Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2056(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0021/2020

Předložené texty :

A9-0021/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0084

Přijaté texty
PDF 355kWORD 120k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
P9_TA-PROV(2020)0084A9-0021/2020
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament (2019/2056(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)(2),

–  s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament(3),

–  s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(4),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(5) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na články 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 10. prosince 2018 o vnitřních předpisech pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu, a zejména na článek 34 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 100, čl. 104 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0021/2020),

A.  vzhledem k tomu, že předseda přijal účetní závěrku Parlamentu za rozpočtový rok 2018 dne 27. června 2019;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník jako hlavní pověřená schvalující osoba dne 25. června 2019 osvědčil, že má přiměřenou jistotu, že zdroje poskytnuté do rozpočtu Parlamentu byly použity k zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zavedené kontrolní postupy dávají nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací;

C.  vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že při svém specifickém posuzování správních a jiných výdajů provedených v roce 2018 nezjistil ve zkoumaných výročních zprávách o činnosti orgánů a institucí, které jsou vyžadovány nařízením (ES, Euratom) 2018/1046, žádné vážné nedostatky;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 262 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 vyžaduje, aby každý orgán Unie učinil všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria;

1.  uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(5) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament (2019/2056(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 100, čl. 104 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0021/2020),

A.  vzhledem k tomu, že ve svém potvrzení konečné účetní závěrky účetní Evropského parlamentu (dále jen „Parlament“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz finanční situace Parlamentu, výsledků jeho činností a jeho peněžních toků;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s běžným postupem bylo správě Parlamentu zasláno 126 otázek, které byly písemně zodpovězeny a o nichž Výbor pro rozpočtovou kontrolu uskutečnil veřejnou rozpravu za přítomnosti místopředsedy odpovědného za rozpočet, generálního tajemníka a interního auditora;

C.  vzhledem k tomu, že je neustále prostor pro zlepšování kvality, účinnosti a účelnosti při správě veřejných financí a že kontrola je nutná k zajištění toho, aby se politické vedení a správa Parlamentu zodpovídaly občanům Unie;

Rozpočtové a finanční řízení Parlamentu

1.  konstatuje, že konečná výše prostředků Parlamentu na rok 2018 činila celkově 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9 % prostředků v okruhu V víceletého finančního rámce(1) vyčleněných na správní výdaje orgánů Unie jako celku v roce 2018, což oproti rozpočtu na rok 2017 (1 909 590 000 EUR) představuje zvýšení o 2,2 %;

2.  konstatuje, že celkové příjmy zapsané do účtů ke dni 31. prosince 2018 činily 193 998 910 EUR (oproti 206 991 865 EUR v roce 2017), včetně účelově vázaných příjmů ve výši 30 783 590 EUR (oproti 50 052 674 EUR v roce 2017);

3.  upozorňuje, že 67,6 % celkových čerpaných prostředků představovaly čtyři kapitoly: kapitola 10 (Členové orgánu), kapitola 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci), kapitola 20 (Budovy a náklady s nimi spojené) a kapitola 42 (Výdaje na parlamentní asistenci), což svědčí o vysoké míře rigidnosti u převážné části výdajů Parlamentu;

4.  bere na vědomí číselné údaje, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za rozpočtový rok 2018, konkrétně:

a)  Dostupné prostředky (v EUR)

prostředky na rok 2018:

1 950 687 373

neautomatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2017:

2 564 000

automatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2017:

289 785 291

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 2018:

30 783 590

přenosy prostředků odpovídajících účelově vázaným příjmům z roku 2017:

47 369 977

celkem:

2 318 626 231

b)  Využití prostředků v rozpočtovém roce 2018 (v EUR)

závazky:

2 283 150 877

provedené platby:

1 933 089 380

prostředky automaticky přenesené do následujícího roku včetně prostředků z účelově vázaných příjmů:

348 106 015

prostředky přenesené neautomaticky:

---

zrušené prostředky:

39 994 836

c)  Rozpočtové příjmy (v EUR)

prostředky obdržené v roce 2018:

193 998 910

d)  Celková rozvaha k 31. prosinci 2018 (v EUR)

1 671 682 153

5.  poukazuje na to, že bylo vynaloženo 99,2% prostředků zapsaných do rozpočtu Parlamentu, tj. celkově 1 934 477 627 EUR, přičemž míra rušení prostředků činila 0,8%; s uspokojením konstatuje, že stejně jako v předchozích letech bylo dosaženo vysoké úrovně plnění rozpočtu; konstatuje, že platby dosáhly celkové výše 1 636 858 018 EUR, takže čerpáno bylo 84,6 % prostředků na platby;

6.  zdůrazňuje skutečnost, že zrušené prostředky na rok 2018, a to v úhrnné výši 16 209 746 EUR, se týkaly především mezd a dalších nároků a dále výdajů souvisejících s budovami;

7.  bere na vědomí, že v souladu s články 31 a 49 finančního nařízení bylo v rozpočtovém roce 2018 schváleno jedenáct převodů ve výši 53 533 500 EUR, což odpovídá 2,7%, konečných prostředků; konstatuje, že většina převodů souvisela s politikou Parlamentu v oblasti budov a jejich účelem bylo zejména pomoci financovat roční splátky projektu budovy Konrad Adenauer;

Výroky Evropského účetního dvora ve věci spolehlivosti účetní závěrky za rok 2018 a legality a správnosti transakcí, na nichž se zakládá

8.  připomíná, že Evropský účetní dvůr (dále jen „Účetní dvůr“) provádí specifické posouzení správních a jiných výdajů jako jediné skupiny politik pro všechny orgány Unie; upozorňuje na to, že správní a s nimi související výdaje zahrnují výdaje na lidské zdroje (platy, příspěvky a důchody), které představují 60 % celkových výdajů, a výdaje na budovy, vybavení, energie, komunikace a informační technologie;

9.  konstatuje, že z údajů, o něž se audit opírá, celkově vyplývá, že výdaje na „správu“ nejsou zatíženy významnou (materiální) mírou chyb; rovněž konstatuje, že míra chyb v okruhu 5 víceletého finančního rámce odhadovaná na základě 13 kvantifikovaných chyb zůstává po hranicí významnosti;

10.  bere na vědomí specifický závěr zprávy Účetního dvora o ročních účtech Parlamentu za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“); konstatuje, že s ohledem na teroristické útoky, k nimž došlo v uplynulých letech, považovaly orgány a instituce, a tedy i Parlament, za naléhavě nutné posílit ochranu osob a prostor; se znepokojením si všímá toho, že Účetní dvůr odhalil nedostatky v řízeních organizovaných Parlamentem a Komisí; konstatuje, že k zajištění specifických stavebních prací souvisejících s bezpečností se Parlament musel uchýlit k využití již dříve uzavřených rámcových smluv a že koncepce těchto rámcových smluv Parlamentu umožnila objednat důležité práce spojené s bezpečností, které nebyly zahrnuty do původního cenového rozvrhu, a to na základě jedné nabídky dodavatele; konstatuje, že Parlament touto metodou postupoval u dvou ze čtyř řízení, která byla předmětem prověrky Účetního dvora;

11.  se znepokojením si všímá odpovědi Parlamentu, kterou poskytl ve sporném řízení s Účetním dvorem a v níž připustil, že s ohledem na specifické okolnosti (časová tíseň a specifická tržní struktura) byla soutěž pravděpodobně suboptimální; oceňuje, že v této oblasti byly na základě nového výběrového řízení, které mělo zajistit řádnou cenovou soutěž, uzavřeny nové rámcové smlouvy s pěti dodavateli;

Výroční zpráva interního auditora

12.  konstatuje, že na schůzce příslušného výboru s interním auditorem konané dne 18. listopadu 2019 představil interní auditor svou výroční zprávu a popsal, jakým způsobem provedl audity věrohodnosti a konzultační úkoly a vypracoval zprávy, jež se v roce 2018 týkaly těchto témat:

   údržby, modernizace a provozu budov (generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku – GŘ INLO);
   předběžného přezkumu zabezpečení informačních a komunikačních technologií (IKT);
   individuálních nároků podle služebního řádu úředníků a pracovních podmínek ostatních zaměstnanců;
   obchodu pro zaměstnance v Lucemburku (GŘ INLO);
   kontroly nedokončených opatření ze zpráv o interním auditu – fáze I a II z roku 2018;
   zřízení funkce interního zajišťování kvality v generálním ředitelství pro bezpečnost a ochranu (GŘ SAFE);
   nezávislého posudku na projekt generálního ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC) „From Desktop to Hybrid“;
   některých aspektů systémů formuláře pro předložení údajů, který používá generální ředitelství pro vnější politiky Unie (GŘ EXPO);
   následných opatření přijatých po výpadku IT a posílení kontinuity IT služeb;
   veřejných zakázek a plnění smluv v oblasti stravovacích služeb (GŘ INLO), zpráva dosud nebyla vydána, předběžné závěry jsou předmětem diskusí s managementem;

13.  vítá a podporuje opatření, které jsou výsledkem dohody interního auditora s příslušnými generálními ředitelstvími na základě ověřovacích úkolů a doporučení, která interní auditor vydal po provedení konzultačních úkolů;

jedná se o tato opatření:

   pokud jde o audit údržby, modernizace a provozu budov (GŘ INLO), je třeba rozšířit strategický rámec pro údržbu a dále zdokonalit činnost v oblasti údržby parlamentních budov díky přijetí ucelené politiky a strukturovaného a koherentního akčního plánu na několik let; je třeba zvýšit důvěru ve skutečnost, že procesy a operace vztahující se k budovám Parlamentu jsou efektivní a nákladově účinné; je třeba poskytovat spolehlivé informace a analýzy, které jsou zapotřebí pro rozhodování o činnostech údržby;
   pokud jde o audit informačních systémů, je třeba: provést předběžný přezkum zabezpečení IKT v Parlamentu a posílit řízení bezpečnosti informačních systémů (politiky, standardy a pokyny), zejména formou přijetí institucionální politiky bezpečnosti IT; zlepšit identifikaci, ochranu a monitorování aktiv v oblasti IT (hardware, příslušný software a síť); zlepšit detekci incidentů týkající se kybernetické bezpečnosti a reakci na ně a zvýšit kapacity pro obnovení systémů;
   pokud jde o audit individuálních nároků zaměstnanců, je třeba posílit celkové kontrolní prostředí a řešit konkrétní problémy týkající se rodinných příspěvků;
   pokud jde o audit obchodu pro zaměstnance v Lucemburku, je třeba provést opatření ke zlepšení kontrolního prostředí a kontrolních činností a zvýšit přiměřenost interního řízení; provoz obchodu musí být v souladu s finančním nařízením, zejména pokud jde o jeho zálohový účet, a s účetními zásadami a daňovými předpisy;

Doporučení:

   pokud jde o systém formulářů pro předložení údajů, který používá GŘ EXPO, je třeba provést šest doporučení ke zlepšení systémů vykazování a zdokonalit systém spolupráce mezi delegacemi, výbory a dalšími zainteresovanými stranami;
   pokud jde o zřízení funkce interního zajišťování kvality v GŘ SAFE, je třeba provést šest doporučení vydaných k tomuto účelu, zejména doporučení týkající se vypracování politiky pro kvalitu;
   pokud jde o pilotní projekt „From Desktop to Hybrid“, je třeba zlepšit analýzu proveditelnosti projektu nahrazení několika zařízení jedním hybridním zařízením a zdokonalit finanční řízení prototypu a pilotních projektů před zaváděním nových nástrojů;
   pokud jde o následná opatření přijatá po výpadku IT a o posílení kontinuity IT služeb, je třeba zajistit komplementární ochranu infrastruktury IKT, otestovat plán obnovení provozu po havárii, vypracovat seznam kritických informačních systémů a jejich závislostí a zlepšit plánování s cílem umístit infrastrukturu IKT Parlamentu mimo jeho budovy;

14.  konstatuje, že výsledkem procesu opatření navazujících na doporučení auditora v roce 2018 bylo ukončení 28 ze 76 nedokončených opatření a profil rizika u opatření, která mají zpoždění, se v roce 2018 i nadále snižoval; konstatuje zejména, že počet neukončených opatření, která se zabývají významnými riziky, se snížil z 22 na 7 a že v nejrizikovější kategorii (kritické) nebyla žádná neukončená opatření; konstatuje, že kromě těchto potvrzených opatření zbývá ještě celkem 117 neukončených opatření – včetně několika opatření, která dosud nejsou připravena k provedení – přičemž 47 z nich řeší významná rizika; očekává, že tato opatření budou provedena v dohodnutých lhůtách;

15.  zejména vítá skutečnost, že generální ředitelství se mohou obracet na interního auditora s konzultačními úkoly, a doporučuje, aby této možnosti využívala všechna generální ředitelství, pokud to bude zapotřebí;

16.  konstatuje, že na rok 2019 byly naplánovány dva audity o skupinových návštěvách a příspěvku na parlamentní asistenci a že příslušné zprávy budou předloženy na počátku roku 2020; žádá interního auditora, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu o výsledcích obou auditů, jakmile budou k dispozici;

17.   hluboce lituje toho, že zpráva interního auditora není veřejně přístupná; trvá na tom, aby tato zpráva byla každoročně zveřejňována a aby byla zasílána poslancům a současně předsedovi a generálnímu tajemníkovi Parlamentu; vyjadřuje politování nad tím, že ohledně zprávy za rok 2018 bylo v lednu 2020 přijato rozhodnutí, že poslanci mohou vidět tuto zprávu pouze na požádání a postupem čtení v zabezpečené čítárně; je pevně přesvědčen, že omezení přístupu k tomuto dokumentu, který se týká využívání veřejných prostředků, budí politováníhodný dojem, že je zde třeba něco skrývat;

Opatření přijatá v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2017

18.  bere na vědomí písemné odpovědi na usnesení o udělení absolutoria za rok 2017, které Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu obdržel dne 17. září 2019, a vystoupení generálního tajemníka k různým otázkám a požadavkům usnesení o udělení absolutoria Parlamentu za rok 2017 a následnou výměnu názorů s členy výboru;

19.  odsuzuje fakt, že nebyla učiněna žádná opatření v reakci na některá doporučení obsažená v usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2017 a že dokument v návaznosti na udělení absolutoria toto nijak neodůvodňuje; zdůrazňuje, že je důležité vést častější rozpravy s generálním tajemníkem o otázkách týkajících se rozpočtu Parlamentu a jeho provádění ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

Absolutorium Parlamentu za rok 2018

20.  bere na vědomí výměnu názorů mezi místopředsedou odpovědným za rozpočet, generálním tajemníkem Parlamentu a Výborem pro rozpočtovou kontrolu v přítomnosti interního auditora dne 18. listopadu 2019 v souvislosti s udělováním absolutoria Parlamentu za rok 2018;

21.  opakuje svůj požadavek, aby předsednictvo zajistilo provedení opatření v návaznosti na všechna rozhodnutí o udělení absolutoria, jak to vyplývá z článku 25 a přílohy V jednacího řádu a článků 6 a 166 finančního nařízení; žádá generálního tajemníka, aby toto usnesení předal předsednictvu a upozornil na všechny žádosti o opatření nebo rozhodnutí předsednictva; vyzývá generálního tajemníka, aby vypracoval plán činnosti předsednictva týkající se opatření navazujících nebo reagujících na doporučení uvedená v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria a aby výsledky zahrnul do výročního dokumentu o monitorování; žádá generálního tajemníka, aby včas informoval Rozpočtový výbor Parlamentu a Výbor pro rozpočtovou kontrolu o všech projektech s významnými rozpočtovými dopady, které byly předloženy předsednictvu; znovu opakuje, že předsednictvo musí proaktivně výrazně zlepšit transparentnost svého rozhodování;

22.  vyjadřuje politování nad tím, že v rámci mezinárodního šetření byly zjištěny čtyři případy týkající se příspěvku na parlamentní asistenci a byly vráceny prostředky ve výši 146 814 EUR (v roce 2017 bylo zjištěno 47 případů a navrácena částka činila 903 741 EUR) a že v případě příspěvku na cestovní výdaje a pobyt poslanců bylo na základě šesti šetření vráceno 173 546 EUR (v roce 2017 tato částka činila 68 589,05 EUR);

23.  poukazuje na to, že v roce 2018 se značně zintenzivnila legislativní činnost Parlamentu, jak se blížil konec volebního období 2014–2019;

24.  konstatuje, že během tohoto roku úspěšně završily svou činnost dva dočasné výbory –zvláštní výbor pro terorismus (TERR) a zvláštní výbor pro postup EU pro povolování pesticidů (PEST) – a byl zřízen třetí výbor, zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3);

25.  poukazuje na to, že v tomto roce byla úspěšně zahájena kampaň před evropskými volbami v roce 2019; zdůrazňuje, že u těchto voleb byla zaznamenána vyšší volební účast, ačkoli v některých zemích byla stále velmi nízká; domnívá se, že tento druh kampaně by měl pokračovat, a to se zvláštním zaměřením na dané země;

263.  schvaluje opatření ke zvýšení bezpečnosti, zejména pokud jde o fyzickou bezpečnost a zabezpečení budov, ale také kybernetickou bezpečnost a bezpečnost komunikací;

27.  lituje, že navzdory tomu, že Rozpočtový výbor Parlamentu zamítl rozpočet na vytvoření observatoře pro umělou inteligenci, zdá se, že tato iniciativa dále pokračuje ve formě pracovní skupiny; je velmi znepokojen zjevným obcházením demokratického rozhodnutí poslanců Parlamentu, které vytváří velmi politováníhodný precedens; doporučuje, aby tato pracovní skupina okamžitě přerušila svou činnost, dokud rozpočtový orgán nerozhodne poskytnout jí rozpočtové prostředky;

28.  uvědomuje si význam politiky v oblasti nemovitostí, zejména projekt budovy Martens a rekonstrukci budovy Montoyer 63 v Bruselu, oba projekty byly dokončeny v roce 2018, a projekt Konrad Adenauer v Lucemburku, který má být dokončen do konce června 2023; konstatuje, že v roce 2018 schválil Rozpočtový výbor Parlamentu sběrný převod ve výši 29 milionů EUR na předběžné financování tohoto projektu, díky němuž se podařilo ušetřit přibližně 4,7 milionu EUR na úrocích; je znepokojen zpožděním ve výstavbě budovy Konrad Adenauer v Lucemburku, jež měla být podle plánu dokončena v roce 2018, ovšem nyní se její dokončení neočekává dříve než v roce 2023,

29.  vyslovuje se pro používání systému ekologického řízení a auditu (EMAS), tedy manažerského nástroje Evropské unie pro soukromé a veřejné organizace, které potřebují hodnotit a zlepšovat svůj provoz z hlediska životního prostředí v souladu s nařízením 1221/2009(2), podporuje opatření přijatá k omezení uhlíkové stopy Parlamentu;

30.  vyzývá správu, aby obracela pozornost na kodex chování pro poslance, podle něhož musí poslanci jednat výhradně ve veřejném zájmu a při výkonu svých povinností se řídit zásadami nezainteresovanosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, čestnosti, odpovědnosti a respektování dobré pověsti Parlamentu; poukazuje na to, že kodex chování definuje střet zájmů a stanovuje postup, jakým by měli poslanci takovou situaci řešit, a obsahuje také pravidla upravující pracovní činnost bývalých poslanců;

31.  se znepokojením konstatuje, že v letech 2012 až 2018 se vyskytlo nejméně 24 případů porušení kodexu chování, v nichž nebyla uložena žádná sankce; zdůrazňuje, že pokud nebude porušování kodexu chování přiměřeně penalizováno, bude méně pravděpodobné, že ho poslanci budou dodržovat; vyzývá předsedu, aby pečlivě posuzoval veškeré případy údajného porušení kodexu, a ve vhodných případech ukládal dotyčným poslancům přiměřené sankce;

32.  bere na vědomí pravidla pro dopravu poslanců do pracovních míst Evropského parlamentu („pravidla“); považuje ustanovení, kterými se řídí trvalé užívání služebních vozidel ze strany předsedy, generálního tajemníka, zástupce generálního tajemníka a předsedy každé politické skupiny, za velmi vágní; vyzývá předsednictvo, aby tato pravidla revidovalo a zavedlo přísnější podmínky pro užívání takovýchto vozidel;

33.  zastává názor, že jednou z nedílných součástí demokracie je ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) a že tato otázka je naprosto zásadní pro prevenci nezákonné činnosti a porušování pravidel a pro odrazování případných pachatelů; připomíná, že ve zranitelné situaci se mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní parlamentní asistenti, a to s ohledem na svou pracovní smlouvu; s velkým znepokojením bere na vědomí tvrzení generálního tajemníka, že „pravidla pro oznamovatele se na akreditované asistenty vztahují, ale Parlament jim nemůže zajistit ochranu zaměstnání“, neboť asistenti závisí na svých jednotlivých poslancích; žádá generálního tajemníka, aby vzal tento faktor v potaz, kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti vystoupí jako oznamovatelé, a aby Parlament posoudil možnosti ochrany smlouvy, které Parlament poskytuje asistentům, kteří jsou oběťmi obtěžování, a rozšířil tuto ochranu i na asistenty, kteří se stanou oznamovateli;

34.  zdůrazňuje, že současná pravidla pro ukončení smlouvy akreditovaných parlamentních asistentů nestanovuje možnost ukončení smlouvy na základě vzájemné dohody, což by byl způsob, jak uznat zvláštní vztah mezi poslanci a asistenty, kdy obě strany mohou konstatovat, že mezi nimi již nepanuje vzájemná důvěra, a mohou přistoupit ke společnému řešení situace, aniž by byla oslabována sociální práva akreditovaných parlamentních asistentů; žádá generálního tajemníka, aby nalezl řešení pro skutečnost, že platy akreditovaných parlamentních asistentů mohou být zasílány pouze na účty v belgických bankách, což je v rozporu s myšlenkou jednotné měnové a platební unie;

35.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že někteří poslanci údajně požadují, aby akreditovaní parlamentní asistenti cestovali – zejména do Štrasburku – bez cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za pracovní cestu nebo dokonce bez úhrady cestovních výdajů; zastává názor, že tato praxe vytváří prostor pro zneužívání: pokud akreditovaní parlamentní asistenti cestují bez cestovních příkazů, nejenom že musí platit náklady z vlastních prostředků, ale navíc nejsou ani kryti pracovním pojištěním; vyzývá generálního tajemníka, aby tuto údajnou praxi prošetřil a aby o svém šetření do konce roku podal zprávu;

36.  opakuje svoji výzvu Konferenci předsedů a předsednictvu, aby znovu zvážily možnost, aby akreditovaní parlamentní asistenti za určitých podmínek doprovázeli poslance na oficiálních misích a pracovních cestách, jak to již někteří poslanci požadují; vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil, jaké rozpočtové důsledky by měla organizace a logistika těchto služebních cest;

37.  vyzývá Parlament, aby v plném rozsahu přizpůsobil svá vnitřní pravidla obsažená ve služebním řádu nedávno přijaté směrnici (EU) 2019/1937(3) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a to i na základě toho, že pro oznamování zřídí bezpečné kanály; dále požaduje, aby Parlament oznamovatelům zajistil stejnou úroveň ochrany, jako zajišťuje obětem obtěžování; požaduje, aby generální tajemník nařídil povinné školení pro vedoucí pracovníky, aby se mezi parlamentními zaměstnanci zvýšilo povědomí o tom, jaké ochrany požívají oznamovatelé a jaké jsou jejich povinnosti podle služebního řádu, pokud jde o oznamování protiprávní činnosti nebo nesprávných úředních postupů;

38.  konstatuje, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie mělo významný dopad na různé parlamentní služby, především na výbory, výzkumné útvary a horizontální služby;

39.  vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 2. května 2018 o pracovnících s britskou státní příslušností, zejména skutečnost, že žádný úředník nebude propuštěn proto, že je státním příslušníkem Spojeného království; bere na vědomí, že k datu, kdy mělo Spojené království vystoupit z Evropské unie, proběhlo individuální hodnocení smluvních a dočasných zaměstnanců s britským občanstvím, avšak na základě tohoto hodnocení nebyla žádná ze smluv ukončena; bere na vědomí, že politické skupiny provádějí vlastní individuální posuzování svých zaměstnanců;

40.  bere na vědomí úspěšné provádění cíle snížit počet zaměstnanců o 5 %, v souladu s nímž musel Parlament v roce 2018 zrušit 60 pracovních míst v plánu pracovních míst; domnívá se, že je důležité zajistit vysokou úroveň výkonnosti Parlamentu, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a zároveň provádět odpovědné rozpočtové řízení a úspory tam, kde je to vhodné; je přesvědčen, že další úspory jsou myslitelné; je pevně přesvědčen, že je velmi důležité realizovat komunikační strategii zaměřenou na Radu, členské státy a evropské občany, která by reagovala na nespravedlivou a obecně rozšířenou kritiku, jejímž terčem jsou již po léta úředníci Evropské unie;

41.  je znepokojen počtem zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě na nemocenské dovolené, a prudkým nárůstem počtu případů vyhoření, a obává, že některé z těchto případů mohou být způsobeny i vyčerpáním a problémy při sladění pracovního a osobního života; je obzvláště znepokojen podstavem personálu a zároveň se domnívá, že se dá jen stěží odůvodnit vytváření dalších vysokých řídících pozic, které vede k nevyvážené a komplikované struktuře vedení; vyzývá správu, aby ve vztahu k těmto zaměstnancům jednala iniciativně, pečlivě posuzovala jejich pracovní zátěž a zajistila vyvážené rozdělení pracovních úkolů; žádá, aby mu byla do 30. června 2020 předložena zpráva o tom, jaká opatření byla přijata v reakci na problém dlouhodobých nemocenských dovolených a vyhoření;

42.  v kontextu zvýšených nároků kladených na zaměstnance poukazuje na důležitost konstruktivního dialogu s výborem zaměstnanců a odbory a v případě politických skupin se zástupci jejich zaměstnanců; spoléhá se na to, že konstruktivní dialog s těmito orgány a organizacemi bude pokračovat, zejména pokud jde o záležitosti týkající se personální politiky a pracovních podmínek, jako je např. mobilita, pracovní prostředí a flexibilní uspořádání pracovní doby;

43.  považuje proto za nezbytné, aby byli vyslyšeni zástupci zaměstnanců, pokud předsednictvo projednává obecné záležitosti týkající se personální politiky, a žádá generálního tajemníka, aby přijal vhodná opatření, kterými tuto nutnost zohlední;

44.  poukazuje na to, že má-li se zachovat vynikající a nezávislá, loajální a motivovaná veřejná služba Evropské unie, je třeba v plné míře dodržovat služební řád a uplatňovat jej v souladu s jeho duchem a literou; v této souvislosti vyzývá rovněž k ukončení praxe dosazování zaměstnanců na pozice shora, čímž vzniká riziko znehodnocení postupů, a tudíž ohrožení důvěryhodnosti orgánu a Unie jako takové;

45.  připomíná zjištění a doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve spojených věcech 488/2018/KR a 514/2018/K a usnesení Parlamentu ze dne 18. dubna 2018, konkrétně doporučení, aby úředníci z orgánů zastupujících zaměstnance zasedali v komisích pro výběr členů vyššího vedení Parlamentu, a vyzývá generálního tajemníka, aby pokračoval ve zlepšování postupů jmenování úředníků do vysokých pozic, pokud jde o transparentnost a rovnost; dále žádá, aby byla zajištěna konzistentnost při externím zveřejňování výběrových řízení na pozice vyššího vedení a vynakládána větší péče při zveřejňování informací o disponibilitě těchto míst; vyzývá správu Parlamentu, aby o jmenování úředníků do vysokých pozic pravidelně podávala zprávy;

46.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že smluvní zaměstnanci nemají perspektivu kariérního postupu; vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil rizika spojená se zaměstnáváním rostoucího počtu smluvních zaměstnanců a aby při tom zohlednil i nebezpečí, že se v Parlamentu vytvoří personální struktura dvojího typu; trvá na tom, aby stěžejní trvalé pozice a úkoly byly pokrývány stálými zaměstnanci;

47.  je přesvědčen o tom, že klíčovým faktorem úspěchu Parlamentu je jeho atraktivita, kterou má jako pracovní místo; poukazuje na obtíže, s nimiž byl spojen nábor pracovníků z určitých členských států; vyzývá generálního tajemníka, aby trval na tom, že je třeba zajistit faktickou geografickou vyváženost z hlediska zastoupení všech členských států na všech úrovních, včetně vysokých manažerských pozic; bere na vědomí velmi pozitivní kroky, které byly přijaty s cílem dosáhnout genderové rovnováhy; vyzývá k bezodkladnému přijetí kroků, kterými bude dosaženo lepší genderové rovnováhy na všech úrovních, a to i na pozicích generálních ředitelů;

48.  vyjadřuje politování nad tím, že země, které vstoupily do Unie po roce 2004, nejsou dostatečně zastoupeny zejména na vyšších pozicích, přičemž problém spočívá v tom, že ačkoli jsou na pracovní místa přijímáni občané nových členských států, povyšováni jsou v převažujícím počtu příslušníci starých členských států, což vede k dalšímu prohlubování propasti mezi starými a novými členskými státy; žádá, aby byla tato situace napravena;

49.  zdůrazňuje, že v interních konkurzech, které proběhly v letech 2014 až 2019, bylo 30 osob jmenováno do nejvyšší platové třídy AD9, z nichž 16 bylo ze dvou velkých starých členských států, a že počet jmenovaných zaměstnanců z těchto dvou zemí v celém legislativním období byl pozoruhodně vysoký; žádá generálního tajemníka, aby důvody tohoto nepoměru vysvětlil;

50.   vyjadřuje politování nad tím, že v Lucembursku je obtížné najímat pracovníky v nižších platových třídách, zejména v kategorii AST/SEC; zdůrazňuje, že má-li se tento strukturální problém vyřešit, je nutné zavést korekční koeficient, který zohlední vyšší náklady na život v tomto místě výkonu práce, a přijímat pracovníky ve vyšších platových třídách; vyzývá k reformě náborových postupů založených na Evropském úřadu pro výběr personálu (EPSO) a žádá, aby byly tyto postupy přepracovány, aby lépe odpovídaly potřebám institucí, mimo jiné, aby postupy přijímání trvaly kratší dobu;

51.  připomíná, že článek 11 jednacího řádu zavádí povinnost zpravodajů, stínových zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat v rámci svých zpráv informace o uskutečněných schůzkách se zástupci zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení nového volebního období je na internetových stránkách Parlamentu k dispozici infrastruktura, která umožňuje poslancům zveřejňovat plánované schůzky se zástupci zájmových skupin; vyzývá sekretariát, aby rozeslal podrobné informace a uspořádal školení, jejichž cílem bude umožnit, aby kanceláře poslanců tuto povinnost v plné míře dodržovaly; vyjadřuje politování nad tím, že současná infrastruktura nezahrnuje postup, kterým by poslanci a akreditovaní parlamentní asistenti mohli navrhovat zlepšení a předkládat zpětnou vazbu v této věci na základě vlastních zkušeností; vyzývá útvary Parlamentu, aby vypracovaly dotazník, kterým by se každoročně získávala zpětná vazba, přičemž výsledky tohoto dotazování by se zahrnuly do zprávy o používání tohoto nástroje; vítá skutečnost, že generální tajemník pověřil služby Parlamentu, aby tento nástroj propojily s rejstříkem transparentnosti a Legislativní observatoří, a vybízí, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí, které by dále tento nástroj zlepšilo, včetně toho, aby byl poskytnut přístup k údajům poskytnutým poslanci EP na internetových stránkách Parlamentu ohledně schůzek se zástupci zájmových skupin ve strojově čitelném formátu, aby bylo možné propojit schůzi s členstvím v delegaci, s cílem poskytnout informace o tom, zda se schůzka konala na úrovni zaměstnanců, propojit údaje na parlamentních internetových stránkách s internetovými stránkami samotného poslance a zajistit přístup k této infrastruktuře ve všech úředních jazycích Unie; dále vyzývá Parlament, aby zlepšil svou komunikaci s poslanci ohledně povinnosti zpravodajů, stínových zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat informace o konání takovýchto schůzek;

52.  vítá tento pozitivní krok ke zvýšení transparentnosti a možnost, aby všichni poslanci, kteří si to přejí, mohli zveřejňovat tyto informace prostřednictvím infrastruktury webových stránek Parlamentu, a to i v případě, že poslanec není zpravodajem, stínovým zpravodajem nebo předsedou výboru; domnívá se, že takové zvýšení transparentnosti pomáhá evropským občanům lépe pochopit činnost jejich poslanců; vyjadřuje proto politování nad tím, že tato infrastruktura pro prohlášení o schůzkách existuje pouze v angličtině a ne ve všech úředních jazycích Unie;

53.  žádá Parlament, aby kromě společné zprávy Parlamentu a Komise o činnosti rejstříku transparentnosti vypracoval podrobnou výroční zprávu o zástupcích zájmových skupin a jiných organizací, kteří měli přístup do prostor Parlamentu;

54.  uznává fakt, že poskytování otevřených, strojově čitelných, snadno dostupných a znovu využitelných veřejných dat otevírá velké možnosti jak v oblasti transparentnosti vůči veřejnosti, tak v oblasti inovací; vítá stávající iniciativy k vytvoření a konverzi části těchto dat, která jsou pro veřejnost zajímavá, do takového formátu; zdůrazňuje, že je třeba mít v rámci jasně definované politiky Parlamentu pro otevřená data uživatelsky vstřícnější, systematičtější a koordinovanější přístup k těmto iniciativám;

55.  uznává, že svobodný a otevřený software může mít pro Parlament přidanou hodnotu; zdůrazňuje zejména jeho význam pro zvyšování transparentnosti a skutečnost, že zamezuje závislosti na jednom poskytovateli; uznává rovněž jeho potenciál z hlediska zvyšování bezpečnosti, neboť umožňuje nalézat a opravovat nedostatky; důrazně doporučuje, aby byl veškerý software vyvíjený pro Parlament veřejně zpřístupňován na základě svobodné a otevřené softwarové licence;

56.   konstatuje, že výsledky jmenovitého hlasování v plénu by měly být dostupné v otevřeném, strojově čitelném formátu a měly by být na webových stránkách Parlamentu snadno k nalezení; žádá proto, aby Parlament zveřejňoval strojově čitelnou verzi výsledků jmenovitého hlasování spolu s verzemi, které nejsou strojově čitelné, na webových stránkách obsahujících zápisy z plenárního zasedání;

57.   konstatuje, že dne 1. ledna 2017 nabyly účinnosti revidované předpisy pro platbu finančních příspěvků pro skupinové návštěvy pod oficiální záštitou poslanců; vyzývá generálního tajemníka, aby bez zbytečného odkladu zveřejnil hodnocení těchto předpisů; domnívá se, že stávající systém nezohledňuje měnící se náklady na ubytování a dopravu a zaostává za inflací a důrazně žádá, aby byl systém pro výpočet finančního příspěvku pro skupiny návštěvníků co nejdříve revidován, aby se mimo jiné zabránilo tomu, aby mohl poslancům vzniknout ze systému jakýkoli zisk; vyzývá předsednictvo, aby zobecnilo systém proplácení výdajů skupinových návštěv na základě účtenek; opakuje svou žádost, aby byla zrušena možnost jmenovat vedoucím skupiny akreditované parlamentní asistenty;

Ekologický Parlament a uhlíková neutralita do roku 2030

58.  vítá přínos Parlamentu k udržitelnému rozvoji spočívající v jeho politické úloze a jeho úloze při legislativních postupech; zdůrazňuje, že Parlament musí jít příkladem a prostřednictvím své činnosti přispívat k udržitelnému rozvoji;

59.  oceňuje odhodlání Parlamentu provádět zadávání zelených veřejných zakázek; konstatuje, že cílem Parlamentu je zvýšit u některých prioritních produktů klasifikovaných jako „ekologické“, „velmi ekologické“ nebo „přirozeně ekologické“ vážený procentuální podíl smluv; konstatuje, že 44,9 % zakázek v prioritních kategoriích výrobků bylo v roce 2018 klasifikováno podle jejich hodnoty jako „ekologické“, „velmi ekologické“ nebo „přirozeně ekologické“; zdůrazňuje, že všechny smlouvy klasifikované jako „přirozeně ekologické“ bez ohledu na kategorii produktu jsou v tomto údaji zohledněny, přičemž ekologický charakter smluv se v roce 2018 zvyšuje na 55,8 %, což je blízko střednědobému cíli stanovenému na 60 %; zdůrazňuje, že je třeba dále rozvíjet zelené veřejné zakázky stanovením ambiciózních cílů pro ekologické smlouvy ve střednědobém horizontu;

60.  vítá přijetí kontrolní zprávy Evropského parlamentu o environmentálním řízení a environmentální prohlášení za rok 2018, provádění akčního plánu pro rok 2018 a jeho pravidelné monitorování;

61.  podporuje cíl Parlamentu v maximální možné míře snížit své emise uhlíku; znovu opakuje své znepokojení nad tím, že rozmístění Parlamentu do různých zeměpisných lokalit odpovídá za 78 % všech pracovních cest zaměstnanců Parlamentu a že environmentální dopady této skutečnosti odpovídají 11 000 až 19 000 tun emisí CO2;

62.   domnívá se, že po vyhlášení stavu nouze v oblasti klimatu by Parlament měl jít příkladem a zavázat se, že dosáhne nulové uhlíkové stopy do roku 2030; požaduje, aby Parlament vyvinul strategii, jak dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality, a aby svoji strategii předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria; pověřuje pracovní skupinu předsednictva pro EMAS, aby změnila klíčové ukazatele výkonnosti a stávající plán pro snižování emisí CO2 tak, aby bylo do roku 2030 dosaženo uhlíkové neutrality; žádá naléhavě o další zprávy a vyúčtování kompenzace emisí CO2 Parlamentem;

63.   zdůrazňuje, že přibližně 67 % uhlíkové stopy Parlamentu vzniká při přepravě osob; připomíná, že předsednictvo přijalo na základě rozhodnutí ze dne 15. května 2017 návrh, aby byly pro poslance zajištěny účinné a kvalitní možnosti dopravy a aby se současně dopad přepravy na životní prostředí omezil na minimum tím, že parlamentní vozový park postupně přejde na elektrická vozidla a že budou podporovány veškeré ekologické druhy dopravy s nulovými emisemi v městském prostředí a že do roku 2024 bude vozový park zcela elektrický; vítá různá opatření a nástroje, které v této souvislosti zavedlo GŘ INLO; očekává, že předsednictvo vypracuje systém úhrady výdajů na dopravu, který bude do ceny přepravy zahrnovat náklady na kompenzaci emisí CO2 a bude motivovat k využívání ekologických druhů dopravy;

64.  podporuje cíl Parlamentu neutralizovat své emise, nejsou-li nezbytně nutné; navrhuje, aby kompenzace nevyhnutelných emisí probíhala ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie;

65.   zdůrazňuje, že Parlament musí dostát svým závazkům v boji proti změně klimatu, a musí tedy přijmout vhodné kroky k vytvoření infrastruktury pro parkování kol ve všech svých budovách, kde by byla jízdní kola chráněna před krádeží, vandalismem a počasím, byla přístupná všem zaměstnancům a přinejmenším jim byly poskytnuty stejné podmínky, jaké jsou v současnosti na automobilových parkovištích zaměstnanců; poukazuje na to, že v této souvislosti by byl užitečný rovněž systém vinět používaných jako identifikační prostředek;

66.   vítá úsilí Parlamentu o zvýšení počtu schůzí bez použití papírových dokumentů; požaduje, aby bylo všem poslancům, zaměstnancům a akreditovaným parlamentním asistentům poskytnuto více školení o nástrojích nevyžadujících použití papírových podkladů, jež byly vytvořeny, aby se mohlo tisknout méně dokumentů a pro budoucí komunikační kampaně;

67.  žádá Parlament, aby zlepšil komunikaci s poslanci a informoval je o možnosti využití přímého vlakového spojení mezi Parlamentem a bruselským letištěm, jež trvá 20 minut čistého času a jež mohou poslanci využívat zdarma, a aby využil svého vlivu a prosadil, aby vlaky jezdily v pravidelných a kratších intervalech, aby se tak maximalizovala atraktivita této možnosti;

68.  oceňuje, že zaměstnanci plně využívají charterové vlaky do Štrasburku; vybízí vedoucí pracovníky, aby pro své pracovní cesty do Štrasburku nepoužívali služební automobily;

69.  podporuje 100% kompenzace emisí CO2 vyprodukovaných Parlamentem, včetně emisí spojených s lety poslanců mezi zemí jejich původu a Bruselem a Štrasburkem, a to na ročním základě pomocí uhlíkových kreditů; připomíná, že dne 19. července 2018 byla podepsána dohoda o kompenzaci pokrývající emise Parlamentu od roku 2017 v celkové částce 184 095,80 EUR;

70.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s volatilitou cen pro kompenzace CO2 na trhu s emisními povolenkami, která znemožňuje odhadnout přesnou částku nezbytných pro kompenzaci celkové částku emisí uhlíku; poukazuje na skutečnost, že finanční prostředky dostupné v rozpočtové položce 2390 (v současnosti 249 000 EUR) nemusí dostačovat na kompenzace celkové částky emisí uhlíku v nadcházejících letech;

71.  vítá rozhodnutí kvestorů a předsednictva a přijatá v dubnu a červnu 2018, která se týkala snižování plastového odpadu a nakládání s odpadem; vyzývá Parlament, aby bezodkladně přijal další ambiciózní opatření přispívající k Parlamentu bez plastů;

72.  vítá pozitivní výsledek externího auditu provedeného v průběhu května a června 2018, který potvrdil dobrý stav a vyspělost systému Parlamentu v oblasti environmentálního řízení;

Zeměpisná rozptýlenost Parlamentu – jediné sídlo

73.  zdůrazňuje, že Unie se rozhodla být prostřednictvím svých institucí a agentur přítomna ve více členských státech, což zaručuje pevné spojení s občany a zajišťuje viditelnost přidané hodnoty Unie (viditelnost Evropy) s přihlédnutím k zodpovědnému řízení veřejných financí;

74.  konstatuje, že náklady spojené s 12 každoročními cestami poslanců do Štrasburku dosahují výše 21 266 689 EUR; poukazuje na to, že roční náklady na cestování činí 3 631 082 EUR u zaměstnanců a 2 097 250 EUR u akreditovaných parlamentních asistentů;

75.  konstatuje, že náklady na charterové vlakové spojení Thalys činily v roce 2018 celkem 3 741 900 EUR (ve srovnání s 3 668 532 EUR v roce 2017);

76.  zdůrazňuje, že přesun služebních vozů Parlamentu do Štrasburku a zpět s jejich řidiči jako s jedinými přepravovanými osobami dále zvyšuje finanční dopad 12 ročních misí do Štrasburku a jejich dopad na životní prostředí; vítá skutečnost, že akreditovaní parlamentní asistenti se mohou připojit k cestě do Štrasburku a zpět, ale vyjadřuje politování nad tím, že tato možnost není plně využívána; vyzývá Parlament, aby umožnil rovněž zaměstnancům Parlamentu a politických skupin, aby této možnosti pro cesty do Štrasburku využívali, a aby zlepšil komunikaci týkající se této možnosti;

77.  upozorňuje na to, že tyto dodatečné výdaje způsobené tím, že Parlament nemá jediné sídlo, jsou v rozporu se zásadou řádného finančního řízení a se zásadou rozpočtové kázně; připomíná, že velká většina Parlamentu vyjádřila v různých usneseních podporu jedinému sídlu s cílem zajistit účelné vynakládání peněz unijních daňových poplatníků; konstatuje, že podle odhadu Účetního dvora by přestěhování ze Štrasburku do Bruselu mohlo přinést roční úspory 114 milionů eur a jednorázovou úsporu 616 milionů eur, pokud by se Parlament úspěšně zbavil budov ve Štrasburku, nebo jednorázovou úsporu 40 milionů eur, kdyby se mu to nepodařilo; konstatuje, že cíle jediného sídla lze dosáhnout pouze jednomyslnou změnou Smlouvy; naléhavě žádá Radu, aby vzala na vědomí postoj Parlamentu, převzala svou odpovědnost a postupovala odpovídajícím způsobem; zdůrazňuje, že přesun služebních vozů Parlamentu do Štrasburku by byl efektivnější, pokud by vozily poslance, akreditované parlamentní asistenty a zaměstnance s cestovními příkazy; domnívá se, že pokud jsou charterové vlaky mezi Bruselem a Štrasburkem plné, měla by být předtím, než budou organizovány charterové autobusy, nejdříve plně obsazena služební vozidla Parlamentu;

78.  zdůrazňuje fakt, že Unie se jako jedna ze stran Pařížské dohody v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu zavázala udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a konstatuje se znepokojením, že 12 cest ročně do Štrasburku zbytečně zvyšuje uhlíkové emise Parlamentu;

Generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM)

79.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM) 805 zaměstnanců; žádá GŘ COMM, aby v budoucích letech využívalo vyšší procentuální podíl celkového rozpočtu Parlamentu než 6,1 %, jak tomu bylo v roce 2018;

80.  vítá skutečnost, že rozpočet byl v roce 2018 vyčerpán beze zbytku, což je důkazem toho, že GŘ COMM usilovalo o plné využití všech svých zdrojů, aby oslovilo co největší počet občanů, což bylo v předvolebním roce obzvláště důležité; s uspokojením konstatuje, že GŘ COMM v roce 2018 aktivně přispělo k vývoji a zahájení strategie pro kampaň před volbami do Evropského parlamentu;

81.  konstatuje, že hlavním indikátorem GŘ COMM je od roku 2017 počet hodin pozornosti, kterou Parlament získal na různých komunikačních kanálech; s uspokojením bere na vědomí, že kromě zaměření na úrovně pozornosti vyvíjí GŘ COMM metodologii pro měření hospodárnosti, účinnosti a účelnosti svých činností napříč všemi komunikačními kanály; schvaluje, že se zaměřuje na zviditelnění Parlamentu;

82.  vyzývá GŘ COMM, aby orgán příslušný k udělení absolutoria při příštích cyklech udělování absolutoria informoval o cílech stanovených v příslušném roce, aby tak tento orgán mohl posoudit efektivitu činností generálního ředitelství;

83.  vyzývá GŘ COMM, aby pokračovalo ve svém úsilí o zlepšení veřejných internetových stránek Parlamentu, zejména s ohledem na optimalizaci vyhledávače a na jejich zviditelnění; žádá GŘ COMM, aby vytvořilo internetové stránky, které budou přehledné a snadno dostupné ze všech zařízení, tj. ze smartphonů, tabletů a stolních počítačů, se zvláštním důrazem na zjednodušenou verzi webových stránek pro mobilní zařízení;

84.  konstatuje, že v mediální oblasti byla v roce 2018 realizována řada projektů a přítomnost Parlamentu na internetu se dále konsolidovala díky spuštění systému Webstreaming 3.0, který zvýšil streamingovou kapacitu Parlamentu;

85.  dále bere na vědomí, že Parlament značně zlepšil způsob, jakým využívá sociální média, a dále vybízí k používání svobodných otevřených platforem sociálních sítí s vlastním hostováním, které dbají na ochranu uživatelských dat; dále bere na vědomí opatření spojená se zvyšováním povědomí o činnosti Unie, a dále naléhavě žádá Parlament, aby zintenzivnil svou aktivitu v sociálních médiích s cílem šířit informace o výsledcích činnosti Parlamentu mezi občany Unie; mimoto si všímá nemalého úsilí, které bylo investováno do komplexní strategie pro návštěvníky a do provádění programu „Vyslanci do škol“ se zvláštním zaměřením na mladé lidi;

86.  konstatuje, že v roce 2018 bylo v členských státech uspořádáno 285 seminářů pro tisk, jichž se zúčastnilo více než 3 629 novinářů; vítá skutečnost, že 1 905 novinářů bylo také pozváno k účasti na plenárních zasedáních a 1 191 novinářů bylo pozváno k účasti na centrálně organizovaných tiskových seminářích; vítá, že GŘ COMM využívá veškeré možné mediální kanály pro šíření informací o činnosti a úspěších Parlamentu; vybízí generální ředitelství, aby věnovalo dostatečnou pozornost významu sociálních sítí a jejich významnému a narůstajícímu potenciálu oslovit občany;

87.  podporuje činnosti Parlamentaria, které dne 11. července 2018 přivítalo svého dvoumiliontého návštěvníka, a vítá úspěch pilotních projektů Europa Experience v Berlíně, Lublani, Štrasburku a Helsinkách; vyjadřuje vděčnost oddělení pro návštěvy a semináře za to, že se mu podařilo přijmout v roce 2018 rekordní počet návštěvníků;

88.  připomíná, že rok 2018 byl prvním úplným rokem provozu Domu evropských dějin; konstatuje, že do Domu evropských dějin zavítalo 164 158 návštěvníků; vítá dohodu o spolufinancování s Komisí, která každoročně poskytuje příspěvek na provoz; je nadále hluboce znepokojen zprávami o pracovních podmínkách v Domě evropských dějin za předchozího partnera a naléhavě žádá generálního tajemníka, aby Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu informoval o situaci zaměstnanců Domu evropských dějin za stávajícího poskytovatele; žádá rovněž generálního tajemníka, aby zveřejnil čísla o celkových nákladech poskytovatele a o částce určené na mzdy zaměstnanců Domu evropských dějin;

Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu

89.  připomíná, že došlo k reformě kontaktních kanceláří Evropského parlamentu v členských státech, jejichž revidovaný mandát se zaměřuje na kontakty s občany a sdělovacími prostředky, a to prostřednictvím posílených tiskových týmů, zúčastněných stran a osob významně ovlivňujících veřejné mínění s cílem oslovit občany;

90.  bere na vědomí různé výdajové položky pro rok 2018 rozdělené následujícím způsobem:

Výdajová položka

Výdaje 2018

Výdaje na zaměstnance

22 814 372 EUR

Výdaje na budovy

11 170 082 EUR

Výdaje na bezpečnost

1 843 339 EUR

Výdaje na komunikaci

11 639 088 EUR

Celkem

45 886 152 EUR

91.  trvá na významu účinné komunikace v členských státech při současném zajištění nákladové efektivnosti; vybízí všechny dotčené strany, které se podílejí na rozhodovacím procesu, aby usilovaly o přidanou hodnotu, zejména pokud jde o provozní náklady;

92.  vyzývá Parlament a členské státy, aby zintenzivnily spolupráci s příslušnými kontaktními kancelářemi EP; žádá kontaktní kanceláře EP, aby zvýšily svou viditelnost prostřednictvím akcí a intenzivní činnosti v sociálních médiích s cílem přiblížit se občanům; vyzývá kontaktní kanceláře EP, aby více spolupracovaly a komunikovaly s jednotlivými evropskými orgány s cílem racionalizovat fungování kontaktních kanceláří EP;

93.   konstatuje, že kontaktní kancelář EP v Aténách v roce 2018 utratila 38 400 EUR za pronájem parkovacích míst; domnívá se, že tyto výdaje jsou nepřiměřeně vysoké vzhledem k tomu, že v této kanceláři v současné době pracuje pouze šest zaměstnanců; vyzývá Parlament, aby zjistil, jaké jsou důvody těchto výdajů, a případně přijal vhodná opatření k nápravě situace;

94.  konstatuje, že dne 30. ledna 2019 předsednictvo přijalo rozhodnutí o tom, že kancelář EP v Londýně bude zachována a pobočka v Edinburghu zůstane v provozu nejméně do konce roku 2020; konstatuje, že rozhodnutí o přítomnosti Parlamentu v Edinburghu po roce 2020 bude přijato později;

95.  se znepokojením bere na vědomí rozhodnutí předsednictva ze dne 11. února 2019 o parlamentní podpoře mise EU při ASEAN v Jakartě, delegace EU při Africké unii v Addis Abebě a delegace EU při OSN v New Yorku; domnívá se, že vzhledem ke specifické povaze této parlamentní podpory by měl Výbor Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu každoročně dostávat v rámci postupu udělování absolutoria Parlamentu podrobné informace o zdrojích a příslušných výstupech; žádá generálního tajemníka o provedení analýzy nákladů a přínosů této podpory parlamentní demokracie, a to do konce roku 2020 a před jakýmkoli zamýšleným rozšířením na jiné regiony světa;

Generální ředitelství pro personál (GŘ PERS)

96.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro personál (GŘ PERS) 456 zaměstnanců a spravovalo 47,5% celkového rozpočtu Parlamentu;

97.  vítá přenesení úkolů spojených s akreditovanými parlamentními asistenty z generálního ředitelství pro finance (GŘ FINS) na GŘ PERS a na značné úsilí, které je s tím spojeno;

98.  s uspokojením konstatuje, že vznikla zvláštní kancelář pro akreditované parlamentní asistenty (APA Front Office), která vyřizuje veškeré záležitosti spojené s jejich náborem a se změnami a ukončováním smluv a poskytuje jim administrativní podporu; domnívá se, že je třeba dále posílit schopnost této kanceláře reagovat na potřeby akreditovaných parlamentních asistentů; vítá zavedení zjednodušeného a rychlejšího postupu pro nábor akreditovaných parlamentních asistentů a pokrok na cestě k bezpapírové správě dokumentace; žádá, aby správní útvary Parlamentu odpovědné za nábor akreditovaných parlamentních asistentů byly před začátkem každého nového volebního období posíleny předem na dobu nezbytnou pro poskytnutí komplexního školení a do doby, než skončí vysoká pracovní zátěž;

99.  opět vyzývá správní útvary, aby co nejdříve v příštím volebním období zajistily odborná školení či publikace určené pro nové akreditované parlamentní asistenty, které by se týkaly mimo jiné praktických a administrativních záležitostí (cestovní příkazy, lékařské prohlídky, akreditace, parkovací viněty, skupinové návštěvy, výstavy atd.) s cílem předcházet opakovaným chybám, které by bránily hladkému průběhu správních postupů, jež se nových akreditovaných parlamentních asistentů týkají;

100.   znovu žádá, aby akreditovaní parlamentní asistenti v případě cest na dílčí zasedání ve Štrasburku dostali stejný příspěvek na pobyt jako statutární zaměstnanci;

101.  vyjadřuje svou podporu řízení důsledků, které má vystoupení Spojeného království z Evropské unie na správu Parlamentu, zejména pokud jde o dopad na lidské zdroje a rozpočet;

102.  bere na vědomí, že hlavním indikátorem GŘ PERS byla v roce 2018 doba plnění úkolů; s uspokojením konstatuje, že cíle a metody sběru dat byly vylepšeny a že výsledky byly všeobecně pozitivní;

103.  konstatuje, že počet zaměstnanců Parlamentu činil v prosinci 2018 celkem 9 883 aktivních zaměstnanců, což zahrnuje stálé, dočasné a smluvní zaměstnance a akreditované parlamentní asistenty (ve srovnání s počtem 9 682 v roce 2017);

104.  upozorňuje na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 15/2019: Provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance; se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, která se týkají jiných orgánů a institucí EU, včetně Parlamentu, a vítá proto ochotu Komise přijmout doporučení Účetního dvora; podporuje postoj, který k této záležitosti zaujal Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu(4) ; zdůrazňuje, že je důležité, aby platy zaměstnanců Unie mohly konkurovat mzdám v soukromém sektoru v zemi bydliště, a je znepokojen tím, že méně příznivé pracovní podmínky mohly vést ke snížení přitažlivosti práce pro Unii, zejména s ohledem na to, že je v řadě členských států obtížné získat dostatečný počet zaměstnanců; upozorňuje na závažné následky, které by mohly mít jakékoli škrty ve správním rozpočtu nebo jakékoli snižování počtu zaměstnanců pro budoucnost veřejné služby Evropské unie a provádění unijních politik; vyjadřuje rovněž značné znepokojení nad tím, že se v důsledku reformy zaměstnanců z roku 2014 zvýšil podíl smluvních zaměstnanců, což vedlo k horším podmínkám a větší nejistotě zaměstnání v institucích EU a k vytvoření paralelního nízkonákladového personálu EU; vyzývá orgány a instituce Unie, aby provedly komplexní posouzení dopadu jakékoli budoucí reformy nebo revize služebního řádu na řízení lidských zdrojů a životní podmínky zaměstnanců;

105.  připomíná skutečnost, že prosazování rovných příležitostí je i nadále klíčovou součástí politiky řízení lidských zdrojů Parlamentu; bere na vědomí, že se stále podnikají konkrétní kroky k provádění strategie pro rovnost žen a mužů: byl stanoven cíl dosáhnout do konce roku 2019 toho, aby na pozicích vedoucích oddělení bylo 40 % žen, na pozicích ředitelů 35 % žen a na pozicích generálních ředitelů 30 % žen; nicméně vyjadřuje politování nad tím, že strategie pro rovnost žen a mužů není v plné míře uplatňována, zejména pokud jde o cíl dosáhnout do roku 2020 40% zastoupení žen ve vyšších vedoucích pozicích; vyzývá k rychlému stanovení ambicióznějších cílů a k tomu, aby byly v krátkém časovém horizontu splněny;

106.  navrhuje dále, aby byl kladen větší důraz na rovnost příležitostí pro všechny, zejména pokud jde o zvýšení počtu zdravotně postižených osob mezi pracovníky správy Parlamentu; konstatuje, že v rámci předsednictva již existuje pracovní skupina na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost, a žádá, aby tato skupina vypracovala studii o opatřeních, včetně opatření legislativních, přijatých členskými státy i třetími zeměmi, které byly účinné ke zvýšení zapojení osob se zdravotním postižením do pracovního procesu; požaduje, aby po vypracování této studie a analýze výsledků podala tato skupina na vysoké úrovni předsednictvu Parlamentu zprávu a předložila konkrétní návrhy; vyzývá k rychlému stanovení ambiciózních cílů, které by se měly mimo jiné týkat geografické vyváženosti, a k jejich splnění v krátkém časovém horizontu;

107.  s uspokojením konstatuje, že skupina na vysoké úrovni pro rovnost a rozmanitost pověřila v roce 2018 GŘ PERS vypracováním zprávy obsahující plán opatření k odstranění diskriminace na jakémkoli základě, jako je etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientace a genderová identita, v sekretariátu Parlamentu; bere na vědomí, že předsednictvo přijalo tuto zprávu v dubnu 2019 a že je plán již prováděn; žádá skupinu na vysoké úrovni, aby opatření a iniciativy v tomto směru dále posilovala a zlepšovala s cílem vytvořit v Parlamentu inkluzivní pracovní prostředí;

108.  vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje systém, který by umožnil dočasně nahradit poslankyně Parlamentu na mateřské dovolené; domnívá se, že tato skutečnost je v zásadním rozporu se základními hodnotami Unie, neboť vysílá signál, že hlasování pro ženu může znamenat, že dotyčná oblast nebude dočasně zastoupena; domnívá se, že skutečnost, že neexistuje systém, jak dočasně nahradit poslance EP na rodičovské dovolené a také poslance v dlouhodobé pracovní neschopnosti, je nevyřešený problém, protože fakt, že tito poslanci nemohou pověřit zástupce, aby hlasovali jejich jménem, vede k dočasně nevyváženému zastoupení občanů Unie; vyzývá Radu, aby v zájmu nápravy této situace pozměnila článek 6 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(5);

109.  lituje, že počet žen na pozicích generálních ředitelů zůstal v letech 2017 a 2018 v absolutních číslech beze změny, tedy dvě, což je výrazně pod stanoveným cílem; s uspokojením konstatuje, že podíl žen na pozicích ředitelů dosáhl na konci roku 2018 34 % a v průběhu roku 2019 se zvýšil na 37 % a na pozicích vedoucích oddělení stoupl na 38 % na konci roku 2018 a na 39 % na konci roku 2019; uvědomuje si, že je zapotřebí postupovat krok za krokem, nicméně zdůrazňuje, že situace bude uspokojivá až tehdy, bude-li genderová skladba na manažerské úrovni odrážet genderovou skladbu skupiny osob, které se mohou o tato místa ucházet;

110.  konstatuje, že některé členské státy nemají žádné své občany na pozicích ředitelů či generálních ředitelů a že ačkoli od rozšíření v letech 2004, 2007 a 2013 uplynulo již mnoho let, nedošlo dosud k odpovídajícímu zvýšení počtu osob z nových členských států na manažerských úrovních, kde jsou stále nadměrně zastoupeny některé členské státy; doporučuje, aby byla hledána řešení této situace; připomíná, že ačkoli je třeba pamatovat na význam dosažení geografické vyváženosti mezi pracovníky Parlamentu, je důležité, aby při náboru vždy rozhodovaly schopnosti uchazečů; v této souvislosti vyzývá Parlament, aby zajistil, že pracovníci na všech úrovních, včetně pozic ředitelů a generálních ředitelů, budou najímáni a povyšováni bez diskriminace na základě státní příslušnosti a že práce v Parlamentu bude stejně atraktivní pro státní příslušníky všech členských států Unie;

111.  bere na vědomí, že byla nalezena řešení pro akreditované parlamentní asistenty, kteří byli zaměstnáni bez přerušení po dvě volební období, avšak chybí jim dva měsíce do celkové doby deseti let, která zakládá nárok na důchod v důchodovém systému orgánů EU; kritizuje skutečnost, že ačkoli bylo na tento problém v průběhu předchozího volebního období soustavně upozorňováno, bylo řešení navrženo příliš pozdě; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že jediné nalezené řešení záviselo výhradně na dobré vůli několika poslanců, kteří o situaci akreditovaných parlamentních asistentů věděli a byli k nim solidární; dále lituje toho, že poslance zvolené v novém volebním období správní útvary o této záležitosti neinformovaly a nesdělily jim, že v takových případech mohou uzavírat smlouvy na méně než šest měsíců, takže řada akreditovaných parlamentních asistentů jen velmi obtížně hledala poslance, kteří by byli ochotni je zaměstnat na krátkou dobu bez přerušení, přičemž některým z nich se to nepodařilo vůbec (podle údajů správních útvarů to byl případ nejméně 3 ze 170 dotčených asistentů);

112.  vítá rozšíření a zjednodušení možností práce z domova, které mohou využívat pracovníci generálního sekretariátu Parlamentu, avšak vyzývá k rozšíření práce z domova s pevným rozvrhem, jakou nabízí Komise a další orgány; podporuje provedení průzkumu zkušeností s prací z domova a žádá, aby byly výsledky hodnocení poskytnuty poslancům a všem útvarům Parlamentu;

113.   opakuje svůj požadavek, aby se v zájmu ochrany životního prostředí a úspory zdrojů více využívaly videokonference a jiné technologie, zejména s cílem omezit služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy za účelem plnění pracovních povinností;

114.  bere na vědomí, že Parlament uplatňuje politiku nulové tolerance vůči obtěžování, a to na všech úrovních včetně poslanců, zaměstnanců i akreditovaných parlamentních asistentů, a že činí rovněž kroky k tomu, aby odrazoval od obtěžování na pracovišti; předsednictvo zejména přijalo dne 12. března 2018 novelizované znění „plánu pro přizpůsobení preventivních opatření a opatření včasné podpory pro řešení konfliktů a obtěžování mezi poslanci a akreditovanými asistenty, stážisty nebo jinými zaměstnanci“, byl proveden externí audit interní praxe a postupů Parlamentu, vznikla síť důvěrných poradců a funkce mediátora a proběhlo veřejné slyšení za účasti odborníků na problematiku obtěžování na pracovišti; konstatuje, že výsledky externího auditu se očekávaly počátkem listopadu 2018, a žádá, aby byly bezodkladně předány, jakmile budou k dispozici; požaduje vysvětlení, pro k tomuto zpoždění došlo; vítá, že některé skupiny důrazně vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů věnovaných důstojnosti a úctě na pracovišti, a mohli tak jít příkladem ostatním, a požaduje, aby byla poskytována školení poslancům i pracovníkům Parlamentu; očekává, že plán bude v plné míře a transparentně prováděn; konstatuje, že poradní výbor zabývající se stížnostmi na obtěžování a jeho složka pro prevenci na pracovišti obdržely každoročně v letech 2014 až 2017 přibližně 20 stížností na psychické nebo sexuální obtěžování na pracovišti, což nelze ignorovat za situace, kdy i jediný případ je příliš;

115.  žádá plné provedení opatření, která Parlament doporučil ve svém usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v Evropské unii, mezi něž patří zejména uspořádání povinných školení na téma boje proti obtěžování pro všechny zaměstnance a poslance a sloučení dvou stávajících výborů do jednoho nezávislého výboru; požaduje, aby byly obětem obtěžování v souladu s článkem 24 služebního řádu hrazeny soudní a léčebné výlohy;

116.  vítá skutečnost, že pro první tři kategorie zaměstnanců (tj. rodič samoživitel pracující v Parlamentu a pro poslance; dva rodiče pracující na plný úvazek v Parlamentu; dva rodiče pracující v Parlamentu, z nichž jeden pracuje na plný úvazek a druhý nejméně na poloviční úvazek) nebyly žádné čekací listiny na místa v parlamentních jeslích a soukromých jeslích v Bruselu, s nimiž má Parlament smlouvu; konstatuje, že v roce 2018 bylo navrženo 197 míst, z nichž zaměstnanci přijali 116; s uspokojením konstatuje, že jesle Wayenberg se právě rozšiřují a budou mít kapacitu pro 320 dětí (v současnosti 230 míst);

117.  konstatuje, že od 1. února 2020 se novým poskytovatelem služeb parlamentních jeslí a školky stala společnost Esedra; poukazuje na to, že panovala určitá nervozita kvůli tomu, že příslušné parlamentní útvary (GŘ PERS) neposkytly před změnou provozovatele dostatek informací o změnách, které nová smlouva přinese, zdůrazňuje, že je třeba, aby na prvním místě mezi hodnotícími kritérii ve výběrových řízeních byla kvalita péče o děti v jeslích a klást velký důraz na pracovní podmínky zaměstnanců poskytovatele služeb;

118.  poukazuje na význam jasných pravidel pro předškolní zařízení; požaduje, aby řídící výbor pro parlamentní jesle a školku přijal dostatečné specifikace, aby pravidla byla jasná a transparentní a aby upravovala i neobvyklé a zvláštní situace, jako jsou situace jednotlivých rodin či děti se zvláštními potřebami; navrhuje uvádět aktuální informace o jeslích a školkách, včetně příspěvků a stávající kapacity, na webových stránkách; doporučuje také pozměnit článek 4 pravidel pro jesle a školky provozované pod dohledem Evropského parlamentu, aby jasně stanovoval maximální výši příspěvku s cílem zajistit dostatečnou transparentnost a zabránit případným nesrovnalostem;

119.  připomíná, že je třeba, aby všichni poskytovatelé služeb plně dodržovali belgické právo a zajistili, aby i subdodavatelé dodržovali zásady úcty a důstojnosti na pracovišti, kterými se Parlament řídí; žádá příslušné útvary Parlamentu, aby přechod proběhl bez problémů a aby žádné změny ve fungování předškolních zařízení, které by nové vedení případně zavedlo, nevedly ke snížení kvality služeb a zhoršení pracovních podmínek ve srovnání s předchozím poskytovatelem;

120.  konstatuje, že vysoká pracovní zátěž pracovníků GŘ PERS vedla k nízké flexibilitě při úpravách platů akreditovaných parlamentních asistentů, o které žádali poslanci s odůvodněním, že se rozšířily úkoly, které asistenti plní;

Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO)

121.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ INLO 607 pracovníků a spravovalo 12,6 % celkového rozpočtu Parlamentu;

122.  konstatuje, že prostředky přidělené na závazky činily 239 547 603 EUR, což odpovídá 11% snížení ve srovnání s rokem 2017 (265 839 576 EUR);

123.  zdůrazňuje, že při uplatňování politiky Parlamentu v oblasti nemovitostí je třeba v co nejvyšším rozsahu dodržovat zásadu nákladové efektivity, a to pokud jde o náklady související se stávajícími budovami, tak i o nové projekty; zdůrazňuje, že středem zájmu Parlamentu musí být účinné finanční řízení, cílem pak dokončení prací za co nejnižší možné náklady;

124.  konstatuje, že v dubnu 2018 přijalo předsednictvo novou střednědobou a dlouhodobou strategii v oblasti nemovitostí; všímá si toho, že se strategie předsednictva v oblasti nemovitostí zaměřuje na opatření, která by měla řešit budoucí potřeby po roce 2019, včetně renovace budov, která je jednou z hlavních otázek, které je třeba řešit; připomíná, že Parlament se zaměřoval na nákup nemovitostí, což znamená, že je v současnosti vlastníkem 80 % budov, které využívá;

125.  bere na vědomí, že v Bruselu byla dokončena budova Martens a proběhla rekonstrukce budovy Montoyer 63;

126.  konstatuje, že největší stavební projekt Parlamentu – rozšířeni budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – se nachází ve fázi ukončení první etapy, tj. východní části, která představuje přibližně 70 % celého projektu; připomíná, že v současnosti jsou zaměstnanci Parlamentu v Lucemburku umístěni ve čtyřech budovách; bere na vědomí, že budova Konrad Adenauer pojme pod jednu střechu všechny útvary, a umožní úspory z rozsahu, pokud jde o energii, vodu a bezpečnost a správu budov; se znepokojením poukazuje na to, že některé výdaje související se zpožděním stavby byly vyšší, než se původně očekávalo, avšak díky výrazně nižším finančním výdajům spojeným s půjčkami byl Parlament schopen kompenzovat dodatečné finanční potřeby; bere na vědomí, že v této fázi celkové náklady na budovu Adenauer zůstávají o 32,5 milionu EUR nižší, než činí schválený celkový rozpočet, který nezahrnuje náklady na řízení projektu, finanční náklady, certifikované subjekty atd .; vyjadřuje politování nad zvýšenými náklady způsobenými zpožděním staveb a konstatuje, že transakce se stavebními společnostmi (spojené se zpožděním v realizaci projektu) byly nezbytné k tomu, aby se zabránilo dalším zpožděním a nákladům (5–15 % z hodnoty zakázky);

127.  se znepokojením bere na vědomí, že stejně jako v předchozích letech byl schválen nový sběrný převod na předběžné financování projektu budovy Konrad Adenauer ve výši 29 milionů EUR; zdůrazňuje, že praxe tzv. sběrných převodů představuje určité uvolnění zásady specifikace a je vědomě v rozporu se zásadou správnosti rozpočtu; nesouhlasí se stávající praxí tzv. sběrného převodu na konci roku s cílem přispívat na právě realizované stavební projekty; vyzývá k lepšímu řízení rozpočtu, aby se tyto převody omezily na minimum a aby se zvýšila jasnost a transparentnost souvisejících rozpočtových položek;

128.  oceňuje zlepšení pracovního prostředí pro poslance v Bruselu (1 osobní kancelář + 2 kanceláře pro zaměstnance) a ve Štrasburku (1 + 1 kancelář); dále podporuje snahu o zlepšování pracovních podmínek poslanců v souladu s bodem 147;

129.  podporuje úsilí GŘ INLO o zpřísnění bezpečnostních opatření prostřednictvím strukturálních a organizačních zlepšení, včetně zabezpečení všech fyzických míst; trvá na tom, že je třeba najít rovnováhu mezi otevřeností vůči občanům a bezpečnostními požadavky;

130.  s politováním konstatuje, že někteří důležití poskytovatelé služeb se nedávno rozhodli neprodloužit své dlouhodobé smlouvy s Parlamentem (banky a obchody s potravinami), a žádá příslušná oddělení, aby zjistila důvody pro zhoršování služeb, které jsou v Parlamentu k dispozici;

131.  bere na vědomí, že v roce 2018 začaly práce na rozšíření prostor školky Wayenberg; vyjadřuje nicméně znepokojení v souvislosti s nebezpečným přístupem do těchto prostor během stavebních prací, a navrhuje, aby GŘ INLO a GŘ SAFE u podobných stavebních prací napříště věnovalo větší pozornost zajištění bezpečnosti uživatelů;

132.  konstatuje, že Parlament má rozsáhlou infrastrukturu, kterou lze rozdělit takto:

budovy v Bruselu

budovy v Lucemburku

budovy ve Štrasburku

13 ve vlastnictví

1 ve vlastnictví

5 ve vlastnictví

7 v nájmu

6 v nájmu

1 parkovací prostory v nájmu

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Kontaktní kanceláře a „antény“ EP

 

Celkem

37

ve vlastnictví

12

v nájmu

25

plocha

28 383 m2

133.  bere na vědomí, že předsednictvo pověřilo generálního tajemníka, aby povolil GŘ INLO vypsat veřejnou architektonickou soutěž na stavební úpravu budovy Paul-Henri Spaak, přičemž v úvahu přicházejí pouze dvě možnosti: renovace nebo přestavba budovy; trvá na tom, že je třeba, aby v souladu se Smlouvami byla budova připravena na další vývoj činností Parlamentu v nadcházejících desetiletích v souladu se Smlouvami; připomíná, že architektonická soutěž byla zahájena proto, aby byly k dispozici konkrétní architektonické návrhy, a že je třeba, aby konečné rozhodnutí o tomto projektu přijaly politické a rozpočtové orgány; zdůrazňuje, že toto rozhodnutí by mělo být přijato až poté, co bude zveřejněno posouzení bezpečnosti budovy, a že před přijetím rozhodnutí by měl generální tajemník vypracovat návrh na zahrnutí plánu do rozpočtu;

134.  bere na vědomí, že předsednictvo schválilo vytvoření center „Europa Experience“ v několika kontaktních kancelářích a že v následujících letech proběhne realizace tohoto projektu;

135.  podporuje internalizaci služeb řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti (99,9%) s používáním služebních vozidel v roce 2018; navrhuje, aby služební vozy nejezdily nevytížené a aby se při cestách z Bruselu do Štrasburku a zpět využívaly k přepravě poslanců, zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů s cestovními příkazy; bere na vědomí nové pravidlo, podle něhož čekají řidiči na místě vyzvednutí maximálně pět minut, a chápe, že toto pravidlo je nezbytné, avšak obává se, že je tento časový limit příliš krátký; bere na vědomí, že poslanci musí dlouho čekat na letišti, než mohou odjet služebním vozem do Parlamentu, a navrhuje nalézt účinnější způsob, jak těmto prodlevám zabránit;

136.  vyjadřuje velké znepokojení nad pracovními podmínkami zaměstnanců dvou z externích poskytovatelů služeb najatých Parlamentem, konkrétně úklidového personálu a personálu pracujícího v restauračních zařízeních, a důrazně doporučuje, aby GŘ INLO uspořádalo mezi dotyčnými zaměstnanci nezávislý průzkum spokojenosti s pracovními podmínkami, s cílem zajistit úctu a důstojnost na pracovišti; vyzývá ke zhodnocení politiky Parlamentu v oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zlepšit pracovní podmínky pro všechny subdodavatelské služby a zajistit jejich transparentnost a předvídatelnost; vyzývá Parlament, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o výsledcích tohoto hodnocení; uznává, že Parlament dodržuje příslušnou legislativu;

137.  je znepokojen tím, že se příslušnému útvaru dosud nepodařilo vyřešit problém s rozvody teplé vody v Parlamentu, a žádá příslušný výbor, aby v budoucnu poskytoval informace o opatřeních proti nákaze legionellou v Parlamentu;

138.  vítá rozšíření nabídky potravin v samoobslužných jídelnách Parlamentu; je znepokojen tím, že navzdory konání veřejného výběrového řízení na posouzení nákladů a přínosů je poměr ceny a kvality nabídky jídel velmi neuspokojivý; vyzývá k vypracování nového posouzení kvality a ceny potenciálního poskytovatele služeb na trhu; žádá, aby byly provedeny nezbytné změny ve věci nevyváženého poměru mezi kvalitou a cenou vyplývající z výsledků průzkumu; vyjadřuje závažné obavy ohledně ceny a kvality pokrmů a nápojů;

139.  vyjadřuje solidaritu s pracovníky skupiny COMPASS, kteří čelí snižování personálního stavu a zhoršování pracovních podmínek; je znepokojen tím, že externí cateringová firma využívá rostoucí měrou dočasné pracovníky, což se promítá do kvality poskytovaných služeb i do pracovních podmínek stálých zaměstnanců;

140.  vítá, že bylo v roce 2017 vytvořeno oddělení pro kontrolu ex-ante a koordinaci zadávání veřejných zakázek v roce 2017 s cílem posílit centrální úlohu oddělení pro ověřování ex-ante a podpořit jednotné provádění a monitorování postupů týkajících se zadávání zakázek v GŘ INLO;

141.  s uspokojením konstatuje, že byl v průběhu roku 2018 proveden audit přístupnosti budov pro osoby se zdravotním postižením v rámci politiky „design pro všechny“ a že byl zahájen provoz přístupové sítě GŘ INLO;

142.  schvaluje úlohu GŘ INLO v rámci environmentální politiky Parlamentu, především cíl spočívající ve zvýšení energetické účinnosti budova a omezení spotřeby vody;

Generální ředitelství pro logistiku a konferenční tlumočení (GŘ LING)

143.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí (GŘ LINC) 534 zaměstnanců a spravovalo 3,1 % celkového rozpočtu Parlamentu;

144.  trvá na tom, aby byla dodržována pravidla pro uplatňování mnohojazyčnosti, která každému poslanci umožňují, aby se vyjadřoval ve svém vlastním jazyce; zdůrazňuje, že podrobnější jazykový profil, který byl zaveden v rámci revize těchto pravidel, lze využívat pouze za mimořádných okolností; cílem tohoto profilu není omezit poskytování jazykových služeb, ale zajišťovat cílenější služby pro poslance v případě tržních omezení nebo logistických problémů;

145.  schvaluje transformaci generálního ředitelství, která proběhla v roce 2018 s cílem posílit kapacitu Parlamentu v oblasti organizace konferencí, přičemž došlo k vytvoření nových pracovních podmínek pro tlumočníky;

146.  bere na vědomí strategii modernizace řízení konferencí, která se zaměřila především na posílení a adaptaci poskytování služeb v Parlamentu na základě potřeb uživatelů a na vytvoření jednotného rozhraní pro organizátory;

147.  s uspokojením konstatuje, že dne 8. září 2018 bylo dosaženo dohody o pracovních podmínkách tlumočníků; vyzývá skupinu odborníků pověřených sledováním dohody, kterou tvoří zástupci správy a tlumočníků, aby nadále poskytovala prostor pro přínosnou spolupráci s cílem bezkonfliktně řešit případné problémy;

148.  konstatuje, že celkový průměrný počet hodin týdně, které interní tlumočníci stráví tlumočením v kabinách, se zvýšil z 11 hodin 54 minut v roce 2014 na 13 hodin 47 minut v roce 2018, a to mimo jiné v důsledku nárůstu parlamentní činnosti;

149.  upozorňuje, že existují značné rozdíly v ceně překladů z určitých jazyků a žádá příslušný útvar, aby prošetřil, proč tomu tak je;

Generální ředitelství pro překlad (GŘ TRAD)

150.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro překlad (GŘ TRAD) 1145 zaměstnanců a spravovalo 0,9 % celkového rozpočtu Parlamentu;

151.  bere na vědomí, že v roce 2018 došlo v GŘ TRAD ve srovnání s předchozím rokem k 10% nárůstu produkce, a to v důsledku cyklické povahy poptávky po překladech, která úzce souvisí s parlamentní činností; se znepokojením konstatuje, že výstup interního překladu ve vztahu ke kapacitě dosáhl 119 % (referenční hodnota: 100 %) a úroveň externalizace činila 32,8 % (31,4 % v roce 2017); vyzývá GŘ TRAD, aby zvážilo zvýšení externalizace, dodržovalo referenční hodnotu 100 % a soustředilo se na kvalitu dokumentů a jejich bezchybnost z hlediska překladu; žádá GŘ TRAD, aby i nadále pokračovalo ve svém úsilí o rozšiřování kontrol, zda jsou externí překlady v souladu s pravidly a mají požadovanou kvalitu;

152.  všímá si postupné migrace na elektronický překlad, kdy je k dispozici strojový překlad pro všechny jazykové kombinace; klade důraz na nenahraditelnou úlohu a přidanou hodnotu lidského překladu;

153.  všímá si, že v roce 2018 byly pro překladatele zavedeny nové úkoly, které transformovaly překlad v „mezikulturní jazykovou mediaci“, a to například vytvořením oddělení „audiokapacity“, v němž někteří překladatelé překládají tzv. flash news (každodenní krátké zprávy) do 24 jazyků a podcasty do 6 jazyků; všímá si, že GŘ TRAD najalo lektorku hlasové výchovy, která vyškolila téměř 180 zaměstnanců; vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, že byli zaměstnanci GŘ TRAD vystavení nejen extrémně vysoké pracovní zátěži s ohledem na konec volebního období, ale také nejistotě, pokud jde o nadcházející nové a neznámé úkoly; žádá vedoucí řídící pracovníky a zaměstnance GŘ TRAD, aby pokračovali v diskusích o dopadu cyklické pracovní zátěže na spokojenost zaměstnanců; vybízí, aby byla vytvořena společná skupina pro monitorování situace, kterou by tvořili zástupci správy a překladatelů, podobně, jako tomu je v případě skupiny v rámci GŘ LINC;

Generální ředitelství pro finance (GŘ FINS)

154.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ FINS 222 zaměstnanců a spravovalo 20,8 % celkového rozpočtu Parlamentu;

155.  je si vědom, že se regulační rámec GŘ FINS od roku 2009, kdy vstoupil v platnost nový statut poslanců, velkým způsobem změnil; dále si všímá, že dne 2. srpna 2018 vstoupilo v platnost nové finanční nařízení a následně došlo ke změně interních pravidel pro čerpání rozpočtu Parlamentu, což má dopad na práci GŘ FINS;

156.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s nedostatkem lidských zdrojů a mobility, neboť bylo nutné upřednostnit hlavní služby pro poslance a pro Parlament, což vedlo k problémům, pokud jde o rozsah prováděných kontrol, lhůty, rychlost provádění plateb a vyrovnávací výdajové transakce; je znepokojen tímto vývojem a jeho negativním dopadem, především v souvislosti se zhoršujícími se pracovním podmínkami a nárůstem dlouhodobých nemocenských, což se v průběhu roku více projevilo;

157.  vyjadřuje vážné obavy ohledně zastaralosti aplikací IT v tomto generálním ředitelství a rizika selhání IT systémů, přičemž v obou případech se jedná o závažný problém; žádá GŘ FINS a GŘ ITEC, aby posílily konstruktivní spolupráci s cílem provádět vhodná zmírňující opatření, včetně bezproblémového zavádění nových systémů finančního řízení a účetnictví;

158.  oceňuje rozsáhlé snahy o zajištění soustavných investic do digitalizace finančních procesů, jako jsou například elektronické podpisy poslanců, s cílem rozšířit služby pro klienty, zvýšit efektivitu správy a úroveň kontrol, zejména pak zavedení on-line systému pro proplácení léčebných výdajů poslanců a automatizaci centrálního prezenčního rejstříku v zájmu rychlejšího proplácení souvisejících nároků a rozšíření funkcí e-Portálu jakožto jednotného správního místa, kde poslanci mohou spravovat své finanční a sociální nároky; vyjadřuje politování nad tím, že zadávání a kontrola údajů jsou časově náročné a neefektivní, a zejména že údaje o cestovních nákladech poslanců jsou do systému zadávány dvakrát, nejprve poslanci a pak znovu správou Parlamentu;

159.  konstatuje, že od 1. ledna 2019 začala po proběhnuvším výběrovém řízení fungovat nová cestovní kancelář Parlamentu; poukazuje na omezenou využitelnost call centra cestovní kanceláře, které je dostupné o víkendech, ale nepokrývá všechny společnosti využívané cestovní kanceláří; vyjadřuje politování nad skutečností, že poslanci narážejí na obtíže, když se snaží dovolat do call centra během pracovní doby či mimo ni; vyjadřuje politování nad omezenou provozní dobou kanceláře, zejména, že je zavřeno v pátek odpoledne s výjimkou pátku před zasedáním ve Štrasburku, což závažným způsobem omezuje možnost zaměstnanců poslanců pracovat efektivně; požaduje, aby se dostupnost služby zlepšila; požaduje, aby byl povinně zaveden jednoduchý a uživatelsky vstřícný mechanismus pro vyřizování stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování nad pomalou reakcí kanceláře při vyřizování žádostí o jízdenky či letenky; považuje za zcela nepřijatelné, že jízdenky či letenky nabízené agenturou nejsou vždy ty nejefektivnější (ceny jsou často vyšší než na internetu) a že dochází ke značným zpožděním při proplácení cestovních výdajů poslanců; žádá GŘ FINS, aby zahájilo průzkum spokojenosti se službami cestovní kanceláře a aby informovalo zákazníky o organizaci a příslušných odpovědnostech GŘ FINS a cestovní kanceláře Parlamentu, s cílem předložit nejpozději do 30. června 2020 výsledek průzkumu; žádá cestovní kancelář, aby se nad výsledky průzkumu spokojenosti zamyslela a učinila kroky ke zlepšení služeb;

Příspěvek na všeobecné výdaje

160.  vítá opatření předsednictva ke zvýšení transparentnosti a finanční odpovědnosti;

161.  připomíná, že podmínkou pro obdržení příspěvku na všeobecné výdaje je zvláštní bankovní účet; vyzývá Parlament, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informoval o tom, kolik poslanců tuto povinnost dodržuje;

162.  poukazuje na skutečnost, že předsednictvo na své schůzi dne 2. července 2018 schválilo orientační seznam výdajů, které lze proplácet z příspěvku na všeobecné výdaje, a tento seznam obsahuje nejčastější příklady způsobilých výdajů; konstatuje, že pro poslance, kteří si tak přejí, mohou být výdaje související dobrovolným kontrolním auditem týkajícím se použití příspěvku na všeobecné výdaje hrazeny z příspěvku na všeobecné výdaje; připomíná, že si všichni poslanci mohou dokumentovat své použití příspěvku na všeobecné výdaje a tyto informace zveřejňovat na svých osobních internetových stránkách; vyzývá Parlament, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informoval o tom, kolik poslanců tato doporučení dodržuje;

163.  je si vědom toho, že v uplynulých letech došlo ke zlepšení účinnosti a transparentnosti ověřování a kontroly úhrady výdajů, například výdajů cestovních nákladů poslanců a příspěvků na parlamentní asistenci, u nichž je třeba předkládat doklady o vzniklých nákladech; vyzývá k přísnému řešení případů pochybení; naléhavě vyzývá předsednictvo, aby vyvodilo závěry z minulých případů podvodů a na jejich základě přijalo přísná represivní opatření; naléhavě žádá poslance, aby příspěvek na všeobecné výdaje používaly výlučně na účely stanovené v prováděcích opatřeních ke statutu poslanců Evropského parlamentu; naléhavě žádá předsednictvo, aby pokročilo v hodnocení pokynů, jak je uvedeno v posledním rozhodnutí předsednictva; v zájmu občanů a zachování dobrého jména Sněmovny a jejích členů usiluje o vhodnou vyváženost svobody mandátu a boje proti rizikům zneužití a podvodu; považuje za vhodné pravidelně hodnotit příslušná ustanovení, a to každých pět let v polovině volebního období;

164.  připomíná čl. 62 odst. 1 a 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 19. května a 9. července 2008 (poslední změna ze dne 1. července 2019) týkající se prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, podle nichž jsou vyplacené částky, včetně příspěvku na všeobecné výdaje, „vyhrazeny výlučně pro financování činností souvisejících s výkonem poslaneckého mandátu a nemohou krýt osobní výdaje nebo dotace či dary politického rázu“, a že „poslanci vrátí Parlamentu nevyužité částky s výjimkou prostředků vyplácených ve formě paušální částky“; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby zajistili plné provedení a dodržování těchto ustanovení a aby pravidelně informovali orgán příslušný k udělení absolutoria, kolik poslanců tyto nevyužité částky skutečně vrátilo;

165.  připomíná, že pracovní skupina ad hoc pro stanovení a zveřejnění pravidel pro využívání příspěvku na všeobecné výdaje v uplynulém volebním období doporučila, aby předsednictvo obnovilo diskusi o příspěvku na všeobecné výdaje a předložilo dohodu, jež by požadovala, aby si poslanci: uschovávali všechny účtenky vztahující se k příspěvku na všeobecné výdaje a předali je nezávislému auditorovi pověřenému výroční kontrolou účtů a zveřejněním auditního stanoviska a rovněž aby vraceli při skončení svého mandátu nevyčerpanou část svého příspěvku na všeobecné výdaje;

166.  dále připomíná, že v plénu byly kromě změn vydaných pracovní skupinou ad hoc přijaty další změny týkající se příspěvku na všeobecné výdaje, v jejichž rámci se požaduje: aby orgány vnitřního auditu Parlamentu provedly kontrolu 5% vzorku útrat příspěvku na všeobecné výdaje, přičemž konečné výsledky a nálezy této kontroly by měly být součástí výroční zprávy z interního auditu zveřejněné Parlamentem, a aby poslanci každoročně zveřejňovali přehled svých výdajů podle jednotlivých kategorií (náklady na komunikaci, pronájem kanceláře, kancelářské potřeby atd.);

167.  naléhavě vyzývá předsednictvo, aby co nejdříve převedlo do praxe demokratickou vůli plenárního zasedání, pokud jde o příspěvek na všeobecné výdaje;

168.  vítá skutečnost, že předsednictvo v minulém volebním období vytvořilo nezbytnou infrastrukturu na internetových stránkách Parlamentu, na nichž mohou poslanci, kteří si to budou přát, zveřejnit dobrovolný audit nebo potvrzení svých výdajů osvědčující, že způsob, jakým využívají příspěvek na všeobecné výdaje, je v souladu s příslušnými ustanoveními statutu poslanců a jeho prováděcích opatření; vyzývá Parlament, aby lépe informoval poslance o této možnosti a o tom, jak ji v praxi využívat;

Dobrovolný důchodový fond

169.  konstatuje, že na konci roku 2018 činil odhadovaný pojistně-matematický schodek dobrovolného důchodového systému 286,1 milionu EUR; dále konstatuje, že na konci roku 2018 činil disponibilní vlastní kapitál fondu 112,3 milionů EUR a výše pojistně-matematického závazku 398,4 milionu EUR;

170.  podotýká, že tyto předpokládané budoucí závazky jsou rozloženy do několika desetiletí, konstatuje však, že celková částka vyplacená z dobrovolného důchodového fondu v roce 2018 činila 17,8 milionu EUR;

171.  upozorňuje, že to vyvolává znepokojení, že se prostředky fondu mohou vyčerpat, a že Parlament ručí za vyplácení důchodových nároků z tohoto fondu, pokud fond již nebude schopen plnit své závazky;

172.  důrazně podporuje výsledky schůze dne 10. prosince 2018, na níž předsednictvo rozhodlo, že změní pravidla důchodového systému, a v zájmu zvýšení jeho udržitelnosti zvýší věk odchodu do důchodu z 63 na 65 let a zavede odvod ve výši 5 % na důchodové dávky pro budoucí účastníky; schvaluje rozhodnutí předsednictva jako pozitivní krok; konstatuje nicméně, že Parlament ponese odpovědnost za velmi vysokou částku i v budoucnu; opakuje, že čl. 27 odst. 2 statutu poslanců Evropského parlamentu stanoví, že „nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu“;

173.  vyzývá generálního tajemníka i předsednictvo, aby v plném souladu s ustanoveními statutu poslanců Evropského parlamentu, zejména s čl. 27 odst. 1 a 2 , všemi dostupnými způsoby hledali přiměřené řešení tohoto problému a současně se snažili udržet závazky Parlamentu na minimu, neboť se zde jedná také o peníze daňových poplatníků, a aby o přijatých opatřeních informovali orgán příslušný k udělení absolutoria;

Generální ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC)

174.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ ITEC 484 zaměstnanců a spravovalo 6,4 % celkového rozpočtu Parlamentu;

175.  bere na vědomí, že hlavním ukazatelem GŘ ITEC v roce 2018 byla jeho schopnost včas a efektivně reagovat na požadavky uživatelů a partnerů ve všech oblastech činnosti; trvá na tom, aby GŘ ITEC i nadále investovalo do zajišťování moderních, bezproblémových a efektivních IT rozhraní, která budou orientována na uživatele;

176.  podporuje průběžný vývoj aplikací e-Parlamentu, rozvoj inovačních činností v oblasti IT a rozvoj kapacity Parlamentu v oblasti kybernetické bezpečnosti; vítá rozhodnutí zdvojnásobit zdroje vyčleněné na skupinu pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU); oceňuje, že orgány a instituce Unie zvyšují svou kapacitu, pokud jde o optimální ochranu před kybernetickými útoky;

177.  uznává, že pro GŘ ITEC je velmi těžké získat dostatečný počet vysoce kvalifikovaných odborníků s velmi specifickým profilem, znalostmi a zkušenostmi; žádá Parlament, aby zajistil, že tento požadavek bude řádně tlumočen Evropskému úřadu pro výběr personálu, aby mohl na takto specifické potřeby orgánů a institucí Unie lépe reagovat;

178.  trvá na tom, aby GŘ ITEC vyvinulo větší úsilí o zaručení kontinuity a odolnosti parlamentní infrastruktury IKT, které se podařilo dosáhnout od výpadku IT v roce 2017; žádá, aby bylo zvýšeno úsilí a posílena kapacita, pokud jde o zajištění odolnosti IKT v Parlamentu; žádá, aby i nadále pokračovala práce a bylo dosaženo dalšího pokroku v oblasti kontinuity činností, řízení rizik, řešení incidentů a obnovení činnosti po incidentech; poukazuje na nedostatky ve fungování internetové sítě v Parlamentu;

179.  poukazuje na rostoucí rizika spojená s údaji a ochranou soukromí; se znepokojením poukazuje na to, že se v nedávné době objevily informace o uchovávání a zpracování uživatelských údajů při přihlašování do parlamentní sítě wi-fi; má vážné pochyby o tom, zda je nutné uchovávat údaje déle než šest měsíců(6); žádá Parlament, aby vytvořil politiku a strategii v oblasti informační bezpečnosti; zdůrazňuje zásadní význam úzké spolupráce mezi GŘ ITEC a GŘ SAFE; vybízí generální ředitelství, aby ve střednědobém a dlouhodobém horizontu plánovala společné činnosti;

Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu (GŘ SAFE)

180.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ SAFE 756 zaměstnanců a spravovalo 1,5 % celkového rozpočtu Parlamentu;

181.  je znepokojen nedávným průzkumem mezi zaměstnanci GŘ SAFE a doufá, že v blízké budoucnosti bude nalezen způsob, jak obavy zaměstnanců vyřešit;

182.  připomíná, že Parlament se vyznačuje otevřeností vůči veřejnosti, avšak je třeba zachovat vhodnou rovnováhu mezi otevřeností a nezbytnou úrovní bezpečnosti;

183.  vítá významná rozhodnutí týkající se bezpečnosti, která přijalo předsednictvo v průběhu 8. volebního období, zejména a) opatření týkající se vztahů s vnitrostátními orgány hostitelských zemí a s ostatními orgány, zvláště opatření k zajištění bezpečnosti v evropské čtvrti v Bruselu, bezpečnostní prověrky zaměstnanců externích poskytovatelů služeb, posouzení hrozeb a změny stupňů pohotovosti, b) opatření na modernizaci budov Parlamentu a c) vnitřní opatření; připomíná, že tato rozhodnutí jsou spojena s investicemi do infrastruktury;

184.  vítá dohodu, kterou Parlament uzavřel v roce 2018 s Komisí, Evropskou službou pro vnější činnost, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o vzájemném osvobození od bezpečnostních kontrol; vyjadřuje však politování nad tím, že doposud nebyla žádná taková dohoda podepsána s Radou, a doufá, že řešení bude nalezeno brzy;

185.  považuje za správné, že proběhla výměna průkazů opravňujících ke vstupu poslanců a jejich zaměstnanců; vítá chystanou výměnu průkazů zaměstnanců Parlamentu;

186.  oceňuje dobrou spolupráci mezi GŘ SAFE a GŘ INLO při zvyšování bezpečnosti všech budov Parlamentu a zlepšování přístupu, včetně vjezdu do garáží, jak požadovalo předsednictvo;

187.  bere na vědomí, že bylo vytvořeno oddělení ochrany, zejména je zajištěna přísná ochrana předsedy Parlamentu a byla posílena bezpečnost strategických míst Parlamentu;

188.  podporuje rozšíření systému zasílání bezpečnostních upozornění prostřednictvím SMS všem uživatelům služebních telefonů, přičemž v budoucnu budou tento systém využívat všichni poslanci a zaměstnanci;

Právní služba

189.  souhlasí se strategií právní služby, která se snaží zvýšit dostupnost právníků pro parlamentní výbory; vyzývá ke zvýšení počtu pracovníků zabývajících se parlamentní činností;

190.  s uznáním konstatuje, že právní služba respektuje genderovou vyváženost na úrovni administrátorů, vedoucích oddělení a ředitelů;

191.  zdůrazňuje, že právní služba vyhrála během 8. volebního období 95 % řízení u Soudního dvora; vyjadřuje přesvědčení, že právní služba přispívá k ochraně finančních zájmů Parlamentu a občanů Unie tím, že soudní cestou zpětně získává veřejné prostředky;

192.  je znepokojen tím, že je v některých případech těžké obsadit volná místa kvalifikovanými odborníky z určitých zemí, což je problém proto, že platí povinnost zajistit pokrytí všech právních systémů a všech jazyků členských států;

Výroční zpráva o udělených zakázkách

193.  připomíná, že dvě po sobě následující znění finančního nařízení(7) a prováděcích pravidel k nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(8) stanoví, že rozpočtovému orgánu a veřejnosti musí být poskytnuty informace o zakázkách udělených orgánem nebo institucí; konstatuje, že finanční nařízení ukládají povinnost zveřejňovat udělené zakázky v hodnotě nad 15 000 EUR, tj. v hodnotě, která odpovídá prahové hodnotě, nad níž je nutno konat výběrové řízení s více nabídkami;

194.  konstatuje, že z celkových 251 zakázek udělených v roce 2018 vzešlo 94 (v hodnotě 569,5 milionu EUR) z otevřených nebo omezených řízení a 155 (v celkové hodnotě 35,9 milionu EUR) z vyjednávacího řízení; konstatuje, že celkový počet zakázek udělených v rámci vyjednávacího řízení se z hlediska hodnoty v procentech celkové hodnoty udělených zakázek z 12 % v roce 2017 na 6 % v roce 2018 i z hlediska objemu ze 70,5 milionu EUR v roce 2017 na 35,86 milionu EUR v roce 2018;

195.  konstatuje, že v letech 2018 a 2017 byly uděleny zakázky těchto druhů, včetně zakázek týkajících se nemovitostí:

Typ zakázky

2018

2017

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

Služby

Dodávky

Stavební práce

Budovy

199

37

12

3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

0

79%

16%

5%

0%

Celkem

251

100%

224

100 %

Typ zakázky

2018

2017

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Služby

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Dodávky

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Stavební práce

133 431 628

22%

6 892 972

1%

Budovy

5 039 824

1%

0

0%

Celkem

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2018, s. 6)

196.  bere na vědomí následující rozdělení zakázek udělených v letech 2018 a 2017 podle využitého typu řízení, pokud jde o počet a hodnotu:

Typ řízení

2018

2017

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

Otevřené

Omezené

Vyjednávací

Výběrové

Výjimečné

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

35%

1%

64%

Celkem

251

100%

224

100%

Typ řízení

2018

2017

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Otevřené

Omezené

Vyjednávací

Výběrové

Výjimečné

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

488 368 460

28 200 000 70 501 724

83 %

5 %

12 %

Celkem

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2018, s. 8)

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

197.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 0, které byly přiděleny politickým skupinám a nezařazeným poslancům byly v roce 2018 využity následovně(9):

Skupina

2018

2017

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Evropská lidová strana (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Evropští konzervativci a reformisté (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Zelení/Evropská svobodná aliance (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Evropa národů a svobody (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Nezařazení poslanci

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

celkem

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  vítá skutečnost, že nezávislí externí auditoři pro politické skupiny vydali v souvislosti s rozpočtovým rokem 2018 pouze výroky bez výhrady;

Evropské politické strany a evropské politické nadace

199.  bere na vědomí, že Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace byl zřízen v roce 2016 a jeho úkolem je posuzovat žádosti o registraci, registrovat nové unijní strany a nadace, sledovat jejich financování a uvalovat sankce v případech nedodržení povinností; bere na vědomí, že tento úřad je od roku 2017 plně funkční;

200.  konstatuje, že se Komise, Rada a Parlament Rada a Parlament dohodly, že v rozpočtu na rok 2019 poskytnou tomuto úřadu další zdroje;

201.  zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014(10) ředitel Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace předkládá každý rok Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o činnosti úřadu; konstatuje, že výroční zpráva byla předsedovi a generálnímu tajemníkovi Parlamentu zaslána dne 21. listopadu 2019; lituje, že zpráva za rok 2018 byla Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu zaslána až v lednu 2020; vyjadřuje znepokojení nad tím, že v reakci na žádost úřadu, aby byla zpřístupněna pouze omezenému počtu osob za omezených podmínek, bylo rozhodnuto považovat ji za důvěrnou; je pevně přesvědčen, že omezení přístupu k tomuto dokumentu, který se týká využívání veřejných prostředků, bohužel budí dojem, že je zde třeba něco skrývat; trvá na tom, aby byla zpráva Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace zveřejňována každoročně a aby byla zasílána poslancům a současně předsedovi a generálnímu tajemníkovi Parlamentu;

202.  žádá Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu, aby ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace v rámci postupu udělování absolutoria zval na každý rok na slyšení, jako je tomu u ostatních vedoucích pracovníků agentur a institucí;

203.  zdůrazňuje, že je důležité, aby Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace plnil své povinnosti v oblasti odpovědnosti také tím, že bude podávat veřejné zprávy o své činnosti, což je nezbytné k tomu, aby bylo možné soustavně budovat důvěru a posuzovat, zda má úřad adekvátní personální stavy, zdroje a pravomoci k tomu, aby mohl účinně předcházet zneužívání prostředků politickými stranami a nadacemi;

204.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 2 byly v roce 2018 využity následovně:

Strana

Zkratka

Vlastní zdroje

Konečná částka příspěvku EP - první část

Příjmy celkem (11)

Příspěvek EP jako % nárokovatelných výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv nebo schodek)

Evropská lidová strana

PPE

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85%

64,271

Strana evropských socialistů

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85%

–  

Strana Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85%

157 524

Evropská strana zelených

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85%

—  26 538

Strana evropské levice

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85%

—  6 798

Evropská demokratická strana

PDE

125 374

532 075

754 587

85%

18 913

Evropská svobodná aliance

EFA

156 351

628 696

910 047

85%

32 110

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě

ACRE

—  286 814

1 253 918

1 245 829

71%

—  729 991

Evropské křesťanské politické hnutí

ECPM

125 110

624 532

749 641

85%

5 995

Hnutí pro Evropu národů a svobody

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85%

—  28 579

CELKEM

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 3 byly v roce 2018 využity následovně:

Nadace

Zkratka

Přidružena ke straně

Vlastní zdroje

Konečná výše grantu EP

Příjmy celkem

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv nebo schodek)

Centrum Wilfrieda Martense pro evropská studia

WMCES

PPE

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85%

31 397

Evropská nadace pokrokových studií

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85%

Evropské liberální fórum

ELF

ALDE

292 141

1 650 538

1 942 680

85%

Zelená evropská nadace

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85%

1 368

Transform Europe

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85%

16 375

Institut evropských demokratů

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85%

Nadace Coppieters

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85%

38 617

Nový směr – Nadace pro evropskou reformu

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85%

—  156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495 860

85%

2 159

Nadace pro Evropu národů a svobody

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85%

—  4 503

CELKEM

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884),
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).
(4) Pracovní dokument o provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance.
(5) Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (akt o evropských volbách) (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5).
(6) https://euobserver.com/institutional/146270
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2014 a (EU) č. 223/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
(8) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
(9) Všechny částky v tisících EUR.
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).
(11) Celkové příjmy zahrnují prostředky přenesené z předchozího roku v souladu s čl. 125 odst. 6 finančního nařízení (znění platné v daném rozpočtovém roce).

Poslední aktualizace: 18. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí