Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2058(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0027/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0027/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0085

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 176kWORD 65k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IV – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019/2058(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0053/2019)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0027/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(2) ΕΕ C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.
(4) ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IV – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019/2058(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IV – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0027/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την εφαρμογή μιας προσέγγισης που συνίσταται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες συμβάσεις για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το ΔΕΕ»)·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του ΔΕΕ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου υπήρξαν αποτελεσματικά·

3.  αποδοκιμάζει, γενικότερα, το γεγονός ότι το κεφάλαιο 10 «Διοίκηση» της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018 έχει μάλλον περιορισμένη εμβέλεια και συμπεράσματα, μολονότι ο τομέας 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θεωρείται χαμηλού κινδύνου·

4.  διαπιστώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε δείγμα 45 πράξεων από τον τομέα 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης· επισημαίνει ότι το δείγμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 6,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι από το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται ότι οι διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλού κινδύνου· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο αριθμός των πράξεων που επιλέχθηκαν σε σχέση με τα «άλλα θεσμικά όργανα» δεν επαρκεί, και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει τον αριθμό των πράξεων που εξετάζει τουλάχιστον κατά 10 %·

5.  επισημαίνει ότι το 2018 ο προϋπολογισμός του ΔΕΕ ανήλθε σε 410 025 089 EUR (σε σύγκριση με 399 344 000 EUR το 2017), ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση ύψους 2,67 %· σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης ήταν 99,18 % (σε σύγκριση με 98,69 % το 2017)·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση που διενήργησε το ΔΕΕ κατά τη δημοσιονομική περίοδο του 2018· σημειώνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον Τίτλο 1 (Μέλη και προσωπικό του ΔΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 75 % του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού), καθώς και για τον Τίτλο 2 (Κτίρια, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας, που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού), ήταν υψηλά, ανερχόμενα σε 99,0 % και 99,8 % αντιστοίχως (σε σύγκριση με 98,6 % και 99,1 % το 2017)·

7.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το ΔΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων (99,18 %) και πληρωμών (94,04 %)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση του προϋπολογισμού του κατά τη διάρκεια του έτους, καταρτίζοντας πίνακες σε μηνιαία βάση για να διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων·

8.  επισημαίνει ότι το ΔΕΕ εφαρμόζει σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων· σημειώνει ότι έχουν καθοριστεί ειδικοί στόχοι συνοδευόμενοι από έναν ή περισσότερους μετρήσιμους δείκτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού· επιδοκιμάζει τη διοργάνωση εργαστηρίων με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών, με σκοπό την εναρμόνιση της δημοσιονομικής προσέγγισης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

9.  αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αύξηση των δαπανών κατά 11,81 % μεταξύ 2017 και 2018, όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2022 «Καθαρισμός και συντήρηση», λόγω μιας νέας σύμβασης για τη συντήρηση κτιρίων και άλλων παραγόντων που δεν είχε εκτιμηθεί, με αποτέλεσμα η εν λόγω γραμμή του προϋπολογισμού να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 2018· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την κατάρτιση ορθών προβλέψεων του προϋπολογισμού·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των οριστικών πιστώσεων για συνεδριάσεις και διασκέψεις αυξήθηκε σε 98,83 % το 2018 (σε σύγκριση με 81,40 % το 2017)· αναγνωρίζει ότι αυτή η θέση του προϋπολογισμού προορίζεται εν μέρει για τη χρηματοδότηση επίσημων επισκέψεων και εθιμοτυπικών εκδηλώσεων, ως προς τις οποίες ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού είναι λιγότερο προβλέψιμος λόγω απρόβλεπτων γεγονότων·

11.  επιδοκιμάζει την προσπάθεια του ΔΕΕ να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του στις 29 Απριλίου· σημειώνει ότι το ΔΕΕ εξακολουθεί να διερευνά, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, τη δυνατότητα περαιτέρω προώθησης του χρονοδιαγράμματός του, η οποία θα εξασφαλίσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή περισσότερο χρόνο για να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος και να διεξάγει τη διαδικασία απαλλαγής·

12.  επικροτεί τη δέσμευση του ΔΕΕ να εργαστεί για την εφαρμογή των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως όσον αφορά μια προορατική διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεων βάσει χρονοδιαγραμμάτων που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα τους· αναγνωρίζει ότι το ΔΕΕ μεριμνά για προσεκτικό σχεδιασμό και παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της δικαστικής δραστηριότητας· σημειώνει ότι το 2018 η μέση διάρκεια των διαδικασιών στο Δικαστήριο ανήλθε σε 15,7 μήνες (σε σύγκριση με 16,4 μήνες το 2017) και στο Γενικό Δικαστήριο σε 20 μήνες (σε σύγκριση με 20,6 μήνες το 2015 και 16 μήνες το 2017)· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές του προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια των διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό·

13.  αναγνωρίζει ότι η εξέταση των υποθέσεων που υποβάλλονται στην κρίση των δύο δικαστηρίων εντός εύλογης χρονικής περιόδου και η διατήρηση της ποιότητας των αποφάσεων αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες του ΔΕΕ· σημειώνει ότι, χάρη σε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου και ένα υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης, κατέστη δυνατό να μειωθεί η μέση διάρκεια των διαδικασιών κατά τα τελευταία έτη· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό απαιτεί αδιάλειπτη προσοχή, ιδίως στο πλαίσιο του αυξανόμενου φόρτου εργασίας·

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι χρήστες της εφαρμογής e-Curia, η οποία από την 1η Δεκεμβρίου 2018 κατέστη υποχρεωτική για την ανταλλαγή διαδικαστικών εγγράφων μεταξύ δικηγόρων και Γενικού Δικαστηρίου, δηλώνουν ικανοποιημένοι από αυτήν· σημειώνει ότι το Δικαστήριο δεν έχει καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση της εφαρμογής e-Curia· ενθαρρύνει το Δικαστήριο να ακολουθήσει το καλό παράδειγμα του Γενικού Δικαστηρίου και να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση της εφαρμογής e-Curia· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει στην ασφάλεια και την ταχύτητα των εν λόγω ανταλλαγών, καθώς και στη βελτίωση του περιβάλλοντος (με μειωμένη χρήση χαρτιού) και τη μείωση των ταχυδρομικών δαπανών· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές του για να επιτύχει ευρεία ψηφιοποίηση όλων των σταδίων της δικαστικής διαδικασίας·

15.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω οργανωτικά και διαδικαστικά μέτρα προκειμένου να μπορέσει το ΔΕΕ να αντιμετωπίσει τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας, τηρώντας παράλληλα τους στόχους του· σημειώνει ότι, στις 26 Μαρτίου 2018, το ΔΕΕ ζήτησε, βάσει του άρθρου 281 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η εν λόγω νομοθετική διαδικασία έληξε με την έκδοση και θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/629(1)·

16.  σημειώνει ότι το 2018 το ΔΕΕ είχε 2 217 θέσεις (σε σύγκριση με 2 180 θέσεις το 2017), οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 1 413 μόνιμους υπαλλήλους (64 %), 650 έκτακτους υπαλλήλους (29 %) και 154 συμβασιούχους υπαλλήλους (7 %)·

17.  υπογραμμίζει ότι η κατανομή προσωπικού ανά τομέα δραστηριότητας παραμένει ανάλογη με εκείνη των προηγούμενων ετών, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον το 85 % των θέσεων έχει καλυφθεί από προσωπικό που εκτελεί νομικά και γλωσσικά καθήκοντα· σημειώνει ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων παρέμεινε πολύ υψηλό το 2018 (97 %) λόγω του σταθερού όγκου του δικαιοδοτικού έργου, για την επιτέλεση του οποίου απαιτούνται ταχείες και βέλτιστες προσλήψεις για όλες τις κενές θέσεις·

18.  επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς αύξησης του αριθμού των υποθέσεων, μια ευέλικτη κατανομή των πόρων, ιδίως των υφιστάμενων «référendaires» (εισηγητών), θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ΔΕΕ· καλεί το ΔΕΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί·

19.  εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι, το 2018, από τους 274 ασκούμενους που εργάζονταν στο ΔΕΕ μόνο 87 δικαιούνταν μηνιαία αμοιβή ύψους 1 120 EUR· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με τους ασκούμενους και αιτήθηκε την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί προγράμματα πρακτικής άσκησης για τους ασκούμενους στα ιδιαίτερα γραφεία των μελών, αρχής γενομένης από το 2019· σημειώνει ωστόσο ότι, και πάλι, δεν θα παρέχεται δίκαιη αμοιβή για όλες τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης· παροτρύνει το ΔΕΕ (σε συνάρτηση με τις πρακτικές κατά των διακρίσεων και τη δίκαιη αμοιβή) να αποδεχθεί ταχέως την απόφαση για έναρξη καταβολής αμοιβής για όλες τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης· καλεί το ΔΕΕ να διασφαλίσει δίκαιη αμοιβή για το σύνολο του προσωπικού του·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου, η οποία επέφερε βελτιώσεις όσον αφορά τον περιορισμό του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων και τη μείωση της μέσης διάρκειας των διαδικασιών· σημειώνει ότι, το 2018, το Γενικό Δικαστήριο περάτωσε 13 % περισσότερες υποθέσεις από ό, τι το 2017 και μείωσε τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων κατά 12 %·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα δύο δικαστήρια που απαρτίζουν το ΔΕΕ περάτωσαν συνολικά 1 769 υποθέσεις το 2018 (αριθμός που αποτελεί ρεκόρ παραγωγικότητας), γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενική τάση προς μια σημαντική αύξηση της δικαστικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2012-2018·

22.  επισημαίνει ότι το 2018 εισήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου πρωτοφανής αριθμός νέων υποθέσεων (συνολικά 849, που συνιστά αύξηση κατά 15 % σε σύγκριση με το 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρωτοφανή αριθμό των υποθέσεων που έχουν περατωθεί (συνολικά 760, που συνιστά αύξηση κατά 10 % σε σύγκριση με το 2017)·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, το 2018, ο αριθμός των υποθέσεων που περατώθηκαν στο Γενικό Δικαστήριο υπερέβη τις 1 000 (1 009 υποθέσεις συνολικά)· επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων, κατά 12 % σε σύγκριση με το 2017 (1 333 υποθέσεις που εκκρεμούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με 1 508 το προηγούμενο έτος).

24.  διαπιστώνει σταθερή αύξηση στο ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, έχει αυξηθεί σταθερά 37,7 % το 2018, 35 % το 2016 και 30 % το 2013· σημειώνει ότι το 2018 διευθυντικά στελέχη ήταν 27 γυναίκες (21 θέσεις μεσαίων στελεχών και 6 θέσεις ανώτερων στελεχών), ενώ αντίστοιχες θέσεις κατείχαν 45 άνδρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του ΔΕΕ να ενισχύσει την πολιτική του για την ισότητα των ευκαιριών και την πολυμορφία, με τη σύσταση ειδικού φορέα που θα θεσπίζει και θα παρακολουθεί συγκεκριμένα προγράμματα και μέτρα, και θα πραγματοποιεί συναντήσεις για την αύξηση της ενημέρωσης· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές του αυτές·

25.  σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών δικαστών τόσο στο Δικαστήριο όσο και στο Γενικό Δικαστήριο· προτρέπει, εκ νέου, τα μέλη του Συμβουλίου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή προωθώντας ενεργά την ισότητα των φύλων κατά τον διορισμό των δικαστών, σύμφωνα με τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422(2) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/629·

26.  επαναλαμβάνει ότι η τήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας σε θέματα προσωπικού, ιδίως όσον αφορά την ανάληψη διευθυντικών θέσεων, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά· σημειώνει ότι μόνο 15 από τους 57 προϊσταμένους μονάδων του ΔΕΕ και 2 από τους 13 διευθυντές του προέρχονται από κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από τον Μάιο του 2004 και μετά· ενθαρρύνει εκ νέου το ΔΕΕ να αναπτύξει πολιτική για τη βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας και να υποβάλει έκθεση για το θέμα αυτό στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι το ΔΕΕ έχει δεσμευτεί να προωθήσει μέτρα σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και έχει εγκρίνει απόφαση που θα επιτρέπει την περιστασιακή τηλεργασία, πέραν των διαρθρωτικών ρυθμίσεων στον τομέα αυτό· σημειώνει επίσης την πρόοδο στον τομέα της πληροφορικής, όσον αφορά τη βελτίωση των εφαρμογών για την εξ αποστάσεως πρόσβαση στην εργασία· σημειώνει επίσης με ικανοποίηση τις προσπάθειες να προστατευτεί η ψυχική υγεία του προσωπικού με την παροχή υποστήριξης από ψυχολόγο μερικής απασχόλησης·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των κρουσμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης στο ΔΕΕ, ο οποίος ανήλθε σε 12 τόσο το 2017 όσο και το 2018· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει κατά πόσον ο φόρτος εργασίας κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των διαφόρων ομάδων και των μελών του προσωπικού·

29.  καλεί το ΔΕΕ να δημοσιεύει σε ετήσια βάση πίνακα με λεπτομερή στοιχεία για τις συμφωνίες διοργανικής συνεργασίας που συνάπτει, όσον αφορά τα τέλη, τις υπηρεσίες και τα συναφή ζητήματα· επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα της διοργανικής συνεργασίας μέσω συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών για διάφορους τομείς, όπως οι ανθρώπινοι πόροι, η ασφάλεια και η πληροφορική· συμφωνεί με τις συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου να αυξηθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών με άλλα θεσμικά όργανα και να διερευνηθούν οι δυνατότητες ενισχυμένης συνεργασίας για την προετοιμασία και διαχείριση των συμβάσεων, όπως σε θέματα ΤΠ· αποδοκιμάζει την ελλιπή απάντηση στην ερώτηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ ΔΕΕ και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να αναζητήσει τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας του με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της απάτης·

30.  παρατηρεί ότι το ΔΕΕ επικαιροποίησε τις οικείες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725(3)· σημειώνει με ικανοποίηση ότι καθιερώθηκε ειδική διαδικασία για την αναφορά κρουσμάτων παραβίασης δεδομένων·

31.  χαιρετίζει τις προσπάθειες του ΔΕΕ να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια του δικαιοδοτικού οργάνου· σημειώνει ότι υπάρχει συντονισμός δραστηριοτήτων με την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU) και με την υποομάδα της διοργανικής επιτροπής πληροφορικής για την ασφάλεια·

32.  επιδοκιμάζει τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την ορθή λειτουργία των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης προσωπικού για τον εντοπισμό συνεργειών και τον εξορθολογισμό των ευκαιριών, ώστε οι εν λόγω διαδικασίες να καταστούν πιο αποτελεσματικές· σημειώνει ότι το 2016 ξεκίνησε και το 2018 ολοκληρώθηκε ένα σχέδιο δράσης το οποίο περιελάμβανε μέτρα όπως, για παράδειγμα, ένα νέο εγχειρίδιο για τις προσλήψεις, νέα και επικαιροποιημένα στοιχεία του πληροφορικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, την απλούστευση των διοικητικών διαύλων και τον εξορθολογισμό της διατύπωσης των προκηρύξεων κενών θέσεων· σημειώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε διοργανικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του ΔΕΕ και του Λουξεμβούργου ως τόπου ανάληψης και άσκησης υπηρεσίας·

33.  υπογραμμίζει τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο εσωτερικός ελεγκτής για να εκτιμήσει κατά πόσον τα μέτρα που έλαβαν οι υπηρεσίες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο είναι κατάλληλα, αποτελεσματικά και έγκαιρα, και για να εντοπίσει και να καταγράψει τις βελτιώσεις που επήλθαν· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι όλοι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν περατώθηκαν χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις·

34.  διαπιστώνει ότι το ΔΕΕ διαθέτει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα συμφέροντα της Ένωσης· επισημαίνει ότι η εν λόγω στρατηγική βασίζεται στις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που συμπληρώνονται από μια σειρά εσωτερικών αποφάσεων και κανόνων· αναγνωρίζει ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει το ΔΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου·

35.  επιδοκιμάζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει το ΔΕΕ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009(4)· σημειώνει ότι το ΔΕΕ βελτίωσε τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις το 2018 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2015, λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα: περιόρισε την κατανάλωση χαρτιού κατά 15,5 %, μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 8,3 % και αύξησε τον αριθμό των βιντεοδιασκέψεων κατά 52,9 %· επικροτεί σειρά περαιτέρω σχεδίων, όπως η μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, η μείωση του αριθμού των ατομικών εκτυπωτών και η συμμετοχή, από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, στο δημόσιο σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων «vel’OH»·

36.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ έχει δεσμευτεί να τηρήσει πλήρως το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό για το έργο της πέμπτης επέκτασης των εγκαταστάσεών του (κατασκευή του τρίτου πύργου που προσφέρει επιπλέον χώρους 50 000 τ.μ.), κάτι που θα καταστήσει δυνατή τη συγκέντρωση όλου του προσωπικού του ΔΕΕ σε ένα κτίριο· επισημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα κτίρια του ΔΕΕ έχουν σχεδιαστεί ώστε τα άτομα με αναπηρίες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τις εξοικονομήσεις ύψους 100 εκατομμυρίων EUR που θα επιτευχθούν κατά την 25ετή περίοδο απόσβεσης της δαπάνης για την εν λόγω πέμπτη επέκταση προκύπτει σαφώς η αξία της επιλεγείσας στρατηγικής που συνίσταται στην αγορά και όχι στη συνέχιση μιας πολιτικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των ακινήτων· υπογραμμίζει το πόρισμα της ειδικής έκθεσης αριθ. 34/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους γραφειακούς χώρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στο οποίο το Συνέδριο προέβη σε εξαιρετικά θετικές διαπιστώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του ΔΕΕ για τα κτίρια·

38.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι το 2017 η επιτροπή προσωπικού του ΔΕΕ διοργάνωσε έρευνα σχετικά με τους ανοικτούς χώρους γραφείων και υπέβαλε τα σχετικά πορίσματα στους γενικούς διευθυντές στις 30 Ιανουαρίου 2018· χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΔΕΕ να συγκροτήσει ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από τον διευθυντή για τα κτίρια και την ασφάλεια, τον πρόεδρο της επιτροπής προσωπικού και τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σε ανοικτούς χώρους γραφείων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις της εν λόγω ομάδας εργασίας, η Διεύθυνση Τεχνολογίας της Πληροφορίας προχώρησε στη μετασκευή μέρους του χώρου γραφείων της σε ατομικά γραφεία· καλεί το ΔΕΕ να μοιραστεί την εμπειρία αυτή με άλλα θεσμικά όργανα και ιδίως με την Επιτροπή·

39.  συγχαίρει το ΔΕΕ για το γεγονός ότι συμπεριελήφθη από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια μεταξύ των τριών τελικών υποψηφίων για το Βραβείο Χρηστής Διαχείρισης (κατηγορία «Αριστεία μέσω της συνεργασίας»), σε συνάρτηση με τη δημιουργία του Δικαστικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· συμμερίζεται την άποψη ότι, όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συνεργασία, η θέση σε εφαρμογή, τον Ιανουάριο του 2018, της εν λόγω ασφαλούς πλατφόρμας, μέσω της οποίας διατίθενται στα συμμετέχοντα δικαστήρια μη δημοσιοποιηθέντα στο παρελθόν έγγραφα, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση·

40.  επισημαίνει ότι ο ιστότοπος του ΔΕΕ ανασχεδιάστηκε τον Ιούνιο του 2018, πραγματοποιήθηκαν δε σημαντικά βήματα και εργασίες για την ενίσχυση, την αποσαφήνιση και την απλούστευση των πληροφοριών που παρέχονται στο κοινό· εκφράζει την ικανοποίησή του για ένα νέο προϊόν στον δικτυακό τόπο, το οποίο ονομάζεται «Θεματικά δελτία» και αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας επισκόπησης της νομολογίας αναφοράς σε συγκεκριμένο τομέα του δικαίου της Ένωσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες· σημειώνει ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών είναι υψηλός, με αποτέλεσμα το 80 % των χρηστών να δίνει βαθμολογία από 4 έως 5 με άριστα το 5·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική επικοινωνίας του ΔΕΕ, με την οποία το ΔΕΕ οποία επιδιώκει να έρθει πιο κοντά στους πολίτες· αναγνωρίζει ότι το 2018 ο προϋπολογισμός του ΔΕΕ για την επικοινωνία αυξήθηκε, φτάνοντας το ποσό των 429 000 EUR (σε σύγκριση με 330 500 EUR το 2013)· επισημαίνει ότι διατίθενται μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων σε 23 επίσημες γλώσσες στο κανάλι YouTube του ΔΕΕ (παρακολούθησαν 82 800 χρήστες το 2018), ότι το ΔΕΕ έχει παρουσία στο Twitter με περισσότερους από 74 000 ακολούθους (σε σύγκριση με 42 000 το 2017) και ότι πραγματοποιεί εκδηλώσεις για την προβολή του (μεταξύ άλλων σεμινάρια για δημοσιογράφους) και ημερίδες ανοικτών θυρών·

42.  προτρέπει το ΔΕΕ να μεταδίδει τις δημόσιες ακροάσεις του και να καθιστά τις εγγραφές τους διαθέσιμες στο διαδίκτυο· πιστεύει ότι αυτή η βελτίωση της διαφάνειας θα ήταν σύμφωνη με το άρθρο 15 ΣΛΕΕ και θα ωφελούσε όλους όσους ασκούν νομικά επαγγέλματα ή πραγματοποιούν νομικές σπουδές στην Ένωση·

43.  επισημαίνει την ύπαρξη Δικαστικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συνταγματικά δικαστήρια και τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών, και το οποίο έχει συσταθεί και συντονίζεται από το ΔΕΕ·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατάλογος των αποστολών (εκπροσώπηση του ΔΕΕ σε τελετή ή επίσημη εκδήλωση) που πραγματοποιήθηκαν από μέλη του, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας του ΔΕΕ, έχει δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του ΔΕΕ και περιέχει πληροφορίες, όπως το όνομα του μέλους και ο σκοπός, ο χώρος διεξαγωγής και ο φορέας διοργάνωσης της εκδήλωσης· καλεί το ΔΕΕ να δημοσιοποιήσει επίσης τις σχετικές δαπάνες, όπως πράττουν άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΔΕΕ να δημοσιεύει λεπτομερέστερες πληροφορίες για τις εξωτερικές δραστηριότητες των μελών, που θα περιλαμβάνουν τον σκοπό, την ημερομηνία, τον τόπο και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τις εκδηλώσεις που παρατίθενται στον κατάλογο, καθώς και τη διευκρίνιση εάν τα εν λόγω έξοδα καταβλήθηκαν από το ΔΕΕ ή από τρίτο·

45.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέλη του ΔΕΕ υπόκεινται σε κώδικα δεοντολογίας που διέπει την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την ακεραιότητα, τη δέσμευση, τη συλλογική εργασία, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους· σημειώνει ότι το ΔΕΕ θεωρεί τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών του ως ένα εσωτερικό μέσο που διασφαλίζει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία· καλεί το ΔΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσής τους χάριν ενός δημόσιου ελέγχου·

46.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι δηλώσεις συμφερόντων είναι κατ’ ανάγκη αυτοδηλωτικού χαρακτήρα και ότι, λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το ΔΕΕ δεν διαθέτει εξουσίες έρευνας για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των δεδομένων που δηλώνονται· καλεί το ΔΕΕ να βελτιώσει το ισχύον σύστημα σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

47.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΔΕΕ να δημοσιεύει στον ιστότοπό του τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των μελών του· σημειώνει ότι συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους δημοσιεύονται στον ιστότοπο (χωρίς ωστόσο να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κάποιον άλλο οργανισμό)· σημειώνει ότι τα μέλη οφείλουν να υποβάλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων στον Πρόεδρο του ΔΕΕ, του οποίου είναι μέλη κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον νέο κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη· καλεί το ΔΕΕ να δημοσιεύει τις εν λόγω δηλώσεις στον ιστότοπό του·

48.  αναγνωρίζει ότι υπάρχουν εσωτερικές διαδικασίες για να διαπιστώνεται, πριν από την ανάθεση μιας υπόθεσης σε ένα μέλος και βάσει της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, κατά πόσον το μέλος αυτό έχει οικονομικό συμφέρον στην υπόθεση· σημειώνει ότι τα μέλη επικοινωνούν με τον Πρόεδρο του ΔΕΕ του οποίου είναι μέλη, όταν ανακύπτει ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία του κώδικα δεοντολογίας, και ότι η συμβουλευτική επιτροπή συγκαλείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν έχει υποβληθεί καταγγελία εναντίον μέλους· ζητεί από το ΔΕΕ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού·

49.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες για τη «μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα» των ιεραρχικώς ανώτερων μελών του προσωπικού· υπενθυμίζει στο ΔΕΕ τη στρατηγική πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2018 σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά τη μεταπήδηση ανώτερων ιεραρχικώς μελών του προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα· καλεί το ΔΕΕ να θεσπίσει και να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση αυστηρούς κανόνες ως προς το θέμα αυτό·

50.  επισημαίνει τη διαδικασία που αφορά τη δήλωση που υποβάλλουν τα νέα μέλη του προσωπικού, πριν από την πρόσληψή τους, σχετικά με την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει περαιτέρω ότι η διαδικασία πρόσληψης έχει τροποποιηθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι δηλώσεις αυτές αξιολογούνται και, ενδεχομένως, για να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή· σημειώνει επίσης ότι το ΔΕΕ επεξεργάζεται κανόνες που διέπουν την άσκηση εξωτερικών δραστηριοτήτων από το προσωπικό· καλεί το ΔΕΕ να υποβάλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

51.  επιδοκιμάζει τις διαδικασίες και τις εσωτερικές ρυθμίσεις που εφαρμόζει το ΔΕΕ για την πρόληψη κάθε μορφής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, οι οποίες είναι αναρτημένες στον δικτυακό του τόπο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τον τρόπο κίνησης επίσημης ή ανεπίσημης διαδικασίας σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς·

52.  συγχαίρει το διοργανικό δίκτυο συμβούλων (στο οποίο συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο και το οποίο συστάθηκε με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα πρόληψης της παρενόχλησης και παροχής συμβουλών)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εντατική κατάρτιση που παρέχεται στους συμβούλους του ΔΕΕ·

53.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε από το ΔΕΕ για τυχόν σχέδια ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου σχετικά με τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων· υπογραμμίζει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να συνοδεύουν τα μέλη στις χώρες καταγωγής τους μόνο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις· παροτρύνει το ΔΕΕ να εγκρίνει άμεσα μέτρα για την αποφυγή καταστάσεων κατά τις οποίες οι οδηγοί μεταβαίνουν στις χώρες καταγωγής των μελών χωρίς το εν λόγω μέλος να επιβαίνει στο όχημα· υπογραμμίζει τους μεγάλους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονούν οι πρακτικές αυτές όσον αφορά το κύρος και την ηθική συγκρότηση του ΔΕΕ· καλεί το ΔΕΕ να υποβάλει, έως τον Ιούνιο του 2020, έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

54.  διαπιστώνει ότι πάνω από το 40 % του μεταφραστικού φόρτου εργασίας έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ το δε κόστος μιας εξωτερικά μεταφρασμένης σελίδας ανήλθε σε 103,10 EUR το 2018 (σε σύγκριση με 111,30 EUR το 2017)· σημειώνει ότι το κόστος για μια εσωτερικά μεταφρασμένη σελίδα ανήλθε σε 128,07 EUR το 2018 (σε σύγκριση με 136,70 EUR το 2017)· επισημαίνει ότι στο εσωτερικό κόστος περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία παρεπόμενα έξοδα, όπως ΤΠ, γραφεία κ.λπ.· σημειώνει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το ΔΕΕ δεν θεωρεί σκόπιμη μια περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εξωτερικής ανάθεσης και ότι, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που διαχειρίζεται το εν λόγω θεσμικό όργανο, μέρος του μεταφραστικού φόρτου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμένει εντός του οργάνου· ζητεί από το ΔΕΕ να αναπτύξει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου το σκεπτικό του όσον αφορά την άποψη αυτή·

55.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το προσωπικό από το Ηνωμένο Βασίλειο ενημερώθηκε ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δεν προτίθεται να ζητήσει την απόλυση των υπαλλήλων που δεν είναι πλέον υπήκοοι κράτους μέλους μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· σημειώνει ότι, ομοίως, οι έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εξίσου ενημερωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση αξιολόγηση προς το συμφέρον της υπηρεσίας·

56.  εξαίρει στο σύνολό του το έργο που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, η θέσπιση ενός δεοντολογικού πλαισίου με τους πολλούς σχετικούς κανόνες και διαδικασίες, η βελτίωση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και η αύξηση των μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σημαντικό αριθμό διοργανικών συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών και συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· προτείνει να αναλυθεί η δυνατότητα τυποποίησης δραστηριοτήτων δικτύωσης σε διάφορους τομείς, προκειμένου να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύσσονται κοινές λύσεις.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 14).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου