Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2056(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0021/2020

Pateikti tekstai :

A9-0021/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0084

Priimti tekstai
PDF 357kWORD 108k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
P9_TA-PROV(2020)0084A9-0021/2020
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (2019/2056(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, I skirsnis – Europos Parlamentas(3),

–  atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2018 finansinių metų metinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(4),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(7), ypač į jo 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. Biuro sprendimą dėl Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių, ypač į jo 34 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį, 104 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0021/2020),

A.  kadangi 2019 m. birželio 27 d. Pirmininkas patvirtino Parlamento 2018 finansinių metų finansines ataskaitas;

B.  kadangi generalinis sekretorius, kaip vyriausiasis įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, 2019 m. birželio 25 d. pateikė pakankamą patikinimą, kad Parlamento biudžetui skirti ištekliai buvo naudoti pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais ir kad nustatytos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

C.  kadangi, atlikę auditą, Audito Rūmai pareiškė, jog pagal jų atliktą specialųjį 2018 m. administracinių ir kitų išlaidų įvertinimą tikrintose institucijų ir įstaigų metinėse veiklos ataskaitose, kurias būtina parengti pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046, nenustatyta jokių rimtų trūkumų;

D.  kadangi pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 262 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad kiekviena Sąjungos institucija imtųsi visų deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

1.  patvirtina Pirmininkui, kad Europos Parlamento 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(5) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(7) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas, dalį (2019/2056(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį, 104 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0021/2020),

A.  kadangi tvirtindamas galutines ataskaitas Europos Parlamento (toliau – Parlamentas) apskaitos pareigūnas pateikė pakankamą užtikrinimą, kad jose visais reikšmingais aspektais teisingai parodyta Parlamento finansinė būklė, operacijų rezultatai ir pinigų srautai;

B.  kadangi pagal įprastą procedūrą Parlamento administracijai buvo pateikti 126 klausimai ir gauti atsakymai raštu, kurie buvo viešai aptarti Parlamento Biudžeto kontrolės komitete dalyvaujant už biudžetą atsakingam Parlamento pirmininko pavaduotojui, generaliniam sekretoriui ir vidaus auditoriui;

C.  kadangi nuolat galima tobulinti viešųjų finansų valdymo kokybę, efektyvumą ir veiksmingumą ir būtina atlikti tikrinimus siekiant užtikrinti, kad politiniai lyderiai ir Parlamento administracija būtų atskaitingi Sąjungos piliečiams;

Parlamento biudžeto ir finansų valdymas

1.  nurodo, kad Parlamento bendra galutinių asignavimų suma 2018 m. buvo 1 950 687 373 EUR – jie sudarė 18,9 % visų daugiametės finansinės programos(1) V išlaidų kategorijoje 2018 m. Sąjungos institucijų administracinėms išlaidoms numatytų lėšų ir, palyginti su 2017 m. biudžetu (1 909 590 000 EUR), ši suma yra 2,2 % didesnė;

2.  pažymi, kad bendra 2018 m. gruodžio 31 d. apskaitytų pajamų suma buvo 193 998 910 EUR (2017 m. – 206 991 865 EUR), iš jų asignuotosios pajamos siekė 30 783 590 EUR (2017 m. – 50 052 674 EUR);

3.  pabrėžia, kad 67,6 % visų įsipareigojimų sudaro keturių skyrių – 10 skyriaus („Institucijos nariai“), 12 skyriaus („Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“), 20 skyriaus („Pastatai ir su jais susijusios išlaidos“) ir 42 skyriaus („Parlamento narių padėjėjų išlaidos“) – įsipareigojimai, ir iš to matyti, kad didžioji dalis Parlamento išlaidų beveik visai nekinta;

4.  atkreipia dėmesį į skaičius, kuriais remiantis buvo uždarytos 2018 finansinių metų Parlamento sąskaitos, t. y.:

a)  Turimi asignavimai (EUR)

2018 m. asignavimai

1 950 687 373

Neautomatiniai perkėlimai iš 2017 finansinių metų

2 564 000

Automatiniai perkėlimai iš 2017 finansinių metų

289 785 291

Asignavimai, atitinkantys 2018 m. asignuotąsias pajamas

30 783 590

Perkėlimai, atitinkantys 2017 m. asignuotąsias pajamas

47 369 977

Iš viso

2 318 626 231

b)  2018 finansinių metų asignavimų panaudojimas (EUR)

Įsipareigojimai

2 283 150 877

Atlikti mokėjimai

1 933 089 380

Automatiškai į kitus metus perkelti asignavimai, įskaitant asignuotųjų pajamų asignavimus

348 106 015

Neautomatiškai į kitus metus perkelti asignavimai

---

Panaikinti asignavimai

39 994 836

c)  Biudžeto įplaukos (EUR)

Gauta 2018 m.

193 998 910

d)  Bendras 2018 m. gruodžio 31 d. balansas (EUR)

1 671 682 153

5.  pažymi, kad 99,2 % į Parlamento biudžetą įrašytų asignavimų, sudarančių 1 934 477 627 EUR sumą, buvo paskirta, o panaikinta 0,8 % asignavimų; su pasitenkinimu pažymi, kad, kaip ir kelerius praėjusius metus, buvo pasiektas labai aukštas biudžeto įvykdymo lygis; pažymi, kad mokėjimai iš viso sudarė 1 636 858 018 EUR sumą, taigi mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 84,6 %;

6.  pabrėžia tai, kad panaikinti 2018 m. asignavimai, siekiantys 16 209 746 EUR, buvo daugiausia susiję su darbo užmokesčiu ir kitomis išmokomis, taip pat su pastatų išlaidomis;

7.  pažymi, kad 2018 finansiniais metais buvo patvirtinta vienuolika perkėlimų pagal Finansinio reglamento 31 ir 49 straipsnius, ir jie sudarė 53 533 500 EUR sumą arba 2,7 % galutinių asignavimų; pažymi, kad dauguma perkeltų lėšų buvo susijusios su Parlamento pastatų politika ir visų pirma perkeltos siekiant padėti finansuoti su Konrado Adenauerio pastato projektu susijusius metinius mokėjimus;

Audito Rūmų nuomonės dėl 2018 m. sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

8.  primena, kad Audito Rūmai atlieka specialųjį visų Sąjungos institucijų administracinių ir kitų išlaidų, kaip vienos politikos grupės, vertinimą; pabrėžia, kad administracinės ir susijusios išlaidos apima išlaidas žmogiškiesiems ištekliams (atlyginimams, išmokoms ir pensijoms) – joms tenka 60 % bendros sumos – ir išlaidas pastatams, įrangai, energijai, ryšiams ir informacinėms technologijoms;

9.  pažymi, kad apskritai audito įrodymai rodo, kad administracinėse išlaidose nenustatyta reikšmingo klaidų lygio; taip pat pažymi, kad, remiantis 13 kiekybiškai įvertintų klaidų, apskaičiuotasis klaidų, nustatytų daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje, skirtoje administracinėms išlaidoms, lygis yra mažesnis už reikšmingumo ribą;

10.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitoje dėl Parlamento 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (Audito Rūmų ataskaita) pateiktą specialiąją išvadą dėl Parlamento; pažymi, kad dėl pastaraisiais metais įvykdytų teroristinių išpuolių institucijos, įskaitant Parlamentą, nusprendė, kad būtina skubos tvarka sustiprinti žmonių ir patalpų apsaugą; susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai nustatė Parlamento ir Komisijos organizuotų procedūrų trūkumų; pažymi, kad Parlamentas, siekdamas nupirkti konkrečių su saugumu susijusių statybos darbų, pasinaudojo preliminariosiomis sutartimis, kurios jau buvo sudarytos, ir kad šių preliminariųjų sutarčių koncepcija leido Parlamentui užsakyti į pradinį kainoraštį neįtrauktų būtinų saugumo darbų remiantis vienu iš rangovo gautu kainos pasiūlymu; pažymi, kad Parlamentas šį metodą taikė dviejų iš keturių Audito Rūmų tikrintų procedūrų atveju;

11.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į Parlamento atsakymą, pateiktą pagal prieštaravimų procedūrą, vykdomą kartu su Audito Rūmais, kuriame jis pripažįsta kad, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes (labai trumpas laikas sprendimams priimti ir šiai rinkai būdinga struktūra), konkurencija galėjo būti neoptimali; su pasitenkinimu pažymi, kad naujos preliminariosios sutartys, sudarytos šiame sektoriuje su penkiais rangovais, grindžiamos konkurso atnaujinimu siekiant užtikrinti tinkamą kainų konkurenciją;

Vidaus auditoriaus metinė ataskaita

12.  pažymi, kad 2019 m. lapkričio 18 d. su vidaus auditoriumi surengtame atsakingo komiteto posėdyje vidaus auditorius pristatė savo metinę ataskaitą, apibūdino patikinimo pareiškimo auditus ir konsultavimo užduotis, kuriuos jis atliko ir apie kuriuos pranešė ir kurie 2018 m. apėmė šiuos klausimus:

   pastatų priežiūra, renovacija ir eksploatavimas (Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas, INLO GD);
   pirminis institucijos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugumo patikrinimas;
   individualios teisės pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas;
   darbuotojų parduotuvė Liuksemburge (INLO GD);
   tolesnės priemonės, kurių imtasi vidaus audito ataskaitose nustačius nebaigtus veiksmus. 2018 m. 1 ir 2 etapai;
   vidaus kokybės užtikrinimo pareigų sukūrimas Apsaugos ir saugumo generaliniame direktorate (SAFE GD);
   nepriklausomos konsultacijos dėl projekto „Nuo stalinio prie hibridinio kompiuterio“ (angl. From Desktop to Hybrid) (Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas, ITEC GD);
   Europos Sąjungos išorės politikos generalinio direktorato (EXPO GD) duomenų pateikimo lentelių sistemos aspektai;
   tolesni veiksmai, susiję su IT gedimu, ir IT tęstinumo stiprinimas;
   ataskaita dėl viešųjų pirkimų ir sutarčių įgyvendinimo viešojo maitinimo sektoriuje (INLO GD) dar nepaskelbta, dėl pirminių išvadų diskutuojama su vadovybe;

13.  teigiamai vertina ir remia veiksmus, dėl kurių vidaus auditorius susitarė su atsakingais generaliniais direktoratais atsižvelgiant į patikinimo užduotis, ir rekomendacijas, kurias jis pateikė po konsultavimo užduočių;

sutarti veiksmai:

   atsižvelgiant į pastatų priežiūros, renovacijos ir eksploatavimo (INLO GD) auditą, plėsti strateginę priežiūros sistemą ir toliau gerinti Parlamento pastatų priežiūros veiklą priimant išsamią politiką ir struktūrizuotą bei nuoseklų daugiametį planą; didinti pasitikėjimą, kad Parlamento statybos procesai ir operacijos yra veiksmingi ir ekonomiškai efektyvūs; remti sprendimų dėl priežiūros veiklos priėmimą teikiant patikimą informaciją ir analizę;
   atsižvelgiant į informacinių sistemų auditą, atlikti pirminį institucijos IRT saugumo patikrinimą, stiprinti informacinių sistemų saugumo valdymą (įskaitant politikos priemones, standartus ir gaires), visų pirma priimant institucinę informacijos saugumo politiką; gerinti IT turto (aparatinės įrangos, susijusios programinės įrangos ir tinklo) identifikavimą, apsaugą ir stebėseną; geriau aptikti kibernetinio saugumo incidentus ir į juos reaguoti, taip pat didinti veiklos atkūrimo pajėgumus;
   atsižvelgiant į darbuotojų individualių teisių auditą, stiprinti bendrą kontrolės aplinką šioje srityje ir spręsti konkrečius klausimus, susijusius su išmokomis šeimai;
   atsižvelgiant į darbuotojų parduotuvės Liuksemburge auditą, įgyvendinti priemones, kurių reikia siekiant pagerinti kontrolės aplinką ir kontrolės veiksmus bei vidaus valdymo tinkamumą; užtikrinti parduotuvės operacijų, įskaitant jos avansinę sąskaitą, atitiktį Finansiniam reglamentui, apskaitos principams ir mokesčių teisės aktams;

rekomendacijos:

   kalbant apie EXPO GD duomenų pateikimo lentelių sistemą, įgyvendinti šešias rekomendacijas siekiant sustiprinti jo ataskaitų teikimo sistemą ir numatyti geresnę delegacijų, komitetų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo koncepciją;
   atsižvelgiant į vidaus kokybės užtikrinimo pareigų sukūrimą SAFE GD, įgyvendinti šešias rekomendacijas šiuo tikslu, įskaitant, visų pirma, kokybės politikos nustatymą;
   kalbant apie bandomąjį projektą „Nuo stalinio prie hibridinio kompiuterio“, stiprinti projekto sąnaudų ir naudos analizę; naudoti hibridinį kompiuterį siekiant pakeisti daugybę esamų prietaisų; gerinti koncepcijos patikrinimo (angl. proof-of-concept) ir bandomųjų projektų finansų valdymą prieš pradedant taikyti naujas priemones;
   atsižvelgiant į tolesnius veiksmus dėl IT gedimo ir IT tęstinumo stiprinimo, užtikrinti papildomą IRT infrastruktūros apsaugą; išbandyti veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą; sudaryti svarbių informacinių sistemų ir nuo jų priklausančios įrangos sąrašą ir gerinti Parlamento IRT infrastruktūros įrengimo ne Parlamento pastatuose planavimą;

14.  nurodo, kad 2018 m. tolesnių veiksmų proceso rezultatas – užbaigti 28 iš 76 nebaigtų veiksmų ir kad 2018 m. buvo toliau laipsniškai mažinamas nebaigtų veiksmų rizikos profilis; ypač pažymi, kad nebaigtų veiksmų, susijusių su didelės rizikos problemomis, skaičius sumažėjo nuo 22 iki 7 ir kad vykdytinų su didžiausia rizikos kategorija susijusių ir ypatingos svarbos žyma pažymėtų veiksmų nebuvo; pažymi, kad be šių patvirtintų veiksmų iš viso buvo 117 nebaigtų veiksmų, įskaitant dar nevykdytinus veiksmus, iš kurių 47 susiję su didele rizika; tikisi, kad šie veiksmai bus įgyvendinti laikantis sutartų terminų;

15.  ypač teigiamai vertina tai, kad generaliniai direktoratai gali pakviesti vidaus auditorių konsultavimo užduotims, ir rekomenduoja, kad visi generaliniai direktoratai prireikus pasinaudotų šia galimybe;

16.  pažymi, kad du auditai, iš kurių vienas dėl lankytojų grupių, o kitas – dėl Parlamento narių padėjėjų išmokų – tai 2019 m. veiklos dalis ir dėl jų ataskaita bus teikiama 2020 m. pradžioje; prašo vidaus auditoriaus informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie abiejų auditų išvadas, kai tik jos bus parengtos;

17.   labai apgailestauja dėl to, kad vidaus auditoriaus ataskaita nėra skelbiama viešai; primygtinai ragina kasmet viešai skelbti šią ataskaitą ir tuo pačiu metu, kai ji siunčiama Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui, išsiųsti ją ir Parlamento nariams; apgailestauja dėl to, kad 2020 m. sausio mėn. buvo priimtas sprendimas, jog Parlamento nariai gali susipažinti su 2018 m. ataskaita tik pateikę prašymą, taikant saugią skaityklos procedūrą; tvirtai įsitikinęs, kad apribojus galimybę susipažinti su šiuo dokumentu, kuris susijęs su viešųjų lėšų naudojimu, susidaro apgailėtinas įspūdis, kad kažką reikia nuslėpti;

Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 2017 m. rezoliuciją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

18.  atkreipia dėmesį į Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui 2019 m. rugsėjo 17 d. pateiktus atsakymus raštu dėl rezoliucijos dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir generalinio sekretoriaus pateiktus atsakymus į įvairius klausimus ir prašymus, susijusius su Parlamento rezoliucija dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir po to įvykusį keitimąsi nuomonėmis su Parlamento nariais;

19.  apgailestauja dėl to, kad nebuvo imtasi veiksmų, reaguojant į kai kurias Parlamento rezoliucijoje dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktas rekomendacijas, ir kad dokumente dėl tolesnių veiksmų, susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimu, šiuo klausimu nepateikta jokio pagrindimo; pabrėžia, kad labai svarbu dažniau Parlamento Biudžeto kontrolės komitete aptarti su generaliniu sekretoriumi klausimus, susijusius su Parlamento biudžetu ir jo įvykdymu;

Parlamento 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas

20.  atkreipia dėmesį į Pirmininko pavaduotojo, atsakingo už biudžetą, generalinio sekretoriaus ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto narių 2019 m. lapkričio 18 d. keitimąsi nuomonėmis Parlamento 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimais, dalyvaujant vidaus auditoriui;

21.  dar kartą ragina Biurą imtis tolesnių veiksmų, susijusių su visais sprendimais dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kaip tai išplaukia iš Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio ir V priedo bei Finansinio reglamento 6 ir 166 straipsnių; prašo generalinio sekretoriaus perduoti šią rezoliuciją Biurui, ypač atkreipiant dėmesį į visus prašymus, kad Biuras imtųsi veiksmų ar priimtų sprendimus; prašo generalinio sekretoriaus parengti veiksmų planą ir tvarkaraštį, kuris leistų Biurui imtis tolesnių veiksmų dėl rekomendacijų, pateiktų Parlamento rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir (arba) į jas atsakyti, ir įtraukti rezultatus į metinės stebėsenos dokumentą; prašo generalinio sekretoriaus laiku pranešti Parlamento Biudžeto komitetui ir Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui apie visus Biurui pateiktus projektus, kurie daro didelį poveikį biudžetui; pakartoja, kad Biurui reikia imtis iniciatyvos siekiant iš esmės padidinti savo sprendimų priėmimo procedūros skaidrumą;

22.  apgailestauja dėl to, kad 2018 m. vidaus tyrimo metu buvo nustatyti keturi atvejai, susiję su Parlamento narių padėjėjų išmokomis, kai buvo susigrąžinta146 814 EUR (2017 m. buvo nustatyti 47 atvejai ir susigrąžinta 903 741,00 EUR) ir kad ištyrus 6 atvejus buvo susigrąžinta 173 546 EUR Parlamento narių kelionėms ir dienpinigiams (2017 m. – 68 589,05 EUR);

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. iš esmės padaugėjo teisėkūros veiklos, nes Parlamento 2014–2019 m. teisėkūros kadencija ėjo į pabaigą;

24.  pažymi, kad du laikinieji komitetai – Specialusis komitetas terorizmo klausimais (TERR) ir Specialusis komitetas Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais (PEST) – šiais metais sėkmingai baigė savo veiklą ir buvo įsteigtas trečiasis komitetas – Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3);

25.  pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 2019 m. Europos Parlamento rinkimus, sėkmingai pradėta įgyvendinti komunikacijos kampanija; atkreipia dėmesį į aktyvesnį piliečių dalyvavimą 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose, nors kai kuriose šalyse rinkėjų aktyvumas išliko pernelyg žemas; mano, kad tokia kampanija turėtų būti toliau vykdoma, ypač daug dėmesio skiriant šioms šalims;

26.  pritaria priemonėms, kurių ėmėsi institucija siekdama didinti saugumą, visų pirma fizinio ir pastatų saugumo, bet taip pat kibernetinio ir ryšių saugumo srityse;

27.  apgailestauja, kad, nepaisant to, jog Parlamento Biudžeto komitetas atmetė biudžetą, kurio buvo prašoma siekiant sukurti dirbtinio intelekto observatoriją, ši iniciatyva toliau įgyvendinama darbo grupės forma; yra labai susirūpinęs dėl to, kad akivaizdžiai apeinamas demokratinis Parlamento narių sprendimas, kuriuo sukuriamas labai blogas precedentas; rekomenduoja, kad šios darbo grupės veikla būtų nedelsiant nutraukta iki tol, kol biudžeto valdymo institucija nuspręs skirti jai biudžetą;

28.  suvokia pastatų politikos svarbą, visų pirma atsižvelgiant į W. Martenso pastato projektą ir pastato „Montoyer 63“ rekonstrukciją Briuselyje (šie darbai baigti 2018 m.) ir Konrado Adenauerio projektą Liuksemburge, kurį planuojama užbaigti iki 2023 m. birželio mėn. pabaigos; supranta, kad 2018 m. Parlamento Biudžeto komitetas suteikė leidimą atlikti kaupiamąjį perkėlimą, siekiantį 29 mln. EUR, išankstiniam projekto finansavimui ir šis perkėlimas lėmė tai, kad buvo sutaupyta 4,7 mln. EUR palūkanų; yra susirūpinęs dėl to, kad vėluoja Konrado Adenauerio pastato statybos darbai Liuksemburge: buvo planuojama jį baigti statyti 2018 m., tačiau dabar nesitikima, kad jis bus baigtas statyti anksčiau nei 2023 m.;

29.  pritaria tam, kad naudojama aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), kuri yra Europos Sąjungos valdymo priemonė, skirta privačiosioms ir viešosioms organizacijoms, kad jos galėtų įvertinti ir pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą pagal Reglamentą Nr. 1221/2009(2); pritaria priemonėms, kurių imtasi siekiant sumažinti Parlamento anglies pėdsaką;

30.  ragina administraciją atkreipti dėmesį į Parlamento narių elgesio kodeksą, kuriame nustatyta, kad Parlamento nariai veikia tik vadovaudamiesi bendrais interesais ir dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, darbštumo, garbingumo, atsakomybės ir pagarbos Parlamento reputacijai principų; pabrėžia, kad elgesio kodekse apibrėžiami interesų konfliktai ir kaip Parlamento nariai turėtų juos spręsti, taip pat nustatomos taisyklės, reglamentuojančios buvusių Parlamento narių profesinę veiklą;

31.  susirūpinęs pažymi, kad 2012–2018 m. laikotarpiu nustatyti bent 24 elgesio kodekso pažeidimai, už kuriuos nepaskirtos nuobaudos; pabrėžia, kad, jei už pažeidimus nebus tinkamai baudžiama, Parlamento nariai bus mažiau linkę laikytis elgesio kodekso; ragina Pirmininką atidžiai įvertinti bet kokius tariamus elgesio kodekso pažeidimus ir, jei taikytina, atitinkamiems Parlamento nariams paskirti tinkamą nuobaudą;

32.  atkreipia dėmesį į EP narių vykimo į Europos Parlamento darbo vietas taisykles (toliau – taisyklės); mano, kad taisyklių nuostatos, kuriose nustatomos Parlamento pirmininko, generalinio sekretoriaus, generalinio sekretoriaus pavaduotojo ir kiekvienos frakcijos pirmininko nuolatinio naudojimosi tarnybiniais automobiliais sąlygos, yra pernelyg neaiškios; ragina Biurą persvarstyti taisykles siekiant numatyti griežtesnes tokių automobilių naudojimo sąlygas;

33.  laikosi nuomonės, kad informatorių apsauga yra neatsiejama demokratijos dalis ir nepaprastai svarbi siekiant užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir pažeidimams bei nuo jų atgrasyti; primena, kad, be kita ko, akredituoti Parlamento narių padėjėjai (toliau – akredituoti padėjėjai) dėl savo darbo sutarties yra pažeidžiamoje padėtyje; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad generalinis sekretorius pripažino, jog informavimo apie pažeidimą taisyklės taikomos ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams, tačiau Parlamentas negali jiems suteikti užimtumo apsaugos, nes jie priklauso nuo savo Parlamento nario; ragina generalinį sekretorių atsižvelgti į šį veiksnį tuomet, kai apie pažeidimus praneša akredituoti padėjėjai, atsižvelgti į sutartyse numatytas apsaugos galimybes, Parlamento teikiamas nuo priekabiavimo nukentėjusiems akredituotiems padėjėjams, ir jas taikyti ir apie pažeidimus pranešantiems akredituotiems padėjėjams;

34.  pabrėžia tai, kad galiojančiose taisyklėse dėl akredituotų padėjėjų sutarties nutraukimo nenumatyta galimybė nutraukti sutartį bendru sutikimu – tai būtų būdas pripažinti ypatingą Parlamento narių ir padėjėjų santykį, kai abi šalys galėtų pripažinti, kad nebėra tarpusavio pasitikėjimo, ir pasinaudotų bendru sprendimu nepažeidžiant akredituotų padėjėjų socialinių teisių; prašo generalinio sekretoriaus išspręsti akredituotų padėjėjų atlyginimų pervedimo tik į Belgijos banko sąskaitas problemą, nes tai prieštarauja bendros pinigų ir mokėjimų sąjungos idėjai;

35.   pakartoja susirūpinimą dėl įtariamos praktikos, kai Parlamento nariai įpareigoja akredituotus padėjėjus vykti į komandiruotes, pirmiausia į Strasbūrą, be siuntimų į komandiruotes, komandiruočių išmokų ar net be išmokų kelionei; laikosi nuomonės, kad tokia praktika sudaromos galimybės piktnaudžiauti: kai akredituoti padėjėjai keliauja be siuntimo į komandiruotę, jie ne tik turi savo lėšomis padengti išlaidas, tačiau negalioja ir jų darbo vietoje taikomas draudimas; pakartoja savo raginimą generaliniam sekretoriui ištirti šią tariamą praktiką ir iki šių metų pabaigos pateikti ataskaitą šiuo klausimu;

36.  pakartoja savo raginimą Pirmininkų sueigai ir Biurui persvarstyti galimybę tam tikromis sąlygomis, kurios turi būti nustatytos, sudaryti akredituotiems padėjėjams galimybę lydėti Parlamento narius per oficialius Parlamento delegacijų vizitus ir komandiruotes, kaip to jau prašė keli Parlamento nariai; ragina generalinį sekretorių ištirti, koks būtų poveikis biudžetui, taip pat išnagrinėti šių komandiruočių organizavimą bei logistiką;

37.  ragina Parlamentą visapusiškai pritaikyti savo Tarnybos nuostatų vidaus taisykles prie neseniai priimtos Direktyvos (ES) 2019/1937(3) dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos, įskaitant saugių pranešimų kanalų sukūrimą; be to, prašo, kad Parlamentas užtikrintų tokią pačią pranešėjų apie pažeidimus apsaugą, kokia užtikrinama priekabiavimo aukoms; prašo, kad generalinis sekretorius nustatytų privalomus mokymus tiesioginiams vadovams, kad būtų padidintas Parlamento darbuotojų informuotumas apie jų apsaugą, susijusią su pranešimais apie pažeidimus, ir jų pareigą pagal Tarnybos nuostatus pranešti apie neteisėtą veiklą arba netinkamą administravimą;

38.  pažymi, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos turėjo didelį poveikį įvairioms Parlamento tarnyboms, ypač komitetams, tyrimų skyriams ir horizontaliosioms tarnyboms;

39.  teigiamai vertina 2018 m. gegužės 2 d. Biuro sprendimą dėl darbuotojų, turinčių Jungtinės Karalystės pilietybę, t. y., kad joks pareigūnas nebus atleistas iš darbo dėl to, kad yra Jungtinės Karalystės pilietis; supranta, kad atlikus konkrečių atvejų vertinimus iki iš pradžių numatytos Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos datos dėl sutartininkų ir laikinųjų darbuotojų, kurie yra Jungtinės Karalystės piliečiai, nebuvo nutraukta nė viena sutartis; pripažįsta, kad frakcijos pačios atlieka savo darbuotojų konkrečių atvejų vertinimus;

40.  atkreipia dėmesį į tai, kad sėkmingai pasiektas 5 proc. darbuotojų skaičiaus mažinimo tikslas, kurio laikydamasis Parlamentas 2018 m. savo administracijos etatų plane turėjo panaikinti 60 etatų; mano, kad trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu svarbu užtikrinti aukštą Parlamento veiklos efektyvumo lygį, tuo pačiu metu užtikrinant atsakingą biudžeto valdymą ir prireikus taupant lėšas; mano, kad galima numatyti dar daugiau sutaupytų lėšų; yra įsitikinęs, kad būtina įgyvendinti komunikacijos strategiją, kuri būtų skirta Tarybai, valstybėms narėms ir Europos piliečiams, siekiant reaguoti į jau metų metus išsakomą plačiai paplitusią neteisingą kritiką Europos Sąjungos viešajai tarnybai;

41.  yra susirūpinęs dėl ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų išėjusių darbuotojų skaičiaus ir labai išaugusio išsekimo sindromo atvejų skaičiaus, taip pat dėl to, kad kai kurie iš šių atvejų gali būti susiję su pervargimu ir sutrikdyta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; yra ypač susirūpinęs dėl darbuotojų trūkumo ir tuo pačiu metu mano, kad sunku pateisinti vyresniųjų vadovų pareigybių skaičiaus didinimą, kuris lemia nesubalansuotą valdymo struktūrą, kurioje ypač daug vadovaujančių pareigų; ragina administraciją laikytis iniciatyvaus požiūrio atitinkamų darbuotojų atžvilgiu, atidžiai įvertinti darbuotojų darbo krūvį ir užtikrinti subalansuotą užduočių paskirstymą; ragina iki 2020 m. birželio 30 d. parengti ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi reaguojant į ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų ir išsekimo sindromo atvejus;

42.  atsižvelgdamas į padidėjusius lūkesčius dėl to, ką darbuotojai gali daryti, pabrėžia reguliaraus ir konstruktyvaus dialogo su Personalo komitetu, profesinėmis sąjungomis, o frakcijų atveju – su jų darbuotojų atstovais, svarbą; tikisi, kad bus tęsiamas konstruktyvus dialogas su šiais organais, visų pirma klausimais, susijusiais su personalo politika ir darbo sąlygomis, pvz., judumu, darbo aplinka ir lanksčiu darbo laiku;

43.   mano, jog siekiant šio tikslo būtina, kad darbuotojų atstovai būtų išklausyti tuomet, kai Biuras sprendžia bendruosius klausimus, turinčius įtakos personalo politikai, prašo generalinio sekretoriaus imtis tinkamų priemonių siekiant patenkinti šį labai svarbų poreikį;

44.   atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant išlaikyti aukštos kokybės, nepriklausomą, lojalią ir motyvuotą Europos Sąjungos viešąją tarnybą reikia visapusiškai laikytis Pareigūnų tarnybos nuostatų ir jie turi būti taikomi laikantis jų turinio ir dvasios; atsižvelgdamas į tai, taip pat ragina nutraukti vadinamojo parašiutinio asmenų paskyrimo į pareigas praktiką, nes dėl jos kyla pavojus, kad bus pakenkta procedūroms, taigi ir institucijos, visų pirma, Sąjungos, patikimumui;

45.   primena Europos ombudsmeno išvadas ir rekomendacijas sujungtose bylose 488/2018/KR ir 514/2018/K, taip pat 2018 m. balandžio 18 d. Parlamento rezoliuciją, visų pirma reikalavimą, kad pareigūnai iš darbuotojams atstovaujančių organizacijų dalyvautų Parlamento vyresniosios vadovybės atrankos komisijose, ir ragina generalinį sekretorių toliau tobulinti aukšto rango pareigūnų skyrimo procedūras siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir lygybės; be to, ragina užtikrinti nuoseklumą kalbant apie vyresniosios vadovybės postų paskelbimą išorės leidiniuose ir stropumą skelbiant šiuos postus, jei ir kai tik jie atsilaisvina; ragina Parlamento administraciją kasmet pateikti ataskaitą dėl aukšto rango pareigūnų skyrimo;

46.   labai apgailestauja dėl to, kad sutartininkams nesuteikiama pakankamai karjeros perspektyvų; ragina generalinį sekretorių įvertinti riziką, susijusią su tuo, kad įdarbinama vis daugiau sutartininkų, įskaitant pavojų sukurti dviejų pakopų Parlamento personalo struktūrą; primygtinai tvirtina, kad pagrindines nuolatines pareigas ir užduotis turėtų atlikti nuolatiniai darbuotojai;

47.  yra įsitikinęs, kad Parlamento kaip darbo vietos patrauklumas yra pagrindinis jo sėkmės aspektas; atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduriama siekiant įdarbinti tam tikrų pilietybių darbuotojus; ragina generalinį sekretorių pabrėžti poreikį užtikrinti tikrą geografinę pusiausvyrą proporcingai atstovaujant visoms valstybėms narėms visais lygmenimis, įskaitant vyresniosios vadovybės lygmenį; pripažįsta labai teigiamus veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą; ragina skubiai imtis veiksmų siekiant geresnės lyčių pusiausvyros visais lygmenimis, įskaitant generalinių direktorių lygmenį;

48.   apgailestauja dėl to, kad vis dar nepakankamai atstovaujama šalims, kurios į Sąjungą įstojo po 2004 m., ypač aukštesnių pareigų lygmeniu, o problema kyla dėl to, kad, nors naujųjų valstybių narių piliečiai yra įdarbinami, paaukštinama daugiau senųjų valstybių narių piliečių ir tai lemia vis didėjantį atotrūkį tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių; ragina ištaisyti šią padėtį;

49.   atkreipia dėmesį į tai, kad per 2014–2019 m. rengtus vidaus konkursus 30 asmenų buvo paskirti į aukščiausią AD9 darbo užmokesčio lygį, iš kurių 16 asmenų buvo iš dviejų didelių senųjų valstybių narių, taigi per visą teisėkūros ciklą paskirta labai daug darbuotojų iš šių dviejų šalių, ir ragina generalinį sekretorių paaiškinti šio neproporcingumo priežastis;

50.   apgailestauja dėl to, kad Liuksemburge sudėtinga įdarbinti darbuotojus į žemesnio lygio pareigybes, ypač į asistentų sekretorių kategorijos pareigybę; pabrėžia, kad siekiant išspręsti šią struktūrinę problemą būtina pradėti taikyti korekcinį koeficientą, kuriuo būtų atsižvelgiama į didesnes pragyvenimo šioje darbo vietoje išlaidas, ir įdarbinti darbuotojus į aukštesnio lygio pareigas; ragina reformuoti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) vykdomą įdarbinimą, kad jis būtų labiau pritaikytas prie institucijų poreikių, įskaitant trumpesnes įdarbinimo procedūras;

51.  primena, kad Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnyje nustatyta pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų pareiga skelbti informaciją apie su jų pranešimais susijusius susitikimus su interesų grupių atstovais; teigiamai vertina tai, kad nuo naujos kadencijos pradžios Parlamento interneto svetainėje suteikiama infrastruktūra, kurios reikia, kad Parlamento nariai galėtų skelbti suplanuotus susitikimus su suinteresuotaisiais atstovais; ragina sekretoriatą platinti išsamią informaciją ir rengti mokymus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos Parlamento narių biurams visapusiškai laikytis šio įpareigojimo; apgailestauja dėl to, kad dabartinėje infrastruktūroje nesuteikiama galimybė Parlamento nariams ir akredituotiems padėjėjams teikti naudotojų patirtimi pagrįstų pasiūlymų ir grįžtamąją informaciją dėl patobulinimų; ragina Parlamento tarnybas kasmet parengti grįžtamosios informacijos klausimyną ir rezultatus įtraukti į šios priemonės naudojimo ataskaitą; palankiai vertina tai, kad generalinis sekretorius pavedė Parlamento tarnyboms prijungti šią priemonę prie Skaidrumo registro ir Teisėkūros observatorijos, ir ragina dėti visas pastangas, kad ši priemonė būtų dar labiau patobulinta, be kita ko, suteikiant galimybę tvarkyti naudojantis Parlamento interneto svetainės infrastruktūra Parlamento narių pateiktus duomenis apie susitikimus su interesų grupių atstovais mašininio skaitymo formatu, suteikiant galimybę susieti susitikimą su naryste delegacijoje, nurodyti, kad susitikimas vyko darbuotojų lygmeniu, susieti įrašus Parlamento interneto svetainėje su Parlamento nario oficialia interneto svetaine ir užtikrinti, kad visa ši infrastruktūra būtų prieinama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis; be to, ragina Parlamentą pagerinti savo komunikaciją su Parlamento nariais dėl pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų pareigos skelbti tokius posėdžius;

52.   palankiai vertina šį teigiamą žingsnį siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir visiems Parlamento nariams, kurie nori tai daryti, skelbti šią informaciją naudojantis Parlamento interneto svetainės infrastruktūra, net jei Parlamento narys nėra pranešėjas, šešėlinis pranešėjas ar komiteto pirmininkas; laikosi nuomonės, kad šis didesnis skaidrumas padeda Europos piliečiams geriau suprasti savo Parlamento narių darbą; todėl apgailestauja, kad ši pranešimų apie susitikimus infrastruktūra sukurta ne visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, bet tik anglų kalba;

53.  be bendros Parlamento ir Komisijos Skaidrumo registro veiklos ataskaitos prašo Parlamentą parengti išsamią metinę ataskaitą apie interesų grupių atstovus ir kitas organizacijas, kurių atstovams buvo leista patekti į Parlamento patalpas;

54.   pripažįsta tai, kad viešųjų duomenų rengimas atviru kompiuterio skaitomu formatu, kad jie būtų lengvai prieinami ir galėtų būti pakartotinai naudojami, suteikia didelių galimybių tiek užtikrinant skaidrumą visuomenės atžvilgiu, tiek skatinant inovacijas; teigiamai vertina įgyvendinamas iniciatyvas dalį šių viešojo intereso duomenų parengti šiuo formatu ir į jį konvertuoti; pabrėžia, kad reikia numatyti patogesnį naudoti, sistemingesnį ir labiau koordinuotą šių iniciatyvų metodą, laikantis aiškiai apibrėžtos Parlamento atvirųjų duomenų politikos;

55.   pripažįsta pridėtinę vertę, kuri gali būti sukurta Parlamentui atvirojo kodo programine įranga; ypač pabrėžia tokios įrangos vaidmenį didinant skaidrumą ir vengiant susaistymo su pardavėju poveikio; taip pat pripažįsta jos teikiamas galimybes didinti saugumą, nes ją naudojant galima nustatyti ir pašalinti trūkumus; primygtinai rekomenduoja, kad bet kokia institucijai sukurta programinė įranga būtų viešai prieinama pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją;

56.   pažymi, kad plenarinio posėdžio vardinio balsavimo rezultatai turėtų būti prieinami atviru kompiuterio skaitomu formatu ir lengvai matomi Parlamento interneto svetainėje; todėl ragina Parlamentą plenarinio posėdžio protokolų interneto svetainėje greta kompiuterio neskaitomų versijų skelbti vardinio balsavimo rezultatų kompiuterio skaitomą versiją;

57.   atkreipia dėmesį į tai, kad persvarstytos taisyklės, reglamentuojančios finansinių išmokų mokėjimą finansuojamoms lankytojų grupėms, įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.; ragina generalinį sekretorių nedelsiant paskelbti šių taisyklių vertinimą; laikosi nuomonės, kad pagal dabartinę sistemą neatsižvelgiama į svyruojančias apgyvendinimo ir transporto išlaidas ir infliaciją, ir primygtinai ragina kuo greičiau persvarstyti finansinės išmokos, mokamos lankytojų grupėms, apskaičiavimo sistemą, kad, inter alia, būtų išvengta to, jog Parlamento nariai galėtų gauti iš sistemos bet kokią materialinę naudą; ragina Biurą nustatyti bendrą kompensavimą, pagrįstą lankytojų grupių sąskaitomis; pakartoja savo raginimą panaikinti galimybę akredituotą Parlamento narių padėjėją skirti grupės vadovu;

Ekologiškas Parlamentas ir iki 2030 m. pasiektas anglies dioksido poveikio neutralumas

58.  palankiai vertina teigiamą Parlamento indėlį į darnų vystymąsi pasitelkiant savo politinį vaidmenį ir vaidmenį teisėkūros procedūrose; pabrėžia, kad Parlamentas, vykdydamas savo veiklą, turi rodyti pavyzdį ir prisidėti prie darnaus vystymosi;

59.  gerai vertina Parlamento įsipareigojimą užtikrinti žaliuosius viešuosius pirkimus; pažymi, kad Parlamento tikslas – padidinti sutarčių dėl tam tikrų prioritetinių produktų, kurios klasifikuojamos kaip „ekologiškos“, „labai ekologiškos“ arba „ekologiškos dėl savo pobūdžio“, procentinę dalį vertinant pagal vertę; pažymi, kad, vertinant pagal vertę, 2018 m. 44,9 % sutarčių dėl prioritetinių kategorijų produktų buvo klasifikuotos kaip „ekologiškos“, „labai ekologiškos“ arba „ekologiškos dėl savo pobūdžio“; atkreipia dėmesį į tai, kad, jei visos sutartys, klasifikuojamos kaip „ekologiškos dėl savo pobūdžio“, neatsižvelgiant į produktų kategoriją, įskaičiuojamos, tai Parlamento sutarčių ekologiškumo aspektas 2018 m. padidėja iki 55,8 %, ir tai yra artimas tarpiniam siektinam tikslui (60 %) rodiklis; pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti žaliuosius viešuosius pirkimus nustatant plataus užmojo tikslus dėl sutarčių ekologinio aspekto stiprinimo vidutinės trukmės laikotarpiu;

60.  palankiai vertina tai, kad priimta aplinkosaugos vadybos apžvalga ir 2018 m. aplinkosaugos ataskaita, įgyvendintas 2018 m. veiksmų planas ir vykdoma jo reguliari stebėsena;

61.  remia Parlamento tikslą kuo labiau sumažinti savo išmetamo anglies dioksido kiekį; pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl to, kad Parlamento geografinis išsklaidymas susijęs su 78 % visų Parlamento darbuotojų komandiruočių ir kad poveikis aplinkai siekia nuo 11 000 iki 19 000 tonų išmetamo CO2 kiekio;

62.   laikosi nuomonės, kad paskelbus kritinę padėtį klimato srityje Parlamentas turi rodyti pavyzdį ir įsipareigoti iki 2030 m. pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą; prašo, kad Parlamentas parengtų strategiją, pagal kurią jis siektų neutralaus anglies dioksido poveikio iki 2030 m., ir pateiktų šią strategiją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; paveda Biuro EMAS darbo grupei iš dalies pakeisti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius ir dabartinį CO2 kiekio mažinimo planą, kad iki 2030 m. būtų pasiektas anglies dioksido poveikio neutralumas; be to, ragina nedelsiant pateikti Parlamento išmetamo CO2 kiekio kompensavimo ataskaitą ir apskaitą;

63.   pabrėžia, kad asmenų transportas susijęs su maždaug 67 % Parlamento anglies pėdsako; primena, kad savo 2017 m. gegužės 15 d. sprendimu Biuras pritarė pasiūlymui užtikrinti veiksmingą ir kokybišką Parlamento narių vežimo būdą ir tuo pačiu metu kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai užtikrinant, kad Parlamento automobilių parke būtų palaipsniui pereinama prie elektra varomų transporto priemonių, ir skatinant miesto aplinkoje naudoti ekologiškas visų rūšių netaršaus veikimo transporto priemones, taip pat nuo 2024 m. sukuriant vien tik elektra varomų transporto priemonių parką; palankiai vertina įvairiais INLO GD šiuo tikslu pradėtas taikyti priemones; tikisi, kad Biuras parengs kelionės išlaidų atlyginimo tvarką, pagal kurią į kelionės kainą būtų įtrauktos išmetamo CO2 kiekio kompensavimo išlaidos, ir skatins ekologiško transporto naudojimą;

64.  remia Parlamento tikslą kompensuoti išmetamų teršalų kiekį, kurio negalima išvengti; siūlo kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis kompensuoti neišvengiamų išmetamų teršalų kiekį;

65.   pabrėžia, kad Parlamentas turi laikytis savo įsipareigojimų kovoti su klimato kaita ir todėl visuose savo pastatuose turi imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų įrengtos dviračių stovėjimo aikštelės, kuriose dviračiai būtų apsaugoti nuo vagysčių, vandalizmo ir blogų oro sąlygų ir kurios būtų prieinamos visiems darbuotojams, ar bent jau turėtų pasiūlyti tokias pačias aikšteles, kuriomis šiuo metu yra naudojamasi darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelėse; pažymi, kad šiuo požiūriu taip pat būtų labai naudinga sukurti sistemą, kurioje kaip identifikavimo priemonė būtų naudojamos vinjetės;

66.   teigiamai vertina Parlamento pastangas didinti bepopierių posėdžių skaičių; ragina visiems Parlamento nariams, darbuotojams ir akredituotiems padėjėjams rengti daugiau mokymų sesijų apie bepopieres priemones, kurios sukurtos siekiant užtikrinti, kad būtų spausdinama mažiau dokumentų, ir rengti tolesnes komunikacijos kampanijas;

67.  ragina Parlamentą pagerinti savo komunikaciją Parlamento narių atžvilgiu ir informuoti juos apie galimybę naudotis tiesioginiu traukiniu tarp Parlamento ir Briuselio oro uosto, kurio kelionė trunka iš viso 20 minučių ir kuriuo Parlamento nariai gali naudotis nemokamai, ir pasinaudoti savo įtaka skatinant, kad šie traukiniai važiuotų reguliariai ir dažniau, kad ši galimybė būtų kuo patrauklesnė;

68.  giria darbuotojus už tai, kad jie visapusiškai naudojasi užsakomaisiais traukiniais į Strasbūrą; ragina vyresniuosius vadovus nenaudoti savo tarnybinių automobilių komandiruotėms į Strasbūrą;

69.  pritaria tam, kad kasmet 100 % būtų kompensuojamas Parlamento išmetamo CO2 kiekis, įskaitant išmetamą kiekį, atsirandantį dėl Parlamento narių skrydžių iš savo kilmės šalies į Briuselį ir Strasbūrą ir atgal, naudojant anglies dioksido kreditus; primena, kad 2018 m. liepos 19 d. buvo pasirašyta sutartis dėl Parlamento nuo 2017 m. išmestų teršalų kiekio kompensavimo, kurios bendra suma – 184 095,80 EUR;

70.  yra susirūpinęs dėl CO2 kompensavimo kainų nepastovumo taršos apyvartiniais leidimais rinkoje, nes dėl to neįmanoma tiksliai apskaičiuoti sumos, reikalingos bendram išmetamo anglies dioksido kiekiui kompensuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2390 biudžeto eilutę turimų finansinių išteklių (šiuo metu 249 000 EUR) gali nepakakti siekiant kompensuoti bendrą ateinančių metų išmetamo anglies dioksido kiekį;

71.  palankiai vertina 2018 m. balandžio ir birželio mėn. kvestorių ir Biuro sprendimus dėl plastiko atliekų kiekio sumažinimo ir atliekų tvarkymo veiklos; ragina Parlamentą skubiai imtis tolesnių plataus užmojo veiksmų siekiant užtikrinti, kad Parlamente neliktų plastiko atliekų;

72.  palankiai vertina teigiamus 2018 m. gegužės ir birželio mėn. atlikto išorės audito rezultatus, kuriais patvirtinama gera Parlamento aplinkosaugos vadybos sistemos būklė ir brandumas;

Parlamento geografinis išsklaidymas. Viena būstinė

73.  pabrėžia, jog Sąjunga pasirinko, kad jos institucijos ir agentūros būtų keliose valstybėse narėse, nes taip užtikrinamas stiprus ryšys su piliečiais ir Sąjungos pridėtinės vertės matomumas (toliau – Europos matomumas), atsižvelgiant į atsakingą viešųjų lėšų valdymą;

74.  pažymi, kad su Parlamento narių 12 kelionių į Strasbūrą per metus susijusios išlaidos siekia 21 266 689 EUR; pažymi, kad Parlamento darbuotojų metinės kelionės išlaidos sudaro 3 631 082 EUR, o akredituotų padėjėjų – 2 097 250 EUR;

75.  pažymi, kad 2018 m. patirtos išlaidos, susijusios su užsakomuoju traukiniu „Thalys“, siekė 3 741 900 EUR (palyginti su 3 668 532 EUR 2017 m.);

76.  pabrėžia, kad vairuojant tuščias Parlamento tarnybines transporto priemones, neskaitant jų atitinkamų vairuotojų, į Strasbūrą ir atgal dar labiau padidinamas 12 metinių komandiruočių į Strasbūrą finansinis poveikis ir poveikis aplinkai; teigiamai vertina tai, kad akredituotiems padėjėjams suteikiama galimybė prisijungti prie kelionės į Strasbūrą ir atgal, tačiau apgailestauja, kad šia galimybe nepasinaudojama iki galo; ragina Parlamentą leisti visiems Parlamento ir frakcijų darbuotojams taip pat naudotis šia galimybe keliaujant į Strasbūrą ir pagerinti savo komunikaciją apie šią galimybę;

77.  pažymi, kad papildomos išlaidos, kylančios dėl to, kad nėra vienos būstinės nesuderinamos su patikimo finansų valdymo principu ir biudžetinės drausmės principu; primena, kad Parlamentas įvairiose rezoliucijose didele balsų dauguma pritarė vienai Parlamento būstinei, kad būtų užtikrintas veiksmingas Sąjungos mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimas; pažymi, kad Audito Rūmai apskaičiavo, jog persikėlus iš Strasbūro į Briuselį galėtų būti sutaupyta 114 mln. EUR suma per metus ir vienkartinė 616 mln. EUR suma, jei Strasbūro pastatai būtų sėkmingai perleisti, arba patirtos vienkartinės 40 mln. EUR išlaidos, jei to nebūtų padaryta; pažymi, kad viena būstinė galima tik tuomet, jei vieningu sutarimu bus iš dalies pakeista Sutartis; primygtinai ragina Tarybą atsižvelgti į Parlamento poziciją, prisiimti atsakomybę ir imtis atitinkamų veiksmų; pabrėžia, kad Parlamento tarnybinės transporto priemonės būtų veiksmingiau naudojamos, jeigu jomis į Strasbūrą būtų vežami Parlamento nariai, akredituoti padėjėjai ir darbuotojai, kuriems išduotas siuntimas į komandiruotę; laikosi nuomonės, kad tuo atveju, kai užsakomuosiuose traukiniuose tarp Briuselio ir Strasbūro nebėra vietų, pirmiausia reikėtų užpildyti Parlamento tarnybines transporto priemones, o tik paskui organizuoti užsakomuosius autobusus;

78.  pabrėžia tai, kad Sąjunga, kaip viena iš Paryžiaus susitarimą pasirašiusių šalių pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, įsipareigojo užtikrinti, kad vidutinė pasaulio temperatūra tikrai nepakiltų daugiau kaip 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, ir susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 12 kelionių į Strasbūrą per metus bereikalingai padidina Parlamento išmetamą anglies dioksido kiekį;

Komunikacijos generalinis direktoratas (COMM GD)

79.  primena, kad 2018 m. Komunikacijos generaliniame direktorate (COMM GD) dirbo 805 darbuotojai; ragina COMM GD ateinančiais metais panaudoti didesnę Parlamento biudžeto procentinę dalį nei 6,1 % dalis, kurią jis panaudojo 2018 m.;

80.  teigiamai vertina visapusiškai įvykdytą 2018 m. biudžetą, nes tai parodo, kad buvo dedamos pastangos siekiant visiškai panaudoti visus COMM GD suteiktus išteklius, kad būtų informuota kuo daugiau piliečių – tai buvo ypač svarbu šiais priešrinkiminiais metais; su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. jis aktyviai prisidėjo formuojant ir rengiant Europos Parlamento rinkimų kampanijos strategiją;

81.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. COMM GD pagrindinis rodiklis yra dėmesio, skiriamo Parlamentui, valandų skaičius visuose komunikacijos kanaluose; su pasitenkinimu pažymi, kad COMM GD veikla neapsiriboja tik dėmesio kiekio aspektais ir kad jis taip pat kuria metodiką, pagal kurią vertinamas jo veiklos ekonomiškumas, efektyvumas ir veiksmingumas visuose komunikacijos kanaluose; teigiamai vertina didesnį dėmesį, skiriamą Parlamento matomumui;

82.  ragina COMM GD per būsimus biudžeto įvykdymo patvirtinimo ciklus informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie atitinkamais metais nustatytus tikslus, kad ji galėtų įvertinti generalinio direktorato veiklos veiksmingumą;

83.  ragina COMM GD toliau dėti pastangas siekiant patobulinti viešą Parlamento interneto svetainę, visų pirma kiek tai susiję su paieškos sistemų optimizavimu, ir didinti jos matomumą; primygtinai ragina COMM GD sukurti interneto svetainę, kurioje būtų lengva naršyti ir kuri būtų lengvai prieinama naudojant įvairius prietaisus (pvz. išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir stalinis kompiuterius), ypač daug dėmesio skiriant supaprastintai mobiliajai interneto svetainės versijai;

84.  pažymi, kad žiniasklaidos srityje 2018 m. buvo įgyvendinti įvairūs projektai ir Parlamento pristatymas internete buvo dar labiau sustiprintas įdiegus tiesioginę transliaciją internetu „Webstreaming 3.0“, kuria pagerintas Parlamento transliavimo internetu pajėgumas;

85.  be to, pripažįsta, kad Parlamentas daug geriau naudojasi socialine žiniasklaida, ir toliau ragina naudotis laisvo naudojimo atvirojo kodo savarankiškai valdomomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant duomenų naudotojų apsaugai; taip pat pripažįsta dedamas pastangas, susijusias su informuotumo apie Sąjungos veiksmus didinimu, ir toliau primygtinai ragina Parlamentą intensyvinti savo veiklą socialinėje žiniasklaidoje, kad Sąjungos piliečiai būtų informuojami apie Parlamento darbo rezultatus; taip pat pažymi, kad daug pastangų įdėta realizuojant išsamią lankytojų strategiją ir įgyvendinant Europos Parlamento ambasadorių mokyklos programą, kuria ypatingas dėmesys skiriamas jaunimui;

86.  pažymi, kad 2018 m. valstybėse narėse surengti 285 spaudos seminarai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 3629 žurnalistai; teigiamai vertina tai, kad, be to, 1905 žurnalistai buvo pakviesti dalyvauti plenarinėse sesijose ir 1191 žurnalistas buvo pakviestas dalyvauti centralizuotai organizuojamuose spaudos seminaruose; giria COMM GD už naudojimąsi visais galimais žiniasklaidos kanalais siekiant skleisti informaciją apie Parlamento darbą ir pasiekimus; ragina generalinį direktoratą tinkamai atsižvelgti į socialinės žiniasklaidos svarbą ir jos dideles ir vis didėjančias piliečių informavimo galimybes;

87.  teigiamai vertina Parlamentariumo, kuris 2018 m. liepos 11 d. sulaukė savo dumilijonojo lankytojo, veiklą ir bandomųjų projektų „Europa Experience“ Berlyne, Liublianoje, Strasbūre ir Helsinkyje sėkmę; dėkoja Vizitų ir seminarų skyriui, kuris 2018 m. priėmė rekordiškai daug lankytojų;

88.  primena, kad 2018-ieji buvo pirmieji ištisi Europos istorijos namų veiklos metai; pažymi, kad Europos istorijos namuose apsilankė 164 158 lankytojai; teigiamai vertina bendro finansavimo susitarimą su Komisija, kuriuo užtikrinamas metinis einamųjų išlaidų įnašas; tebėra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie darbo sąlygas Europos istorijos namuose vadovaujant ankstesniam rangovui ir skubiai prašo generalinio sekretoriaus informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie Europos istorijos namų darbuotojų padėtį vadovaujant naujam rangovui; taip pat prašo generalinio sekretoriaus paskelbti visų rangovo išlaidų duomenis ir sumą, kuri panaudojama Europos istorijos namų darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti;

Europos Parlamento ryšių biurai

89.  primena, kad buvo atlikta Europos Parlamento ryšių biurų valstybėse narėse reforma ir persvarstyti veiklos uždaviniai, pagal kuriuos siekiama bendrauti su piliečiais ir žiniasklaida pasitelkiant sustiprintas spaudos grupes, suinteresuotuosius subjektus ir informacijos skleidėjus, kad piliečiai būtų informuoti;

90.  atkreipia dėmesį į įvairius 2018 m. išlaidų punktus ir toliau pateikiamą jų suskirstymą:

Išlaidų punktas

2018 m. išlaidos

Personalo išlaidos

22 814 372 EUR

Pastatų išlaidos

11 170 082 EUR

Saugumo išlaidos

1 843 339 EUR

Komunikacijos išlaidos

11 639 088 EUR

Iš viso

45 886 152 EUR

91.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą komunikaciją valstybėse narėse, tuo pačiu metu užtikrinant išlaidų efektyvumą; ragina visas susijusias sprendimus priimančias šalis siekti pridėtinės vertės, ypač atsižvelgiant į einamąsias išlaidas;

92.  prašo Parlamento ir valstybių narių stiprinti bendradarbiavimą su atitinkamais Europos Parlamento ryšių biurais; prašo Europos Parlamento ryšių biurų didinti savo matomumą organizuojant renginius ir aktyviai dalyvaujant socialinėse medijose, kad būtų užmegzti ryšiai su piliečiais; ragina Europos Parlamento ryšių biurus didinti savo bendradarbiavimą ir komunikaciją su atskiromis Europos institucijomis siekiant racionalizuoti EP ryšių biurų veikimą;

93.   pažymi, kad EP ryšių biuras Atėnuose 2018 m. panaudojo 38 400 EUR sumą automobilių stovėjimo vietų nuomos išlaidoms padengti; mano, kad šios išlaidos yra neproporcingai didelės, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu šiame biure dirba tik šeši darbuotojai; ragina Parlamentą ištirti šių išlaidų priežastis ir prireikus imtis tinkamų priemonių ištaisyti padėtį;

94.  pažymi, kad 2019 m. sausio 30 d. Biuras nusprendė palikti veikti Parlamento biurą Londone ir kad atstovybės biuras Edinburge toliau veiks bent iki 2020 m. pabaigos; pažymi, kad sprendimas dėl Parlamento veiklos Edinburge po 2020 m. bus priimtas vėlesniu etapu;

95.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į 2019 m. vasario 11 d. Biuro sprendimą dėl Parlamento paramos ES misijai ASEAN Džakartoje, ES delegacijai Afrikos Sąjungoje Adis Abeboje ir ES delegacijai Jungtinėse Tautose Niujorke; laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į specifinį šios Parlamento paramos pobūdį, Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui kasmet, vykdant Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, turėtų būti teikiama išsami informacija apie išteklius ir rezultatus; prašo generalinio sekretoriaus iki 2020 m. pabaigos ir prieš bet kokį numatomą išplėtimą aprėpiant kitus pasaulio regionus atlikti šio parlamentinės diplomatijos rėmimo sąnaudų ir naudos analizę;

Personalo generalinis direktoratas (PERS GD)

96.  primena, kad 2018 m. Personalo generaliniame direktorate (PERS GD) dirbo 456 darbuotojai ir jis valdė 47,5 % viso Parlamento biudžeto;

97.  palankiai vertina užduočių, susijusių su akredituotais padėjėjais, perkėlimą iš Finansų generalinio direktorato (FINS GD) į PERS GD ir dideles pastangas, kurių reikėjo siekiant organizuoti pareigų perdavimą;

98.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad sukurtas Akredituotų Parlamento narių padėjėjų priimamasis (Front Office), kuris valdys visą akredituotų padėjėjų įdarbinimo procesą, taip pat sutarčių keitimą bei nutraukimą ir jiems teikiamą administracinę paramą; mano, kad reikėtų toliau stiprinti Front Office skyriaus gebėjimą tenkinti akredituotų padėjėjų poreikius; teigiamai vertina tai, kad pradėta taikyti supaprastinta ir greitesnė akredituotų padėjėjų įdarbinimo procedūra, ir pažangą siekiant bepopierio bylų tvarkymo; ragina prieš prasidedant kiekvienai naujai kadencijai sustiprinti Parlamento administravimo grupes, atsakingas už akredituotų padėjėjų įdarbinimą, laikotarpiu, kurio reikia siekiant surengti išsamius išankstinius mokymus ir kol sumažės didelis darbo krūvis;

99.   pakartoja savo raginimą administracijai prasidėjus kitai Parlamento kadencijai kuo anksčiau surengti mokymus arba skelbti leidinius, skirtus visų pirma naujiems akredituotiems padėjėjams, be kita ko, praktiniais ir administraciniais klausimais (siuntimais į komandiruotę, medicininiais patikrinimais, akreditavimu, automobilių stovėjimo vinjetėmis, lankytojų grupėmis, parodomis ir kt.), kad būtų išvengta sisteminių klaidų, darančių neigiamą poveikį sklandžiam akredituotiems padėjėjams taikomų administracinių procedūrų įgyvendinimui;

100.   pakartoja savo prašymą, kad akredituotiems padėjėjams, vykstantiems į komandiruotę į mėnesinę sesiją Strasbūre, būtų suteikti tokio paties dydžio dienpinigiai kaip statutiniams darbuotojams;

101.  pritaria tam, kaip valdomos Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos pasekmės Parlamento administracijai, visų pirma atsižvelgiant į poveikį žmogiškiesiems ištekliams ir biudžetui;

102.  atkreipia dėmesį į tai, kad PERS GD pagrindinis rodiklis 2018 m. yra įvykdymo laikas; su pasitenkinimu pažymi, kad duomenų rinkimo tikslai ir metodai buvo patobulinti ir iš esmės rezultatai vertinami teigiamai;

103.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio mėn. Parlamente iš viso dirbo 9 883 darbuotojai, įskaitant nuolatinius ir laikinus darbuotojus, sutartininkus ir akredituotus Parlamento narių padėjėjus (palyginti su 9 682 darbuotojais 2017 m.);

104.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 15/2019(4) „2014 m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių darbuotojams“; susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kurios yra taikytinos ir kitoms Sąjungos institucijoms, įskaitant Parlamentą, ir todėl teigiamai vertina tai, kad Komisija yra pasirengusi pritarti Audito Rūmų rekomendacijoms; pritaria Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pareikštai pozicijai(5) šiuo klausimu; pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjunga užtikrintų konkurencingą darbo užmokestį, palyginti su gyvenamosios šalies privačiuoju sektoriumi, ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl prastesnių įdarbinimo sąlygų sumažėjo darbo Sąjungos institucijose patrauklumas, ypač tuomet, kai sudėtinga pritraukti pakankamai darbuotojų iš tam tikrų valstybių narių; įspėja dėl rimtų pasekmių, kurių gali turėti bet koks administracinio biudžeto ar darbuotojų skaičiaus sumažinimas ateityje Europos Sąjungos valstybės tarnybai ir įgyvendinant Sąjungos politiką; taip pat reiškia didelį susirūpinimą dėl padidėjusios sutartininkų dalies dėl 2014 m. darbuotojų reformos, dėl kurios Sąjungos institucijose atsirado vis daugiau mažų garantijų darbo sąlygų ir įsteigta paralelinė pigi darbo jėga ES; ragina Sąjungos institucijas atlikti išsamų bet kokios būsimos Tarnybos nuostatų reformos ar peržiūros poveikio žmogiškųjų išteklių valdymui ir darbuotojų gerovei vertinimą;

105.  primena tai, kad lygių galimybių skatinimas toliau yra viena iš pagrindinių Parlamento žmogiškųjų išteklių valdymo politikos dalių; atkreipia dėmesį į tai, kad lyčių lygybės veiksmų gairės toliau įgyvendinamos imantis konkrečių veiksmų: nustatant 40 % moterų skyrių vadovių, 35 % moterų direktorių ir 30 % moterų generalinių direktorių tikslus, kurie turi būti pasiekti 2019 m. pabaigoje; tačiau apgailestauja dėl to, kad lyčių lygybės veiksmų gairės nebuvo visiškai įgyvendintos, kiek tai susiję su tikslu užtikrinti, kad iki 2020 m. moterys užimtų 40 proc. aukštesniosios grandies vadovų pareigų; ragina nedelsiant nustatyti platesnio užmojo tikslus ir per trumpą laiką juos pasiekti;

106.  be to, siūlo daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų užtikrintos lygios galimybės visiems, visų pirma, pavyzdžiui, didinant Parlamento administracijoje dirbančių neįgaliųjų skaičių; pažymi, kad Biure jau veikia Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė, ir prašo, kad ji atliktų valstybėse narėse ir tarptautiniu mastu taikomų priemonių, kuriomis buvo veiksmingai didinamas neįgaliųjų dalyvavimas darbo vietoje, įskaitant teisėkūros priemones, tyrimą; prašo, kad ši aukšto lygio grupė, atlikusi tyrimą ir išanalizavusi jo rezultatus, pateiktų Biurui konkrečių pasiūlymų; ragina nedelsiant nustatyti plataus užmojo tikslus, be kita ko, tuo, kuriais siekiama užtikrinti geografinę pusiausvyrą, ir per trumpą laiką juos pasiekti;

107.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė pavedė PERS GD parengti ataskaitą, kurioje būtų pateiktas kovos su visų formų diskriminacija – dėl etninės kilmės, negalios, lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės –Parlamento sekretoriate priemonių planas; atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras ataskaitą patvirtino 2019 m. balandžio mėn. ir ji jau įgyvendinama; prašo, kad ši aukšto lygio grupė toliau stiprintų ir tobulintų tokias priemones ir iniciatyvas siekiant puoselėti įtraukią darbo aplinką Parlamente;

108.  apgailestauja dėl to, kad nėra motinystės atostogose esančių Parlamento narių laikinojo pakeitimo sistemos; laikosi nuomonės, kad nesudarant šios galimybės iš esmės prieštaraujama pagrindinėms Sąjungos vertybėms, nes pasiunčiamas ženklas, kad moters kandidatės išrinkimas gali reikšti laikiną neatstovavimą; laikosi nuomonės, kad tai, jog nėra vaiko priežiūros atostogose esančių Parlamento narių, taip pat ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų išėjusių Parlamento narių, laikinojo pakeitimo sistemos yra neišspręsta problema, nes tuo, kad šie nariai negali įgalioti kito asmens balsuoti jų vardu, laikinai sutrikdoma atstovavimo Sąjungos piliečiams pusiausvyra; ragina Tarybą, siekiant ištaisyti šią padėtį, iš dalies pakeisti Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise(6) 6 straipsnį;

109.  apgailestauja dėl to, kad 2017–2018 m. laikotarpiu moterų, einančių generalinio direktoriaus pareigas, skaičius išliko toks pats (du absoliučiais skaičiais) ir yra daug mažesnis už tikslą; su pasitenkinimu pažymi, kad moterų, einančių direktoriaus pareigas, skaičius 2018 m. pabaigoje pasiekė 34 %, o per 2019 m. – 37 % ir moterų skyrių vadovių skaičius 2018 m. pabaigoje išaugo iki 38 %, o 2019 m. pabaigoje – iki 39 %; pripažįsta, kad reikia taikyti laipsnišką metodą, tačiau pabrėžia, kad padėtis bus patenkinama tik tuomet, kai lyčių pusiausvyra vadovybės lygmeniu atspindės reikalavimus šioms pareigoms eiti atitinkančių gyventojų lyčių pusiausvyrą;

110.  pažymi, kad yra valstybių narių, kurių piliečiai neina jokių direktoriaus arba generalinio direktoriaus pareigų, ir kad, nepaisant to, jog daug metų praėjo nuo 2004, 2007 ir 2013 m. plėtros, atitinkamai neišaugo naujų valstybių narių atstovavimas valdymo lygmenyse, kuriuose vis dar pernelyg daug tam tikrų valstybių narių atstovų; rekomenduoja taisyti šią padėtį; primena, jog svarbu, kad visi darbuotojai būtų įdarbinami remiantis jų kompetencija, tuo pačiu metu atsižvelgiant į geografinės Parlamento darbuotojų pusiausvyros užtikrinimo svarbą; todėl šiuo klausimu ragina Parlamentą užtikrinti, kad visų lygmenų darbuotojai, įskaitant direktorių ir generalinių direktorių pareigas, būtų įdarbinami ir paaukštinami nediskriminuojant dėl pilietybės ir užtikrinti, kad darbas Parlamente būtų vienodai patrauklus visų valstybių narių piliečiams;

111.  atkreipia dėmesį į sprendimus, pateiktus akredituotiems padėjėjams, kurie nepertraukiamai dirbo dvi Parlamento kadencijas iš eilės, tačiau kuriems pritrūko iki 2 mėnesių, kad būtų užbaigtas 10 tarnybos metų laikotarpis, kurio reikia siekiant įgyti teisę į pensiją pagal Sąjungos institucijų pensijų teisių sistemą; kritikuoja tai, kad sprendimas buvo pateiktas per vėlai, nepaisant daugybės nuolatinių įspėjimų per praėjusią Parlamento kadenciją; taip pat kritiškai vertina tai, kad buvo rastas vienintelis sprendimas ir kad jis priklausė tik nuo kai kurių Parlamento narių, kurie žinojo apie padėtį ir solidarizavosi su savo akredituotais padėjėjais, geros valios; be to, kritiškai vertina tai, kad administracija neinformavo naujai Parlamento kadencijai išrinktų Parlamento narių apie šį klausimą ir apie tai, kad jie šiais atvejais galėjo sudaryti trumpesnes nei šešių mėnesių trukmės sutartis, ir dėl to daugeliui šių akredituotų padėjėjų buvo labai sunku surasti Parlamento narį, norintį įdarbinti juos pagal sutartį trumpam nepertraukiamam laikotarpiui, o kai kuriems akredituotiems padėjėjams to nepavyko padaryti (administracijos duomenimis, šioje padėtyje atsidūrė bent trys iš 170 susijusių akredituotų padėjėjų);

112.  teigiamai vertina tai, kad buvo išplėstos ir supaprastintos Parlamento generalinio sekretoriato nuotolinio darbo galimybės, tačiau ragina išplėsti ir nuotolinio darbo pagal nustatytą grafiką galimybę, kuri yra sudaryta Komisijoje ir kitose institucijose; pritaria tam, kad būtų atliktas patirties dirbant nuotolinį darbą tyrimas, ir prašo, kad vertinimo rezultatais būtų pasidalyta su Parlamento nariais ir visomis Parlamento tarnybomis;

113.   dar kartą ragina, siekiant saugoti aplinką ir taupyti išteklius, labiau naudotis vaizdo konferencijomis ir kitomis technologijomis ir ypač mažinti darbuotojų keliones tarp trijų darbo vietų, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis;

114.  atkreipia dėmesį į Parlamento visiško priekabiavimo netoleravimo visais lygmenimis, įskaitant Parlamento narius, darbuotojus ir akredituotus padėjėjus, politiką ir veiksmus, kurie numatyti siekiant atgrasyti nuo priekabiavimo darbo vietoje, visų pirma 2018 m. kovo 12 d. Biuro priimtas atnaujintas gaires dėl prevencinių ir ankstyvosios pagalbos priemonių koregavimo siekiant spręsti konfliktus ir priekabiavimo problemas tarp Parlamento narių ir akredituotų Parlamento narių padėjėjų, stažuotojų ir kitų darbuotojų, Parlamento vidaus praktikos ir procedūrų išorės auditą, konfidencialių patarėjų tinklo ir tarpininko pareigų sukūrimą, taip pat viešojo klausymo, kuriame dalyvavo kovos su priekabiavimu darbo vietoje ekspertai, organizavimą; pažymi, kad tikėtasi, jog išorės audito rezultatai bus gauti iki 2018 m. lapkričio mėn. pradžios, ir prašo juos pateikti iš karto, kai tik bus gauti; ragina paaiškinti, kodėl taip vėluojama pateikti rezultatus; teigiamai vertina tai, kad kai kurios frakcijos labai skatino savo Parlamento narius dalyvauti mokymuose orumo ir pagarbos darbo vietoje tema, kad jie rodytų pavyzdį, ir ragina rengti mokymus Parlamento nariams ir darbuotojams; tikisi, kad veiksmų gairės bus visapusiškai ir skaidriai įgyvendintos; atkreipia dėmesį į tai, kad patariamasis komitetas dėl priekabiavimo ir jo prevencijos darbo vietoje laikotarpiu 2014 m. iki 2017 m. kasmet gavo maždaug 20 skundų, susijusių su psichologiniu ar seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, ir 7 skundus 2018 m., kurių negalima ignoruoti tokiomis aplinkybėmis, kai neturėtų pasitaikyti nė vieno tokio atvejo;

115.  prašo visapusiškai įgyvendinti priemones, kaip rekomenduojama Parlamento 2017 m. spalio 26 d. rezoliucijoje dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta Europos Sąjungoje, t. y. visiems darbuotojams ir Parlamento nariams rengti privalomus kovos su priekabiavimu mokymus, taip pat du esamus komitetus pertvarkyti į vieną nepriklausomą komitetą; prašo pagal Tarnybos nuostatų 24 straipsnį padengti priekabiavimo aukų teismines ir medicinines išlaidas;

116.  teigiamai vertina tai, kad nebuvo pirmųjų trijų kategorijų darbuotojų (t. y. vieniša motina ar vienišas tėvas, dirbantys Parlamente arba Parlamento nariai; du tėvai, Parlamente dirbantys visą darbo dieną; du Parlamente dirbantys tėvai, vienas iš jų – visą darbo dieną, o kitas – bent pusę darbo dienos) laukiančiųjų sąrašų, kurie naudojami siekiant suteikti pirmenybę skiriant vietas Parlamento vaikų lopšelyje arba privačiuose lopšeliuose Briuselyje, su kuriais Parlamentas yra sudaręs sutartį; pažymi, kad 2018 m. buvo pasiūlytos 197 vietos ir darbuotojai pasinaudojo 116 vietų; su pasitenkinimu pažymi, kad plečiamas Wayenbergo lopšelis, kuris galės priimti 320 vaikų (šiuo metu jame yra 230 vietų);

117.  pažymi, kad nuo 2020 m. vasario 1 d. nauja Parlamento lopšelių ir darželių paslaugų teikėja yra įmonė „Esedra“; atkreipia dėmesį į susirūpinimą dėl ribotos informacijos apie su šia nauja sutartimi susijusius pokyčius, kurią prieš pakeičiant paslaugų teikėją suteikė atitinkamos Parlamento tarnybos (PERS GD); pabrėžia poreikį, kad, vertinant pagal kvietimą pateiktus pasiūlymus, Parlamentui pagrindiniu kriterijumi visuomet būtų jo darželio vaikų gerovė, taip pat suteikti didelę reikšmę paslaugų teikėjo įdarbintų darbuotojų darbo sąlygoms;

118.  pabrėžia, kad svarbu nustatyti aiškias taisykles, reglamentuojančias lopšelių ir darželių veiklą; ragina Parlamento lopšelių ir darželių valdymo komitetą patvirtinti tinkamas specifikacijas, kad taisyklės būtų aiškios, skaidrios ir plačios, jog apimtų visus neįprastus ir specifinius atvejus, pvz., individualią šeiminę padėtį arba specialiųjų poreikių turinčius vaikus; siūlo atnaujintą informaciją apie lopšelių ir darželių paslaugas, įskaitant informaciją apie įnašus ir esamą pajėgumą, skelbti interneto svetainėse; be to, rekomenduoja pakeisti taisyklių, reglamentuojančias lopšelių ir darželių veiklą 4 straipsnį taikant Europos Parlamento priežiūrą, kad būtų aiškiai nustatytas maksimalus tėvų įnašas, siekiant užtikrinti pakankamą skaidrumą ir užkirsti kelią galimam neatitikimui;

119.  primena, kad būtina, jog visi paslaugų teikėjai visapusiškai laikytųsi Belgijos teisės, ir užtikrinti, jog subrangovas būtų suderinamas su Parlamento pagarbos ir orumo darbo vietoje politika; ragina atsakingas Parlamento tarnybas užtikrinti sklandų perėjimą ir tai, kad dėl naujų vadovų padarytų galimų pokyčių, susijusių su lopšelių ir darželių veikla, nesumažėtų paslaugų kokybė ir nepablogėtų darbo sąlygos, palyginti su ankstesniu paslaugų teikėju;

120.  pažymi, kad dėl didelio PERS GD darbuotojų darbo krūvio stokojama lankstumo siekiant keisti akredituotų padėjėjų atlyginimus, kai to prašo Parlamento narys ir kai tai pagrindžiama didesnėmis akredituoto padėjėjo pareigomis;

Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas (INLO GD)

121.  primena, kad 2018 m. INLO GD dirbo 607 darbuotojai ir jis valdė 12,6 % viso Parlamento biudžeto;

122.  pažymi, kad įsipareigoti asignavimai siekė 239 547 603 EUR, o tai yra 11 % mažiau, palyginti su 2017 m. (265 839 576 EUR);

123.  pabrėžia, kad įgyvendinant Parlamento pastatų politiką ir su esamais pastatais, ir su naujais projektais susijusių išlaidų atžvilgiu reikia kuo labiau laikytis ekonominio veiksmingumo principo; pabrėžia, kad pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas veiksmingam finansų valdymui ir pagrindiniam tikslui užtikrinti darbų užbaigimą kuo mažesnėmis sąnaudomis;

124.  pažymi, kad 2018 m. balandžio mėn. Biuras priėmė naują vidutinės trukmės ir ilgalaikę pastatų strategiją; pažymi, kad Biuro pastatų strategijoje dėmesys sutelkiamas į priemones, kuriomis siekiama patenkinti būsimus poreikius po 2019 m., įskaitant pastatų renovaciją – tai toliau yra vienas iš pagrindinių spręstinų klausimų; primena, kad Parlamentas dėmesį sutelkė į turto įsigijimą, o tai reiškia, kad dabar jam priklauso 80 % jo užimamų pastatų;

125.  atkreipia dėmesį į tai, kad Briuselyje baigti W. Martenso pastato darbai ir rekonstruotas pastatas „Montoyer 63“;

126.  pažymi, kad šiuo metu baigiamas didžiausio Parlamento pastatų projekto – Konrado Adenauerio pastato Liuksemburge išplėtimo – pirmasis etapas, t. y., baigiama statyti jo rytinė pusė, kuri sudaro apie 70 % viso projekto; primena, kad šiuo metu Parlamento darbuotojai Liuksemburge užima keturis pastatus; pripažįsta, kad Konrado Adenauerio pastate visos tarnybos bus sujungtos po vienu stogu, taigi bus sudarytos sąlygos masto ekonomijai energijos, vandens, saugumo ir pastato infrastruktūros valdymo srityse; susirūpinęs pažymi, kad tam tikros išlaidos, susijusios su statybų vėlavimu, buvo didesnės nei numatyta iš pradžių, tačiau dėl daug mažesnių sąnaudų, susijusių su paskolų finansinėmis išlaidomis, Parlamentas galėjo kompensuoti papildomus finansinius poreikius; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo etapu visos K. Adenauerio pastato projekto išlaidos išlieka 32,5 mln. EUR pagal patvirtintą bendrą biudžetą, į kurį neįtrauktos projekto valdymo išlaidos, finansinės išlaidos, sertifikavimo įstaigos ir t. t.; apgailestauja dėl išlaidų, padidėjusių dėl statybų vėlavimo, ir pažymi, kad reikėjo sudaryti sandorius su statybų bendrovėmis (susijusiomis su projekto vėlavimu), kad būtų išvengta tolesnio vėlavimo ir išlaidų (nuo 5 iki 15 % sutarties sumos);

127.  susirūpinęs pažymi, kad, kaip ir ankstesniais metais, buvo leista atlikti naują kaupiamąjį perkėlimą, siekiantį 29 mln. EUR, skirtą išankstiniam Konrado Adenauerio pastato projekto finansavimui; pabrėžia, kad vykdant kaupiamąjį perkėlimą konkretumo principas taikomas laisviau, taigi sąmoningai pažeidžiamas biudžeto tikslumo principas; nepritaria nuolat taikomai praktikai atlikti kaupiamuosius perkėlimus metų pabaigoje siekiant skirti lėšų vykdomiems pastatų projektams; ragina užtikrinti geresnį biudžeto valdymą, kad būtų kuo labiau sumažinti tokie perkėlimai ir padidintas susijusių biudžeto eilučių aiškumas bei skaidrumas;

128.  teigiamai vertina tai, kad pagerinta Parlamento narių darbo aplinka Briuselyje (1 asmeninis kabinetas + 2 kabinetai jų darbuotojams) ir Strasbūre (1 + 1 kabinetai); be to, pritaria tam, kad būtų gerinamos Parlamento narių darbo sąlygos, laikantis toliau pateiktos 147 dalies;

129.  remia INLO GD pastangas sugriežtinti savo saugumo priemones atliekant struktūrinius ir organizacinius patobulinimus, įskaitant visų fizinių vietų saugumo užtikrinimą; primygtinai tvirtina, kad reikia suderinti atvirumą piliečiams ir saugumo reikalavimus;

130.  apgailestaudamas pažymi, kad kai kurie labai svarbūs paslaugų teikėjai (bankai ir maisto parduotuvės) neseniai nusprendė nepratęsti su Parlamentu pasirašytų ilgalaikių sutarčių, ir prašo tarnybos ištirti priežastis, dėl kurių sumažėjo Parlamente teikiamų paslaugų skaičius;

131.  pripažįsta, kad 2018 m. pradėti darbai siekiant išplėsti Wayenbergo lopšelį; tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad vykdant šiuos darbus prieiga prie šios vietos buvo nesaugi, ir siūlo, kad INLO GD ir SAFE GD ateityje skirtų daugiau dėmesio siekdami užtikrinti naudotojų saugumą, kol vykdomi tokie statybos darbai;

132.  atkreipia dėmesį į didelę Parlamento infrastruktūrą, kuri gali būti suskirstyta taip:

Pastatai Briuselyje

Pastatai Liuksemburge

Pastatai Strasbūre

13 nuosavų pastatų

1 nuosavas pastatas

5 nuosavi pastatai

7 nuomojami pastatai

6 nuomojami pastatai

1 nuomojama stovėjimo aikštelė

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

EP ryšių biurai ir atstovybės biuras

 

Iš viso

37

nuosavi pastatai

12

nuomojami pastatai

25

plotas

28 383 m2

133.  pripažįsta, kad Biuras pavedė generaliniam sekretoriui leisti INLO GD paskelbti architektūros konkursą dėl Paulio-Henri Spaako pastato atnaujinimo, apsvarstant tik dvi galimybes – pastato renovaciją arba perprojektavimą; primygtinai ragina pritaikyti pastatą prie tolesnės Parlamento veiklos raidos būsimais dešimtmečiais, laikantis Sutarčių; primena, kad architektūros konkursas buvo paskelbtas siekiant gauti konkrečių architektūros pasiūlymų ir kad galutinį sprendimą dėl projekto turėtų būti priimti politinės ir biudžeto valdymo institucijos; pabrėžia, kad toks sprendimas turėtų būti priimtas paskelbus pastato saugos vertinimą ir kad prieš priimant tokį sprendimą generalinis sekretorius turėtų parengti plano įtraukimą į biudžetą;

134.  pažymi, kad Biuras patvirtino centrų „Europa Experience“ kūrimą keliuose ryšių biuruose ir kad šie projektai bus įgyvendinti per būsimus kelerius metus;

135.  pritaria tam, kad internalizuotos vairuotojų paslaugos, ir atkreipia dėmesį į labai aukštą pasitenkinimo tarnybinių automobilių paslaugomis lygį (99,9 %) 2018 m.; rekomenduoja, kad tarnybiniai automobiliai nevažiuotų tušti, ir kad juos vairuojant iš Briuselio į Strasbūrą ir atgal jais būtų vežami Parlamento nariai, darbuotojai ir akredituoti padėjėjai, turintys siuntimą į komandiruotę; atkreipia dėmesį į naują taisyklę, pagal kurią vairuotojai įsodinimo vietoje turi laukti daugiausia penkias minutes, ir supranta, jog reikėjo nustatyti tokią taisyklę, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad šis terminas yra per trumpas; atkreipia dėmesį tai, kad Parlamento nariai turi ilgai laukti oro uoste prieš automobiliams išvykstant į Parlamentą ir siūlo rasti veiksmingesnį šių vėlavimų valdymo būdą;

136.  reiškia didelį susirūpinimą dėl darbuotojų darbo sąlygų pagal dvi koncesijos sutartis, Parlamento sudarytas su išorės paslaugų teikėjais, t. y. valytojais ir aprūpinimo maistu darbuotojais, ir tvirtai rekomenduoja, kad INLO GD tuo klausimu atliktų nepriklausomą tyrimą dėl jų pasitenkinimo darbo sąlygomis, kad būtų užtikrinta pagarba ir orumas darbo vietoje; ragina įvertinti Parlamento viešųjų pirkimų politiką, siekiant gerinti visų rangos pagrindu perkamų paslaugų darbo sąlygas, kurios būtų skaidrios ir nuspėjamos; ragina Parlamentą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio vertinimo rezultatus; pripažįsta, kad Parlamentas laikosi atitinkamų teisės aktų;

137.   yra susirūpinęs dėl to, kad tarnyba vis dar nesugebėjo išspręsti Parlamento karšto vandens sistemos problemos, ir prašo atsakingo komiteto ateityje pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi siekiant kovoti su Legionella bakterija Parlamente;

138.  palankiai vertina tai, kad padidėjo Parlamento savitarnos valgykloje siūlomo maisto įvairovė; vis dėlto yra susirūpinęs, kad, nepaisant viešo kvietimo atlikti sąnaudų ir naudos vertinimą, nustatyta, kad maisto pasiūlos kainų ir kokybės pusiausvyra yra nepatenkinama; ragina iš naujo įvertinti galimų paslaugų teikėjų rinkoje kokybę ir kainas; ragina atlikti būtinus pakeitimus, susijusius su nesubalansuotu kokybės ir kainos santykiu, nustatytu atlikus tyrimą; reiškia didelį susirūpinimą dėl maisto ir gėrimų kainų ir kokybės;

139.  reiškia solidarumą su bendrovės „Compass Group”, kurioje mažinamas darbuotojų skaičius ir blogėja jų darbo sąlygos, darbuotojais; yra susirūpinęs dėl to, kad išorės maitinimo įmonė vis dažniau samdo laikinuosius darbuotojus, nes tai turi pasekmių paslaugų kokybei bei nuolatinių darbuotojų išmokoms ir darbo sąlygų kokybei;

140.  teigiamai vertina tai, kad 2017 m. sukurtas Ex ante kontrolės ir viešųjų pirkimų koordinavimo skyrius siekiant sustiprinti pagrindinį Ex ante patikros tarnybos vaidmenį ir teikti paramą užtikrinant, kad INLO GD viešųjų pirkimų procedūros būtų taikomos ir stebimos vienodai;

141.  su pasitenkinimu pažymi, kad, įgyvendinant politiką „tinkamumas visiems“ ir diegiant INLO GD prieigos tinklą, 2018 m. buvo atliktas auditas dėl galimybių neįgaliesiems patekti į pastatus;

142.  pritaria INLO GD vaidmeniui įgyvendinant Parlamento aplinkos politiką, visų pirma siekiant efektyvesnio energijos vartojimo pastatuose ir vandens suvartojimo mažinimo tikslo;

Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinis direktoratas (LINC GD)

143.  primena, kad 2018 m. Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generaliniame direktorate (LINC GD) dirbo 534 darbuotojai ir jis valdė 3,1 % viso Parlamento biudžeto;

144.  primygtinai ragina taikyti Daugiakalbystės kodeksą, pagal kurį kiekvienas Parlamento narys gali kalbėti savo gimtąja kalba; pabrėžia, kad išsamesni kalbų profiliai, numatyti persvarsčius Daugiakalbystės kodeksą, turėtų būti naudojami tik išskirtinėmis aplinkybėmis; šių profilių tikslas – ne apriboti teikiamas kalbų paslaugas, bet suteikti labiau tikslinę paslaugą Parlamento nariams rinkos bei logistinių apribojimų atveju;

145.  teigiamai vertina 2018 m. atliktą generalinio direktorato pertvarkymą siekiant sustiprinti Parlamento konferencijų organizavimo pajėgumus ir tai, kad užbaigtas vertėjų žodžiu naujų darbo sąlygų nustatymo procesas;

146.  atkreipia dėmesį į konferencijų valdymo modernizavimo strategiją, kuri visų pirma orientuota į paslaugų teikimo Parlamente didinimą ir pritaikymą, remiantis naudotojų poreikiais, ir į vienos sąsajos organizatoriams sukūrimą;

147.  su pasitenkinimu pažymi, kad yra 2018 m. rugsėjo 8 d. susitarimas dėl vertėjų žodžiu darbo sąlygų; ragina, kad jungtinė tolesnių veiksmų grupė, kurią sudaro administracijos ir vertėjų žodžiu atstovai, toliau veiksmingai siūlytų vaisingą bendradarbiavimo forumą bendradarbiauti, kad būtų sklandžiai sprendžiamos kylančios problemos;

148.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendras vidutinis valandų, vertėjų žodžiu praleistų verčiant žodžiu sinchroninio vertimo kabinose, skaičius per savaitę padidėjo nuo 11 val. 54 min. 2014 m. iki 13 val. 47 min. 2018 m., be kita ko, dėl aktyvesnės Parlamento veiklos;

149.  atkreipia dėmesį į tai, kad vertimo iš konkrečių kalbų sąnaudos labai skiriasi, ir ragina tarnybą ištirti šių didelių skirtumų priežastis;

Vertimo raštu generalinis direktoratas (TRAD GD)

150.  primena, kad 2018 m. Vertimo raštu generaliniame direktorate (TRAD GD) dirbo 1145 darbuotojai ir jis valdė 0,9 % viso Parlamento biudžeto;

151.  pripažįsta, kad 2018 m., palyginti su prieš juos ėjusiais metais, TRAD GD produkcija išaugo 10 % dėl vertimo raštu paklausos cikliškumo, kuris glaudžiai susijęs su Parlamento veikla; susirūpinęs pažymi, kad vidaus vertimo raštu produkcija, palyginti su pajėgumu, pasiekė 119,4 % (lyginamasis standartas – 100 %), o užsakomųjų paslaugų lygis siekė 32,8 % (31,4 % 2017 m.); ragina TRAD GD apsvarstyti galimybę padidinti užsakomųjų paslaugų skaičių, paisyti 100 % lyginamojo standarto ir daug dėmesio skirti kokybei bei tam, kad dokumentai būtų išversti nepriekaištingai; ragina TRAD GD tęsti savo darbą siekiant aktyviau tikrinti užsakomųjų vertimų atitiktį ir kokybę;

152.  atkreipia dėmesį į laipsnišką perėjimą prie e. vertimo, teikiant mašininio vertimo rezultatus visais kalbų deriniais; pabrėžia nepakeičiamą vertėjų žmonių vaidmenį ir pridėtinę vertę;

153.  pažymi, kad 2018 m. buvo nustatytos naujos vertėjų raštu užduotys, pereinant nuo vertimo raštu prie tarpkultūrinio kalbinio tarpininkavimo, pavyzdžiui, sukuriant Garso turinio tarnybą, kurioje vertėjai raštu verčia trumpąsias žinias (kasdienius naujienų pranešimus) į 24 kalbas ir tinklalaides į 6 kalbas; pažymi, kad TRAD GD pasamdė balso lavinimo mokytoją, kuri apmokė beveik 180 darbuotojų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad TRAD GD darbuotojai patyrė ne tik išskirtinai didelį darbo krūvį dėl Parlamento kadencijos pabaigos, bet ir netikrumą, susijusį su būsimomis naujomis ir nežinomomis užduotimis; ragina TRAD GD aukšto lygio vadovybę ir darbuotojus tęsti diskusijas dėl cikliško darbo krūvio poveikio darbuotojų gerovei; ragina sukurti jungtinę tolesnių veiksmų grupę, kurią sudarytų administracijos ir vertėjų raštu atstovai, panašią į LINC GD įsteigtą grupę;

Finansų generalinis direktoratas (FINS GD)

154.  primena, kad 2018 m. FINS GD dirbo 222 darbuotojai ir jis valdė 20,8 % viso Parlamento biudžeto;

155.  supranta, kad nuo 2009 m., kai įsigaliojo Europos Parlamento narių statutas, FINS GD reglamentavimo sistema labai pasikeitė; be to, pažymi, kad 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojo naujas Finansinis reglamentas ir atitinkami Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių pakeitimai, kurie daro poveikį FINS GD darbui;

156.  yra susirūpinęs dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo ir judumo, nes pirmenybę reikėjo teikti pagrindinėms paslaugoms Parlamento nariams ir Parlamentui, todėl kilo problemų, susijusių su atliktų patikrinimų apimtimi, terminais, mokėjimų atlikimo sparta ir išlaidų operacijų balansavimu; yra susirūpinęs dėl šios tendencijos ir jos neigiamo poveikio, ypač dėl prastėjančios gerovės darbe ir dažnėjančių ilgalaikių ligų, kurios per šiuos metus tapo labiau pastebimos;

157.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad generalinio direktorato naudojamos taikomosios IT programos yra pasenusios ir kad egzistuoja didelė IT gedimo rizika – abiejų šių veiksnių rizika laikoma didele; ragina FINS GD ir ITEC GD intensyviau konstruktyviai bendradarbiauti siekiant įgyvendinti tinkamas rizikos mažinimo priemones, įskaitant sklandų naujos finansų valdymo ir apskaitos sistemos diegimą;

158.  pritaria tam, kad dedamos didelės pastangos nuolat investuoti į finansinių procesų, pvz., Parlamento narių elektroninių parašų, skaitmeninimą, siekiant pagerinti klientų aptarnavimą, administracinį veiksmingumą ir patikrų lygį, visų pirma įdiegti Parlamento narių medicininių išlaidų kompensavimo internetu sistemą ir automatizuoti centrinį lankomumo registrą, kad būtų galima greičiau išmokėti susijusias išmokas ir išplėsti e. portalo, kaip vienos bendros prieigos Parlamento nariams, funkciją, kad jie galėtų tvarkyti savo finansines ir socialines išmokas; apgailestauja dėl daug laiko užimančių neveiksmingų duomenų įvedimo ir tikrinimo funkcijų, visų pirma dėl to, kad duomenys apie Parlamento narių kelionės išlaidas įvedami į sistemą du kartus: pirmą kartą duomenis įveda Parlamento nariai, o antrą – administracija;

159.  pažymi, kad 2019 m. sausio 1 d., užbaigus viešą konkursą, pradėjo veikti nauja Parlamento kelionių agentūra; atkreipia dėmesį į ribotą kelionių agentūros skambučių centro naudojimą, nes jis veikia savaitgaliais, tačiau neapima visų kelionių agentūros naudojamų bendrovių; apgailestauja dėl to, kad Parlamento nariai patyrė susisiekimo sunkumų skambindami į kelionių agentūros skambučių centrą darbo ir ne darbo valandomis; apgailestauja dėl riboto agentūros darbo laiko, visų pirma dėl to, kad ji uždaryta penktadienį po pietų, išskyrus penktadienio popietes prieš Strasbūro sesiją, nes dėl to labai apribojama Parlamento narių darbuotojų galimybė veiksmingai dirbti; ragina pagerinti agentūros prieinamumą; primygtinai ragina privaloma tvarka įdiegti paprastą ir patogų naudoti skundų mechanizmą, kurį taikant būtų galima greitai išspręsti bet kokias problemas; apgailestauja dėl to, kad agentūra lėtai reaguoja nagrinėdama prašymus dėl bilietų; mano, jog yra visiškai nepriimtina, kad agentūra ne visada pasiūlo ekonomiškai naudingiausius bilietus (dažnai jie yra brangesni nei siūlomi internete) ir kad Parlamento nariams labai vėluojama kompensuoti jų kelionės išlaidas; ragina FINS GD atlikti pasitenkinimo kelionių agentūros paslaugomis apklausą ir, siekiant pateikti jos rezultatus ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d., informuoti klientus apie FINS GD ir Parlamento kelionių agentūros organizavimą ir atsakomybę; primygtinai ragina naują kelionių agentūrą atsižvelgti į pasitenkinimo apklausos rezultatus ir atitinkamai pagerinti veiklą;

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

160.  palankiai vertina Biuro patvirtintas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir finansinę atskaitomybę;

161.  primena, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka gali būti mokama tik į atskirą banko sąskaitą; ragina Parlamentą reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kiek Parlamento narių laikosi šios pareigos;

162.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. liepos 2 d. posėdyje Biuras patvirtino naują nebaigtinį išlaidų, kurios gali būti kompensuojamos iš bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos, sąrašą; jame pateikiami ir dažniausiai pasitaikantys tinkamų finansuoti išlaidų pavyzdžiai; pažymi, kad Parlamento narių, kurie to pageidauja, išlaidos, susijusios su savanorišku bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos panaudojimo patikrinimu, gali būti padengiamos iš bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos; primena, kad visi Parlamento nariai gali savanoriškai dokumentais pagrįsti naudojimąsi bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka ir skelbti šią informaciją savo asmeninėse interneto svetainėse; ragina Parlamentą reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kiek Parlamento narių laikosi šių rekomendacijų;

163.  pripažįsta per pastaruosius kelis metus padarytus patobulinimus, susijusius su veiksmingu ir skaidriu Parlamento narių išlaidų kompensavimo, pvz., Parlamento narių kelionės išlaidų kompensavimo ir išmokų Parlamento narių padėjėjams, kurių patirtoms išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiama dokumentacija, tikrinimu ir kontrole; ragina griežtai nagrinėti atvejus, kai buvo atskleistas nusižengimas; primygtinai ragina Biurą padaryti išvadas dėl ankstesnių sukčiavimo atvejų ir nustatyti griežtas baudžiamąsias priemones sukčiavimo atvejais; primygtinai ragina Parlamento narius naudoti savo bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką tik Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklėse nustatytais tikslais; ragina Biurą atlikti gairių vertinimą, kaip numatyta paskutiniame Biuro sprendime; atsižvelgdamas į piliečių interesus ir Parlamento bei jo narių reputaciją, siekia tinkamai suderintos pusiausvyros tarp įgaliojimų laisvės ir kovos su piktnaudžiavimo ir sukčiavimo rizika; mano, kad derėtų kas penkerius metus apie Parlamento kadencijos vidurį reguliariai vertinti atitinkamas nuostatas;

164.  primena 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Biuro sprendimų 62 straipsnio 1 ir 2 dalis (paskutinis pakeitimas 2019 m. liepos 1 d.) dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių, kur nustatyta, kad „sumokėtos sumos“, įskaitant ir bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką, „yra skirtos finansuoti tik veiklai, susijusiai su Parlamento narių įgaliojimų vykdymu, ir iš jų negali būti dengiamos asmeninės išlaidos arba finansuojama politinio pobūdžio parama ar dovanos“ ir kad „Parlamento nariai privalo grąžinti Parlamentui nepanaudotas lėšas, išskyrus tuos atvejus, kai jos išmokamos vienkartine suma“; ragina generalinį sekretorių ir Biurą užtikrinti, kad šios nuostatos būtų visapusiškai įgyvendintos ir jų būtų laikomasi, ir reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kiek Parlamento narių grąžino nepanaudotas sumas;

165.  primena, kad ad hoc darbo grupė, skirta bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos naudojimo taisyklėms nustatyti ir skelbti, per praėjusią teisėkūros kadenciją rekomendavo, kad Biuras vėl pradėtų diskusijas dėl bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos ir pasiektų susitarimą, pagal kurį Parlamento nariai privalėtų saugoti visus su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka susijusius kvitus, suteikti nepriklausomam auditoriui galimybę atlikti metinį sąskaitų patikrinimą ir skelbti auditoriaus nuomonę, taip pat jų mandato pabaigoje grąžinti nepanaudotą bendroms išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų dalį;

166.  be to, primena, kad plenariniame posėdyje buvo priimti šie ad hoc darbo grupės jau paskelbtus pakeitimus papildantys pakeitimai, susiję su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka, pagal kuriuos reikalaujama, kad Parlamento vidaus audito tarnyba atliktų 5 % atrinktų bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos panaudojimo pavyzdžių patikrą ir galutinius rezultatus bei išvadas įtrauktų į Parlamento skelbiamą metinę vidaus audito ataskaitą, taip pat kad Parlamento nariai kasmet skelbtų savo išlaidų apžvalgą pagal kategorijas (komunikacijos išlaidos, biuro patalpų nuoma, biuro reikmenys ir t. t.);

167.  primygtinai ragina Biurą nedelsiant įgyvendinti plenariniame posėdyje išreikštą demokratinę valią, susijusią su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka;

168.   teigiamai vertina tai, kad praėjusios Parlamento kadencijos Biuras Parlamento interneto svetainės Parlamento narių tinklalapyje sukūrė reikiamą infrastruktūrą tiems Parlamento nariams, kurie pageidauja paskelbti savanorišką auditą ar išlaidų patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių normų; ragina Parlamentą pagerinti savo pranešimus Parlamento nariams apie šią galimybę ir kaip ja praktiškai pasinaudoti;

Savanoriškas pensijų kaupimo fondas

169.  pažymi, kad savanoriškos pensijų kaupimo sistemos įvertintas aktuarinis deficitas 2018 m. pabaigoje sudarė 286,1 mln. EUR; taip pat pažymi, kad 2018 m. pabaigoje grynojo turto suma, į kurią reikia atsižvelgti, ir aktuarinių įsipareigojimų suma siekė atitinkamai 112,3 mln. EUR ir 398,4 mln. EUR;

170.  primena, kad šiuos numatomus ateities įsipareigojimus reikės įvykdyti per kelis dešimtmečius, tačiau pažymi, kad 2018 m. bendra iš savanoriško pensijų fondo išmokėta suma siekė 17,8 mln. EUR;

171.  pažymi, kad galimybė, jog visos šio fondo lėšos bus išnaudotos, kelia nerimą, ir kad tuo atveju, jei (ir kai) fondas nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, Parlamentas užtikrina teisę į mokamą pensiją;

172.  tvirtai pritaria 2018 m. gruodžio 10 d. posėdžio rezultatams; šiame posėdyje Biuras nusprendė iš dalies pakeisti pensijų sistemai taikomas taisykles, pailgindamas pensinį amžių nuo 63 iki 65 metų ir nustatydamas 5 % pensijų mokestį būsimiems pensininkams, turėdamas tikslą pagerinti fondo pajėgumą; pritaria Biuro sprendimui, nes tai žingsnis teisinga linkme; vis dėlto pažymi, kad Parlamentui ateityje teks atsakomybė už labai didelę sumą; primena, kad Parlamento narių statuto 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „[t]urimos ir turėsimos teisės yra visiškai išsaugomos“;

173.  ragina generalinį sekretorių ir Biurą, visapusiškai laikantis Europos Parlamento narių statuto nuostatų, visų pirma 27 straipsnio 1 ir 2 dalies, išnagrinėti visas galimybes siekiant rasti teisingą problemos sprendimą ir kartu užtikrinti, kad Parlamento finansiniai įsipareigojimai būtų kuo mažesni, nes jie susiję su mokesčių mokėtojų pinigais, taip pat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo tikslu;

Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas (ITEC GD)

174.  primena, kad 2018 m. ITEC GD dirbo 484 darbuotojai ir jis valdė 6,4 % viso Parlamento biudžeto;

175.  pažymi, kad 2018 m. ITEC GD pagrindinis rodiklis yra jo gebėjimas laiku ir veiksmingai reaguoti į naudotojų ir partnerių poreikius visose veiklos srityse; primygtinai pabrėžia, kad ITEC DG ir toliau turėtų investuoti į šiuolaikiškų, sklandžių, efektyvių ir į naudotoją orientuotų IT sąsajų užtikrinimą;

176.  remia e. Parlamento taikomųjų programų kūrimo procesą, IT inovacijų veiklos stiprinimą ir Parlamento kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimą; palankiai vertina sprendimą padvigubinti lėšas, skiriamas ES institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybai (CERT-EU); palankiai vertina tai, kad stiprinami Sąjungos institucijų pajėgumai užtikrinti optimalią apsaugą nuo kibernetinių išpuolių;

177.  pripažįsta, kad ITEC GD labai sunku rasti ir įdarbinti pakankamai kvalifikuotų specialistų, turinčių labai specifinį pasirengimą, žinių ir patirties; ragina Parlamentą užtikrinti, kad šis prašymas būtų tinkamai perduotas Europos personalo atrankos tarnybai, kad ji galėtų geriau reaguoti į panašius konkrečius Sąjungos institucijų poreikius;

178.  primygtinai ragina ITEC GD dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti Parlamento IRT infrastruktūros tęstinumą ir atsparumą, pasiektus po 2017 m. spalio mėn. įvykusio IT gedimo; ragina dėti daugiau pastangų ir didinti pajėgumus, kad būtų užtikrintas Parlamento IRT patikimumas; ragina tęsti darbą ir daryti pažangą veiklos tęstinumo, rizikos valdymo, incidentų valdymo ir atkūrimo pajėgumų srityse; pabrėžia, kad interneto tinklas Parlamente veikia su trūkumais;

179.  atkreipia dėmesį į tai, kad didėja su duomenimis ir privatumu susijusi rizika; susirūpinęs atkreipia dėmesį į pastarojo meto pranešimus apie naudotojų duomenų saugojimo ir tvarkymo jungiantis prie Parlamento belaidžio interneto ryšio (Wi-Fi) atvejus; labai abejoja dėl būtinybės saugoti duomenis laikotarpiu iki šešių mėnesių(7); ragina Parlamentą parengti informacijos saugumo politiką ir strategiją; pabrėžia ypatingą ITEC GD ir SAFE GD bendradarbiavimo svarbą; ragina šiuos generalinius direktoratus planuoti bendrą veiklą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu;

Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas (SAFE GD)

180.  primena, kad 2018 m. SAFE GD dirbo 756 darbuotojai ir jis valdė 1,5 % viso Parlamento biudžeto;

181.  yra susirūpinęs dėl naujausių SAFE GD darbuotojų apklausos rezultatų ir tikisi, kad artimiausiu metu bus rastas sprendimas, kuriuo išsprendžiami darbuotojams rūpimi klausimai;

182.  primena, kad atvirumas visuomenei yra Parlamento skiriamasis ženklas ir kad reikia toliau užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ir būtino lygmens saugumą;

183.  palankiai vertina svarbius su saugumu susijusius sprendimus, kuriuos Biuras priėmė per 8-ąją Parlamento kadenciją, visų pirma dėl: a) priemonių, susijusių su santykiais su priimančiųjų šalių nacionalinėmis institucijomis ir kitomis institucijomis, t. y. priemonių, skirtų Briuselio Europos rajono apsaugai, išorės paslaugų teikėjų darbuotojų saugumo patikros, grėsmių vertinimo ir pavojaus lygio pakeitimų, b) priemonių, skirtų Parlamento pastatams atnaujinti, ir c) vidaus priemonių; primena, kad dėl tų sprendimų reikėjo investicijų į infrastruktūrą;

184.  palankiai vertina 2018 m. Parlamento sudarytą susitarimą su Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu dėl abipusio saugumo patikrinimų netaikymo; vis dėlto apgailestauja, kad dar nėra pasirašytas toks susitarimas su Taryba, ir tikisi, kad greitai bus rastas sprendimas šiuo klausimu;

185.  pritaria tam, kad būtų pakeisti Parlamento narių ir jų darbuotojų leidimai įeiti į pastatus; laukia, kol bus pakeisti Parlamento darbuotojų leidimai įeiti į pastatus;

186.  palankiai vertina gerą SAFE GD ir INLO GD bendradarbiavimą didinant visų Parlamento pastatų saugumą, gerinant prieigą, įskaitant prieigą prie automobilių stovėjimo aikštelių, kaip prašė Biuras;

187.  pripažįsta, kad įsteigtas Apsaugos skyrius ir kad, visų pirma, užtikrinama asmeninė Parlamento pirmininko apsauga bei sustiprintas Parlamento strateginių vietų saugumas;

188.  pritaria tam, kad įspėjimo apie pavojų SMS žinute sistema būtų išplėsta ir taikoma visiems tarnybinių telefonų naudotojams, o ateityje ja galės naudotis visi Parlamento nariai ir darbuotojai;

Teisės tarnyba

189.  pritaria Teisės tarnybos strategijai užtikrinti, kad Parlamento komitetai galėtų lengviau pasinaudoti teisininkų paslaugomis; ragina sustiprinti su parlamentine veikla susijusį darbą atliekantį personalą;

190.  su pasitenkinimu pažymi, kad Teisės tarnyba užtikrina lyčių pusiausvyrą administratorių, skyrių vadovų ir direktorių lygmeniu;

191.  pabrėžia, kad Teisės tarnyba laimėjo 95 % bylų, pateiktų Teismui per 8-ąją Parlamento kadenciją; yra įsitikinęs, kad Teisės tarnyba atlieka savo vaidmenį apsaugant Parlamento ir Sąjungos piliečių finansinius interesus, per teisminius procesus susigrąžindama viešąsias lėšas;

192.  yra susirūpinęs dėl to, kad sunku rasti kvalifikuotų asmenų iš tam tikrų šalių, kad jie užimtų tam tikras pareigybes, kadangi numatytas reikalavimas užtikrinti visų teisinių sistemų aprėptį ir paslaugų visomis valstybių narių kalbomis teikimą;

Metinė sudarytų sutarčių ataskaita

193.  primena, kad dviejuose vienas po kito priimtuose Finansiniuose reglamentuose(8) ir Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taikymo taisyklėse(9) nustatyta biudžeto valdymo institucijai ir visuomenei pateiktina informacija, susijusi su institucijos paskirtomis sutartimis; atkreipia dėmesį, kad pagal Finansinius reglamentus reikalaujama skelbti apie paskirtas sutartis, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR – tai riba, kurią viršijus privaloma skelbti konkurencija pagrįsto konkurso procedūrą;

194.  nurodo, kad 2018 m. iš viso sudaryta 251 sutartis; iš jų 94 buvo paskirtos taikant atvirą arba ribotą procedūrą (jų vertė – 569,5 mln. EUR), o 155 – vykdant derybas (jų vertė – 35,9 mln. EUR); atkreipia dėmesį į tai, kad bendras vykdant derybas skirtų sutarčių skaičius sumažėjo tiek pagal vertę, tiek pagal apimtį (bendros paskirtų sutarčių sumos procentinė dalis nuo 12 % 2017 m. sumažėjo iki 6 % 2018 m., o apimtis – nuo 70,5 mln. EUR 2017 m. iki 35,86 mln. EUR 2018 m.);

195.  atkreipia dėmesį į toliau pateiktas 2018 m. ir 2017 m. sudarytas sutartis, įskaitant sutartis dėl pastatų, suskirstytas pagal tipus:

Sutarties tipas

2018

2017

Skaičius

Procentinė dalis

Skaičius

Procentinė dalis

Paslaugos

Tiekimas

Darbai

Statyba

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

Iš viso

251

100 %

224

100 %

Sutarties tipas

2018

2017

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Paslaugos

256 374 627

42 %

446 313 270

76 %

Tiekimas

210 526 209

35 %

133 863 942

23 %

Darbai

133 431 628

22 %

6 892 972

1 %

Statyba

5 039 824

1 %

0

0 %

Iš viso

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2018 m., p. 6)

196.  pažymi, kad 2018 m. ir 2017 m. paskirtos sutartys pagal taikytą procedūrą, atsižvelgiant į skaičių ir vertę, suskirstytos taip:

Procedūros tipas

2018

2017

Skaičius

Procentinė dalis

Skaičius

Procentinė dalis

Atvira procedūra

Ribota procedūra

Derybos

Konkursas

Išimtis

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

78

1

145

35 %

1 %

64 %

Iš viso

251

100 %

224

100 %

Procedūros tipas

2018

2017

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Atvira procedūra

Ribota procedūra

Derybos

Konkursas

Išimtis

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

488 368 460

28 200 000 70 501 724

83 %

5 %

12 %

Iš viso

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Metinė Europos Parlamento paskirtų sutarčių ataskaita, 2018 m., p. 8)

Frakcijos (4 0 0 biudžeto eilutė)

197.  pažymi, kad 2018 m. frakcijoms ir nepriklausomiems Parlamento nariams skirti ir į 4 0 0 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau(10):

Frakcija

2018

2017

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos

Europos liaudies partija (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Europos vieningųjų kairiųjų frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Tautų ir laisvės Europos frakcija (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Nepriklausomi Parlamento nariai

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Iš viso

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  palankiai vertina tai, kad 2018 finansiniais metais nepriklausomi išorės auditoriai dėl frakcijų pateikė tik besąlygines nuomones;

Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai

199.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (APPF) įsteigta 2016 m., jos užduotis – vertinti registracijos prašymus, registruoti naujas Sąjungos partijas ir fondus, stebėti jų finansavimą ir taikyti sankcijas tais atvejais, kai nesilaikoma pareigų; pripažįsta, kad 2017 m. ji pradėjo veikti visu pajėgumu;

200.  pažymi, kad Komisija, Taryba ir Parlamentas sutarė skirti papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių APPF 2019 finansinių metų biudžete;

201.  pažymi, kad pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014(11) 6 straipsnio 10 dalį APPF direktorius turi Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikti metinę Institucijos veiklos ataskaitą; pažymi, kad metinė ataskaita Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui buvo nusiųsta 2019 m. lapkričio 21 d.; apgailestauja dėl to, kad 2018 m. ataskaita Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui pateikta tik 2020 m. sausio mėn.; reiškia susirūpinimą dėl sprendimo laikyti ataskaitą konfidencialia, atsižvelgiant į aiškų APPF prašymą, kad su ja galėtų susipažinti tik ribotas asmenų skaičius ribotomis sąlygomis; mano, kad apribojus galimybę susipažinti su šiuo dokumentu, kuris susijęs su viešųjų lėšų naudojimu, susidaro apgailėtinas įspūdis, kad kažką reikia nuslėpti; primygtinai ragina kasmet viešai skelbti APPF ataskaitą ir tuo pačiu metu, kai ji siunčiama Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui, išsiųsti ją ir Parlamento nariams;

202.  ragina Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą pakviesti APPF direktorių dalyvauti metiniame klausyme vykdant Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kuriame dalyvauja kiti agentūrų ir institucijų vadovai;

203.  pabrėžia APPF viešai teikiamos ataskaitos dėl jos veiklos svarbą, nes tokia atskaita – tai vienas iš jos atskaitomybės elementų, kuris yra labai svarbus siekiant nuolat stiprinti pasitikėjimą ir patikimumą, taip pat įvertinti, ar APPF turi pakankamai darbuotojų, išteklių ir kompetencijos, kad veiksmingai užkirstų kelią politinių partijų ir fondų piktnaudžiavimui lėšomis;

204.  pažymi, kad 2018 m. į 4 0 2 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau:

Partija

Santrumpa

Nuosavi ištekliai

Galutinis EP įnašas – pirma dalis

Iš viso pajamų (12)

EP įnašui tenkanti kompensuotinų išlaidų procentinė dalis (iki 85 proc.)

Pajamų perteklius (perkėlimas į rezervą arba praradimas)

Europos liaudies partija

EPP

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85 %

64 271

Europos socialistų partija

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85 %

–  

Liberalų ir demokratų aljansas už Europą

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85 %

157 524

Europos žaliųjų partija

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85 %

—  26 538

Europos kairiųjų partija

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85 %

—  6 798

Europos demokratų partija

PDE

125 374

532 075

754 587

85 %

18 913

Europos laisvasis aljansas

EFA

156 351

628 696

910 047

85 %

32 110

Europos konservatorių ir reformuotojų aljansas

ACRE

—  286 814

1 253 918

1 245 829

71%

—  729 991

Europos krikščionių politinis judėjimas

ECPM

125 110

624 532

749 641

85 %

5 995

Judėjimas už tautų ir laisvės Europą

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85 %

—  28 579

IŠ VISO

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  pažymi, kad 2018 m. į 4 0 3 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau:

Fondas

Santrumpa

Susijęs su partija

Nuosavi ištekliai

EP galutinė dotacija

Iš viso pajamų

EP dotacijai tenkanti tinkamų finansuoti išlaidų procentinė dalis (iki 85 %)

Pajamų perteklius (perkėlimas į rezervą arba praradimas)

Wilfriedo Martenso Europos studijų centras

WMCES

EPP

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85 %

31 397

Europos pažangiųjų tyrimų fondas

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85 %

Europos liberalų forumas

ELF

ALDE

292141

1 650 538

1 942 680

85 %

Žaliasis Europos fondas

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85 %

1 368

„Transformuoti Europą“

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85 %

16 375

Europos demokratų institutas

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85 %

„Coppieters“ fondas

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85 %

38 617

Naujoji kryptis. Europos reformų fondas

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85 %

—  156 378

„Sallux“ fondas

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495860

85 %

2 159

Europos tautų ir laisvės fondas

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85 %

—  4 503

IŠ VISO

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(2) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).
(3) 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
(4) Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 15/2019 „2014 m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių darbuotojams“.
(5) Darbo dokumentas „2014 m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių darbuotojams“.
(6) Prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (Europos rinkimų aktas) (OL L 278, 1976, 10 8, p. 5).
(7) https://euobserver.com/institutional/146270
(8) 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
(9) 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).
(10) Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.
(11) 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1).
(12) Visos pajamos apima perkeltus praėjusių metų asignavimus pagal Finansinio reglamento 125 straipsnio 6 dalį (atitinkamais finansiniais metais galiojanti redakcija).

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika