Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2058(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0027/2020

Внесени текстове :

A9-0027/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0085

Приети текстове
PDF 166kWORD 64k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз (2019/2058(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0053/2019)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Съда на Европейския съюз пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0027/2020),

1.  освобождава от отговорност секретаря на Съда на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на Европейския съюз за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съда на Европейския съюз, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 57, 28.2.2018 г.
(2) OВ C 327, 30.9.2019 г., стр. 1.
(3) OВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(4) OВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз (2019/2058(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз ,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0027/2020),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, както и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2018 г. Сметната палата не установява съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“);

2.  отбелязва заключенията на Палатата, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2018 г., плащанията във връзка с административните разходи на Съда на ЕС не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол са ефективни;

3.  изразява съжаление, като общо наблюдение, че обхватът на глава 10 „Администрация“ от годишния доклад на Сметната палата за 2018 г. и заключенията по тази глава са доста ограничени, независимо от факта, че функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка се счита за нискорискова;

4.  отбелязва, че Сметната палата е избрала извадка от 45 операции по функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка за всички институции и органи на Съюза; отбелязва, че извадката е формирана така, че да бъде представителна за набора от разходи по функция 5, която представлява 6,3% от бюджета на Съюза; отбелязва, че работата на Сметната палата показва, че административните разходи са с нисък риск; счита обаче, че броят на операциите, подбрани във връзка с „другите институции“, не е достатъчен, и изисква от Сметната палата да увеличи броя на разглежданите операции поне с 10%;

5.  отбелязва, че бюджетът на Съда за 2018 г. възлиза на 410 025 089 EUR в сравнение с 399 344 000 EUR през 2017 г., което представлява увеличение с 2,67%; отбелязва обща степен на изпълнение от 99,18% (в сравнение с 98,69% през 2017 г.);

6.  приветства като цяло предпазливото и добро финансово управление на Съда на ЕС през бюджетния период 2018 година; отбелязва високата степен на изпълнение на бюджета по дял 1 (лица, работещи за Съда на ЕС, представляващо 75% от изпълнения бюджет) и дял 2 (сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи, представляващи останалата част от изпълнението на бюджета), които възлизат съответно на 99,0% и 99,8% (в сравнение с 98,6% и 99,1% през 2017 г.);

7.  признава усилията на Съда на ЕС за избягване на значителни несъответствия между поетите задължения (99,18%) и плащанията (94,04%); приветства факта, че Съдът на ЕС следи много отблизо изпълнението на своя бюджет през годината чрез създаването на месечни информационни таблици, за да се гарантира оптимално използване на наличните ресурси;

8.  подчертава прилагането от Съда на ЕС на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението, за всички негови административни служби; отбелязва поставянето на специфични цели, придружени от един или повече измерими показатели, които са от съществено значение за изготвянето на годишния бюджет; отбелязва организирането на семинари за всички служби с цел хармонизиране на бюджетния подход и обмен на най-добри практики;

9.  изразява обаче съжаление във връзка с увеличението на разходите с 11,81% между 2017 г. и 2018 г. по бюджетна позиция 2022 „Почистване и поддръжка“, произтичащи от нов договор за поддръжка на сградите и други фактори, които не са били прогнозирани, което е довело до увеличаване на средствата по този бюджетен ред през 2018 г.; призовава Съда на ЕС да продължи да полага усилия за изготвянето на надеждни бюджетни прогнози;

10.  приветства факта, че степента на изпълнение на окончателните бюджетни кредити за срещи и конференции е нараснала до 98,83% през 2018 г. (спрямо 81,40% през 2017 г.); признава, че тази бюджетна позиция е отчасти предназначена за финансиране на официални посещения и церемониални събития, за които бюджетното планиране е по-малко предвидимо поради непредвидими събития;

11.  приветства усилията на Съда на ЕС да публикува годишния доклад за дейността си на 29 април; отбелязва, че Съдът на ЕС продължава да проучва в сътрудничество с други институции възможността за по-нататъшно усъвършенстване на неговия график, което ще даде на органа по освобождаване от отговорност повече време за извършване на по-задълбочена проверка и за провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

12.  признава ангажимента на Съда на ЕС да работи за изпълнението на препоръките на Сметната палата, по-специално по отношение на проактивното управление на делата с адаптирани графици съобразно естеството и сложността на различните дела; признава внимателното планиране и мониторинг от страна на Съда, за да се гарантира гладко протичане на съдебната дейност; отбелязва, че средната продължителност на делата в Съда през 2018 г. е била 15,7 месеца (в сравнение с 16,4 месеца през 2017 г.), а на делата в Общия съд – 20 месеца (в сравнение с 20,6 месеца през 2015 г. и 16 месеца през 2017 г.); насърчава Съда на ЕС да продължи усилията си за съкращаване на времето за разглеждане и решаване на делата винаги, когато това е възможно;

13.  признава, че основните приоритети на Съда на ЕС са да се гарантира разумен период от време за разглеждането на делата, заведени пред двете съдилища, при запазване на качеството на решенията; отбелязва, че благодарение на строгата система за контрол и висока степен на бдителност през последните години беше възможно да се постигне намаляване на средната продължителност на производствата по делата; отбелязва обаче, че това изисква постоянно внимание, по-специално в условията на нарастващо работно натоварване;

14.  приветства задоволството, изразено от ползвателите на приложението „e-Curia“ (чието използване е станало задължително от 1 декември 2018 г. при размяната на процесуални документи между адвокати и Общия съд); отбелязва, че използването на e-Curia не е било обявявано за задължително от Съда на Европейския съюз; насърчава Съда да последва добрия пример на Общия съд и да обмисли задължителното въвеждане на „e-Curia“; приветства факта, че това развитие е допринесло и за сигурността, и за бързината на размяната книжа по делата, както и за подобряването на аспектите във връзка с околната среда (чрез намаленото използване на хартия) и за намаляването на разходите за пощенски услуги; насърчава Съда на ЕС да продължи да полага усилия за постигане на широка цифровизация във всички етапи на съдебния процес;

15.  отчита, че са необходими допълнителни организационни и процедурни мерки, за да може Съдът на ЕС да се справи с все по-нарастващия обем на работата, като продължи да спазва своите цели; отбелязва, че на 26 март 2018 г. Съдът на ЕС (на основание член 281, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)) отправи искане за изменение на Протокол № 3 относно Статута на Съда на Европейския съюз и че тази законодателна процедура е приключила с приемането и влизането в сила на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/629(1);

16.  отбелязва, че през 2018 г. Съдът на ЕС е разполагал с 2 217 длъжности, съставени от 1 413 длъжностни лица (а именно 64%), 650 срочно наети служители (29%) и 154 договорно наети служители (7%) (в сравнение с 2 180 длъжности през 2017 г.);

17.  посочва, че разпределението на персонала по сектори на дейност остава сходно с това от предходните години, като най-малко 85% от длъжностите са заети от служители, осъществяващи съдебни и езикови дейности; отбелязва, че степента на запълване на длъжностите продължава да бъде много висока през 2018 г. (97%) поради постоянния обем на съдебната работа, който изисква бързо и оптимално заемане на всички свободни длъжности;

18.  отново подчертава в контекста на продължаващото увеличаване на броя на делата, че гъвкавото разпределение на ресурсите, по-специално на „съдебни помощници“, би могло да увеличи ефективността на Съда на ЕС; призовава Съда на ЕС да докладва за взетите конкретни мерки;

19.  изразява загриженост, че макар че през 2018 г. в Съда на ЕС са работили 274 стажанти, само 87 стажанти са имали право на месечна стипендия в размер на 1 120 EUR; приветства факта, че Съдът на ЕС е приел нови правила за стажантите и е поискал допълнителни бюджетни кредити, за да може да финансира стажа за стажанти в кабинетите на членовете от 2019 г. нататък; отбелязва факта, че въпреки това ще се запази положението не всички предлагани стажове да получават справедливо възнаграждение; препоръчва на Съда на ЕС (при спазване на практиките за недискриминация и справедливо възнаграждение) бързо да приеме решението за започване на заплащане на всички стажове; призовава Съда на ЕС да гарантира справедливо възнаграждение за всички членове на своя персонал;

20.  приветства реформата на Общия съд, която допринесе за намаляване на броя на висящите дела и на средната продължителност на делата; отбелязва, че през 2018 г. Общият съд е приключил 13% повече дела в сравнение с 2017 г. и е намалил броя на висящите дела с 12%;

21.  приветства факта, че през 2018 г. двете съдилища, които съставляват Съда на ЕС, са приключили общо 1 769 дела (което представлява рекордна продуктивност) и че това потвърждава общата тенденция за значително увеличаване на съдебната дейност през периода 2012 ‒ 2018 г.;

22.  посочва, че по-специално през 2018 г. в Съда на Европейския съюз са заведени най-голям брой нови дела за една година (общо 849, което представлява увеличение от 15% в сравнение с 2017 г.); приветства рекордния брой приключени дела (760, което представлява увеличение с 10% в сравнение с 2017 г.);

23.  приветства факта, че през 2018 г. Общият съд е преминал за пръв път в историята границата от 1 000 приключени дела (1 009 решени дела); същевременно подчертава значителното намаляване (с 12%) на броя на висящите дела в сравнение с 2017 г. (1 333 дела към 31 декември 2018 г. спрямо 1 508 през предходната година);

24.  отбелязва лекото увеличение на броя на жените на управленски длъжности, чийто дял е бил 37,7% през 2018 г., 35% през 2016 г. и 30% през 2013 г.; отбелязва, че на управленски длъжности работят 27 жени (21 длъжности на средно управленско ниво и 6 длъжности за висше ръководство) в сравнение с 45 мъже на управленски длъжности през 2018 г.; приветства усилията на Съда на ЕС за укрепване на своята политика за равни възможности и за многообразие чрез създаването на специална структура, която въвежда и проследява конкретни програми, мерки и срещи за повишаване на осведомеността; призовава Съда на ЕС да продължи да полага усилия в тази насока;

25.  отбелязва обаче постоянния дисбаланс при броя на жените сред съдиите както в Съда на Европейския съюз, така и в Общия съд; отново призовава членовете на Съвета да намерят решение за тази ситуация, като насърчават активно равенството между половете при назначаването на съдии, в съответствие с принципите, залегнали в член 8 от ДФЕС и член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и с ангажиментите, поети съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422(2) и Регламент (ЕС, Евратом) 2019/629.

26.  отново заявява, че географският баланс по отношение на членовете на персонала, по-специално на управленските длъжности, следва да бъде наблюдаван отблизо; отбелязва, че само 15 от 57-те началници на отдели в Съда на ЕС и двама от 13-те директори в него са от държави членки, присъединили се към Съюза през май 2004 г.; още веднъж насърчава Съда на ЕС да разработи политика за подобряване на географския баланс и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатото по този въпрос;

27.  приветства ангажимента на Съда на ЕС да насърчава мерки за постигане на баланс между професионалния и личния живот, като например приемането на решение, което дава възможност за работа от разстояние в отделни дни, в допълнение към договореностите за структурната работа от разстояние; отбелязва също така постиженията в областта на информационните технологии за подобряване на достъпа от разстояние до работните приложения; освен това отбелязва със задоволство усилията за защита на психичното и физиологичното здраве на персонала чрез предоставяне на подкрепа от психолог, работещ на непълно работно време;

28.  изразява загриженост от броя на случаите на синдрома на професионалното изчерпване в Съда на ЕС, като са регистрирани общо по 12 случая през 2017 и 2018 г.; поради това призовава Съда на ЕС да направи оценка дали работното натоварване се разпределя съразмерно между различните екипи и служители;

29.  призовава Съда на ЕС да публикува ежегодно таблица с подробни данни за своите споразумения за междуинституционално сътрудничество относно таксите, услугите и свързаните с тях въпроси; отново подчертава значението на междуинституционалното сътрудничество чрез споразумения за нивото на услугите в различни области, като например човешки ресурси, сигурност и информационни технологии; изразява съгласие с препоръките на службата за вътрешен одит, насочени към увеличаване на обмена на добри практики с други институции и проучване на възможностите за засилено сътрудничество за изготвяне и управление на договори, например в областта на информационните технологии; изразява съжаление относно липсата на информация по въпроса на Парламента, свързан със сътрудничеството на Съда на ЕС с Европейската служба за борба с измамите; насърчава Съда на ЕС да търси начини за разширяване на сътрудничеството си с Европейската служба за борба с измамите;

30.  отбелязва, че Съдът на ЕС е актуализирал своите операции по обработване на данни след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1725(3); отбелязва със задоволство, че е въведена специална процедура за докладване на нарушения на сигурността на данните;

31.  приветства усилията на Съда на ЕС за подобряване на киберсигурността на институцията; отбелязва, че дейностите са координирани с екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU) и с подгрупата за сигурността на междуинституционалната комисия по информатика;

32.  приветства вътрешния одит на правилното функциониране на процедурите за подбор и наемане на персонал с цел намиране на полезни взаимодействия и рационализиране на възможностите за повишаване на тяхната ефективност; отбелязва, че през 2016 г. беше стартиран план за действие, който беше завършен през 2018 г. с въвеждането на мерки като нов наръчник за набиране на персонал, нови и актуализирани модули на информационната система за управление на човешките ресурси, опростяването на административните схеми и рационализирането на изготвянето на обявленията за свободни работни места; отбелязва мерките, предприети за подобряване на привлекателността на Съда на ЕС и на Люксембург в междуинституционален контекст;

33.  подчертава действията на вътрешния одитор, с които се оценява дали предприетите от одитираните отдели действия са подходящи, ефективни и навременни, както и за идентифициране и отчитане на постигнатите подобрения; отбелязва със задоволство, че всички извършени одити са приключени, без да се засягат допълнителните проверки;

34.  отбелязва стратегията на Съда на ЕС за борба с измамите, корупцията и всяка незаконна дейност, която е в ущърб на интересите на Съюза; отбелязва, че тази стратегия се основава на съответните разпоредби на Финансовия регламент и на Правилника за длъжностните лица, допълнени от редица вътрешни решения и правила; признава, че стратегията е неразделна част от политиката на Съда за управление на риска в рамките на системата за вътрешен контрол;

35.  признава системата на Съда на ЕС за управление на околната среда, основаваща се на Регламент (ЕО) № 1221/2009(4); отбелязва, че през 2018 г. Съдът е подобрил своите екологични показатели в сравнение с базовата 2015 г., както следва: намаляване на потреблението на хартия с 15,5% и на електроенергия с 8,3% и увеличаване на броя на видеоконференциите с 52,9%; приветства различните допълнителни проекти, като например намаляването на пластмасовите изделия за еднократна употреба, намаляването на броя на индивидуалните принтери, както и участието (съвместно с другите институции на Съюза, установени в Люксембург) в системата за използване на велосипеди на самообслужване „vel´OH“;

36.  приветства ангажимента на Съда на ЕС за стриктно спазване на графика и бюджета за работата по петото разширяване на сградния фонд на Съда (изграждане на трета кула с нова площ от 50 000 кв. м.), което ще позволи събирането на всички служители на Съда на ЕС на едно място; отбелязва работите по модернизиране на мерките за сигурност и приветства факта, че сградите на Съда на ЕС са проектирани по начин, осигуряващ лесен достъп за хората с увреждания;

37.  приветства факта, че в рамките на 25-годишния срок на изплащане за това пето разширяване ще бъдат постигнати икономии от порядъка на 100 милиона евро, което в сравнение с алтернативата да се продължи политиката по наемане ясно показва стойността на възприетата политика на закупуване; подчертава резултатите от Специален доклад № 34/2018 на Сметната палата относно помещенията за служебно ползване от институциите на ЕС, в който са направени много положителни констатации относно ефикасността на политиката на Съда на ЕС в областта на сградния фонд;

38.  отбелязва с интерес, че през 2017 г. Комитетът по персонала на Съда на ЕС е организирал проучване относно „Отвореното работно пространство“ и е представил констатациите си на генералните директори на 30 януари 2018 г.; приветства инициативата на Съда на ЕС за създаване на работна група, в която участват директорът на сградите и охраната, председателят на Комитета по персонала и членове на персонала, работещи в открити пространства; отбелязва, че съгласно препоръките на тази работна група дирекция „Информационни технологии“ е преобразувала част от отвореното си пространство в отделни офиси; призовава Съда на ЕС да сподели наблюденията си от този опит с други институции и по-специално с Комисията;

39.  приветства Съда на ЕС за това, че е бил включен от Европейския омбудсман сред тримата финалисти за наградата за добро управление (категория „отлични постижения чрез сътрудничество“) за създаването на Съдебната мрежа на Европейския съюз; изразява съгласие, че по отношение на прозрачността и сътрудничеството стартирането на защитената платформа през януари 2018 г. (на която са предоставени на участващите съдилища неоповестени преди това документи) е важна стъпка в правилната посока;

40.  отбелязва стартирането на преработения през юни 2018 г. уебсайт на Съда на ЕС и важните стъпки и работи, предприети за укрепване, изясняване и опростяване на информацията, предоставяна на обществеността; приветства нов продукт на уебсайта, наречен „информационни документи“, чиято цел е да представи преглед на действащата съдебна практика в конкретна област на правото на Съюза на всички официални езици; отбелязва, че неотдавнашно проучване е показало много висока степен на удовлетвореност при 80% от ползвателите, които са дали рейтинг между 4 и 5 от максимум 5;

41.  приветства комуникационната стратегия на Съда на ЕС, насочена към неговото доближаване до гражданите; признава, че развитието на бюджета за комуникационни дейности на Съда на ЕС, който е в размер на 429 000 EUR през 2018 г. (в сравнение с 330 500 EUR през 2013 г.); отбелязва краткия анимационен филм, достъпен на 23 официални езика на канала на Съда на ЕС в YouTube (гледан от 82 800 души през 2018 г.), присъствието му в Twitter с повече от 74 000 последователи (в сравнение с 42 000 през 2017 г.) и неговите информационни прояви, включително семинари за журналисти, и неговите дни на отворени врати;

42.  насърчава Съда на ЕС да излъчва своите публични изслушвания и да публикува записите от тях онлайн; счита, че това подобряване на прозрачността би било в съответствие с член 15 от ДФЕС и би било от полза за всички, които работят или учат в правната сфера в Съюза;

43.  изтъква, че „съдебната мрежа на Европейския съюз“, която обхваща конституционните и върховните съдилища на държавите членки, е създадена и се координира от Съда на ЕС;

44.  приветства факта, че списък на мисиите (по представителство на Съда на ЕС на церемонии или официални събития), проведени от членове, в съответствие с преразгледания кодекс за поведение на Съда на ЕС е публикуван на неговия уебсайт и съдържа информация като името на участващия член и целта, мястото на провеждане и организатора на събитието; призовава Съда на ЕС да публикува и свързаните с това разходи, каквато е практиката на другите институции на Съюза; отново отправя своя призив към Съда на ЕС да публикува по-подробна информация относно външните дейности на членовете, включително целта, датата, мястото и пътните и дневните разходи за посочените в списъка събития и дали те са платени от Съда на ЕС или от трето лице;

45.  приветства факта, че за членовете на Съда на ЕС действа кодекс за поведение, който урежда тяхната независимост, безпристрастност, почтеност, ангажираност, колегиалност, отговорности и задължения; отбелязва, че Съдът разглежда декларациите за финансови интереси на своите членове като вътрешно средство за гарантиране на безпристрастност и независимост; призовава Съда на ЕС да обмисли публикуването им в интерес на обществения контрол;

46.  отбелязва, че декларациите за финансови интереси по необходимост имат самодекларативен характер и предвид настоящата правна рамка Съдът на ЕС не разполага с правомощия за разследване, за да гарантира достоверността и изчерпателността на декларираните данни; призовава Съда на ЕС да подобри системата в сътрудничество с другите институции на Съюза;

47.  отново отправя своя призив към Съда на ЕС да публикува на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за интереси на всички свои членове; отбелязва, че на уебсайта са публикувани кратки биографии на всички членове, които обаче не съдържат информация за членството им в други организации; отбелязва, че от членовете се изисква да представят декларация за своите финансови интереси на председателя на Съда на ЕС, на който са членове при встъпването си в длъжност, в съответствие с новия кодекс за поведение на членовете; призовава Съда на ЕС да публикува тези декларации на своя уебсайт;

48.  отбелязва вътрешните процедури за проверка преди разпределянето на дело на даден член въз основа на декларациите за интереси с оглед на това дали той има финансов интерес по делото; отбелязва, че членовете се свързват с председателя на Съда на ЕС, на който са членове всеки път, когато може да възникне проблем във връзка с тълкуването на кодекса за поведение, и че консултативният комитет се свиква само по изключение, например когато срещу член е подадена жалба; призовава Съда на ЕС да консултира комисията по бюджетен контрол на Парламента за ефективността на този механизъм;

49.  изразява съжаление от факта, че не е получил информация за постигнатия напредък относно вътрешните процедури във връзка с т.нар. „въртящи се врати“ за служителите на висши управленски длъжности; припомня на Съда на ЕС стратегическата инициатива, проведена от Европейския омбудсман през 2018 г., относно начините за прилагане на разпоредбите в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз относно кадровата въртележка по отношение на служителите на висши управленски длъжности; призовава Съда на ЕС бързо да установи и публикува незабавно строги правила в това отношение;

50.  отбелязва процедурата, свързана с декларацията преди наемането на работа относно липсата на конфликт на интереси за новите членове на персонала; отбелязва също така, че процесът на набиране на персонал е бил променен, за да се гарантира, че тези декларации се разглеждат и, ако е необходимо, за да се предложат конкретни мерки на органа по назначаването; отбелязва също така, че Съдът на ЕС работи върху правила, уреждащи упражняването на външни дейности от персонала; призовава Съда на ЕС да докладва за това на комисията по бюджетен контрол на Парламента;

51.  отбелязва процедурите и вътрешните правила на Съда на ЕС за предотвратяване на всички форми на тормоз на работното място, които са публикувани на неговия уебсайт; приветства предоставената информация относно начините за откриване на официална или неформална процедура в случай на неподходящо поведение;

52.  поздравява междуинституционалната мрежа на съветниците (в която участват всички институции на Съюза, установени в Люксембург и която беше създадена с цел обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването на тормоза и даването на съвети); приветства интензивните обучения, осигурени за съветниците на Съда на ЕС;

53.  изразява съжаление от факта, че не е бил информиран от Съда на ЕС за каквито и да било планове за подобряване на системата за контрол във връзка с използването на служебни автомобили; подчертава изискванията, че водачите следва само да придружават членовете в техните държави на произход по изключение и в обосновани случаи; настоятелно призовава Съда на ЕС да приеме бързо мерки за избягване на ситуации, в които водачите отиват в държавите по произход на членовете, без съответният член да пътува в автомобила; подчертава високите репутационни и етични рискове, които могат да произтекат за Съда на ЕС от тези практики; призовава Съда на ЕС да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък най-късно до юни 2020 г.;

54.  отбелязва, че повече от 40% от преводаческата работа е възложена на външни изпълнители, като през 2018 г. разходите за преведена от външен изпълнител страница възлизат на 103,10 EUR (в сравнение с 111,30 EUR през 2017 г.); отбелязва, че разходите за вътрешно преведена страница през 2018 г. възлизат на 128,07 EUR (спрямо 136,70 EUR през 2017 г.); отбелязва, че вътрешните разходи включват всички необходими отделни разходи, като например информационни технологии, офис помещения и други подобни; отбелязва, че при настоящите условия Съдът на ЕС не счита, че е препоръчително допълнително увеличение на процента на възлагане на преводи на външни изпълнители и че поради чувствителния характер на информацията, с която борави тази институция, част от преводаческата работа следва да продължи да се извършва в институцията; призовава Съда на ЕС да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента какви са мотивите за това виждане;

55.  отбелязва, че служителите от Обединеното кралство са били информирани, че органът по назначаването не възнамерява да изисква задължителна оставка на длъжностните лица, които вече не са граждани на държава членка вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; отбелязва, че по подобен начин срочно и договорно наетите служители от Обединеното кралство са били информирани, че ще бъде извършена оценка въз основа на интересите на службата за всеки отделен случай;

56.  подчертава цялата работа, извършена през последните години в области като бюджетирането, основано на изпълнението, етичната рамка с всички свързани с нея правила и процедури, засилените комуникационни дейности и нарастващия брой мерки за подобряване на прозрачността; приветства значителния брой на междуинституционалните споразумения за предоставяне на услуги и сътрудничество; подчертава значението на сътрудничеството и споделянето на опит между институциите и органите на Съюза; предлага да се анализира възможността за формализирани дейности в мрежа в различни области с цел споделяне на най-добри практики и разработване на общи решения.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) 2019/629 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (OB L 111, 25.4.2019 г., стр. 1)
(2) Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (OB L 341, 24.12.2015 г., стр. 14).
(3) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(4) Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност