Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2058(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0027/2020

Indgivne tekster :

A9-0027/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0085

Vedtagne tekster
PDF 146kWORD 63k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Unions Domstol
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Den Europæiske Unions Domstol (2019/2058(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0027/2020),

1.  meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions Domstols budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Unions Domstol, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV - Den Europæiske Unions Domstol (2019/2058(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Den Europæiske Unions Domstol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0027/2020),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2018 ikke konstaterede nogen væsentlige svagheder med hensyn til de reviderede emner menneskelige ressourcer og udbud for Den Europæiske Unions Domstol ("EU-Domstolen");

2.  glæder sig over Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter for EU-Domstolen for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer var effektive;

3.  beklager, som en generel bemærkning, at kapitel 10 "Administration" i Revisionsrettens årsberetning 2018 har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, uanset at udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko;

4.  noterer sig, at Revisionsretten udtog en stikprøve på 45 transaktioner fra udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme for alle Unionens institutioner og organer; bemærker, at stikprøven var udformet med henblik på at være repræsentativ for udgifter afholdt under udgiftsområde 5, som udgør 6,3 % af Unionens budget; bemærker, at Revisionsrettens arbejde viser, at de administrative udgifter udgør en lav risiko; mener imidlertid, at antallet af transaktioner, der er udvalgt for "øvrige institutioner", er utilstrækkeligt, og anmoder Revisionsretten om at øge antallet af transaktioner, der skal undersøges, med mindst 10 %;

5.  noterer sig, at EU-Domstolens budget i 2018 beløb sig til 410 025 089 EUR i forhold til 399 344 000 EUR i 2017, hvilket udgør en stigning på 2,67 %; noterer sig en samlet gennemførelsesgrad på 99,18 % (i forhold til 98,69 % i 2017);

6.  glæder sig over EU-Domstolens generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning i 2018-budgetperioden; bemærker den høje budgetgennemførelsesgrad for titel 1 (personer, der arbejder ved EU-Domstolen, som tegner sig for 75 % af det gennemførte budget) og titel 2 (ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter, som udgør resten af det gennemførte budget), der beløber sig til 99,0 % og 99,8 % (i forhold til 98,6 % og 99,1 % i 2017);

7.  anerkender EU-Domstolens bestræbelser på at undgå betydelige forskelle mellem forpligtelser (99,18 %) og betalinger (94,04 %); glæder sig over, at EU-Domstolen overvåger gennemførelsen af budgettet meget tæt i løbet af året ved at opstille månedlige resultattavler for at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, der stilles til rådighed;

8.  fremhæver EU-Domstolens anvendelse af principperne om resultatbaseret budgettering i forbindelse med alle dens administrative tjenester; noterer sig fastsættelsen af specifikke mål ledsaget af én eller flere målbare indikatorer, som er afgørende for udarbejdelsen af det årlige budget; anerkender tilrettelæggelsen af workshopper med alle tjenestegrene med henblik på at harmonisere den budgetmæssige tilgang og udveksle bedste praksis;

9.  beklager imidlertid forøgelsen af udgifterne på 11,81 % mellem 2017 og 2018 for budgetpost 2022 "Rengøring og vedligeholdelse" som følge af en ny kontrakt om vedligeholdelse af bygninger og andre faktorer, for hvilken der ikke var lavet et overslag, og som førte til en forhøjelse af denne budgetpost i løbet af 2018; opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sine bestræbelser på at udarbejde velfunderede budgetoverslag;

10.  glæder sig over, at gennemførelsesgraden for de endelige bevillinger til møder og konferencer steg til 98,83 % i 2018 (i forhold til 81,40 % i 2017); anerkender, at denne budgetpost er delvist bestemt til at finansiere officielle besøg og ceremonielle arrangementer, hvor budgetplanlægning er mindre forudsigelig som følge af uforudsigelige hændelser;

11.  glæder sig over EU-Domstolens bestræbelser på at offentliggøre sin årlige aktivitetsrapport den 29. april; bemærker, at EU-Domstolen fortsætter med i samarbejde med andre institutioner at undersøge muligheden for yderligere at fremskynde sin tidsplan, hvilket ville give dechargemyndigheden mere tid til at gå yderligere i dybden og til at gennemføre dechargeproceduren;

12.  anerkender EU-Domstolens engagement med hensyn til at arbejde for gennemførelsen af Revisionsrettens anbefalinger, navnlig hvad angår proaktiv sagsbehandling med tidsplaner, der er tilpasset arten og kompleksiteten af de forskellige sager; anerkender EU-Domstolens grundige planlægning og overvågning for at sikre den retslige virksomheds gnidningsløse kontinuitet; bemærker, at den gennemsnitlige varighed af retssager i 2018 ved Domstolen var 15,7 måneder (i forhold til 16,4 måneder i 2017) og 20 måneder ved Retten (i forhold til 20,6 måneder i 2015 og 16 måneder i 2017); opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sin indsats for at afkorte sagsbehandlingstiden, når det er muligt;

13.  anerkender, at EU-Domstolens vigtigste prioriteter er at sikre en rimelig frist for behandlingen af sager, der indbringes for de to retsinstanser, sammen med sikring af afgørelsernes kvalitet; bemærker, at det på grund af et stringent kontrolsystem og en høj grad af årvågenhed har været muligt at opnå en reduktion af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de seneste år; bemærker imidlertid, at dette kræver fortsat opmærksomhed, navnlig i en kontekst med stigende arbejdsbyrde;

14.  glæder sig over, at brugerne har givet udtryk for tilfredshed med applikationen e-Curia (som er blevet obligatorisk for udveksling af dokumenter mellem advokater og Retten pr. 1. december 2018); bemærker, at anvendelsen af e-Curia ikke er blevet gjort obligatorisk for Domstolen; opfordrer Domstolen til at følge Rettens gode eksempel og overveje en obligatorisk indførelse af e-Curia; glæder sig over, at denne udvikling har bidraget både til sikkerheden og hastigheden af disse udvekslinger og til forbedring af miljøet (gennem reduceret brug af papir) samt nedbringelse af posttjenester; opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sine bestræbelser på at opnå en omfattende digitalisering af alle faser af den retslige procedure;

15.  tager højde for, at der er behov for yderligere organisatoriske og proceduremæssige foranstaltninger for at sætte EU-Domstolen i stand til at håndtere en stadig stigende arbejdsbyrde, samtidig med at dens mål respekteres; bemærker, at EU-Domstolen den 26. marts 2018 på grundlag af artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fremsatte en anmodning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og at denne lovgivningsprocedure sluttede med vedtagelse og ikrafttrædelse af forordning (EU, Euratom) 2019/629(1);

16.  bemærker, at EU-Domstolen havde 2 217 stillinger i 2018, som omfattede 1 413 tjenestemænd (eller 64 %), 650 midlertidigt ansatte (eller 29 %) og 154 kontraktansatte (eller 7 %) (i forhold til 2 180 stillinger i 2017);

17.  påpeger, at fordelingen af personale efter aktivitetssektor er den samme som i de foregående år med mindst 85 % af stillingerne besat af personale, der udøver juridisk og sproglig virksomhed; bemærker, at besættelsesgraden for stillingerne fortsat var meget høj i 2018 (97 %) på grund af den vedvarende mængde af retsligt arbejde, som kræver hurtig og optimal rekruttering til alle ledige stillinger;

18.  gentager på baggrund af den fortsatte stigning i antallet af sager, at en fleksibel tildeling af ressourcer, navnlig af eksisterende referendarer, ville kunne øge EU-Domstolens effektivitet; opfordrer EU-Domstolen til at aflægge rapport om de konkrete foranstaltninger, der træffes;

19.  udtrykker bekymring over, at mes 274 praktikanter arbejdede ved EU-Domstolen i 2018, kun 87 praktikanter var berettiget til et månedligt stipendium på 1 120 EUR; glæder sig over, at EU-Domstolen har vedtaget nye regler for praktikanter og anmodet om yderligere bevillinger for at kunne finansiere praktikophold for praktikanter i medlemmernes kabinetter fra og med 2019; bemærker imidlertid, at stadig ikke alle udbudte praktikophold ledsages af et rimeligt vederlag; instruerer (under passende hensyn til ikkeforskelsbehandlingspraksis og rimelig aflønning) EU-Domstolen om hurtigt at acceptere beslutningen om at begynde at lønne alle praktikanter; opfordrer EU-Domstolen til at sikre et rimeligt vederlag til alle sine ansatte;

20.  glæder sig over reformen af Retten, som medførte forbedringer med hensyn til at nedbringe puklen af uafsluttede sager og nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid; bemærker, at Retten i 2018 afsluttede 13 % flere sager end i 2017 og nedbragte antallet af verserende sager med 12 %;

21.  glæder sig over, at de to domstole, der udgør EU-Domstolen, samlet set afsluttede 1 769 sager i 2018 (hvilket repræsenterer en rekordhøj produktivitet) og dette bekræfter en generel tendens til en kraftig stigning i domstolenes virksomhed i perioden 2012-2018;

22.  påpeger, at der i 2018 blev indbragt et rekordhøjt antal nye sager for Domstolen (i alt 849, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til 2017); glæder sig over det rekordhøje antal afsluttede sager (i alt 760, som svarer til en stigning på 10 % i forhold til 2017;)

23.  glæder sig over, at Retten for første gang i historien i 2018 nåede op på over 1 000 afsluttede sager (1 009 i alt); påpeger samtidig, at antallet af verserende sager er faldet betydeligt (med 12 %) i forhold til 2017 (1 333 verserende sager pr. 31. december 2018 i forhold til 1 508 i det foregående år);

24.  bemærker en stadig stigning i antallet af kvinder i ledende stillinger, som udgjorde 37,7 % i 2018, 35 % i 2016 og 30 % i 2013; bemærker, at der var 27 kvindelige chefer (21 mellemlederstillinger og seks stillinger i den øverste ledelse) i forhold til 45 mandlige chefer i 2018; glæder sig over EU-Domstolens bestræbelser på at styrke sin politik for lige muligheder og mangfoldighed ved at oprette en særlig enhed, der indfører og følger op på konkrete programmer, foranstaltninger og bevidstgørelsesmøder; opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sin indsats;

25.  bemærker imidlertid den vedvarende skævhed i antallet af kvinder blandt dommerne ved både Domstolen og Retten; tilskynder endnu en gang Rådets medlemmer til at gøre noget ved denne situation ved aktivt at fremme ligestilling mellem kønnene, når de udnævner dommere, i overensstemmelse med principperne i artikel 8 i TEUF og artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de tilsagn, der er givet i henhold til forordning (EU, Euratom) 2015/2422(2) og (EU, Euratom) 2019/629;

26.  gentager, at den geografiske balance for personalet, navnlig i ledende stillinger, bør overvåges nøje; bemærker, at kun 15 af EU-Domstolens 57 kontorchefer og to af dens 13 direktører er fra de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union siden maj 2004; opfordrer endnu engang EU-Domstolen til at udvikle en politik til forbedring af den geografiske balance og til at rapportere tilbage til dechargemyndigheden i denne henseende;

27.  glæder sig over EU-Domstolens tilsagn om at fremme foranstaltninger til opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv, såsom vedtagelsen af en afgørelse, der åbner mulighed for lejlighedsvist telearbejde som supplement til ordningerne for strukturelt telearbejde; bemærker også de resultater, der er opnået på IT-området, for at forbedre fjernadgang til arbejdsmæssige applikationer; bemærker endvidere med tilfredshed bestræbelserne på at beskytte personalets mentale sundhed ved at give mulighed for støtte fra en deltidsansat psykolog;

28.  udtrykker bekymring over antallet af tilfælde af udbrændthed i EU-Domstolen, i alt 12 tilfælde i både 2017 og 2018; anmoder derfor EU-Domstolen om at vurdere, hvorvidt arbejdsbyrden er fordelt proportionalt mellem de forskellige teams og ansatte;

29.  opfordrer EU-Domstolen til hvert år at offentliggøre en tabel med detaljerede oplysninger om sine interinstitutionelle samarbejdsaftaler med hensyn til gebyrer, tjenesteydelser og relaterede spørgsmål; gentager betydningen af interinstitutionelt samarbejde gennem serviceleveranceaftaler for forskellige områder såsom menneskelige ressourcer, sikkerhed og IT; tilslutter sig anbefalingerne fra den interne revisionstjeneste om at øge udvekslingen af god praksis med andre institutioner og undersøge mulighederne for et forstærket samarbejde om udfærdigelse og forvaltning af kontrakter, såsom inden for IT-anliggender; beklager manglen på oplysninger som svar på Parlamentets spørgsmål vedrørende EU-Domstolens samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig; opfordrer EU-Domstolen til at undersøge mulighederne for at øge samarbejdet med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig;

30.  bemærker, at EU-Domstolen har ajourført sine databehandlingsprocedurer efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 2018/1725(3); bemærker med tilfredshed, at der blev indført en særlig procedure til indberetning af brud på datasikkerheden;

31.  glæder sig over EU-Domstolens bestræbelser på at forbedre institutionens cybersikkerhed; bemærker, at aktiviteter er blevet koordineret med IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU) og med det interinstitutionelle IT-udvalgs undergruppe om sikkerhed;

32.  glæder sig over den interne revision af, hvordan procedurerne for udvælgelse og ansættelse af personale fungerer, med henblik på at identificere synergier og strømline mulighederne for at gøre dem mere effektive; bemærker, at der blev indledt en handlingsplan i 2016, som blev afsluttet i 2018, med foranstaltninger såsom en ny ansættelseshåndbog, nye og ajourførte moduler til forvaltningsinformationssystemet for menneskelige ressourcer, forenkling af de administrative kredsløb og strømlining af affattelsen af stillingsopslag; noterer sig de foranstaltninger, der er truffet for at gøre EU-Domstolen og arbejdsstedet i Luxembourg mere attraktive i en interinstitutionel sammenhæng;

33.  fremhæver den interne revisors opfølgning for at vurdere, om de foranstaltninger, som de reviderede tjenestegrene har truffet, er hensigtsmæssige, effektive og rettidige, og for at identificere og registrere forbedringer i denne forbindelse; bemærker med tilfredshed, at alle revisioner blev afsluttet, uden at dette berører eventuelle yderligere undersøgelser;

34.  noterer sig EU-Domstolens strategi til bekæmpelse af svig, korruption og enhver ulovlig aktivitet, der skader Unionens interesser; bemærker, at denne strategi er baseret på de relevante bestemmelser i finansforordningen og i personalevedtægten suppleret med en række interne afgørelser og regler; anerkender, at strategien er en integreret del af EU-Domstolens risikostyringspolitik inden for rammerne af det interne kontrolsystem;

35.  anerkender EU-Domstolens miljøforvaltningssystem, der er baseret på forordning (EF) nr. 1221/2009(4); bemærker, at EU-Domstolen forbedrede sin miljøpræstation i 2018 i forhold til basisåret 2015 som følger: en reduktion af papirforbruget med 15,5 %, en reduktion af elforbruget på 8,3 % og en forøgelse af antallet af videokonferencer med 52,9 %; glæder sig over forskellige yderligere projekter, såsom reduktion af brug af engangsplast, nedbringelse af antallet af individuelle printere samt (i fællesskab med de øvrige EU-institutioner med hjemsted i Luxembourg) deltagelse i selvbetjeningscykelsystemet "vel'OH";

36.  glæder sig over EU-Domstolens tilsagn om fuldt ud at overholde tidsplanen og budgettet for arbejdet i forbindelse med den femte udvidelse af EU-Domstolens bygninger (opførelse af et tredje tårn med yderligere 50 000 m2), som vil gøre det muligt at samle alle EU-Domstolens medarbejdere på ét sted; noterer sig arbejdet med at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne og glæder sig over, at EU-Domstolens bygninger er udformet med henblik på at sikre let adgang for personer med handicap;

37.  glæder sig over, at der vil opnås besparelser på 100 mio. EUR i løbet af afskrivningsperioden på 25 år for denne femte udvidelse i forhold til videreførelsen af en leasingpolitik, hvilket klart viser værdien af den valgte politik med køb af fast ejendom; understreger resultatet af Revisionsrettens særberetning nr. 34/2018 om EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler, hvori den fremsatte meget positive konklusioner vedrørende effektiviteten af EU-Domstolens ejendomspolitik;

38.  noterer sig med interesse, at EU-Domstolens personaleudvalg i 2017 organiserede en undersøgelse om kontorlandskaber og forelagde resultaterne for generaldirektørerne den 30. januar 2018; glæder sig over, at EU-Domstolen har taget initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, der omfatter direktøren for bygninger og sikkerhed, personaleudvalgets formand og ansatte, der arbejder i kontorlandskaber; bemærker, at direktoratet for informationsteknologi efter henstillingerne fra denne arbejdsgruppe konverterede en del af sit kontorareal til individuelle kontorer; opfordrer EU-Domstolen til at dele sin indsigt fra denne erfaring med andre institutioner og navnlig med Kommissionen;

39.  glæder sig over, at Den Europæiske Ombudsmand har medtaget EU-Domstolen blandt de tre finalister til prisen for god forvaltning (kategorien for ekspertise gennem samarbejde) for oprettelsen af Den Europæiske Unions Domstolsnetværk; er for så vidt angår gennemsigtighed og samarbejde enigt i, at lanceringen af den sikrede platform i januar 2018 (hvor dokumenter, der ikke tidligere har været tilgængelige, stilles til rådighed for de deltagende domstole) er et vigtigt skridt i den rigtige retning;

40.  noterer sig lanceringen af EU-Domstolens nydesignede websted i juni 2018 samt de vigtige skridt og det vigtige arbejde, der er gjort for med henblik på at styrke, præcisere og forenkle de oplysninger, der gives til offentligheden; glæder sig over et nyt produkt på webstedet, nemlig "Faktablade", der har til formål at give et overblik over referenceretspraksis på et specifikt område af EU-retten på alle de officielle sprog; bemærker, at en nylig undersøgelse har vist en meget høj grad af brugertilfredshed hos 80 % af brugerne, som giver en bedømmelse på mellem 4 og 5 ud af 5;

41.  glæder sig over EU-Domstolens kommunikationsstrategi, der har til formål at bringe EU-Domstolen tættere på borgerne; anerkender EU-Domstolens voksende budget til kommunikation, der beløb sig til 429 000 EUR i 2018 (i forhold til 330 500 EUR i 2013); noterer sig de korte animationsfilm, der findes på 23 officielle sprog på EU-Domstolens YouTube-kanal (set af 82 800 i 2018), dens tilstedeværelse på Twitter med mere end 74 000 følgere (i forhold til 42 000 i 2017) og dens opsøgende arrangementer (herunder seminarer for journalister) og dets åbent hus-arrangementer;

42.  tilskynder EU-Domstolen til at transmittere sine offentlige høringer og gøre optagelserne derfra tilgængelige online; mener, at denne forbedring af gennemsigtigheden ville være i overensstemmelse med artikel 15 i TEUF og ville være til gavn for alle, der arbejder eller studerer inden for det juridiske felt i Unionen;

43.  henleder opmærksomheden på, at Det Europæiske Domstolsnetværk, som omfatter medlemsstaternes forfatningsdomstole og øverste domstole, er blevet oprettet og koordineres af EU-Domstolen;

44.  glæder sig over, at en liste over tjenesterejser (repræsentation af EU-Domstolen ved en ceremoni eller et officielt arrangement) foretaget af medlemmer i overensstemmelse med EU-Domstolens reviderede adfærdskodeks er offentliggjort på EU-Domstolens websted, der indeholder oplysninger såsom det deltagende medlems navn og arrangementets formål, sted og arrangør; opfordrer EU-Domstolen til i lighed med andre institutioner også at offentliggøre de relaterede omkostninger; gentager sin opfordring til EU-Domstolen om at offentliggøre mere detaljerede oplysninger om medlemmernes eksterne aktiviteter, herunder formål, dato, sted og rejse- og opholdsudgifter for de begivenheder, der er opført på listen, samt om de er betalt af EU-Domstolen eller af en tredjepart;

45.  glæder sig over, at medlemmerne af EU-Domstolen er underlagt en adfærdskodeks vedrørende uafhængighed, upartiskhed, integritet, forpligtelse, kollegialitet, ansvar og forpligtelser; bemærker, at EU-Domstolen opfatter erklæringerne om medlemmernes økonomiske interesser som et internt middel til at sikre upartiskhed og uafhængighed; opfordrer EU-Domstolen til at overveje en offentliggørelse af hensyn til den offentlige kontrol;

46.  noterer sig, at det er medlemmerne selv, der udfylder erklæringerne om økonomiske interesser, og at EU-Domstolen i henhold til den nuværende retlige ramme ikke har undersøgelsesbeføjelser til at sikre rigtigheden og fuldstændigheden af de indberettede data; opfordrer EU-Domstolen til at forbedre systemet i samarbejde med andre EU-institutioner;

47.  opfordrer endnu engang EU-Domstolen til at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for alle sine medlemmerne på sit websted; bemærker, at der på webstedet er offentliggjort korte biografier for hvert medlem, som imidlertid ikke indeholder oplysninger om medlemskab af andre organisationer; bemærker, at medlemmerne skal afgive en erklæring om deres økonomiske interesser til præsidenten for den af domstolene under EU-Domstolen, som de er medlemmer af, når de tiltræder deres hverv, i overensstemmelse med den nye adfærdskodeks for medlemmer; opfordrer EU-Domstolen til at offentliggøre disse erklæringer på sit websted;

48.  anerkender de interne procedurer til, inden en sag gives til et medlem, på grundlag af interesseerklæringerne at kontrollere, om dette medlem har en økonomisk interesse i sagen; noterer sig, at medlemmerne kontakter præsidenten for den af domstolene under EU-Domstolen, som de er medlemmer af, hver gang der opstår et problem i forbindelse med fortolkningen af adfærdskodeksen, og at det rådgivende udvalg kun indkaldes i undtagelsestilfælde, f.eks. når der indgives en klage over et medlem; anmoder EU-Domstolen om at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om, hvor robust denne mekanisme er;

49.  beklager, at det ikke har modtaget oplysninger om de fremskridt, der er gjort i forbindelse med de interne "svingdørsprocedurer" for ledende medarbejdere; minder EU-Domstolen om det strategiske initiativ, der blev iværksat af Den Europæiske Ombudsmand i 2018, om, hvordan man kan gennemføre de bestemmelser, der er fastsat i personalevedtægten om ledende medarbejderes "svingdørspraksisser"; opfordrer EU-Domstolen til straks at fastlægge og offentliggøre strenge regler i denne henseende;

50.  noterer sig proceduren for nye medarbejdere i forbindelse med erklæringen forud for ansættelse om, at der ikke foreligger interessekonflikter; bemærker endvidere, at ansættelsesprocessen er blevet ændret for at sikre, at sådanne erklæringer vurderes, og at der om nødvendigt foreslås specifikke foranstaltninger til ansættelsesmyndigheden; bemærker også, at EU-Domstolen arbejder på regler for personalets udøvelse af eksterne aktiviteter; opfordrer EU-Domstolen til at aflægge beretning herom til Parlamentets Budgetkontroludvalg;

51.  anerkender EU-Domstolens procedurer og interne regler til forebyggelse af alle former for chikane på arbejdspladsen, som er offentliggjort på dens websted; glæder sig over de oplysninger, der er givet om, hvordan man indleder en formel eller uformel procedure i tilfælde af upassende adfærd;

52.  lykønsker det interinstitutionelle netværk af rådgivere (der indebærer deltagelse af alle EU-institutioner med hjemsted i Luxembourg og er oprettet for at udveksle bedste praksis inden for forebyggelse af chikane og rådgivning); glæder sig over den intensive uddannelse, der gives til EU-Domstolens rådgivere;

53.  beklager, at det ikke blev underrettet af EU-Domstolen om planer om at forbedre kontrolsystemet for anvendelse af tjenestevogne; understreger kravet om, at chauffører kun bør ledsage medlemmerne til deres hjemlande i ekstraordinære og begrundede tilfælde; opfordrer EU-Domstolen til hurtigt at træffe foranstaltninger til at undgå situationer, hvor chaufførerne rejser til medlemmers hjemlande uden at have medlemmet med i køretøjet; understreger de store omdømmemæssige og etiske risici, som disse praksisser kan medføre for EU-Domstolen; anmoder EU-Domstolen om senest i juni 2020 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne forbindelse;

54.  bemærker, at over 40 % af oversættelsesarbejdsbyrden er blevet outsourcet, idet omkostningerne for en outsourcet oversat side i 2018 beløb sig til 103,10 EUR (i forhold til 111,30 EUR i 2017); bemærker, at udgifterne til en internt oversat side i 2018 beløb sig til 128,07 EUR (i forhold til 136,70 EUR i 2017); bemærker, at de interne omkostninger omfatter alle de nødvendige underomkostninger, såsom IT, kontorlokaler og lignende; bemærker, at EU-Domstolen under de nuværende betingelser ikke anser det for tilrådeligt yderligere at forhøje outsourcingprocenten og, at en del af oversættelsesarbejdsbyrden som følge af den følsomme karakter af de oplysninger, som denne institution håndterer, fortsat bør være intern; anmoder EU-Domstolen om at forklare Parlamentets Budgetkontroludvalg begrundelsen for dette synspunkt.

55.  anerkender, at personale fra Det Forenede Kongerige er blevet underrettet om, at ansættelsesmyndigheden ikke har til hensigt at kræve, at tjenestemænd, der ikke længere er statsborgere i en medlemsstat efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, træder tilbage; bemærker ligeledes, at midlertidigt ansatte og kontraktansatte fra Det Forenede Kongerige er blevet informeret om, at der vil blive foretaget en vurdering i tjenestens interesse fra sag til sag;

56.  fremhæver alt det arbejde, der er udført i de seneste år på områder som resultatbaseret budgettering, de etiske rammer med de mange tilhørende regler og procedurer, øgede kommunikationsaktiviteter og det stigende antal foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden; glæder sig over det store antal interinstitutionelle service- og samarbejdsaftaler; understreger betydningen af samarbejde og udveksling af erfaringer mellem EU-institutioner og organer; foreslår, at der udarbejdes en analyse af muligheden for formaliserede netværksaktiviteter på forskellige områder med henblik på at dele bedste praksis og udvikle fælles løsninger.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/629 af 17. april 2019 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 14).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).

Seneste opdatering: 31. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik