Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2058(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0027/2020

Předložené texty :

A9-0027/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0085

Přijaté texty
PDF 159kWORD 63k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie (2019/2058(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Soudního dvora Evropské unie orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0027/2020),

1.  uděluje absolutorium tajemníkovi Soudního dvora Evropské unie za plnění rozpočtu Soudního dvora na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Soudnímu dvoru Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie (2019/2058(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0027/2020),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2018 uvedl, že v případě Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nezjistil v souvislosti s auditovanými okruhy, tj. s lidskými zdroji a zadáváním zakázek, žádné závažné nedostatky;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2018, pokud jde o správní výdaje Soudního dvora, nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné;

3.  jako obecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2018 má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

4.  bere na vědomí, že Účetní dvůr vybral vzorek 45 operací všech orgánů a institucí Unie z okruhu 5 „Správa“ víceletého finančního rámce; bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; poukazuje na to, že z výsledků práce Účetního dvora vyplývá, že správní výdaje jsou spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet operací vybraných ve vztahu k „ostatním orgánům a institucím“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

5.  konstatuje, že v roce 2018 dosahoval rozpočet Soudního dvora výše 410 025 089 EUR ve srovnání s 399 344 000 EUR v roce 2017, což odpovídá zvýšení o 2,67 %; konstatuje, že celková míra plnění činila 99,18 % (ve srovnání s 98,69 % v roce 2017);

6.  vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení Soudního dvora v rozpočtovém období 2018; bere na vědomí vysokou míru plnění rozpočtu v hlavě 1 (osoby pracující na Soudním dvoře, které představují 75 % plněného rozpočtu) a hlavě 2 (budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje, které představují zbytek plněného rozpočtu) ve výši 99,0 % a 99,8 % (v porovnání s 98,6 % a 99,1 % v roce 2017);

7.  bere na vědomí snahu Soudního dvora o to, aby neexistovaly výrazné rozdíly mezi závazky (99,18 %) a platbami (94,04 %); vítá skutečnost, že Soudní dvůr pečlivě sleduje plnění rozpočtu v průběhu roku a sestavuje každý měsíc přehled s cílem zajistit optimální využívání dostupných zdrojů;

8.  vyzdvihuje skutečnost, že Soudní dvůr na všechny své administrativní útvary uplatňuje zásady sestavování rozpočtu podle výkonnosti; bere na vědomí stanovení zvláštních cílů doprovázených jedním nebo více měřitelnými ukazateli, které jsou zásadně důležité pro přípravu ročního rozpočtu; bere na vědomí pořádání seminářů se všemi útvary za účelem harmonizace rozpočtového přístupu a výměny osvědčených postupů;

9.  vyjadřuje však politování nad nárůstem výdajů o 11,81 % mezi roky 2017 a 2018, pokud jde o rozpočtový bod 2022 „Úklid a údržba“ v důsledku uzavření nové smlouvy na údržbu budov a jiných faktorů, pro které nebyl proveden odhad a které vedly k navýšení této rozpočtové položky v průběhu roku 2018; vyzývá Soudní dvůr, aby i nadále usiloval o přípravu řádných rozpočtových odhadů;

10.  vítá skutečnost, že míra plnění, pokud jde o konečné prostředky na schůze a konference, vzrostla v roce 2018 na 98,83 % (v porovnání s 81,40 % v roce 2017); je si vědom toho, že tento rozpočtový bod má částečně financovat oficiální návštěvy a slavnostní akce, jejichž rozpočtové plánování je méně předvídatelné v důsledku nepředvídatelných událostí;

11.  vítá snahu Soudního dvora zveřejnit svou výroční zprávu o činnosti 29. dubna; bere na vědomí, že Soudní dvůr i nadále ve spolupráci s jinými orgány a institucemi zkoumá možnost změny svého harmonogramu, což by orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytlo více času na hlubší provedení postupu udělování absolutoria;

12.  oceňuje odhodlání Soudního dvora pracovat na provádění doporučení Účetního dvora, zejména pokud jde o aktivní správu případů s harmonogramy přizpůsobenými povaze a složitosti jednotlivých případů; je si vědom pečlivého plánování a sledování ze strany Soudního dvora s cílem zajistit hladké fungování soudní činnosti; konstatuje, že průměrná délka řízení v roce 2018 činila 15,7 měsíce u Soudního dvora (oproti 16,4 měsíce v roce 2017) a 20 měsíců u Tribunálu (oproti 20,6 měsíce v roce 2015 a 16 měsícům v roce 2017); vybízí Soudní dvůr, aby se dále snažil zkracovat délku řízení, kdykoliv je to možné;

13.  uznává, že hlavními prioritami pro Soudní dvůr je zajistit přiměřenou dobu na vyřízení případů předložených oběma soudům a zachovat kvalitu rozhodnutí; konstatuje, že díky přísnému systému kontroly a vysoké míře obezřetnosti se v posledních letech podařilo dosáhnout snížení průměrné délky řízení; konstatuje však, že to vyžaduje neustálou pozornost, zejména v situaci stále se zvyšující pracovní zátěže;

14.  vítá spokojenost uživatelů aplikace e-Curia (která se od 1. prosince 2018 povinně používá pro výměnu procesních dokumentů mezi právníky a Tribunálem); bere na vědomí, že na Soudním dvoře není používání aplikace e-Curia povinné; vybízí Soudní dvůr, aby následoval příkladu Tribunálu a zvážil povinné zavedení této aplikace; vítá skutečnost, že její zavedení přispělo k bezpečnosti a zrychlení výměn dokumentů, ke zlepšení životního prostředí (díky snížené spotřebě papíru) a snížení poštovních nákladů; vybízí Soudní dvůr, aby dál usiloval o dosažení rozsáhlé digitalizace ve všech fázích soudního řízení;

15.  bere na vědomí skutečnost, že jsou zapotřebí další organizační a procesní opatření, která Soudnímu dvoru umožní vyrovnat se s rostoucí pracovní zátěží, a přitom dodržet své cíle; bere na vědomí, že dne 26. března 2018 požádal Soudní dvůr (na základě druhého odstavce článku 281 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy o fungování EU“)) o změnu Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie a že legislativní postup byl ukončen přijetím a vstupem v platnost nařízení (EU, Euratom) č. 2019/629(1);

16.  bere na vědomí, že Soudní dvůr v roce 2018 měl 2 217 pracovních míst složených z 1 413 úředníků (neboli 64 %), 650 dočasných zaměstnanců (neboli 29 %) a 154 smluvních zaměstnanců (neboli 7 %) (v porovnání s 2 180 pracovními místy v roce 2017);

17.  poukazuje na to, že rozčlenění zaměstnanců podle oblasti činnosti zůstává podobné jako v předchozích letech – nejméně 85 % pracovních míst je obsazeno v rámci soudních a lingvistických činností; konstatuje, že míra obsazenosti pracovních míst zůstává i v roce 2018 velmi vysoká (97 %) z důvodu intenzivní soudní činnosti, která vyžaduje rychlý a optimální nábor zaměstnanců na všechna neobsazená místa;

18.  v souvislosti s rostoucím počtem případů opakuje, že efektivitu Soudního dvora by mohlo zvýšit flexibilní přidělování zdrojů, zejména stávajících referendářů; vyzývá Soudní dvůr, aby jej informoval o konkrétních opatřeních, která přijal;

19.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že zatímco v roce 2018 pracovalo na Soudním dvoře 274 stážistů, pouze 87 z nich mělo nárok na měsíční příspěvek ve výši 1 120 EUR; vítá skutečnost, že Soudní dvůr schválil nová pravidla pro stážisty a požádal o další prostředky, aby mohl od roku 2019 financovat stáže v kabinetech členů; konstatuje však, že ani tak nebudou všechny nabízené stáže poskytovat spravedlivou odměnu; (s ohledem na zákaz diskriminace a spravedlivé odměňování) vybízí Soudní dvůr, aby urychleně přijal rozhodnutí, že všichni stážisté budou placeni; vyzývá Soudní dvůr, aby zajistil spravedlivé odměňování všech svých zaměstnanců;

20.  vítá reformu Tribunálu, která přinesla zlepšení ve formě snížení počtu nevyřízených případů a zkrácení průměrné délky řízení; konstatuje, že v roce 2018 uzavřel Tribunál o 13 % více věcí než v roce 2017 a že snížil počet probíhajících soudních řízení o 12 %;

21.  oceňuje skutečnost, že v úhrnu oba soudy, z nichž se Soudní dvůr skládá, v roce 2018 uzavřely 1 769 věcí (což je rekordní produktivita) a to že potvrzuje obecný trend výrazného zintenzívnění soudní činností v období 2012–2018;

22.  poukazuje na to, že jednorázově v průběhu roku 2018 zaznamenal Soudní dvůr největší počet nově podaných věcí v jednom roce (celkem 849, což je zvýšení o 15 % oproti roku 2017); vítá rekordní počet uzavřených věcí (celkem 760, což je zvýšení o 10 % oproti roku 2017);

23.  vítá skutečnost, že poprvé v historii překonal Tribunál v roce 2018 hranici 1 000 uzavřených věcí (celkem 1 009); poukazuje na to, že současně došlo k výraznému snížení počtu aktuálně projednávaných věcí, a to o 12 % oproti roku 2017 (1 333 věcí v projednávání k 31. prosinci 2018, oproti 1 508 v předchozím roce);

24.  bere na vědomí trvalý nárůst počtu žen ve vedoucích funkcích – z 30 % v roce 2013 na 35 % v roce 2016 a 37,7 % v roce 2018; konstatuje, že v roce 2018 bylo na Soudním dvoře 27 vedoucích pracovnic (21 pozic ve středním managementu a 6 pozic ve vyšším managementu) oproti 45 vedoucím pracovníkům; vítá snahu Soudního dvora o zlepšení politiky v oblasti rovných příležitostí a rozmanitosti díky vytvoření zvláštního subjektu, který zavádí konkrétní programy, opatření a informační schůzky; vyzývá Soudní dvůr, aby pokračoval ve svém úsilí;

25.  podotýká ovšem, že stále přetrvává nerovnováha, pokud jde o počet soudkyň mezi členy Soudního dvora i Tribunálu; vybízí znovu členy Rady, aby se touto situací zabývali a aktivně usilovali o rovné zastoupení obou pohlaví při jmenování soudců, v souladu se zásadami zakotvenými v článku 8 Smlouvy o fungování EU a v článku 23 Listiny základních práv Evropské unie a se závazky přijatými podle nařízení (EU, Euratom) 2015/2422(2) a (EU, Euratom) 2019/629;

26.  znovu opakuje, že je třeba pozorně sledovat zeměpisnou vyváženost mezi zaměstnanci, zejména v řídicích pozicích; konstatuje, že pouze 15 z 57 vedoucích oddělení na Soudním dvoře a dva z jeho 13 ředitelů pocházejí z členských států, které k Unii přistoupily po květnu 2004; vybízí opět Soudní dvůr, aby vypracoval politiku pro zlepšení zeměpisné vyváženosti a podal v tomto ohledu zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

27.  vítá závazek Soudního dvora prosazovat opatření ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, např. přijetí rozhodnutí, které navíc ke strukturální práci z domova umožňuje i příležitostnou práci z domova; bere na vědomí i výsledky dosažené v oblasti IT, které zlepšují přístup k pracovním aplikacím na dálku; dále s uspokojením bere na vědomí snahy o ochranu psychického zdraví zaměstnanců poskytováním podpory psychologa pracujícího na zkrácený úvazek;

28.  vyjadřuje znepokojení nad počtem případů vyhoření zaměstnanců na Soudním dvoře, který v roce 2017 i 2018 činil 12 případů; žádá proto Soudní dvůr, aby posoudil, zda je pracovní zátěž rozdělena přiměřeně mezi jednotlivými týmy a zaměstnanci;

29.  vyzývá Soudní dvůr, aby každoročně zveřejňoval tabulku s podrobnými údaji o svých interinstitucionálních dohodách o spolupráci z hlediska poplatků, služeb a souvisejících záležitostí; opakuje, že je důležitá interinstitucionální spolupráce prostřednictvím meziútvarových dohod v různých oblastech, např. v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti a IT; souhlasí s doporučeními útvaru interního auditu, že je třeba zvýšit výměnu osvědčených postupů s ostatními orgány a institucemi a prozkoumat možnosti zvýšené spolupráce při přípravě a řízení veřejných zakázek, např. v oblasti IT; vyjadřuje politování nad nedostatkem informací v návaznosti na otázku Parlamentu ohledně spolupráce Soudního dvora s Evropským úřadem pro boj proti podvodům; vybízí Soudní dvůr, aby hledal způsoby, jak posílit svou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům;

30.  všímá si, že po vstupu nařízení (EU) 2018/1725(3) v platnost upravil Soudní dvůr své operace zpracování údajů; oceňuje, že byl zaveden zvláštní postup pro hlášení případů porušení zabezpečení údajů;

31.  vítá snahy Soudního dvora o zlepšení vlastní kybernetické bezpečnosti; konstatuje, že tato činnost je koordinována se skupinou pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU) a podskupinou pro bezpečnost v rámci interinstitucionálního výboru pro informatiku;

32.  vítá interní audit týkající se řádného fungování výběru zaměstnanců a postupů jejich přijímání s cílem určit synergie a možnosti racionalizace pro zvýšení jejich efektivity; bere na vědomí, že v roce 2016 byla zahájena práce na akčním plánu, který byl dokončen v roce 2018 zavedením opatření jako např. novou příručku pro přijímání zaměstnanců, nové a aktualizované moduly informačního systému pro řízení lidských zdrojů, zjednodušení administrativních postupů a racionalizaci vytváření oznámení o volných pracovních místech; bere na vědomí opatření, která byla přijata ke zvýšení přitažlivosti Soudního dvora a jeho lucemburského sídla v interinstitucionálním kontextu;

33.  vyzdvihuje navazující činnost interního auditora, který posuzuje, zda opatření přijatá auditovanými odděleními jsou vhodná, účinná a včasná, a zjišťuje a dokumentuje provedená zlepšení; s uspokojením konstatuje, že veškeré provedené audity byly uzavřeny, aniž by tím byl dotčen jakýkoliv další přezkum;

34.  bere na vědomí strategii Soudního dvora pro boj proti podvodům, korupci a veškeré nezákonné činnosti poškozující zájmy Unie; konstatuje, že tato strategie je založena na příslušných ustanoveních finančního nařízení a služebního řádu, doplněných řadou interních rozhodnutí a pravidel; bere na vědomí, že tato strategie tvoří nedílnou součást politiky Soudního dvora pro řízení rizik v rámci systému vnitřní kontroly;

35.  bere na vědomí systém environmentálního řízení Soudního dvora založený na nařízení (ES) č. 1221/2009(4); konstatuje, že Soudní dvůr v roce 2018 zlepšil svou environmentální výkonnost oproti referenčnímu roku 2015 takto: snížení spotřeby papíru o 15,5 %, snížení spotřeby elektřiny o 8,3 % a zvýšení počtu videokonferencí o 52,9 %; vítá různé dodatečné projekty, např. omezení plastů na jedno použití, snížení počtu individuálních tiskáren a účast (společně s jinými orgány a institucemi Unie sídlícími v Lucemburku) v systému zapůjčování kol „vel’OH“;

36.  vítá závazek Soudního dvora, že bude plně respektovat harmonogram a rozpočet na práce na pátém rozšíření budov Soudního dvora (stavba třetí věže s dalšími 50 000 m2), které umožní, aby všichni jeho zaměstnanci sídlili ve stejném komplexu; bere na vědomí zlepšování bezpečnostních opatření a vítá skutečnost, že budovy Soudního dvora jsou postaveny tak, že umožňují snadný přístup osobám se zdravotním postižením;

37.  vítá skutečnost, že během 25 let amortizace pátého rozšíření bude dosaženo úspor v řádu 100 milionů EUR v porovnání s dalším pronájmem, což jasně ukazuje smysl zvolené politiky nákupu budov; upozorňuje na výsledek zvláštní zprávy Účetního dvora č. 34/2018 o kancelářských prostorách orgánů EU, v níž jsou uvedena velmi pozitivní zjištění ohledně efektivity politiky Soudního dvora v oblasti nemovitostí;

38.  se zájmem bere na vědomí, že výbor zaměstnanců Soudního dvora uspořádal v roce 2017 průzkum ohledně otevřených kancelářských prostorů a dne 30. ledna 2018 prezentoval svá zjištění generálním ředitelům; vítá iniciativu Soudního dvora, který vytvořil pracovní skupinu složenou z ředitele pro budovy a bezpečnost, předsedy Výboru zaměstnanců a zaměstnanců pracujících v otevřených kancelářských prostorech; všímá si, že na základě doporučení této pracovní skupiny přeměnilo ředitelství pro informační technologie část svých kancelářských prostor na individuální kanceláře; vyzývá Soudní dvůr, aby se o zjištění z této zkušenosti podělil s dalšími orgány a institucemi, a zejména s Komisí;

39.  blahopřeje Soudnímu dvoru k tomu, že byl jedním ze tří finalistů vybraných evropským veřejným ochráncem práv na cenu za řádnou správu (v kategorii „excelence skrze spolupráci“) za vytvoření Justiční sítě Evropské unie; souhlasí s tím, že spuštění této zabezpečené platformy v lednu 2018 (na níž jsou zúčastněným soudům k dispozici dříve nezveřejněné dokumenty) je z hlediska transparentnosti a spolupráce významným krokem správným směrem;

40.  všímá si spuštění přepracovaných internetových stránek Soudního dvora z června 2018 a důležitých kroků a opatření za účelem zlepšení, vyjasnění a zjednodušení informací poskytovaných veřejnosti; vítá nový produkt na těchto stránkách nazvaný „tematické listy“, jehož cílem je poskytnout přehled referenční judikatury v konkrétní oblasti práva Unie ve všech úředních jazycích; konstatuje, že nedávný průzkum ukázal velmi vysokou míru spokojenosti uživatelů, kdy 80 % uživatelů stránky ohodnotilo mezi 4 až 5 body z 5;

41.  vítá komunikační strategii Soudního dvora, která se snaží přiblížit jej občanům; bere na vědomí vývoj rozpočtu Soudního dvora na komunikaci, který v roce 2018 činil celkem 429 000 EUR (oproti 330 500 EUR v roce 2013); bere na vědomí krátké animované filmy dostupné ve 23 úředních jazycích na YouTube kanále Soudního dvora (které v roce 2018 měly 82 800 zhlédnutí), jeho přítomnost na Twitteru s více než 74 000 osobami, které sledují jeho příspěvky (v porovnání se 42 000 v roce 2017), jeho informační akce zahrnující např. semináře pro novináře, a jeho dny otevřených dveří;

42.  vybízí Soudní dvůr, aby přistoupil k živému přenášení svých veřejných slyšení a zpřístupňoval jejich záznamy online; je přesvědčen, že toto zvýšení transparentnosti by bylo v souladu s článkem 15 Smlouvy o fungování EU a bylo by ku prospěchu všem, kteří v Unii pracují v právní profesi nebo studují obor právo;

43.  zdůrazňuje, že Soudní dvůr vytvořil Justiční síť Evropské unie, která zahrnuje ústavní a nejvyšší soudy členských států, a zajišťuje její koordinaci;

44.  vítá skutečnost, že seznam pracovních cest (zastupování Soudního dvora na slavnostních či oficiálních akcích) členů Soudního dvora se v souladu s jeho revidovaným kodexem chování zveřejňuje na jeho internetových stránkách a obsahuje informace, jako je jméno zúčastněného člena a účel, místo konání a pořadatel dané akce; vyzývá Soudní dvůr, aby zveřejňoval také související náklady (jak to činí jiné orgány a instituce Unie); znovu opakuje svou výzvu Soudnímu dvoru, aby zveřejňoval podrobnější informace o externích činnostech svých členů, včetně účelu uvedených akcí, data a místa jejich konání a nákladů na cestu a na pobyt a informace o tom, zda je platil Soudní dvůr či třetí strana;

45.  vítá skutečnost, že členové Soudního dvora podléhají kodexu chování, který upravuje jejich nezávislost, nestrannost, integritu, loajalitu, kolegialitu, odpovědnosti a povinnosti; bere na vědomí, že Soudní dvůr považuje prohlášení o finančních zájmech svých členů za interní prostředek k zajištění nestrannosti a nezávislosti; vyzývá Soudní dvůr, aby zvážil jejich zveřejnění v zájmu veřejné kontroly;

46.  konstatuje, že tato prohlášení o finančních zájmech jsou ze své podstaty založena na vlastním uvážení a že s ohledem na stávající právní rámec nemá Soudní dvůr žádné vyšetřovací pravomoci k zajištění pravdivosti a úplnosti uvedených údajů; vyzývá Soudní dvůr, aby tento systém ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie zlepšil;

47.  znovu vyzývá Soudní dvůr, aby na svých internetových stránkách zveřejnil životopisy a prohlášení o zájmech všech svých členů; bere na vědomí, že na svých stránkách již uvádí stručné životopisy všech členů (které však neobsahují informace o jejich členství v jiných organizacích); konstatuje, že podle nového kodexu chování musí členové Soudního dvora při nástupu do funkce předložit prohlášení o finančních zájmech předsedovi tohoto soudu Soudního dvora, jehož jsou členy; vyzývá Soudní dvůr, aby tato prohlášení zveřejnil na svých internetových stránkách;

48.  bere na vědomí interní postupy, kterými se před přidělením případu členovi ověřuje na základě prohlášení o zájmech, zda tento člen nemá v tomto případě finanční zájem; všímá si, že členové kontaktují předsedu toho soudu Soudního dvora, jehož jsou členy, kdykoliv vyvstane otázka ohledně výkladu kodexu chování, a že poradní výbor se svolává jen výjimečně, např. když je podána stížnost na některého člena; žádá Soudní dvůr, aby ohledně spolehlivosti tohoto mechanismu poskytl poradenství parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

49.  vyjadřuje politování nad skutečností, že neobdržel informace o pokroku dosaženém v souvislosti s interními postupy pro problematiku „otáčivých dveří“ u zaměstnanců na vyšších pozicích; připomíná Soudnímu dvoru strategickou iniciativu evropského veřejného ochránce práv z roku 2018 týkající se toho, jak uplatňovat ustanovení služebního řádu ohledně „efektu otáčivých dveří“ u zaměstnanců na vyšších pozicích; vyzývá Soudní dvůr, aby v této otázce neprodleně zavedl a zveřejnil přísná pravidla;

50.  bere na vědomí postup týkající se prohlášení o neexistenci střetů zájmů, které podepisují noví zaměstnanci ještě před přijetím; dále si všímá, že proces náboru byl pozměněn tak, aby bylo zajištěno posouzení těchto prohlášení a aby byla v případě potřeby navržena zvláštní opatření orgánu oprávněnému ke jmenování; také si všímá, že Soudní dvůr pracuje na pravidlech upravujících výkon externích činností ze strany zaměstnanců; žádá Soudní dvůr, aby o této věci podal zprávu parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

51.  bere na vědomí postupy a interní pravidla Soudního dvora pro předcházení veškerým formám obtěžování a šikany na pracovišti, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách; vítá poskytnuté informace o tom, jak zahájit formální či neformální postup v případě nevhodného chování;

52.  vítá vytvoření interinstitucionální sítě poradců (které se účastní všechny orgány a instituce Unie sídlící v Lucemburku a jejím cílem je vyměňovat si osvědčené postupy pro prevenci obtěžování a šikany a pro poradenství); vítá intenzivní školení poskytnuté poradcům na Soudním dvoře;

53.  odsuzuje skutečnost, že jej Soudní dvůr neinformoval o plánech na zlepšení kontrolního systému pro používání služebních vozidel; zdůrazňuje požadavek, aby řidiči odváželi členy do jejich domovských zemí pouze ve výjimečných a odůvodněných případech; naléhavě žádá Soudní dvůr, aby urychleně přijal opatření pro předcházení situacím, kdy řidiči jedou do domovské země člena, aniž by tento člen byl ve vozidle přítomen; upozorňuje na vysoké riziko poškození pověsti a etické riziko, které tyto praktiky mohou způsobit Soudnímu dvoru; vyzývá Soudní dvůr, aby do června 2020 informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dosaženém pokroku;

54.  konstatuje, že více než 40 % překladů bylo zajištěno externě, přičemž náklady na externě přeloženou stranu v roce 2018 činily 103,10 EUR (v porovnání s 111,30 EUR v roce 2017); konstatuje, že náklady na stranu přeloženou interně v roce 2018 činily 128,07 EUR (v porovnání s 136,70 EUR v roce 2017); konstatuje, že interní náklady zahrnují veškeré nezbytné podnáklady, např. IT, kancelářské prostory a podobně; konstatuje, že za stávajících podmínek nepovažuje Soudní dvůr za vhodné další zvyšování objemu externě zajišťovaných překladů a že s ohledem na citlivou povahu informací, s nimiž orgán nakládá, by část překladů měla být zhotovována interně; žádá Soudní dvůr, aby vysvětlil parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu důvody tohoto stanoviska;

55.  bere na vědomí, že zaměstnanci ze Spojeného království byli informováni o tom, že orgán oprávněný ke jmenování nemá v úmyslu požadovat po vystoupení Spojeného království z Unie povinnou rezignaci úředníků, kteří již nejsou státními příslušníky členského státu; bere na vědomí, že podobně byli dočasní a smluvní zaměstnanci ze Spojeného království informováni, že proběhne posouzení jednotlivých případů z hlediska služebního zájmu;

56.  vyzdvihuje veškerou práci, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec se všemi souvisejícími pravidly a postupy, rozšířené komunikační činnosti a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá značný počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na význam spolupráce a sdílení zkušeností mezi unijními orgány a institucemi; navrhuje, aby byla analyzována možnost formální činnosti vytváření sítí v různých oblastech s cílem sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/629 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 1).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí