Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2056(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0021/2020

Внесени текстове :

A9-0021/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0084

Приети текстове
PDF 388kWORD 127k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
P9_TA-PROV(2020)0084A9-0021/2020
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент (2019/2056(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0051/2019)(2),

–  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2018 година, раздел I — Европейски парламент(3),

–  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(4),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) №  1296/2013, (ЕС) №  1301/2013, (ЕС)  №  1303/2013, (ЕС)  №  1304/2013, (ЕС)  №  1309/2013, (ЕС)  №  1316/2013, (ЕС)  № 223/2014 и (ЕС)  №  283/2014 и на Решение №  541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) №  966/2012(7), и по-специално членове 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид решението на Бюрото от 10 декември 2018 г. относно Вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент, и по-специално член 34 от него,

–  като взе предвид член 100 и член 104, параграф 3 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0021/2020),

А.  като има предвид, че на 27 юни 2019 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2018 година;

Б.  като има предвид, че на 25 юни 2019 г. генералният секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчна увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение, в съответствие с принципите на доброто финансово управление, и че установените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

В.  като има предвид, че вследствие на извършения от нея одит Сметната палата заяви, че в своята специфична оценка за административните и другите разходи през 2018 г. не е установила сериозни слабости в проверените годишни отчети за дейността на институциите и органите, които се изискват съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046;

Г.  като има предвид член 262, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(2) OВ C 327, 30.9.2019 г., стр. 1.
(3) OВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(4) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(5) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент (2019/2056(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент,

–  като взе предвид член 100 и член 104, параграф 3 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0021/2020),

А.  като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Европейския парламент („Парламента“) декларира, че е получил достатъчна увереност, че във всички съществени аспекти отчетите дават вярна представа за финансовото състояние, както и за резултатите от операциите и паричните потоци на Парламента;

Б.  като има предвид, че съгласно обичайната процедура на администрацията на Парламента бяха изпратени 126 въпроса, а писмените отговори бяха получени и публично обсъдени от комисията по бюджетен контрол на Парламента в присъствието на заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор;

В.  като има предвид, че винаги съществуват възможности за подобрение на качеството, ефикасността и ефективността на управлението на публичните финанси и че е необходим контрол, за да се гарантира, че политическото ръководство и администрацията на Парламента носят отговорност пред гражданите на Съюза;

Бюджетно и финансово управление на Парламента

1.  отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2018 г. възлизат на 1 950 687 373 EUR, или 18,9% от функция 5 от многогодишната финансова рамка(1), заделени общо за административните разходи на институциите на Съюза за 2018 г., което представлява увеличение от 2,2% спрямо бюджета за 2017 г. (1 909 590 000 EUR);

2.  отбелязва, че общият размер на осчетоводените към 31 декември 2018 г. приходи възлиза на 193 998 910 EUR (спрямо 206 991 865 EUR през 2017 г.), включително 30 783 590 EUR целеви приходи (спрямо 50 052 674 EUR през 2017 г.);

3.  подчертава, че четири глави съставляват 67,6% от общия размер на поетите задължения: глава 10 („Членове на институцията“), глава 12 („Длъжностни лица и срочно наети служители“), глава 20 („Сгради и разходи, свързани с тях“) и глава 42 („Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“), което е показателно за ниската степен на гъвкавост на по-голямата част от разходите на Парламента;

4.  отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2018 година, а именно:

а)  Налични бюджетни кредити (EUR)

бюджетни кредити за 2018 г.:

1 950 687 373

неавтоматични преноси от финансовата 2017 година:

2 564 000

автоматични преноси от финансовата 2017 година:

289 785 291

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2018 г.:

30 783 590

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2017 г.:

47 369 977

Общо:

2 318 626 231

б)  Усвояване на бюджетните кредити за финансовата 2018 година (EUR)

поети задължения:

2 283 150 877

извършени плащания:

1 933 089 380

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи:

348 106 015

неавтоматично пренесени бюджетни кредити:

---

анулирани бюджетни кредити:

39 994 836

в)  Бюджетни приходи (EUR)

получени през 2018 г.:

193 998 910

г)  Общ счетоводен баланс към 31 декември 2018 г. (EUR)

1 671 682 153

5.  посочва, че за 99,2% от бюджетните кредити в бюджета на Парламента, възлизащи на 1 934 477 627 EUR, са поети задължения, а 0,8% са анулирани; отбелязва със задоволство, че както и през предходни години, е постигната много висока степен на изпълнение на бюджета; отбелязва, че плащанията възлизат на 1 636 858 018 EUR, вследствие на което степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 84,6%;

6.  подчертава факта, че анулираните бюджетни кредити за 2018 г., възлизащи на 16 209 746 EUR, са свързани основно с възнаграждения и други права, както и с разходи за сгради;

7.  отбелязва, че през финансовата 2018 година бяха одобрени единадесет трансфера в съответствие с членове 31 и 49 от Финансовия регламент на стойност 53 533 500 EUR, или 2,7% от окончателните бюджетни кредити; отбелязва, че по-голямата част от прехвърлените средства са свързани с политиката на Парламента в областта на сградния фонд, и по-специално за подпомагане на финансирането на годишните плащания за строителния проект „Конрад Аденауер“;

Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2018 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

8.  припомня, че Сметната палата („Палатата“) прави специфична оценка на административните и другите разходи като една и съща група от политики за всички институции на Съюза; посочва, че административните и другите разходи включват разходи, свързани с човешките ресурси (заплати, надбавки и пенсии), които представляват 60% от общия размер на разходваните средства в тази област, както и разходи за сгради, оборудване, енергия, комуникация и информационни технологии;

9.  потвърждава, че като цяло одитните доказателства показват, че разходите по функция „Администрация“ не са засегнати от съществен процент грешки; отбелязва също така, че въз основа на 13-те количествено измерими грешки изчисленият процент грешки по функция 5 от многогодишната финансова рамка относно администрацията е под прага на същественост;

10.  отбелязва специфичната констатация относно Парламента, съдържаща се в доклада на Палатата относно годишните отчети на Парламента за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“); отбелязва, че поради терористичните атаки през последните години институциите, включително Парламентът, считат, че е налице неотложна необходимост да се засили охраната на хората и сградите; констатира със загриженост, че Сметната палата е открила слабости в процедурите, организирани от Парламента и Комисията; отбелязва, че за да осигури специфични строителни дейности във връзка със сигурността, Парламентът е прибягнал до вече съществуващи рамкови споразумения и че моделът на тези рамкови споразумения е позволил на Парламента да възложи основни дейности във връзка със сигурността, които не са били част от първоначалната ценова листа, въз основа на една единствена ценова оферта от изпълнител; отбелязва, че Парламентът е използвал този метод при две от четирите проверени от Палатата процедури;

11.  отбелязва със загриженост дадения от Парламента отговор в рамките на процедурата на изразяване на възражения с Палатата, в който той признава, че с оглед на специфичния контекст (кратки срокове и специфична структура на пазара) конкуренцията може да не е била оптимална; отбелязва със задоволство, че новите рамкови споразумения, сключени в този сектор с петима изпълнители, се основават на подновяване на състезателната процедура, за да се гарантира адекватна ценова конкуренция;

Годишен доклад на вътрешния одитор

12.  отбелязва, че по време на заседанието на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 18 ноември 2019 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад и описа одитите във връзка с декларацията за достоверност и консултантските задачи, които е извършил и по които е докладвал във връзка със следните теми през 2018 г.:

   поддръжка, ремонт и експлоатация на сгради (Генерална дирекция за инфраструктури и логистика) (ГД INLO);
   предварителен преглед на сигурността на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) на институцията;
   индивидуални права съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза;
   ведомствения търговски център в Люксембург (ГД INLO);
   проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит – етапи 1 и 2, 2018 г.;
   създаване на функция за вътрешно осигуряване на качеството в Генералната дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE);
   независими консултации относно проекта „From Desktop to Hybrid“ на Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC);
   аспекти на системата с формуляри за докладване на Генералната дирекция по външни политики на ЕС (ГД EXPO);
   последващи действия във връзка със срива в информационните системи и засилването на непрекъснатостта на дейността на информационните технологии;
   докладът относно възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договорите в сектора на общественото хранене (ГД INLO) все още не е публикуван; предварителните констатации са в процес на обсъждане с ръководството.

13.  приветства и подкрепя действията, които вътрешният одитор е договорил с отговорните генерални дирекции в резултат на задачите за предоставяне на гаранции, и отправените от него препоръки след извършване на консултантските задачи:

Договорени действия:

   по отношение на одита на поддръжката, ремонта и експлоатацията на сградите (ГД INLO) – подобряване на стратегическата рамка за поддръжка и допълнително подобряване на дейностите по поддръжка на сградите на Парламента чрез приемането на цялостна политика и структуриран съгласуван многогодишен план; повишаване на увереността, че процесите и операциите на Парламента по отношение на сградите са ефикасни и ефективни от гледна точка на разходите; подпомагане на вземането на решения относно дейностите по поддръжка чрез надеждна информация и анализ;
   по отношение на одита на информационните системи – предварителен преглед на сигурността на ИКТ на институцията, укрепване на управлението на сигурността на информационните системи (включително политики, стандарти и насоки), по-специално чрез приемането на институционална политика в областта на информационната сигурност: подобряване на идентификацията, защитата и мониторинга на ИТ активи (хардуер, свързан софтуер и мрежа); по-добро откриване и реагиране на инциденти в сферата на киберсигурността, както и подобряване на способностите за възстановяване;
   по отношение на одита на индивидуалните права на служителите – укрепване на цялостната контролна среда в тази област и разглеждане на специфични въпроси, свързани със семейните надбавки;
   по отношение на одита на ведомствения търговски център в Люксембург – изпълнение на необходимите мерки за подобряване на контролната среда и контролните дейности и адекватността на вътрешното управление; осигуряване на съответствие на операциите на търговския център, включително сметката му за авансови средства, с Финансовия регламент, счетоводните принципи и данъчното законодателство;

Препоръки:

   по отношение на системата с формуляри за докладване на ГД EXPO – прилагане на шестте препоръки за укрепване на нейната система за докладване и подобряване на рамката за сътрудничество между делегациите, комисиите и други заинтересовани страни;
   по отношение на създаването на функция за вътрешно осигуряване на качеството в ГД SAFE – изпълнение на шестте препоръки за тази цел, включително по-специално създаването на политика за качеството;
   във връзка с пилотния проект „From Desktop to Hybrid“ – засилване на икономическата обосновка на проекта; използване на хибридни устройства с цел подмяна на множество съществуващи устройства; подобряване на финансовото управление на проектите за доказване на концепция и пилотните проекти преди внедряването на нови инструменти;
   по отношение на последващите действия във връзка със срива в информационните системи и засилването на непрекъснатостта на дейността на информационните технологии – гарантиране на допълнителна защита на инфраструктурата на ИКТ; изпитване на плана за възстановяване при бедствия; изготвяне на списък на критичните информационни системи и техните зависимости и подобряване на планирането за разполагане на ИКТ инфраструктура на Парламента извън помещенията му;

14.  отбелязва, че процесът за проследяване на изпълнението през 2018 г. е довел до приключването на 28 от 76-те незавършени действия, както и че рисковият профил на незавършените действия е продължил постепенно да се подобрява през 2018 г.; отбелязва по-специално, че броят на незавършените действия с висок риск е намалял от 22 на 7 и че в категорията с най-висок риск не е имало незавършени действия („критични“); отбелязва, че освен тези валидирани действия има общо 117 незавършени действия, включително такива, които все още не са готови за изпълнение, от които 47 са с висок риск; очаква те да бъдат изпълнени съобразно договорените срокове;

15.  приветства по-специално възможността вътрешният одитор да бъде призован от генералните дирекции за консултантски задачи и препоръчва всички генерални дирекции да използват тази възможност при необходимост;

16.  отбелязва, че двата одита – единият относно групите посетители и другият относно надбавката за парламентарни сътрудници, са част от дейността за 2019 г. и за тях ще бъде докладвано в началото на 2020 г.; изисква от вътрешния одитор да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за резултатите от двата одита веднага щом бъдат готови;

17.   изразява дълбоко съжаление, че докладът на вътрешния одитор не е публичен; настоява този доклад да се оповестява публично всяка година и да се изпраща на членовете на ЕП по същото време, по което се изпраща на председателя и генералния секретар на Парламента; изразява съжаление, че за доклада за 2018 г. през януари 2020 г. е взето решение членовете на ЕП да могат да го разглеждат само при поискване, като се прилага процедурата на обезопасената читалня; изразява твърдо убеждение, че чрез ограничаването на достъпа до този документ, който касае използването на публични средства, се създава будещото съжаление впечатление, че има нещо за криене;

Последващи действия по отношение на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

18.  отбелязва писмените отговори, имащи отношение към резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на Парламента на 17 септември 2019 г., изложението на генералния секретар във връзка с различните въпроси и искания, посочени в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2017 г., както и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП;

19.  изразява съжаление за факта, че не са предприети действия в отговор на някои от препоръките, посочени в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2017 г., и че в последващия документ за освобождаване от отговорност няма обосновка за това; подчертава, че е важно в комисията по бюджетен контрол да се провеждат по-често разисквания с генералния секретар по въпроси, свързани с бюджета на Парламента и неговото изпълнение;

Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година

20.  отбелязва размяната на мнения на 18 ноември 2019 г. между заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и членовете на комисията по бюджетен контрол на Парламента в присъствието на вътрешния одитор в контекста на процедурата по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година;

21.  призовава отново Бюрото да предприеме последващи действия във връзка с всички решения за освобождаване от отговорност в съответствие с член 25 и приложение V към Правилника за дейността и членове 6 и 166 от Финансовия регламент; изисква от генералния секретар да препрати на Бюрото настоящата резолюция, като подчертае всички искания за действие или решение от страна на Бюрото; призовава генералния секретар да изготви план за действие и график, който позволява на Бюрото да извършва последващи действия и/или да предприема действия в отговор на препоръките, съдържащи се в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност, и да включи резултатите в годишния документ за мониторинг; изисква от генералния секретар да докладва своевременно на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол за всички представени на Бюрото проекти, които имат сериозно отражение върху бюджета; отново посочва, че Бюрото трябва значително да подобри по проактивен начин прозрачността на процедурата си на вземане на решения;

22.  изразява съжаление, че през 2018 г. вътрешното разследване е установило четири случая в сферата на надбавката за парламентарни сътрудници, благодарение на което са възстановени 146 814 EUR (47 установени случая през 2017 г. и възстановени 903 741,00 EUR), и че за пътните и дневните надбавки на членовете на ЕП са възстановени 173 546 EUR от шест разследвания (68 589,05 EUR през 2017 г.);

23.  посочва, че законодателната дейност се увеличи значително през 2018 г., тъй като Парламентът наближаваше края на законодателния си мандат 2014 – 2019 г.;

24.  отбелязва, че две временни комисии –­ специалната комисия относно тероризма (TERR) и специалната комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (PEST) –­ успешно приключиха работата си през годината, а трета комисия – специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX3) – беше създадена;

25.  подчертава, че с оглед на европейските избори през 2019 г. комуникационната кампания е била стартирана успешно; посочва засиленото участие на гражданите в европейските избори през 2019 г., макар че в някои държави избирателната активност остана твърде ниска; счита, че този вид кампании следва да се провеждат постоянно, със специален акцент върху тези държави;

26.  одобрява мерките на институцията за повишаване на сигурността, особено от гледна точка на физическата сигурност и сигурността на сградите, но също така и от гледна точка на киберсигурността и комуникациите;

27.  изразява съжаление, че въпреки факта, че комисията по бюджети на Парламента отхвърли искания бюджет за създаването на обсерватория за изкуствения интелект, тази инициатива изглежда все още продължава под формата на работна група; изразява силна загриженост от очевидното заобикаляне на взето от членовете на ЕП демократично решение, което създава будещ голямо съжаление прецедент; препоръчва дейността на тази работна група да бъде прекъсната незабавно, докато бюджетният орган реши да ѝ предостави бюджет;

28.  осъзнава важността на политиката в областта на сградния фонд, и по-специално проекта „Мартенс“ и реконструкцията на сградата на ул. „Монтоайе“ № 63 в Брюксел, които приключиха през 2018 г., както и проекта „Конрад Аденауер“ в Люксембург, който се предвижда да приключи до края на юни 2023 г.; разбира, че през 2018 г. комисията по бюджети на Парламента е разрешила сборен трансфер в размер на 29 милиона евро за предварителното финансиране на проекта, което е довело до прогнозни спестявания от лихви в размер на 4,7 милиона евро; изразява загриженост във връзка със забавянето при строежа на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург, която по план трябваше да бъде официално предадена през 2018 г., но понастоящем това не се очаква да се осъществи преди 2023 г.;

29.  подкрепя използването на Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS), която е управленски инструмент на Европейския съюз, с който частните и публичните организации могат да оценяват и подобряват своите екологични резултати в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009(2); подкрепя мерките, предприети за намаляване на въглеродния отпечатък на Парламента;

30.  приканва администрацията да обърне внимание на Кодекса за поведение на членовете на ЕП, в който се посочва, че членовете на ЕП действат единствено в обществен интерес и извършват работата си при условията на необвързаност с интереси, почтеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на репутацията на Парламента; подчертава, че кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на ЕП следва да постъпват по отношение на тях и включва правила относно професионалната дейност на бившите членове на ЕП;

31.  отбелязва със загриженост, че между 2012 и 2018 г. е имало най-малко 24 нарушения на кодекса за поведение, които не са били санкционирани; подчертава, че ако нарушенията не се санкционират адекватно, има по-малка вероятност членовете на ЕП да спазват кодекса за поведение; призовава председателя да направи внимателна оценка на всички предполагаеми нарушения на кодекса за поведение и по целесъобразност да наложи адекватни санкции на съответните членове на ЕП;

32.  приема за сведение правилника за превоза на членовете на Европейския парламент в местата на работа на Европейския парламент („правилника“); счита, че разпоредбите, с които в правилника се определят условията за постоянното използване на служебни автомобили от председателя, генералния секретар, заместник генералния секретар и председателя на всяка политическа група, са твърде неясни; призовава Бюрото да преразгледа правилника, за да се въведат по-строги условия за използването на тези автомобили;

33.  счита, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е неразделен елемент на демокрацията и е от изключително значение за предотвратяването и възпрепятстването на незаконни дейности и закононарушения; припомня, че, наред с другото, акредитираните парламентарни сътрудници са в уязвимо положение поради трудовия си договор; отбелязва със загриженост признанието на генералния секретар, че „правилата за подаването на сигнали за нарушения са приложими за акредитираните парламентарни сътрудници, но Парламентът не може да осигури защита във връзка със заетостта“, тъй като сътрудниците са зависими от съответните членове на ЕП; призовава генералния секретар да вземе предвид този фактор, когато акредитираните парламентарни сътрудници действат като лица, сигнализиращи за нередности, и да се опита да разшири възможностите за защита на договорите, които Парламентът предоставя на акредитираните парламентарни сътрудници, които са станали жертва на тормоз, към акредитираните парламентарни сътрудници, които действат като лица, сигнализиращи за нередности;

34.  подчертава факта, че действащите правила за прекратяване на договорите за акредитираните парламентарни сътрудници не предвиждат възможност за прекратяване „по взаимно съгласие“, което би било начин да се признае специалната връзка между членовете на ЕП и сътрудниците, при което и двете страни могат да потвърдят, че взаимното доверие вече не съществува, и да се възползват от общо решение, без да се накърняват социалните права на акредитираните парламентарни сътрудници; изисква от генералния секретар да намери решение, що се отнася до факта, че заплатите на акредитираните парламентарни сътрудници могат да се превеждат единствено по белгийски банкови сметки, което противоречи на идеята за единен паричен и платежен съюз;

35.  изразява отново загриженост относно предполагаемата практика членове на ЕП да задължават акредитираните парламентарни сътрудници да отиват в командировка, и по-конкретно до Страсбург, без командировъчна заповед, без командировъчни разходи или дори без покриване на пътните разноски; счита, че подобна практика създава условия за злоупотреби: когато акредитираните парламентарни сътрудници пътуват без командировъчна заповед, те не само трябва да заплащат разходите със собствени средства, но също така и не разполагат със застрахователно покритие на работното място; отново призовава генералния секретар да проучи тази предполагаема практика и да докладва по този въпрос до края на годината;

36.  отново призовава Председателския съвет и Бюрото да разгледат още веднъж възможността при определени условия, които ще бъдат уточнени, акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП при официални парламентарни делегации и командировки, както вече поискаха някои членове на ЕП; призовава генералния секретар да проучи последиците за бюджета, както и организацията и логистиката във връзка с тези командировки;

37.  призовава Парламента изцяло да адаптира собствените си вътрешни правила в Правилника за длъжностните лица към наскоро приетата Директива (ЕС) 2019/1937(3) относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, включително като създаде сигурни канали за подаване на сигнали; освен това изисква от Парламента да гарантира същото равнище на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както на жертвите на тормоз; изисква от генералния секретар да въведе задължително обучение за преките ръководители, за да повиши осведомеността сред служителите на Парламента относно тяхната защита като лица, сигнализиращи за нередности, и задължението им съгласно Правилника за персонала да докладват за незаконни дейности или лошо управление;

38.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз е оказало значително въздействие върху различните служби на Парламента, и по-специално върху комисиите, изследователските отдели и хоризонталните служби;

39.  приветства решението на Бюрото от 2 май 2018 г. относно служителите с британско гражданство, съгласно което нито едно длъжностно лице няма да бъде освободено от длъжност заради британското си гражданство; разбира, че оценките за всеки отделен случай, които са били извършени до първоначално предвидената дата за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз по отношение на договорно наетия и временно наетия персонал с британско гражданство, не са довели до прекратяване на договори; признава, че политическите групи извършват собствени оценки за всеки отделен случай за своя персонал;

40.  отбелязва успешното изпълнение на целта за намаляване на персонала с 5%, която изискваше Парламентът да закрие 60 длъжности от своето щатно разписание през 2018 г.; счита, че е важно да се гарантира високо ниво на работата на Парламента както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, като същевременно се гарантира и отговорно управление на бюджета и прилагане на икономии, когато е целесъобразно; счита, че биха могли да се предвидят допълнителни икономии; изразява твърдо убеждение, че е от съществено значение да се прилага комуникационна стратегия, насочена към Съвета, държавите членки и европейските граждани, за да се отговори на несправедливата и широко разпространена критика от години към публичната служба на Европейския съюз;

41.  изразява безпокойство относно броя служители в продължителен отпуск по болест и рязкото увеличаване на броя на случаите на изтощение („прегаряне“) и изразява загриженост, че някои от тези случаи може да са свързани с изтощение и нарушено равновесие между професионалния и личния живот; изразява особена загриженост във връзка с недостига на персонал и в същото време счита, че трудно може да бъде обосновано увеличаването на висшите ръководни длъжности, което води до небалансирана и тежка структура на висшето ръководство; призовава администрацията да възприеме проактивен подход по отношение на засегнатите служители, да извършва внимателна оценка на работното натоварване на персонала и да гарантира балансирано разпределение на задачите; изисква доклад относно мерките, предприети в отговор на продължителен отпуск по болест и изтощение („прегаряне“) до 30 юни 2020 г.;

42.  в контекста на повишени очаквания към способностите на персонала, набляга на значението на редовен и конструктивен диалог с Комитета по персонала и синдикалните организации, а в случая на политическите групи – с техните представители на персонала; разчита на продължаването на конструктивния диалог с тези органи, по-специално по въпроси, свързани с политиката за персонала и с условията на труд, като мобилност, работна среда и гъвкаво работно време;

43.  счита, че за тази цел е от съществено значение представителите на персонала да бъдат изслушани, когато Бюрото обсъжда общи въпроси, засягащи политиката за персонала, и изисква от генералния секретар да предприеме подходящи мерки за изпълнение на тази ключова необходимост;

44.  посочва, че с цел съхраняването на една превъзходна и независима, лоялна и мотивирана публична администрация на Европейския съюз, буквата и духът на Правилника за длъжностните лица трябва да бъдат прилагани и спазвани изцяло; в тази връзка призовава също така да се прекрати практиката на назначаване на „парашутисти“, която има опасност да навреди на процедурите, а оттам и на доверието в институцията по-специално и в Съюза като цяло;

45.  припомня констатациите и препоръките на Европейския омбудсман по съединени дела 488/2018/KR и 514/2018/K, както и резолюцията на Парламента от 18 април 2018 г., а именно длъжностните лица от представителните органи на персонала да участват в комисиите за подбор на висши ръководни длъжности в Парламента, и приканва генералния секретар допълнително да подобри процедурите за назначаване на високопоставени длъжностни лица в посока по-голяма прозрачност и равенство; освен това призовава да се гарантира съгласуваност на външните обяви за висши ръководни длъжности и да се полага старание при публикуването на обявите за тези длъжности, когато те се освободят; призовава администрацията на Парламента да докладва ежегодно относно назначаването на високопоставени длъжностни лица;

46.  изразява дълбоко съжаление относно липсата на възможности за кариерно развитие за договорно наетите служители; приканва генералния секретар да направи оценка на рисковете, свързани с наемането на все повече договорно наети служители, включително на опасността от създаване на двустепенна структура на персонала в рамките на Парламента; настоява основните постоянни длъжности и задачи да се изпълняват от постоянния персонал;

47.  изразява убеденост, че привлекателността на Парламента като работно място е ключов елемент на неговия успех; обръща внимание на трудностите, срещнати при набирането на служители от някои националности; призовава генералния секретар да наблегне на необходимостта от истински географски баланс, що се отнася до пропорционалното представителство на всички държави членки на всички равнища, включително на равнището на висшето ръководство; признава изключително положителните стъпки, предприети с цел постигане на баланс между половете; призовава да се предприемат спешни действия за постигане на по-добър баланс между половете на всички равнища, включително на равнище генерални директори;

48.  изразява съжаление във връзка с продължаващото недостатъчно представителство на държавите, които се присъединиха към Съюза след 2004 г., по-специално при заемането на по-ръководни длъжности, като проблемът се състои в това, че макар граждани от новите държави членки действително да биват назначавани, повече граждани от старите държави членки получават повишения, което води до все по-голяма пропаст между старите и новите държави членки; призовава за коригиране на това положение;

49.  отбелязва, че при вътрешните конкурси между 2014 и 2019 г. в най-високата длъжностна категория АD9 бяха назначени 30 души, от които 16 произхождаха от две големи стари държави членки, така че през целия законодателен цикъл имаше удивително голям брой назначения на персонал от тези две държави, и изисква от генералния секретар да изясни причините за този диспропорционален резултат;

50.  изразява съжаление относно трудностите при набирането на персонал на по-ниска степен в Люксембург, особено в категорията „асистент-секретар“; подчертава, че за да се реши този структурен проблем е необходимо да се въведе корекционен коефициент, който отчита по-високите разходи за живот в това място на работа, и едновременно с това да се набира персонал на по-висока степен; призовава за реформирането на набирането на персонал с Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), така че те да могат да отговарят в по-голяма степен на нуждите на институциите, включително по-кратки процедури за набиране на персонал;

51.  припомня, че член 11 от Правилника за дейността въведе задължение за докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии да публикуват информация относно срещите, които са провели с представители на интереси в контекста на докладите си; отбелязва със задоволство, че от началото на новия парламентарен мандат необходимата инфраструктура е налична на уебсайта на Парламента, така че членовете на ЕП да могат да публикуват планираните срещи с представители на интереси; приканва секретариата да разпространи подробна информация и да организира обучения, за да улесни кабинетите на членовете на ЕП да спазват изцяло това задължение; изразява съжаление, че настоящата инфраструктура не включва процедура, чрез която членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници да дават предложения и обратна връзка за подобрения въз основа на опита си като потребители; призовава парламентарните служби да изготвят ежегодно въпросник за обратна връзка и резултатите да бъдат включвани в доклад относно използването на инструмента; приветства факта, че генералният секретар е възложил на службите на Парламента да свържат инструмента с регистъра за прозрачност и Законодателната обсерватория, и насърчава всички усилия за по-нататъшно подобряване на този инструмент, включително чрез осигуряване на достъп за обработване на данните, предоставени от членовете на ЕП в инфраструктурата на уебсайта на Парламента за срещите с представители на интереси в машинно четим формат, осигуряване на възможност за свързване на срещата с членството в делегация, посочване, че срещата се е състояла на равнище служители, свързване на записите на уебсайта на Парламента с уебсайта на члена на ЕП и осигуряване на достъп до тази инфраструктура на всички официални езици на Съюза; освен това призовава Парламента да подобри комуникацията си с членовете на ЕП относно задължението на докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии да публикуват тези срещи;

52.  приветства тази положителна стъпка към по-голяма прозрачност, както и възможността всички членове на ЕП, които желаят, да публикуват тази информация чрез инфраструктурата на уебсайта на Парламента, дори ако членът на ЕП не е докладчик, докладчик в сянка или председател на комисия; счита, че тази повишена прозрачност помага на европейските граждани да разберат по-добре работата на техните членове на ЕП; поради това изразява съжаление, че тази инфраструктура за деклариране на срещите съществува само на английски език, а не на всички официални езици на Съюза;

53.  изисква от Парламента, в допълнение към съвместния доклад на Парламента и Комисията относно функционирането на регистъра за прозрачност, да изготвя подробен годишен доклад относно представителите на интереси и другите организации, които са получили достъп до сградите на Парламента;

54.  признава факта, че изготвянето на публични данни в отворен, лесно достъпен и подлежащ на повторна употреба машинночетим формат предлага големи възможности както за прозрачността по отношение на гражданите, така и за иновациите; приветства настоящите инициативи за създаване и преобразуване в този формат на част от тези данни, които представляват интерес за обществеността; подчертава необходимостта от по-лесен за ползване, систематичен и координиран подход към такива инициативи съгласно ясно определена политика на Парламента за свободен достъп до данните;

55.  признава добавената стойност, която безплатният софтуер с отворен код може да осигури на Парламента; подчертава по-специално неговата роля за повишаване на прозрачността и за избягване на последиците от зависимостта от определен доставчик; признава също така неговия потенциал за подобряване на сигурността, тъй като той осигурява възможност за установяване и отстраняване на слабостите; настоятелно препоръчва всеки софтуер, разработен за институцията, да бъде публично достъпен чрез лиценз за безплатен софтуер с отворен код;

56.  отбелязва, че резултатите от поименните гласувания на пленарните заседания следва да бъдат достъпни в отворен, машинночетим формат и да са лесно забележими на уебсайта на Парламента; поради това призовава Парламента да публикува машинночетимата версия на резултатите от поименните гласувания заедно с немашинночетимите версии на уебстраницата с протоколите от пленарните заседания;

57.   отбелязва, че преразгледаният Правилник за изплащане на финансовите вноски за групи посетители под патронаж влезе в сила на 1 януари 2017 г.; призовава генералния секретар да представи незабавно оценката за този правилник; счита, че настоящата система не отчита променливите разходи за настаняване и транспорт и изостава от инфлацията, и настоятелно призовава за възможно най-скорошно преразглеждане на системата за изчисляване на финансовото участие за групите посетители, за да се избегне възможността за каквото и да било облагодетелстване от системата от страна на членовете на ЕП; призовава Бюрото да обобщи системата за възстановяване на средства въз основа на подаване на фактурите за групи посетители; отново призовава да се премахне възможността за назначаване на акредитирани парламентарни сътрудници като ръководители на група;

Екологосъобразен Парламент и въглеродна неутралност до 2030 г.

58.  приветства положителния принос на Парламента за гарантиране на устойчиво развитие чрез неговата политическа роля, както и ролята му в рамките на законодателните процедури; подчертава необходимостта Парламентът да дава пример и да допринася за устойчивото развитие чрез начина, по който функционира;

59.  приветства ангажимента на Парламента за екологосъобразни обществени поръчки; отбелязва, че целта на Парламента е да увеличи претегления спрямо стойността процент на договорите сред някои приоритетни продукти, класифицирани като „екологични“, „много екологични“ и „присъщо екологични“; отбелязва, че 44,9% от договорите по стойност в приоритетните категории продукти са класифицирани като „екологични“, „много екологични“ и „присъщо екологични“ през 2018 г.; посочва, че когато всички договори, класифицирани като „присъщо екологични“, независимо от категорията продукти, бъдат включени в цифрата, екологосъобразността на договорите на Парламента нараства до 55,8% за 2018 г., което е близо до междинната цел от 60%; подчертава необходимостта от разработване на допълнителни екологосъобразни обществени поръчки чрез определяне на амбициозни цели за договори за екологизиране в средносрочен план;

60.  приветства приемането на прегледа на управлението на околната среда и екологичната декларация за 2018 г., изпълнението на плана за действие за 2018 г. и редовния му мониторинг;

61.  подкрепя целта на Парламента за намаляване на въглеродните му емисии във възможно най-голяма степен; отново изразява загриженост, че на географската разпръснатост на Парламента се дължат 78% от всички командировки на персонала на Парламента и че въздействието върху околната среда е между 11 000 и 19  000 тона емисии на CO2;

62.   счита, че след обявяването на извънредна ситуация в областта на климата Парламентът следва да даде пример и да се ангажира да постигне нулев въглероден отпечатък до 2030 г.; изисква от Парламента да разработи стратегия за постигане на въглеродна неутралност до 2030 г. и да представи стратегията си пред органа по освобождаване от отговорност; възлага на работната група на Бюрото по Схемата за управление по околна среда и одит да промени ключовите показатели за ефективност и действащия план за намаляване на емисиите на CO2 с цел постигане на въглеродна неутралност до 2030 г.; освен това изисква спешно да се докладва и отчита компенсирането на емисиите на CO2 на Парламента;

63.   подчертава, че приблизително 67% от въглеродния отпечатък на Парламента произтичат от превоза на хора; припомня, че с решението си от 15 май 2017 г. Бюрото одобри предложението за предоставяне на членовете на ЕП на ефективни и висококачествени превозни средства, като същевременно въздействието върху околната среда бъде сведено до минимум чрез постепенно преминаване към електрически превозни средства за автомобилния парк на Парламента и насърчаването на всички видове екологосъобразен транспорт с режим на работа с нулеви емисии в градска среда и за функциониране с изцяло електрически автомобилен парк от 2024 г. нататък; приветства различните мерки и инструменти, въведени в тази връзка от ГД INLO; очаква Бюрото да разработи система за възстановяване на пътните разноски, която да включва разходите за компенсиране на емисиите на CO2 към цената на пътуването и да стимулира използването на екологосъобразен транспорт;

64.  подкрепя целта на Парламента за компенсиране на неговите неизбежни емисии; предлага съвместно компенсиране на неизбежните емисии с други институции и органи на Съюза;

65.  подчертава, че Парламентът трябва да спази ангажиментите си по отношение на борбата с изменението на климата и следователно трябва да предприеме подходящи мерки във всички свои сгради, за да предостави на всички служители паркинги за велосипеди, където велосипедите са защитени от кражба, вандализъм и атмосферни влияния, поне при същите условия, които предлага понастоящем в служебните паркинги за автомобили; отбелязва, че система за идентификация чрез винетки също би могла да бъде много полезна в това отношение;

66.   приветства усилията на Парламента за увеличаване на броя на заседанията без документи на хартиен носител; призовава на всички членове на ЕП, служители и акредитирани парламентарни сътрудници да бъдат предлагани повече обучения относно инструментите без хартиен носител, създадени с цел да могат да се отпечатват по-малко документи, а също и за допълнителни комуникационни кампании;

67.  изисква от Парламента да подобри комуникацията си с членовете на ЕП, като ги информира за възможността да използват директния влак между Парламента и летището в Брюксел, пътуването с който отнема 20 минути „от врата до врата“ и който може да се използва безплатно от членовете на ЕП, и да използва влиянието си да се застъпва тези влакове да се движат на редовни и по-къси интервали, за да направи тази възможност възможно най-привлекателна;

68.  приветства служителите за пълноценното използване на чартърните влакове до Страсбург; насърчава висшите ръководни кадри да не използват служебните си автомобили за командировките си до Страсбург;

69.  подкрепя компенсирането на 100% от емисиите на CO2 на Парламента, включително емисиите от полети на членовете на ЕП между техните страни на произход и Брюксел и Страсбург на годишна основа чрез въглеродни кредити; припомня, че договорът за компенсиране, покриващ емисиите на Парламента от 2017 г., беше подписан на 19 юли 2018 г. за обща сума от 184 095,80 EUR;

70.  изразява загриженост относно нестабилността на цените за компенсиране на CO2 на пазара на сертификати за емисии, което прави невъзможно изчисляването на точния размер на финансовите средства, необходими за компенсиране на общото количество въглеродни емисии; обръща внимание на факта, че наличните финансови средства по бюджетен ред 2390 (понастоящем 249 000 EUR) може да не са достатъчни за компенсиране на общото количество въглеродни емисии през следващите години;

71.  приветства решенията на квесторите и Бюрото , съответно от април и юни 2018 г., за намаляване на пластмасовите отпадъци и дейностите по управление на отпадъците; призовава Парламента да предприеме бързо допълнителни амбициозни действия за постигане на Парламент, в който не се използва пластмаса;

72.  приветства положителния резултат от проведения през май/юни 2018 г. външен одит, който потвърждава доброто състояние и зрелостта на системата на Парламента за управление на околната среда;

Географска разпръснатост на Парламента – едно седалище

73.  подчертава, че Съюзът е избрал да присъства чрез своите институции и агенции в няколко държави членки, което гарантира силна връзка с гражданите и осигурява видимост на добавената стойност от Съюза („европейска видимост“), като се взема предвид отговорното управление на публичните средства;

74.  отбелязва, че разходите, свързани с 12-те пътувания годишно на членовете на ЕП до Страсбург, възлизат на 21 266 689 EUR; отбелязва, че годишните пътни разноски възлизат на 3 631 082 EUR за служителите на Парламента и 2 097 250 EUR за акредитираните парламентарни сътрудници;

75.  отбелязва, че разходите за чартърния влак „Талис“ възлизат на 3 741 900 EUR през 2018 г. (спрямо 3 668 532 EUR през 2017 г.);

76.  подчертава, че пътуването на служебните автомобили на Парламента празни само с шофьор до Страсбург и обратно усилва финансовото и екологичното въздействие на 12-те годишни командировки до Страсбург; приветства съществуващата възможност акредитираните парламентарни сътрудници да се присъединяват за пътуването до Страсбург и обратно, но изразява съжаление, че този вариант не се използва в пълния му капацитет; призовава Парламента да позволи на всички служители на Парламента и политическите групи също да използват този вариант за пътуването си до Страсбург, както и да подобри комуникацията си относно тази възможност;

77.  отбелязва, че допълнителните разходи, свързани с липсата на едно седалище, противоречат на принципа за добро финансово управление и на принципа за бюджетна дисциплина; припомня, че голяма част от членовете на ЕП са изразили в различни резолюции подкрепа за едно седалище, за да се гарантира ефективно изразходване на парите на данъкоплатците от Съюза; отбелязва, че според изчисленията на Сметната палата преместването от Страсбург в Брюксел би могло да генерира годишни икономии в размер на 114 милиона евро, плюс еднократна икономия в размер на 616 милиона евро, ако сградите в Страсбург бъдат продадени успешно, или еднократен разход в размер на 40 милиона евро, ако те не бъдат продадени; отбелязва, че решението за едно седалище може да бъде взето единствено чрез единодушна промяна на Договора; настоятелно призовава Съвета да вземе под внимание позицията на Парламента, както и да поеме своята отговорност и да предприеме съответните действия; подчертава, че би било по-ефективно, ако служебните автомобили на Парламента превозват до Страсбург членове на ЕП, акредитирани парламентарни сътрудници и служители с командировъчни заповеди; счита, че служебните автомобили на Парламента следва най-малкото да бъдат запълнени преди да се организират чартърни автобуси, когато чартърните влакове между Брюксел и Страсбург са пълни;

78.  подчертава, че като една от страните, подписали Парижкото споразумение по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Съюзът е обещал да задържи покачването на средната температура в световен мащаб значително под 2°C спрямо нивата от прединдустриалния период, и отбелязва със загриженост, че 12-те пътувания годишно до Страсбург ненужно увеличават въглеродните емисии, генерирани от Парламента;

Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM)

79.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за комуникация (ГД COMM) е имала 805 служители; призовава ГД COMM да използва по-голям дял от общия бюджет на Парламента за следващите години от използваните през 2018 г. 6,1%;

80.  приветства пълното изпълнение на бюджета през 2018 г. като доказателство за факта, че са положени усилия за пълноценното използване на всички ресурси, с които ГД COMM разполага, за да достигне до максимален брой граждани, което беше от особено значение в тази предизборна година; отбелязва със задоволство, че през 2018 г. тя активно допринесе за разработването и създаването на стратегията за кампанията за европейските избори;

81.  отбелязва, че водещият показател за ГД COMM от 2017 г. насам са броят часове внимание, които Парламентът получава по всички комуникационни канали; отбелязва със задоволство, че наред с акцента върху нивата на внимание, ГД COMM разработва методология за измерване на икономичността, ефикасността и ефективността на своите дейности по всички комуникационни канали; одобрява поставения акцент върху видимостта на Парламента;

82.  призовава ГД COMM през бъдещите цикли на освобождаване от отговорност да информира органа по освобождаване от отговорност за целите, определени през съответната година, така че той да може да оцени ефективността на дейностите на генералната дирекция;

83.  призовава ГД COMM да продължи да полага усилия за подобряване на публичния уебсайт на Парламента, по-специално по отношение на оптимизирането на търсачката, и да увеличи неговата видимост; настоятелно призовава ГД COMM да създаде лесен за разглеждане уебсайт, който да е лесно достъпен от всички устройства, а именно смартфони, таблети и настолни компютри, като се постави специален акцент върху опростена мобилна версия на уебсайта;

84.  отбелязва, че през 2018 г. в медийното пространство бяха реализирани множество проекти, а присъствието на Парламента в интернет беше допълнително засилено чрез внедряването на Webstreaming 3.0, което подобрява капацитета на Парламента за стрийминг;

85.  освен това отбелязва значително подобрение във връзка с използването на социалните медии от Парламента и насърчава използването на безплатни платформи за социални мрежи с отворен код и собствен хост, като се обръща специално внимание на защитата на данните на потребителите; също така отбелязва усилията за повишаване на осведомеността за действията на Съюза и освен това настоятелно призовава Парламента да засили дейността си в социалните медии с цел разпространяване на резултатите от работата на Парламента сред гражданите на Съюза; отбелязва също така, че са положени значителни усилия за изготвянето на всеобхватна стратегия за посетителите и за изпълнението на програмата „Училища – посланици на ЕС“, като се обръща специално внимание на младите хора;

86.  отбелязва, че през 2018 г. в държавите членки бяха организирани 285 семинара за медиите, в които участваха повече от 3 629 журналисти; приветства факта, че освен това 1 905 журналисти бяха поканени да участват в пленарни заседания, а 1 191 журналисти – да участват в организирани на централно равнище семинари за медиите; приветства ГД COMM за използването на всички възможни медийни канали за разпространението на информация за дейността и постиженията на Парламента; приканва генералната дирекция да обърне подходящо внимание на важността на социалните медии и на техния значителен и все по-голям потенциал за достигане до гражданите;

87.  подкрепя дейностите на Парламентариума, който посрещна 2-милионния си посетител на 11 юли 2018 г., както и успеха на пилотните проекти „Europa Experience“ в Берлин, Любляна, Страсбург и Хелзинки; изразява благодарността си към Отдела за организиране на посещения и семинари, който посрещна рекорден брой посетители през 2018 г.;

88.  припомня, че през 2018 г. беше отбелязана първата пълна година на работа за Дома на европейската история; отбелязва, че Домът на европейската история е посрещнал 164 158 посетители; приветства споразумението за съфинансиране с Комисията, което гарантира годишен принос към текущите разходи; остава дълбоко загрижен от докладите относно условията на труд в Дома на европейската история при предишния изпълнител и спешно изисква от генералния секретар да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента относно положението на служителите на Дома на европейската история при новия изпълнител; изисква също така от генералния секретар да публикува данни за общите разходи на изпълнителя и за сумата, изразходвана за възнагражденията на служителите на Дома на европейската история;

Бюра за връзка на Европейския парламент

89.  припомня за проведената реформа на бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки, при която с преразгледаното описание на тяхната мисия се цели провеждане на диалог с гражданите и медиите чрез подсилени медийни екипи, заинтересовани страни и лица, формиращи общественото мнение, за да може да се достигне по-близо до гражданите;

90.  отбелязва различните разходни позиции за 2018 г., разбити, както следва:

Разходна позиция

Разходи за 2018 г.

Разходи за персонал

22 814 372 EUR

Разходи за сгради

11 170 082 EUR

Разходи за сигурност

1 843 339 EUR

Разходи за комуникация

11 639 088 EUR

Общо

45 886 152 EUR

91.  набляга върху значението на ефективната комуникация в държавите членки при същевременно гарантиране на ефективността на разходите; приканва всички страни, участващи в процеса на вземане на решения, да се стремят към постигане на добавена стойност, особено що се отнася до текущите разходи;

92.  призовава Парламента и държавите членки да засилят сътрудничеството си със съответните бюра за връзка на ЕП; изисква бюрата за връзка на ЕП да увеличат своята видимост чрез прояви и интензивна дейност в социалните медии, така че да достигат до гражданите; призовава бюрата за връзка на ЕП да засилят сътрудничеството и комуникацията си с отделните европейски институции с цел да се рационализира функционирането на бюрата;

93.  отбелязва, че през 2018 г. бюрото за връзка на ЕП в Атина е изразходило 38 400 EUR за наем на места за паркиране; счита, че тези разходи са непропорционално високи, като се има предвид, че в момента в това бюро работят само шест служители; призовава Парламента да проучи причините за тези разходи и ако е необходимо, да предприеме подходящи мерки за коригиране на ситуацията;

94.  отбелязва, че на 30 януари 2019 г. Бюрото реши да запази бюрото на Парламента в Лондон и че местният офис в Единбург ще продължи дейността си поне до края на 2020 г.; отбелязва, че решението относно присъствието на Парламента в Единбург след 2020 г. ще бъде взето на по-късен етап;

95.  отбелязва със загриженост решението на Бюрото от 11 февруари 2019 г. относно парламентарната подкрепа за мисията на ЕС към АСЕАН в Джакарта, делегацията на ЕС към Африканския съюз в Адис Абеба и делегацията на ЕС към ООН в Ню Йорк; счита, че предвид специфичния характер на тази парламентарна подкрепа, на комисията по бюджетен контрол на Парламента следва да се предоставя ежегодно подробна информация за ресурсите и крайните продукти в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета; изисква от генералния секретар да извърши анализ на разходите и ползите от тази подкрепа за парламентарната дипломация преди края на 2020 г. и преди всяко планирано разширяване на обхвата към други региони по света;

Генерална дирекция за персонала (ГД PERS)

96.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за персонала (ГД PERS) е имала 456 служители и е управлявала 47,5% от общия бюджет на Парламента;

97.  приветства прехвърлянето на задачи, свързани с акредитираните парламентарни сътрудници, от Генералната дирекция по финанси (ГД FINS) към ГД PERS и значителните усилия, необходими за организирането на прехвърлянето на отговорности;

98.  отбелязва със задоволство създаването на фронтофиса за акредитираните парламентарни сътрудници с цел управление на назначаването на акредитираните парламентарни сътрудници от край до край, както и изменението и прекратяването на договорите и административната подкрепа за акредитираните парламентарни сътрудници; счита, че капацитетът на фронтофиса да отговаря на нуждите на акредитираните парламентарни сътрудници следва да се засили още повече; приветства въвеждането на опростена и по-бърза процедура за назначаване на акредитирани парламентарни сътрудници и напредъка към електронно управление на досиетата; призовава преди началото на всеки нов мандат административните екипи на Парламента, отговарящи за набирането на акредитирани парламентарни сътрудници, да бъдат подсилени през необходимия период за осигуряване на цялостно предварително обучение и до приключването на голямото натоварване;

99.  отново призовава администрацията да осигури възможно най-бързо през следващия парламентарен мандат обучителни курсове или публикации специално за новите акредитирани парламентарни сътрудници, включително по практически и административни въпроси (командировъчни заповеди, медицински прегледи, акредитация, винетки за паркиране, групи посетители, изложби и др.), с цел избягване на системни грешки, които ще пречат на гладкото протичане на административните процедури, засягащи новите акредитирани парламентарни сътрудници;

100.   повтаря искането си акредитираните парламентарни сътрудници да получават същите дневни надбавки като щатния персонал за своите командировки, за да присъстват на месечните сесии в Страсбург;

101.  изразява своята подкрепа за управлението на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху администрацията на Парламента, особено що се отнася до въздействието върху човешките ресурси и бюджета;

102.  отбелязва, че през 2018 г. водещият показател за ГД PERS е времето за постигане на резултати; отбелязва със задоволство, че целите и методите за събиране на данни бяха усъвършенствани, с като цяло положителна оценка на резултатите;

103.  отбелязва, че през декември 2018 г. общият брой на служителите в Парламента е бил общо 9 883 души, което включва длъжностни лица и срочно наети служители, договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници (спрямо 9 682 през 2017 г.);

104.  обръща внимание на Специален доклад № 15/2019 на Сметната палата, озаглавен „Изпълнение от Комисията на пакета от мерки от 2014 г. за реформи в условията, засягащи персонала – големи икономии, но не без последици за служителите“; отбелязва със загриженост констатациите на Сметната палата, които са приложими за други институции на Съюза, включително Парламента, и затова приветства готовността на Комисията да приеме препоръките на Сметната палата; подкрепя позицията, изразена от комисията по бюджетен контрол на Парламента(4) по въпроса; подчертава, че е важно Съюзът да осигурява конкурентни заплати в сравнение с частния сектор в държавата на пребиваване, и изразява загриженост, че по-неблагоприятните условия на труд може да са намалили привлекателността на работата за Съюза, особено когато има затруднения при привличането на достатъчно служители от редица държави членки; предупреждава за сериозните последици, които всяко съкращение в административния бюджет или всяко намаляване на персонала може да има в бъдеще за публичната служба на Европейския съюз и изпълнението на политиките на Съюза; също така изразява дълбока загриженост относно увеличаването на дела на договорно наетите служители вследствие на реформата на Правилника за персонала през 2014 г., която доведе до все по-несигурни условия на труд в институциите на ЕС и до създаването на паралелен нискотарифен персонал на ЕС; призовава институциите на Съюза да извършат всеобхватна оценка на въздействието на всяка бъдеща реформа или преразглеждане на Правилника за длъжностните лица върху управлението на човешките ресурси и благосъстоянието на персонала;

105.  припомня факта, че насърчаването на равните възможности е основен компонент на провежданата от Парламента политика за управление на човешките ресурси; отбелязва, че пътната карта за равенство между половете продължава да се прилага чрез конкретни действия: целите за жените началници на отдели бяха определени на 40%, за жените директори – на 35%, а за жените генерални директори – на 30% до края на 2019 г.; въпреки това изразява съжаление, че пътната карта за равенство между половете не е приложена изцяло, особено що се отнася до постигане на целта от 40% представителство на жените на висши ръководни длъжности до 2020 г.; призовава за спешно определяне на по-амбициозни цели и за тяхното постигане в кратък период от време;

106.  освен това предлага да се постави засилен акцент върху равните възможности за всички, по-специално като се увеличи броят на хората с увреждания, работещи в администрацията на Парламента; отбелязва, че в рамките на Бюрото вече съществува Група на високо равнище по въпросите на равенството между половете и многообразието, и изисква тя да проведе проучване на мерките, предприети в държавите членки и на международно равнище и доказали ефективност за увеличаване на участието на хората с увреждания на работното място, включително законодателни мерки; изисква Групата на високо равнище да докладва на Бюрото с конкретни предложения, след като проучването бъде проведено и резултатите бъдат анализирани; призовава за спешно определяне на амбициозни цели, включително такива, които отразяват необходимостта от географски баланс, и за тяхното постигане в кратък период от време;

107.  отбелязва със задоволство, че групата на високо равнище по въпросите на равенството и многообразието възложи през 2018 г. на Генералната дирекция за персонала да изготви доклад с пътна карта, съдържаща списъка с мерки за премахване на дискриминацията на всякакво основание, като например етнически произход, увреждане, сексуална ориентация и полова идентичност, в секретариата на Парламента; отбелязва, че Бюрото прие доклада през април 2019 г. и той вече се изпълнява; изисква от групата на високо равнище да продължи да засилва и подобрява този вид мерки и инициативи, за да насърчи създаването на приобщаваща работна среда в Парламента;

108.  изразява съжаление във връзка с факта, че не съществува система за членовете на ЕП, които са в отпуск по майчинство, да бъдат временно замествани; счита, че тази невъзможност принципно противоречи на основните ценности на Съюза, тъй като изпраща сигнал, че гласуването за жена кандидат може да доведе до временна липса на представителство; счита за неразрешен проблем факта, че не съществува система, при която членове на ЕП в отпуск за отглеждане на дете, както и на членове на ЕП в продължителен отпуск по болест да бъдат временно замествани, е , тъй като това. че те не могат да упълномощят някого да гласува от тяхно име, създава временен дисбаланс в представителство на гражданите на Съюза; призовава Съвета да измени член 6 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори(5) с цел да се коригира това положение;

109.  изразява съжаление, че в периода 2017 – 2018 г. броят на жените, заемащи длъжности на ниво генерален директор, е останал стабилен в абсолютна стойност, равнявайки се на двама души, което е много под целта; отбелязва със задоволство, че броят на жените на ниво директор е достигнал 34% в края на 2018 г. и 37% през 2019 г., а на ниво началник на отдел се е увеличил до 38% в края на 2018 г. и 39% в края на 2019 г.; признава необходимостта от поетапен подход, но подчертава, че положението ще бъде задоволително едва когато балансът между половете на управленско равнище отразява баланса между половете сред лицата, които отговарят на изискванията за тези длъжности;

110.  отбелязва, че има държави членки, от които нито едно лице не заема длъжност директор или генерален директор, както и че въпреки че изминаха много години от разширяванията през 2004, 2007 и 2013 г., не се наблюдава съответно увеличаване на представителството за новите държави членки на управленско равнище, където някои националности продължават да бъдат свръхпредставени; препоръчва да се намери решение за тази ситуация; припомня, че е важно всички назначения да се основават на компетентността, като същевременно се зачита важността да се постигне географски баланс сред персонала на Парламента; затова призовава Парламента да гарантира, че персоналът на всички нива, включително директорите и генералните директори, се наема и повишава без дискриминация въз основа на националност, както и да гарантира, че работата в Парламента е еднакво привлекателна за всички националности;

111.  отбелязва намерените решения за акредитираните парламентарни сътрудници, които са работили в продължение на два последователни парламентарни мандата без прекъсване, но на които не им достигат 2 месеца за натрупване на десетте години трудов стаж, необходим за придобиване на право на пенсия по пенсионноосигурителната схема на институциите на Съюза; критикува факта, че решението е предложено твърде късно въпреки многократните и непрестанни предупреждения по време на предишния парламентарен мандат; също така критикува факта, че е намерено само едно решение и то зависеше изключително от добрата воля на някои членове на ЕП, които бяха наясно със ситуацията и пожелаха да демонстрират солидарност с своите акредитирани парламентарни сътрудници в тази ситуация; критикува също така и факта, че администрацията не е информирала избраните за новия парламентарен мандат членове на ЕП по този въпрос и за възможността да сключват договори за по-малко от шест месеца в тези случаи, вследствие на което много от тези акредитирани парламентарни сътрудници са имали големи трудности при намирането на член на ЕП, който да ги наеме на договор без прекъсване за кратък период от време – нещо, което някои акредитирани парламентарни сътрудници не са успели да направят (според администрацията поне 3 от 170 случая);

112.  приветства разширяването и рационализирането на възможностите за дистанционна работа за Генералния секретариат на Парламента, но призовава за разширяване на възможността за дистанционна работа с фиксиран график, както е в Комисията и други институции; подкрепя провеждането на проучване за опита от прилагането на схемата за дистанционна работа и призовава резултатите от оценката да бъдат споделени с членовете на ЕП и с всички служби на Парламента;

113.   отново призовава за по-честото използване на видеоконферентна връзка и на други технологии с цел опазване на околната среда и пестене на ресурси, и по-специално с цел намаляване на командировките на служителите между трите места на работа за изпълнение на техните задължения;

114.  признава политиката на Парламента за нулева толерантност към тормоза на всички равнища, включително членове на ЕП, персонал и акредитирани парламентарни сътрудници, и действията, предприети с цел възпиране на тормоза на работното място, и по-специално приемането от Бюрото на 12 март 2018 г. на актуализирана пътна карта за адаптиране на мерките за превенция и ранна подкрепа за справяне със случаите на конфликти и тормоз между членове на ЕП и акредитирани парламентарни сътрудници, стажанти или други служители, провеждане на външен одит на вътрешните практики и процедури на Парламента, създаване на мрежа от доверени съветници и функцията на медиатор, както и организиране на публични изслушвания с участието на експерти по въпросите на тормоза на работното място; отбелязва, че резултатите от външния одит се очакваха до началото на ноември 2018 г., и изисква те да бъдат съобщени веднага, щом бъдат готови; призовава да се даде обяснение за това закъснение; приветства факта, че някои групи силно насърчиха членовете си да участват в обучения за достойнството и уважението на работното място, за да дадат пример, и призовава за организиране на обучения за членовете и служителите на ЕП; очаква пълно и прозрачно изпълнение на пътната карта; отбелязва, че Консултативният комитет по въпросите на тормоза и неговото предотвратяване на работното място е получил около 20 жалби за психически или сексуален тормоз на работното място всяка година между 2014 г. и 2017 г. и 7 жалби през 2018 г., което не може да бъде пренебрегнато в контекст, където наличието дори на един случай е твърде много;

115.  изисква пълното изпълнение на мерките, препоръчани в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС, а именно въвеждането на задължително обучение за борба срещу тормоза за всички служители и членове на ЕП, както и преструктурирането на двата съществуващи комитета в един независим комитет; изисква съдебните и медицинските разноски на жертвите на тормоз да бъдат покрити в съответствие с член 24 от Правилника за персонала;

116.  приветства факта, че не са използвани списъци на чакащите за първите три категории персонал (а именно самотен родител, работещ в Парламента, и членове на ЕП; двама родители, работещи на пълно работно време в Парламента; двама родители, работещи в Парламента, единият от които работи на пълно работно време, а другият – поне на половин работен ден), за да се отдаде приоритет при разпределението на местата в детската градина на Парламента и в частните детски градини в Брюксел, с които Парламентът има договор; отбелязва, че през 2018 г. са били предложени 197 места, а 116 са били приети от служителите; отбелязва със задоволство, че детската градина „Вайенберг“ се разширява и ще има капацитет за 320 деца (230 места към момента);

117.  отбелязва, че от 1 февруари 2020 г. новият доставчик на услуги за детските ясли и детската градина на Парламента е дружеството Esedra; изразява безпокойство във връзка с ограничената информация, предоставена от съответните служби на Парламента (ГД PERS) относно промените, до които ще доведе този нов договор преди смяната на доставчика на услуги; подчертава необходимостта Парламентът винаги да поставя благополучието на децата в своите детски ясли на първо място сред своите критерии, когато оценява дадена покана за представяне на оферти, а също и да придава голямо значение на условията на труд на персонала, нает от доставчика на услуги;

118.  подчертава, че е важно да има ясен правилник за детските ясли и детската градина; изисква от Комитета на Парламента за управление на детските ясли и детската градина да приеме достатъчно уточнения, за да направи правилника ясен, прозрачен и достатъчно обхватен, за да покрива всички необичайни и специфични ситуации, като например индивидуални семейни ситуации или деца със специални потребности; предлага на уебсайтовете да се поддържа актуална информация за услугите на детските ясли и детската градина, включително финансовото участие и текущия капацитет; освен това препоръчва да се измени член 4 от правилника относно детските ясли и детската градина, управлявани под надзора на Парламента, за да се посочи ясно максимално финансово участие с цел осигуряване на достатъчно прозрачност и предотвратяване на евентуални несъответствия;

119.  припомня необходимостта всички доставчици на услуги да спазват изцяло белгийското законодателство и да гарантират, че подизпълнителят спазва политиката на Парламента за уважение и достойнство на работното място; призовава отговорните служби на Парламента да осигурят плавен преход и да гарантират, че нито една от възможните промени в начина на функциониране на детските ясли и детската градина, въведени от новото ръководство, няма да доведе до понижаване на качеството на услугата и условията на труд в сравнение с предишния доставчик на услуги;

120.  отбелязва, че поради голямото работно натоварване на служителите в ГД PERS липсва гъвкавост при промяната на заплатите на акредитираните парламентарни сътрудници, когато това е изискано от член на ЕП и е обосновано от увеличаване на отговорностите на акредитираните парламентарни сътрудници;

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO)

121.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) е имала 607 служители и е управлявала 12,6% от общия бюджет на Парламента;

122.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 239 547 603 EUR, което представлява намаление с 11% спрямо 2017 г. (265 839 576 EUR);

123.  подчертава, че по отношение на политиката на Парламента в областта на сградния фонд принципът на разходната ефективност трябва да бъде спазван във възможно най-голяма степен както от гледна точка на разходите, свързани със съществуващите сгради, така и на новите проекти; подчертава, че първостепенна грижа на Парламента трябва да бъде ефективното финансово управление с цел приключването на работата при възможно най-ниски разходи;

124.  отбелязва, че новата средносрочна и дългосрочна стратегия за сградния фонд беше приета от Бюрото през април 2018 г.; отбелязва, че стратегията за сградния фонд на Бюрото се фокусира върху мерки, предназначени да посрещнат бъдещите нужди след 2019 г., включително обновяването на сградите, което остава едно от основните предизвикателства, които трябва да се разгледат; припомня, че Парламентът се фокусира върху закупуването на имоти, което означава, че понастоящем той притежава 80% от сградите, които заема;

125.  отбелязва, че в Брюксел сградата „Мартенс“ е била завършена, а сградата на ул. „Монтоайе“ № 63 – преустроена;

126.  отбелязва, че най-големият строителен проект на Парламента – разширяването на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург – понастоящем е на етап приключване на първата си фаза – източното крило, което представлява приблизително 70% от целия проект; припомня, че понастоящем служителите на Парламента в Люксембург са разположени в четири сгради; признава, че сградата „Конрад Аденауер“ ще събере на едно място всички служби и по този начин ще даде възможност за икономии от мащаба в областта на енергията, водоснабдяването, сигурността и управлението на съоръженията на сградата; посочва със загриженост, че някои разходи, свързани със закъснения в строителството, са по-високи от първоначално предвидените, но благодарение на значително по-ниските разноски за покриване на финансовите разходи по заемите Парламентът е успял частично да компенсира допълнителните разходи; отбелязва, че на този етап, общата стойност на проекта „Аденауер“ остава 32,5 милиона евро съгласно одобрения общ бюджет, което изключва разходите за управление на проекти, финансовите разходи, сертифицираните органи и др.; изразява съжаление за увеличените разходи вследствие на закъсненията в строителството и отбелязва, че операциите със строителните дружества (свързани със забавянето на проекта) са били необходими, за да се избегнат допълнителни закъснения и разходи (между 5% и 15% от стойността на договора);

127.  отбелязва със загриженост, че през предходните години е бил разрешен нов сборен трансфер от 29 милиона евро за предварителното финансиране на строителния проект „Конрад Аденауер“; подчертава, че практиката за извършване на сборни трансфери представлява заобикаляне на принципа за специфичност и целенасочено противоречи на принципа за точност на бюджета; изразява несъгласие с продължаващата практика на „сборен трансфер“ в края на годината с цел да се осигурят финансови средства за текущите строителни проекти; призовава за по-добро управление на бюджета, за да се намалят подобни трансфери до абсолютния минимум и за да се подобри яснотата и прозрачността на съответните бюджетни редове;

128.  приветства подобряването на работната среда за членовете на ЕП в Брюксел (1 личен кабинет + 2 кабинета за служителите им) и Страсбург (1 + 1 кабинет); освен това подкрепя подобряването на условията на труд на членовете на ЕП в съответствие с параграф 147 по-долу;

129.  подкрепя усилията на ГД INLO за засилване на мерките си за сигурност чрез структурни и организационни подобрения, включително обезопасяване на всички физически обекти; настоява, че е необходимо да се съчетае отвореността за гражданите с изискванията за сигурност;

130.  със съжаление отбелязва, че наскоро редица основни доставчици на услуги решиха да не удължават подписаните с Парламента дългосрочни договори (банки и магазини за хранителни стоки), и изисква от службата да разследва причините за намаляването на наличните услуги в Парламента;

131.  отбелязва стартирането на строителните работи за разширяване на детската градина „Вайенберг“ през 2018 г.; въпреки това изразява загриженост относно необезопасения достъп до тези обекти по време на строителните работи и предлага ГД INLO и ГД SAFE да обръщат по-голямо внимание на гарантирането на безопасността на ползвателите по време на подобни строителни работи в бъдеще;

132.  отбелязва значителната инфраструктура на Парламента, включваща следните сгради:

Сгради в Брюксел

Сгради в Люксембург

Сгради в Страсбург

13 собствени

1 собствена

5 собствени

7 под наем

6 под наем

1 паркинг под наем

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Бюра за връзка на ЕП и местен офис

 

Общо

37

собствени

12

под наем

25

площ

28 383 m2

133.  отбелязва, че Бюрото инструктира генералния секретар да разреши на ГД INLO да обяви архитектурен конкурс за обновяване на сградата „Пол-Анри Спак“, който включва само два варианта: обновяване или преустройство на сградата; настоява сградата да бъде подготвена за по-нататъшно развитие на дейностите на Парламента през следващите десетилетия в съответствие с Договорите; припомня, че беше обявен архитектурен конкурс, за да бъдат получени конкретни архитектурни предложения, и че политическите и бюджетните органи следва да вземат окончателно решение по проекта; подчертава, че такова решение следва да се вземе след публикуването на оценка за безопасността на сградата и че генералният секретар следва да пристъпи към бюджетиране на плана преди решението да бъде взето;

134.  отбелязва, че създаването на „Europa Experience“ в няколко бюра за връзка беше одобрено от Бюрото и ще бъде осъществено през следващите години;

135.  подкрепя интернализацията на службата за шофьорски услуги и отбелязва изключително високата степен на удовлетвореност (99,9%) от службата за превоз през 2018 г.; предлага служебните автомобили да не пътуват празни, а при пътуването от Брюксел до Страсбург и обратно да се използват за превоз на членове на ЕП, служители и акредитирани парламентарни сътрудници с командировъчни заповеди; отбелязва новото правило, според което шофьорите трябва да чакат най-много 5 минути на мястото на вземане на пътниците, и разбира необходимостта от подобно правило, но изразява загриженост, че това време е твърде малко; отбелязва дългото време, което членовете на ЕП чакат на летището преди автомобилите да потеглят към Парламента, и предлага да се намери по-ефективен начин за управление на тези закъснения;

136.  изразява сериозна загриженост за условията на труд на служителите по две от възложените от Парламента външни концесии, а именно на персонала по почистване и обществено хранене, и настоятелно препоръчва на ГД INLO да организира независимо проучване на удовлетвореността от условията на труд , с цел да се гарантира уважение и достойнство на работното място; призовава за оценка на политиката на Парламента в областта на обществените поръчки с оглед на подобряването на прозрачността и предвидимостта на условията на труд за всички възложени услуги; призовава Парламента да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази оценка; признава, че Парламентът спазва съответното законодателство;

137.  изразява загриженост, че службата все още не е в състояние да разреши проблема с инсталацията за горещо водоснабдяване на Парламента, и изисква от компетентната комисия в бъдеще да предоставя информация относно действията, предприети за борба с легионела в Парламента;

138.  приветства увеличаването на разнообразието от храна, което се предлага в стола на самообслужване на Парламента; изразява загриженост обаче, че въпреки провеждането на публична покана за оценка на разходите и ползите, съотношението цена/качество предлаганата храна се счита за незадоволителна; призовава да се извърши преоценка на оценката на качеството и цената и на потенциалния доставчик на услуги на пазара; призовава да се направят необходимите промени във връзка с небалансираното съотношение качество/цена, което е видно от резултатите от проучването; изразява сериозна загриженост относно цената и качеството на храната и напитките;

139.  изразява солидарност с работниците на COMPASS Group, които са изправени пред съкращения на персонала и влошаване на условията си на труд; изразява загриженост, че външното дружество за обществено хранене все повече прибягва до срочно и временно нает персонал, което има последствия за качеството на услугите и за ползите и качеството на условията на труд на постоянния персонал;

140.  приветства създаването през 2017 г. на Отдел за предварителна проверка и координиране на обществените поръчки с цел укрепване на централната роля на Отдела за предварителна проверка и с цел предоставяне на подкрепа за гарантиране на еднаквото прилагане и мониторинг на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ГД INLO;

141.  отбелязва със задоволство, че в хода на 2018 г. е извършен одит на достъпността на сградите за лицата с увреждания в рамките на политиката за универсален дизайн („Design for all“) и стартирането на мрежата за достъпност на ГД INLO;

142.  одобрява ролята на ГД INLO в политиката на Парламента в областта на околната среда, и по-специално целта за повишаване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на потреблението на вода;

Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции (ГД LINC)

143.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции (ГД LINC) е имала 534 служители и е управлявала 3,1% от общия бюджет на Парламента;

144.  настоява за спазване на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, който позволява на всеки член на ЕП да се изразява на родния си език; подчертава, че по-подробните езикови профили, въведени с преразглеждането на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, трябва да се използват само при изключителни обстоятелства; тяхната цел не е да ограничават предоставянето на езикови услуги, а да предоставят по-целенасочена услуга на членовете на ЕП в случай на пазарни и логистични ограничения;

145.  одобрява преобразуването на генералната дирекция през 2018 г. с цел увеличаване на капацитета на Парламента за организиране на конференции и приключването на процеса на установяване на нови условия на труд за устните преводачи;

146.  признава стратегията за модернизирането на управлението на конференции, която до голяма степен е насочена към подобряване и адаптиране на предоставянето на услуги в Парламента въз основа на нуждите на ползвателите и към разработване на единен интерфейс за организаторите;

147.  отбелязва със задоволство споразумението относно условията на труд на устните преводачи от 8 септември 2018 г.; насърчава съвместната група за мониторинг, която се състои от представители на администрацията и на устните преводачи, да продължи да осигурява форум за ползотворно сътрудничество с цел безпроблемно решаване на проблемите, които могат да възникнат;

148.  отбелязва, че общият среден брой часове на седмица, който устните преводачи прекарват в кабина във връзка с предоставянето на услуги по устен превод, се е увеличил от 11 часа и 54 минути през 2014 г. на 13 часа и 47 минути през 2018 г., наред с другото, поради увеличаването на парламентарната дейност;

149.  обръща внимание на факта, че съществуват големи разлики в разходите за превод от определени езици, и изисква от службата да разследва причините за тези значителни разминавания;

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD)

150.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) е имала 1145 служители и е управлявала 0,9% от общия бюджет на Парламента;

151.  признава, че през 2018 г. производителността на ГД TRAD се е увеличила с 10% в сравнение с предходната година поради цикличното естество на заявките за писмени преводи, което е тясно свързано с парламентарната дейност; отбелязва със загриженост, че съотношението между обема на вътрешно извършените писмени преводи и капацитета е достигнало 119,4% (показател: 100%), а процентът на възлагане на дейности на външни изпълнители е бил 32,8% (31,4% през 2017 г.); призовава ГД TRAD да разгледа възможността за увеличаване на обема на възлаганите на външни изпълнители дейности, като се спазва показателят от 100% и се постави акцент върху качеството и безпогрешността на превода на документите; призовава ГД TRAD да продължи работата си за увеличаване на проверките на съответствието и качеството на възложените на външни изпълнители писмени преводи;

152.  отбелязва постепенната миграция към системата eTranslation, която осигурява машинен превод за всички езикови комбинации; набляга на незаменимата роля и добавената стойност на писмените преводачи;

153.  отбелязва, че през 2018 г. бяха въведени нови задачи за писмените преводачи, с което писменият превод се преобразува в междукултурна езикова медиация, например чрез създаването на службата за аудиокапацитет, в която някои от писмените преводачи участват, превеждайки кратки новини (ежедневни новинарски емисии) на 24 езика и подкастове на 6 езика; отбелязва, че ГД TRAD е наела гласов коуч, който е обучил почти 180 служители; изразява загриженост, че служителите на ГД TRAD са изправени не само пред изключително голямо работно натоварване поради края на законодателния мандат, но също така и пред несигурността, свързана с предстоящите нови и непознати задачи; призовава висшето ръководство и служителите на ГД TRAD да продължат дискусиите относно въздействието на цикличното работно натоварване върху благосъстоянието на персонала; насърчава създаването на съвместна група за мониторинг, която ще се състои от представители на администрацията и на писмените преводачи, подобна на създадената от ГД LINC група;

Генерална дирекция по финанси (ГД FINS)

154.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция по финанси (ГД FINS) е имала 222 служители и е управлявала 20,8% от общия бюджет на Парламента;

155.  съзнава, че регулаторната рамка на ГД FINS се е развила значително след влизането в сила на Устава на членовете на ЕП през 2009 г.; отбелязва освен това влизането в сила на новия Финансов регламент на 2 август 2018 г. и последващите изменения на Вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Парламента, което засяга работата на ГД FINS;

156.  изразява загриженост относно недостига на човешки ресурси и мобилността, което означава, че трябва да се отдаде приоритет на основните услуги за членовете на ЕП и за Парламента, което води до проблеми с обхвата на направените проверки, сроковете, бързината, с която са извършени плащанията и балансирането на разходните операции; изразява тревога относно тази тенденция и неблагоприятното ѝ въздействие, и по-специално влошаването на благосъстоянието на работното място и увеличаването на продължителните заболявания, които станаха по-ясно изразени през годината;

157.  изразява силна загриженост относно остаряването на ИТ приложенията на генералната дирекция и риска от ИТ срив, който се счита за висок; призовава ГД FINS и ГД ITEC да засилят конструктивното си сътрудничество с цел прилагане на подходящи мерки за смекчаване на въздействието, включително безпроблемното въвеждане на новата система за финансово управление и счетоводство;

158.  одобрява значителните усилия за продължаващи инвестиции в цифровизацията на финансовите процеси, като например електронните подписи на членовете на ЕП, с цел подобряване на обслужването на клиентите, административната ефективност и равнището на проверките, и по-специално въвеждането на онлайн възстановяване на медицинските разходи на членовете на ЕП и автоматизирането на централния присъствен регистър, с цел ускоряване на плащанията по съответните права и разширяване на функциите на електронния портал като единна входна точка за членовете на ЕП при управлението на техните финансови и социални права; изразява съжаление относно времеемката неефективност при въвеждането и проверката на данните, а именно това, че данните относно пътните разноски на членовете на ЕП се въвеждат в системата два пъти – първо от членовете на ЕП и след това отново от администрацията;

159.  отбелязва, че новата пътническа агенция на Парламента започна работа на 1 януари 2019 г. след публична покана за представяне на оферти; отбелязва ограниченото използване на телефонния център на пътническата агенция, който е на разположение в събота и неделя, но не покрива всички дружества, използвани от пътническата агенция; изразява съжаление, че членовете на ЕП са срещнали затруднения при свързването с телефонния център на пътническата агенция през работно време и извън него; изразява съжаление относно ограниченото работно време на агенцията, и по-конкретно факта, че тя не работи в петък следобед, с изключение на петък следобед преди сесия в Страсбург, което сериозно ограничава способността на служителите на членовете на ЕП да работят ефективно; призовава за подобряване на достъпността; настоява за задължително прилагане на прост и удобен за ползване механизъм за подаване на жалби, който позволява бързо решаване на възникващите проблеми; изразява съжаление във връзка с бавната реакция на агенцията при обработката на заявките за билети; счита за абсолютно неприемлив факта, че предлаганите от агенцията билети невинаги са най-ефективни от гледна точка на разходите (стойността им често е по-висока от цените онлайн) и че членовете на ЕП отчитат значителни забавяния при възстановяването на пътните си разноски; призовава ГД FINS да започне проучване на удовлетвореността от услугите на пътническата агенция, за да представи резултатите най-късно до 30 юни 2020 г., и да информира клиентите за организацията и отговорностите на ГД FINS и пътническата агенция на Парламента; настоятелно призовава новата пътническа агенция да обмисли резултатите от проучването на удовлетвореността и съответно да въведе подобрения;

Надбавка за общи разходи

160.  приветства предприетите от Бюрото мерки за осигуряване на по-голяма прозрачност и финансова отчетност;

161.  припомня, че наличието на отделна банкова сметка за получаването на надбавката за общи разходи е задължително; призовава Парламента редовно да информира органа по освобождаване от отговорност колко членове на ЕП изпълняват това задължение;

162.  обръща внимание на факта, че на заседанието си от 2 юли 2018 г. Бюрото прие нов неизчерпателен списък на разходите, които могат да бъдат покрити от надбавката за общи разходи, който съдържа най-често срещаните примери за допустими разходи; отбелязва, че за членовете на ЕП, които желаят това, разходите, свързани с доброволен одит за проверка на използването на надбавката за общи разходи, могат да бъдат покрити от надбавката за общи разходи; припомня, че всички членове на ЕП имат свободата да документират използването на надбавката за общи разходи и да публикуват тази информация на личните си уебсайтове; призовава Парламента редовно да информира органа по освобождаване от отговорност колко членове на ЕП изпълняват тези препоръки;

163.  отчита подобренията, направени през последните години по отношение на ефикасните и прозрачни проверки и контрол на възстановяванията на разходи, като например възстановяванията на пътните разноски на членовете на ЕП и надбавките на парламентарните сътрудници, във връзка с които трябва да се предоставя документация за направените разходи; призовава за строго разглеждане на случаите, в които е било открито нарушение; настоятелно призовава Бюрото да направи заключения от предишни случаи на измама и да предвиди строги наказателни мерки в случай на измама; настоятелно призовава членовете на ЕП да използват надбавката си за общи разноски единствено за целите, посочени в Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент; настоятелно призовава Бюрото да пристъпи към извършването на оценката на насоките, както е предвидено в последното му решение; стреми се да постигне, в интерес на гражданите и репутацията на Парламента и неговите членове, добър баланс между свободата на мандата и борбата срещу рисковете от злоупотреби и измами; счита, че е целесъобразно да се извършва редовна оценка на съответните разпоредби на всеки пет години към средата на парламентарния мандат.

164.  припомня, че съгласно член 62, параграфи 1 и 2 от решението на Бюрото от 19 май и 9 юли 2008 г. във вида, в който е изменено (последна промяна на 1 юли 2019 г.), относно мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент изплащаните суми, включително надбавката за общи разходи, „се отнасят единствено до финансирането на дейности, свързани с упражняване на мандата на членовете на ЕП, и не могат да бъдат използвани за покриване на лични разноски или за финансиране на помощи или дарения с политически характер“ и че „членовете на ЕП възстановяват на Парламента неизползваните суми, с изключение на случаите, когато те се покриват като еднократна сума“; призовава генералния секретар и Бюрото да гарантират пълното прилагане и спазване на тези разпоредби и редовно да информират органа по освобождаване от отговорност колко членове на ЕП са възстановили неизползваните си суми;

165.  припомня, че през миналия законодателен мандат работната ad hoc група за определяне и публикуване на правилата относно използването на надбавката за общи разходи препоръча Бюрото да поднови разискванията относно надбавката за общи разходи и да постигне споразумение, което изисква от членовете на ЕП да пазят всички разписки, свързани с надбавката за общи разходи, да допускат независим одитор, който да отговаря за годишния преглед на сметките и за публикуването на одитно становище, и да връщат неизползваната част от надбавката за общи разходи в края на своя мандат;

166.  освен това припомня, че на пленарно заседание бяха приети следните допълнителни промени във връзка с надбавката за общи разходи в допълнение към вече публикуваните от работната ad hoc група, които изискват: извършване на 5% извадкова проверка от вътрешния одит на Парламента на разходването на надбавката за общи разходи, окончателните резултати и констатациите от които следва да бъдат включени в годишния доклад за вътрешния одит, публикуван от Парламента; членовете на ЕП ежегодно да публикуват преглед на разходите си по категории (разходи за комуникация, наем на офис, канцеларски материали и др.);

167.  настоятелно призовава Бюрото възможно най-скоро да изпълни демократичната воля на пленарното заседание във връзка с надбавката за общи разходи;

168.   приветства факта, че Бюрото от предишния законодателен мандат е създало необходимата инфраструктура на интернет страницата на членовете на ЕП на уебсайта на Парламента за онези членове на ЕП, които желаят да публикуват доброволен одит или потвърждение за разходите си, което показва, че използването от тяхна страна на надбавката за общи разходи е в съответствие с приложимите правила на Устава на членовете на Европейския парламент и мерките за неговото прилагане; призовава Парламента да подобри комуникацията си с членовете на ЕП относно тази възможност и как тя да бъде използвана на практика;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

169.  отбелязва, че по схемата за доброволно пенсионно осигуряване има очакван актюерски дефицит от 286,1 милиона евро към края на 2018 г.; отбелязва също така, че към края на 2018 г. размерът на нетните активи, които трябва да бъдат взети предвид, и на актюерските задължения е съответно 112,3 милиона евро и 398,4 милиона евро;

170.  припомня, че тези планирани бъдещи пасиви обхващат няколко десетилетия, но отбелязва, че общата сума, платена от фонда за доброволно пенсионно осигуряване през 2018 г., възлиза на 17,8 милиона евро;

171.  посочва, че това предизвиква някои опасения относно възможното изчерпване на фонда, както и че Парламентът гарантира изплащането на пенсионните права, ако и когато този фонд не е в състояние да изпълни задълженията си;

172.  твърдо подкрепя резултатите от заседанието от 10 декември 2018 г., на което Бюрото реши да измени правилата, приложими към пенсионната схема, като увеличи пенсионната възраст от 63 на 65 години и въведе налог от 5% за пенсионните плащания за бъдещите пенсионери с цел подобряване на устойчивостта ѝ; одобрява решението на Бюрото като положителна стъпка; отбелязва обаче, че Парламентът ще продължи да носи отговорност за много голяма сума в бъдеще; припомня, че съгласно член 27, параграф 2 от Устава на членовете на Европейския парламент „[п]ридобитите права и правни очаквания се запазват изцяло“;

173.  призовава генералния секретар, както и Бюрото, да разгледат в пълно съответствие с разпоредбите на Устава на членовете на ЕП, и по-конкретно член 27, параграфи 1 и 2 от него, всички възможни начини за намиране на справедливо решение на проблема, като същевременно отговорността на Парламента се сведе до минимум, тъй като в случая става въпрос за пари на данъкоплатците, и да информират органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки в тази връзка;

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC)

174.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC) е имала 484 служители и е управлявала 6,4% от общия бюджет на Парламента;

175.  отбелязва, че водещият показател за ГД ITEC през 2018 г. е нейната своевременна и ефективна реакция в отговор на исканията на потребителите и партньорите във всички сфери на дейност; настоява, че ГД ITEC следва да продължи да инвестира в осигуряването на модерни, гладко функциониращи, ефикасни и ориентирани към потребителите ИТ интерфейси;

176.  подкрепя продължаващото разработване на приложенията e-Parliament, засилването на иновационните дейности в областта на информационните технологии и укрепването на капацитета на Парламента в областта на киберсигурността; приветства решението за удвояване на ресурсите, разпределени за екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU); приветства укрепването на капацитета на институциите на Съюза за гарантиране на оптимална защита срещу кибератаки;

177.  признава факта, че за ГД ITEC е много трудно да наеме достатъчно висококвалифицирани експерти с много специфични профили, знания и опит; призовава Парламента да гарантира, че това искане е надлежно предадено на Европейската служба за подбор на персонал, за да се отговори по-добре на такива специфични нужди на институциите на Съюза;

178.  настоява ГД ITEC да положи повече усилия да гарантира непрекъснатостта на дейността и устойчивостта на ИКТ инфраструктурата на Парламента, постигнати след срива в информационните системи през октомври 2017 г.; призовава за увеличаване на усилията и капацитета с цел предоставяне на увереност за надеждността на ИКТ в Парламента; призовава за продължаване на работата и напредъка, постигнат в областта на непрекъснатостта на дейността, управлението на риска, управлението на инциденти и способността за възстановяване; подчертава наличието на недостатъци във функционирането на интернет мрежата в Парламента;

179.  подчертава нарастващите рискове, свързани с данните и неприкосновеността на личния живот; отбелязва със загриженост неотдавнашните сигнали за съхраняване и обработване на данни на потребителите при влизане в Wi-Fi мрежата на Парламента; категорично оспорва необходимостта от съхраняване на данните до шест месеца(6); призовава Парламента да разработи политика и стратегия за информационна сигурност; подчертава, че тясното сътрудничество между ГД ITEC и ГД SAFE е от първостепенно значение; насърчава генералните дирекции да планират общи дейности в средносрочен и дългосрочен план;

Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE)

180.  припомня, че през 2018 г. Генералната дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) е имала 756 служители и е управлявала 1,5% от общия бюджет на Парламента;

181.  изразява загриженост във връзка с резултатите от наскоро проведеното проучване сред персонала на ГД SAFE и изразява надежда, че може да се намери решение в близко бъдеще, за да се отговори на опасенията на персонала;

182.  припомня, че откритостта към обществеността е отличителна характеристика на Парламента и че трябва да се поддържа подходящ баланс с необходимото равнище на сигурност;

183.  приветства основните решения във връзка със сигурността, взети от Бюрото по време на 8-ия парламентарен мандат, и по-специално а) мерки, свързани с отношенията с националните органи на държавите домакини и с другите институции, и в частност мерки за обезопасяване на Европейския квартал в Брюксел, проучване за надеждността на персонала на външните доставчици на услуги, оценка на заплахите и промени в степените на тревога, б) мерки за модернизиране на сградите на Парламента и в) вътрешни мерки; припомня, че тези решения предполагат инвестиции в инфраструктурата;

184.  приветства сключеното от Парламента през 2018 г. споразумение относно реципрочното освобождаване от проверки за сигурност с Комисията, Европейската служба за външна дейност, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; въпреки това изразява съжаление, че все още не е подписано подобно споразумение със Съвета, и се надява скоро да може да бъде намерено решение в това отношение;

185.  одобрява подмяната на служебните карти за достъп за членовете на ЕП и техните служители; очаква предстоящата подмяна на картите, които се използват от служителите на Парламента;

186.  приветства доброто сътрудничество между ГД SAFE и ГД INLO за засилване на сигурността на всички сгради на Парламента чрез модернизиране на достъпа, включително до паркингите, както беше поискано от Бюрото;

187.  отбелязва създаването на Отдела за охрана, и по-специално строгата охрана на председателя на Парламента и засилването на сигурността на стратегическите места на Парламента;

188.  подкрепя разширяването на обхвата на системата за предупреждение във връзка със сигурността чрез текстови съобщения към всички ползватели на телефонни услуги, която в бъдеще ще се използва за всички членове и служители на ЕП;

Правна служба

189.  одобрява стратегията на Правната служба, която се състои в това адвокатите да бъдат по-лесно достъпни за парламентарните комисии; призовава за подсилване на персонала, който се занимава с парламентарни дейности;

190.  отбелязва със задоволство, че Правната служба зачита баланса между половете на равнище администратори, началници на отдели и директори;

191.  подчертава, че Правната служба е спечелила 95% от делата, заведени пред Съда по време на 8-ия парламентарен мандат; изразява убеждение, че Правната служба изпълнява ролята си да защитава финансовите интереси на Парламента и гражданите на Съюза, като възвръща публични средства чрез съдебни производства;

192.  изразява загриженост относно трудностите, свързани с намирането на квалифицирани лица от определени държави за заемането на някои длъжности, при положение че е задължително да се обхванат всички правни системи и всички езици на държавите членки;

Годишен доклад относно възложените обществени поръчки

193.  припомня, че двата последователни Финансови регламента(7) и правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(8) определят каква информация трябва да бъде предоставяна на бюджетния орган и на обществеността във връзка с възлаганите от институцията обществени поръчки; отбелязва, че Финансовите регламенти изискват да се публикуват договорите на стойност над 15 000 EUR, като тази стойност е прагът, над който е задължително процедурите да бъдат състезателни;

194.  отбелязва, че от общо 251 обществени поръчки, възложени през 2018 г., 94 се основават на открити или ограничени процедури на стойност 569,5 милиона евро, а 155 – на процедури на договаряне на обща стойност 35,9 милиона евро; отбелязва, че общият брой на обществените поръчки, възложени чрез процедури на договаряне, е намалял от гледна точка на стойността като процент от общата стойност на възложените поръчки – от 12% през 2017 г. на 6% през 2018 г., както и от гледна точка на обема – от 70,5 милиона евро през 2017 г. на 35,86 милиона евро през 2018 г.;

195.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2018 и 2017 г., по вид на поръчката, включително договорите за недвижими имоти:

Вид на поръчката

2018 г.

2017 г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Услуги

Доставки

Строителни работи

Сгради

199

37

12

3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

0

79%

16%

5%

0%

Общо

251

100%

224

100 %

Вид на поръчката

2018 г.

2017 г.

Стойност (EUR)

Процент

Стойност (EUR)

Процент

Услуги

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Доставки

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Строителни работи

133 431 628

22%

6 892 972

1%

Сгради

5 039 824

1%

0

0%

Общо

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2018 г., стр. 6)

196.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2018 и 2017 г., по вид на използваната процедура, по отношение на брой и стойност:

Вид на процедурата

2018 г.

2017 г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

-

-

35%

1%

64%

-

-

Общо

251

100%

224

100%

Вид на процедурата

2018 г.

2017 г.

Стойност (EUR)

Процент

Стойност (EUR)

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83%

5%

12%

-

-

Общо

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2018 г., стр. 8)

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

197.  отбелязва, че през 2018 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0 и предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са усвоени, както следва(9):

Група

2018 г.

2017 г.

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Европейска народна партия (EPP)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Прогресивен алианс на социалистите и демократите (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Европейски консерватори и реформисти (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Алианс на либералите и демократите за Европа (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Европейска обединена левица/Северна зелена левица (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Европа на свободата и пряката демокрация (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Европа на нациите и свободите (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Независими членове на ЕП

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Общо

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  приветства факта, че независими външни одитори на политическите групи са изразили единствено становища без резерви за финансовата 2018 година;

Европейски политически партии и европейски политически фондации

199.  отбелязва, че Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации (наричан по-долу „Органа“) беше създаден през 2016 г. със задачата да оценява заявленията за регистрация, да регистрира нови партии и фондации на Съюза, да следи за тяхното финансиране и да налага санкции при неспазване на задълженията им; отбелязва, че Органът започна да функционира пълноценно през 2017 г.;

200.  отбелязва, че Комисията, Съветът и Парламентът се договориха да осигурят допълнителни финансови и човешки ресурси за Органа в бюджета за финансовата 2019 година;

201.  посочва, че съгласно член 6, параграф 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 114l/2014(10) директорът на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации представя ежегодно доклад на Парламента, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа; отбелязва, че годишният доклад е изпратен на председателя и генералния секретар на Парламента на 21 ноември 2019 г.; изразява съжаление, че докладът за 2018 г. е представен на комисията по бюджетен контрол на Парламента едва през януари 2020 г.; изразява загриженост относно решението докладът да бъде считан за поверителен, след изрично искане от страна на Органа да се предоставя само на ограничен брой лица при ограничени условия; счита, че чрез ограничаването на достъпа до този документ, който касае използването на публични средства, се създава будещото съжаление впечатление, че има нещо за криене; настоява докладът на Органа да се оповестява публично всяка година и да се изпраща на членовете на ЕП по същото време, по което се изпраща на председателя и генералния секретар на Парламента;

202.  призовава комисията по бюджетен контрол на Парламента да покани директора на Органа на годишното изслушване за освобождаването от отговорност на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета, какъвто е случаят с другите ръководители на агенции и институции;

203.  подчертава, че е важно Органът да докладва публично за своите дейности като елемент на отчетността си, което е от съществено значение за непрекъснатото изграждане на доверие и увереност, както и да се извършва оценка дали Органът разполага с достатъчно персонал, ресурси и компетентности, за да предотвратява ефективно злоупотребите със средства от страна на политически партии и фондации;

204.  отбелязва, че през 2018 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са били усвоени, както следва:

Партия

Съкращение

Собствени ресурси

Окончателен размер на вноската от ЕП – първа част

Общо приходи (11)

Вноска от ЕП като % от възстановимите разходи (макс. 85%)

Излишък на приходи (трансфер към резерви или загуба)

Европейска народна партия

EPP

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85%

64 271

Партия на европейските социалисти

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85%

-

Алианс на либералите и демократите за Европа

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85%

157 524

Европейска зелена партия

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85%

- 26 538

Партия на европейската левица

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85%

- 6 798

Европейска демократическа партия

PDE

125 374

532 075

754 587

85%

18 913

Европейски свободен алианс

EFA

156 351

628 696

910 047

85%

32 110

Алианс на европейските консерватори и реформисти

ACRE

- 286 814

1 253 918

1 245 829

71%

- 729 991

Европейско християнско политическо движение

ECPM

125 110

624 532

749 641

85%

5 995

Движение за Европа на нациите и свободите

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85%

- 28 579

ОБЩО

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205. отбелязва, че през 2018 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са били усвоени, както следва:

Фондация

Съкращение

Свързана с партия

Собствени ресурси

Окончателен размер на безвъзмездните средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък на приходи (трансфер към резерви или загуба)

Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“

WMCES

EPP

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85%

31 397

Фондация за европейски прогресивни изследвания

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85%

-

Европейски либерален форум

ELF

ALDE

292 141

1 650 538

1 942 680

85%

-

Зелена европейска фондация

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85%

1 368

Трансформ Европа

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85%

16 375

Институт на европейските демократи

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85%

-

Фондация „Копитерс“

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85%

38 617

Нов курс – Фондация за европейска реформа

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85%

- 156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495 860

85%

2 159

Фондация за Европа на нациите и свободите

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85%

- 4 503

ОБЩО

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(2) Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).
(3) Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).
(4) Работен документ относно изпълнението от Комисията на пакета от мерки от 2014 г. за реформи в условията, засягащи персонала – големи икономии, но не без последици за служителите.
(5) Акт за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (Акт за избирането на членове на ЕП) (OB L 278, 8.10.1976 г., стр. 5).
(6) https://euobserver.com/institutional/146270
(7) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) №  1296/2013, (ЕС) №  1301/2013, (ЕС) №  1303/2013, (ЕС) №  1304/2013, (ЕС) №  1309/2013, (ЕС) №  1316/2014 и (ЕС) №  223/2014 и на Решение №  541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(8) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
(9) Всички суми са в хиляди евро;
(10) Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).
(11) Общите приходи включват преносите от предходната година в съответствие с член 125, параграф 6 от Финансовия регламент (версията, която е в сила през съответната финансова година).

Последно осъвременяване: 18 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност