un imunitāti), Birojs 2019. gada jūlijā parakstīja uzņemšanas pasākumu ar Kipru, tam 2020. gada janvārī bija paredzēts parakstīt uzņemšanas līgumu ar Grieķiju un tas gatavojas noslēgt jaunu nolīgumu ar Itāliju, lai pilnībā ievērotu Regulu (ES) Nr. 439/2010(3) un saskaņā ar citiem Biroja mitināšanas pasākumiem; aicina Biroju kopā ar Komisiju turpināt apspriest ar dalībvalstīm efektīvu kārtību, kādā izvietot patvēruma atbalsta vienības un citus Biroja resursus;

15.  pieņem zināšanai Biroja atbildes uz Revīzijas palātas apsvērumiem un centienus risināt šīs problēmas jaunā izpilddirektora vadībā, cita starpā 2019. gada gaitā prioritāri pievēršoties tam, lai noslēgtu vienošanās par uzņemšanas kārtību ar Itāliju, Grieķiju un Kipru attiecībā uz patvēruma atbalsta komandu un citu Biroja spēku izmitināšanu dalībvalstīs, palielinot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību un nostiprinot Biroja juridisko dienestu;

16.  norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa pēc iespējas vairāk samazināt atkarību no ārējiem darbiniekiem šajā tik svarīgajā un sensitīvajā jomā, lai ierobežotu iespējamos riskus;

17.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2018. gadā Birojs bija uzsācis atklātu publiskā iepirkuma procedūru, lai izveidotu pamatlīgumus par pagaidu darbinieku pakalpojumu sniegšanu Itālijā; norāda, ka Birojs procedūru pārtrauca, jo tika saņemts tikai viens piedāvājums, un Birojs uzskatīja šo piedāvājumu par nepieņemamu, jo finansiālais piedāvājums pārsniedza aplēsto maksimālo budžetu; norāda, ka Revīzijas palāta konstatēja, ka konkursa specifikācijās bija svarīga kļūda 25 000 000 EUR apmērā; tomēr norāda, ka Birojs ir pieņēmis šos konstatējumus un ir pieņēmis un īstenojis korektīvus pasākumus, kas ietver šādas darbības: izbeigt pamatlīgumu par pagaidu darba aģentūru darbinieku pakalpojumiem Itālijā; uzsākt jaunu iepirkuma procedūru attiecībā uz pagaidu darba aģentūru darbinieku pakalpojumiem Itālijā; izsludināt papildu uzaicinājumu dalībvalstu ekspertiem un, ja iespējams, izmantot alternatīvus pasākumus ekspertu izvietošanai, lai aptvertu laikposmu līdz brīdim, kad stājas spēkā jauns pamatlīgums; uz laiku ievērojami samazināt Itālijā izvietoto Biroja pagaidu darba aģentūru darbinieku skaitu un kopā ar Itālijas iestādēm saglabāt darbības nepārtrauktības līmeni attiecībā uz būtiskiem atbalsta pasākumiem; norāda arī, ka jaunā iepirkuma procedūra tika pabeigta un jaunais pamatlīgums tika piešķirts 2019. gada decembrī, tādējādi nodrošinot darbības nepārtrauktību visas procedūras laikā; aicina Biroju stingi ievērot Savienības publiskā iepirkuma noteikumus;

18.  norāda, ka Birojs ar IT uzņēmumiem izmanto pakalpojumu līgumus, kuri formulēti tā, it kā pagaidu aģentūras darbinieki tiktu norīkoti darbā, nevis tiktu piegādāti skaidri definēti IT pakalpojumi vai produkti; atgādina, ka uz pagaidu darba aģentūru darbinieku nodrošināšanu precīzu uzdevumu veikšanai konkrētā laikposmā attiecas Direktīva 2008/104/EK(4) un īpaši noteikumi, ko pieņēmušas dalībvalstis; norāda, ka IT pakalpojumu līgumu izmantošana darbaspēka nodrošināšanai neatbilst Savienības Civildienesta noteikumiem vai Savienības sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem; ar gandarījumu norāda, ka Birojs pārskatīja savu veidni līgumiem par laiku un līdzekļiem, lai katrā līgumā iekļautu saskaņā ar līgumu izpildāmo nodevumu sarakstu; aicina Biroju turpināt rīkoties rūpīgi un nodrošināt, ka līgumu formulējums nepieļauj neskaidrības starp IT pakalpojumu iepirkumu un pārejas posma darbinieku nodarbināšanu;

Iepirkums

19.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka 2018. gadā tas sāka īstenot Komisijas lēmumu par trauksmes celšanu un izstrādāja praktisku rokasgrāmatu par interešu konfliktu pārvaldību un novēršanu, kas valdei būtu jāpieņem līdz 2019. gada trešajam ceturksnim, kā arī noteikumus par trauksmes cēlēju aizsardzību; ar gandarījumu norāda, ka Birojs ir organizējis vairākas darbiniekiem paredzētas apmācības par ētiku, īpašu uzsvaru liekot uz interešu konfliktu novēršanu un paredzot īpaši vadītājiem pielāgotu moduli; ar gandarījumu norāda, ka attiecīgie noteikumi par interešu konfliktiem ir transponēti arī attiecīgajās standarta darbības procedūrās un politikas nostādnēs; aicina Biroju arī turpmāk īpašu uzmanību pievērst interešu konfliktu novēršanai un trauksmes celšanas noteikumu un procedūru pienācīgai īstenošanai;

20.  ar bažām norāda, ka, lai gan Birojs savu valdes locekļu interešu deklarācijas un CV publicē savā tīmekļvietnē, tas joprojām nepublicē augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijas, un šajā sakarā aicina Biroju nekavējoties rīkoties;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

21.  ņem vērā, ka 2018. gada beigās Birojam nebija iekšējās revīzijas struktūras un ka kopš 2018. gada janvāra netika sagatavoti visaptveroši iekšējās revīzijas dienesta revīzijas ziņojumi; turklāt norāda, ka darījumu likumības un pareizības ex post pārbaudes bija tikko kā ieviestas; atzinīgi vērtē Biroja atbildi, ka tas ir piekritis un dokumentējis koriģējošus pasākumus attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmām, tostarp revīzijas spēju izveidi līdz 2019. gada ceturtajam ceturksnim un ex post iekšējās kontroles spēju izveidi līdz 2019. gada trešajam ceturksnim; ar gandarījumu norāda, ka Birojs veido savas ex post kontroles spējas, 2019. gada ceturtajā ceturksnī pieņemot darbā pirmo ex post kontroles darbinieku un paredzot 2020. gada pirmajā pusē pieņemt darbā papildu darbiniekus; ar gandarījumu norāda, ka Birojs ir uzsācis iekšējās revīzijas struktūras izveides procesu un, lai noteiktu Birojam piemērotāko modeli, pašlaik risina sarunas ar citu Savienības aģentūru, kurai ir plaša pieredze šajā jomā; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

Iekšējā kontrole

22.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas 2018. finanšu gada pārskatu par Savienības aģentūrām Birojs ir veicis konkrētus un pozitīvus pasākumus, lai uzlabotu organizatorisko pārvaldību; norāda, ka no 61 pasākuma, kas paredzēts rīcības plānā, Revīzijas palātas revīzijas laikā 48 bija ieviesti, bet 13 pasākumu ieviešana vēl turpinājās;

23.  atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada septembrī tika pieņemta Biroja jaunā sensitīvo amatu politika, kas vadības komandai sniedz vadlīnijas un kritērijus par to, kā īstenot riska novērtējumus, identificēt un dokumentēt Biroja sensitīvās funkcijas kopā ar saskaņotajām riska mazināšanas kontrolēm un turklāt līdz 2020. gada pirmajam ceturksnim novērtēt sensitīvo funkciju un dokumentēt riska mazināšanas kontroli;

24.  atgādina, ka 2017. gada beigās Birojam nebija iekšēja juridiskā dienesta un ka iepriekšējā izpilddirektora uzraudzībā tika piesaistīti daudzi juridiskie biroji; tomēr konstatē, ka 2018. gadā Birojs izveidoja sarakstu ar visiem juridisko konsultāciju līgumiem un ka 2019. gadā darbu Birojā sāka jauna vecākā juridiskā konsultante un tika parakstīts jauns juridisko konsultāciju pamatlīgums, kas aizstāj iepriekšējos līgumus, turklāt 2020. gadā paredzēts pieņemt darbā vairākus citus juridiskos konsultantus; norāda, ka tomēr vēl nebija ieviesta sistemātiska juridisko dokumentu iekšējā pārskatīšana, un 2018. gadā tika novērotas vairākas nekonsekvences publiskā iepirkuma procedūru juridiskajos aspektos; aicina Biroju nodrošināt spēcīgu juridisko dienestu un efektīvu juridisko procedūru pārvaldību; ar gandarījumu norāda uz Biroja mērķi izveidot pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmu, cita starpā izveidojot juridisko un datu aizsardzības sektoru, kā arī iekšējās kontroles un riska pārvaldības sektoru, lai turpmāk nodrošinātu juridisko dokumentu, tostarp iepirkuma dokumentu, sistemātisku pārskatīšanu; atzinīgi vērtē arī Biroja iniciatīvu izveidot Biroja iekšējās revīzijas struktūru, vienlaikus veidojot kopīgas revīzijas spējas ar Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā;

25.  pauž nožēlu par to, ka joprojām trūkst politikas attiecībā uz sensitīviem amatiem Birojā, kas neatbilst Biroja iekšējās kontroles standartiem, saskaņā ar kuriem sensitīvas funkcijas ir skaidri jādefinē, jāreģistrē un jāatjaunina; pieņem zināšanai Biroja atbildi, ka tika pabeigta sensitīvu amatu politikas izstrāde un bija paredzams, ka to apstiprinās līdz 2019. gada trešajam ceturksnim un īstenos līdz 2019. gada ceturtajam ceturksnim; prasa Birojam ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par izmaiņām šajā jautājumā;

26.  atzīst gūtos panākumus iekšējās kontroles sistēmu īstenošanā, arī attiecībā uz iepirkuma un izdevumu operāciju kontroli; atbalsta lēmumu samazināt un ātri izbeigt juridisko konsultāciju ārpakalpojumu uzmantošanu, izveidojot iekšēju juridisko dienestu; atbalsta Revīzijas palātas konstatējumus par nepieciešamību ieviest turpmākus korektīvus pasākumus;

27.  ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes piezīmes un konstatējumus par to, ka Birojs ir viena no nedaudzajām vairākās vietās izvietotajām Savienības aģentūrām un ka Birojs ir noslēdzis nomas līgumus vairākās vietās, neveicot pienācīgu vietējā tirgus analīzi, konstatē, ka attiecībā uz biroju Romā drīzumā tiks izsludināts jauns konkurss, pirms kura tiks veikta pienācīga tirgus analīze biroja nomai, lai noregulētu pašreizējo situāciju; turklāt konstatē, ka attiecībā uz biroju Atēnās pašreizējais nomas līgums beidzās 2020. gada janvārī un ka pašlaik tiek gatavota jauna iepirkuma procedūra, kas ietver pienācīgu tirgus analīzi; turklāt norāda, ka apstrādes struktūra Pagani (Lesbā) karstajos punktos izvietotās operatīvās darba vietas pārvietoja ārpus centriem; norāda, ka attiecībā uz Kipras biroju 2018. gada vidū ar ēkas īpašnieku tika parakstīts jauns līgums pēc konkursa, kura mērķis bija reglamentēt sākotnējo nolīgumu un paredzēt iespēju to paplašināt, ja rastos turpmākas vajadzības; atzinīgi vērtē 2019. gada 15. februārī pieņemtās jaunās standarta iepirkuma darbības procedūras, kurās sniegti norādījumi par iepirkuma un līgumu pārvaldības procedūras sensitīviem aspektiem, tostarp detalizēti noteikumi par tirgus izpēti; pieņem zināšanai Biroja centienus saskaņot iepirkuma procedūras ar “metodiku, kas jāievēro Komisijas dienestiem ēku izpētes un sarunu jomā”, un publicēt paziņojumus par tirgus perspektīvām attiecībā uz visiem plānotajiem ēku līgumiem, lai palielinātu pārredzamību un konkurenci;

28.  ar bažām norāda, ka nav skaidras atbildības un tās sadalījuma attiecībā uz nomāto telpu un saistīto pakalpojumu un darbu pārvaldību, un tas var kavēt ar telpām saistīto risku efektīvu mazināšanu; aicina Biroju izveidot efektīvu politiku īrēto telpu un saistīto pakalpojumu pārvaldībai;

Citi komentāri

29.  ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus saistībā ar jaunā pagaidu izpilddirektora, kas stājās amatā 2018. gada 6. jūnijā, iecelšanu amatā, atzinīgi vērtē to, ka kopš šīm izmaiņām vadībā pārredzamībai kā pārvaldības rīcības plāna pamatprincipam ir piešķirta visaugstākā prioritāte un šo procesu vada jaunais izpilddirektors, kurš ir apņēmies arī turpmāk izmantot šo pieeju;

30.  aicina Biroju koncentrēties uz tā veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

31.  ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus un novērojumus saistībā ar to, ka Birojs paplašināja savas biroja telpas Maltā, iekļaujot papildu ēkas bloku, kurā atrodas tā telpas, norāda, ka Birojs 2018. gada oktobrī pabeidza sagatavot nomas līgumu, kura izmaksas pilnībā sedz no Biroja budžeta un kura mērķis ir aizņemt visu kompleksu;

o
o   o

32.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020.gada 14. maija rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(5).

(1) OV C 306, 30.8.2018., 4. lpp.
(2) OV C 306, 30.8.2018., 6. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regula (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām (OV L 327, 5.12.2008., 9. lpp.).
(5) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0121.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika