Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2058(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0027/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0027/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0085

Usvojeni tekstovi
PDF 156kWORD 52k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud Europske unije (2019/2058(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Suda Europske unije tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0027/2020),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda za izvršenje proračuna Suda Europske unije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Sudu Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud Europske unije (2019/2058(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0027/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2018. nije utvrdio nikakve bitne manjkavosti u područjima u kojima je provedena revizija, a to su upravljanje ljudskim resursima i javna nabava za Sud Europske unije („Sud“);

2.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da u plaćanjima u vezi s administrativnim rashodima Suda u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. nije bilo značajnih pogrešaka te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi bili djelotvorni;

3.  općenito žali što je 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” prilično ograničeno, kao što su i njegovi zaključci, iako se naslov 5. „Administracija” višegodišnjeg financijskog okvira smatra naslovom niskog rizika;

4.  prima na znanje da je Revizorski sud odabrao uzorak od 45 transakcija iz naslova 5. „Administracija” iz višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za sve institucije i tijela Unije; prima na znanje da je uzorak sastavljen tako da bude reprezentativan za cijeli niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; prima na znanje da je Revizorski sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; međutim smatra da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Revizorskog suda traži da broj transakcija koje će se pregledati poveća za barem 10 %;

5.  prima na znanje da je 2018. proračun Suda iznosio 410 025 089 EUR, u usporedbi s 399 344 000 EUR za 2017., što predstavlja povećanje od 2,67 %; prima na znanje da je opća stopa izvršenja 99,18 % (u usporedbi s 98,69 % 2017.);

6.  pozdravlja općenito razborito i dobro financijsko upravljanje Suda u proračunskom razdoblju za 2018.; prima na znanje visoku stopu izvršenja proračuna za glavu 1. (osobe koje rade za Sud, koja predstavlja 75 % izvršenja proračuna) i glavu 2. (zgrade, namještaj, oprema i razni rashodi poslovanja, koja predstavlja ostatak izvršenja proračuna) od 99,0 %, odnosno 99,8 % (u usporedbi s 98,6 %, odnosno 99,1 % za 2017.);

7.  potvrđuje napore koje Sud ulaže u izbjegavanje znatnih razlika između preuzetih obveza (99,18 %) i plaćanja (94,04 %); pozdravlja činjenicu da Sud pomno prati izvršenje svog proračuna tijekom godine zahvaljujući primjeni mjesečnih prikaza pokazatelja kako bi se osigurala optimalna upotreba dostupnih sredstava;

8.  ističe da Sud primjenjuje načela izrade proračuna na temelju uspješnosti na sve svoje administrativne usluge; prima na znanje uspostavu posebnih ciljeva popraćenih jednim ili više mjerljivih pokazatelja koji su ključni za izradu godišnjeg proračuna; prima na znanje da se sa svim službama organiziraju radionice kako bi se uskladio proračunski pristup i razmijenile najbolje prakse;

9.  međutim, izražava žaljenje zbog povećanja rashoda od 11,81 % između 2017. i 2018. za proračunsku stavku 2022 „Čišćenje i održavanje” zbog novog ugovora o održavanju zgrada i drugih nepredviđenih čimbenika za koje nije napravljena procjena, što je dovelo do povećanja ove proračunske linije u 2018.; poziva Sud da nastavi ulagati napore u pripremu kvalitetnih projekcija proračuna;

10.  pozdravlja činjenicu da se stopa izvršenja konačnih odobrenih sredstava za sastanke i konferencije povećala na 98,83 % u 2018. (u usporedbi s 81,40 % 2017.); uviđa da je ova proračunska stavka djelomično namijenjena financiranju službenih posjeta i protokolarnih događaja za koje je proračunsko planiranje manje predvidljivo zbog mogućih nepredviđenih događaja;

11.  pozdravlja napore koje je Sud uložio kako bi svoje godišnje izvješće o radu objavio 29. travnja; prima na znanje da Sud u suradnji s drugim institucijama i dalje razmatra mogućnost daljnjeg pomicanja svojeg rasporeda, što bi tijelu nadležnom za davanje razrješnice omogućilo više vremena za temeljito vođenje postupka davanja razrješnice;

12.  prima na znanje predanost Suda provedbi preporuka Revizorskog suda, posebno u pogledu proaktivnog upravljanja predmetima s vremenskim rasporedima prilagođenima u skladu s prirodom i složenošću različitih predmeta; prepoznaje da Sud provodi pažljivo planiranje i praćenje kako bi se osiguralo neometano odvijanje sudskih aktivnosti; prima na znanje da je 2018. prosječno trajanje postupaka na Sudu bilo 15,7 mjeseci (u usporedbi sa 16,4 mjeseca 2017.), a na Općem sudu 20 mjeseci (u usporedbi s 20,6 mjeseca 2015. i 16 mjeseci 2017.); potiče Agenciju da nastavi ulagati napore kako bi se trajanje postupaka skratilo kada god je to moguće;

13.  prepoznaje da su razumni rokovi za rješavanje predmeta pokrenutih pred ta dva suda te očuvanje kvalitete odluka glavni prioriteti Suda; prima na znanje da je zahvaljujući strogom sustavu kontrole i visokoj razini nadzora tijekom posljednjih godina bilo moguće postići smanjenje prosječnog trajanja postupaka; napominje, međutim, da je tim pitanjima potrebno neprekidno posvećivati pozornost, posebno u kontekstu sve većeg opsega posla;

14.  pozdravlja činjenicu da su korisnici aplikacije e-Curia izrazili zadovoljstvo tom aplikacijom, koja je od 1. prosinca 2018. postala obvezna za razmjenu postupovnih akata između odvjetnika i Općeg suda; napominje da korištenje aplikacije e-Curia nije obvezno na Sudu; potiče Sud da slijedi dobar primjer Općeg suda i razmotri uvođenje obveznog korištenja aplikacije e-Curia; pozdravlja činjenicu da je ta mjera pridonijela sigurnosti i brzini takvih razmjena te poboljšanju mjera za zaštitu okoliša (koristi se manje papira) i smanjenju troškova poštanskih usluga; potiče Sud da nastavi ulagati napore u širenje digitalizacije na sve faze sudskog postupka;

15.  uzima u obzir činjenicu da su potrebne daljnje organizacijske i postupovne mjere kako bi se Sud mogao nositi sa sve većim radnim opterećenjem, a poštujući pritom svoje ciljeve; napominje da je 26. ožujka 2018. Sud na temelju članka 281. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zatražio izmjenu Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije i da je ovaj zakonodavni postupak završio donošenjem i stupanjem na snagu Uredbe (EU, Euratom) 2019/629(1);

16.  prima na znanje da je Sud 2018. imao 2 217 radnih mjesta, od čega 1 413 dužnosnika (64 %), 650 privremenih djelatnika (29 %) i 154 ugovorna djelatnika (7 %) (u usporedbi s 2 180 radnih mjesta 2017.);

17.  ističe da je raspodjela osoblja prema sektoru aktivnosti i dalje slična onoj iz proteklih godina te se barem 85 % popunjenih radnih mjesta odnosi na sudske i jezične aktivnosti; primjećuje da je 2018. stopa popunjenosti radnih mjesta i dalje bila veoma visoka (97 %) zbog konstantnog obujma sudskog rada koji zahtijeva brzo i optimalno zapošljavanje na sva slobodna radna mjesta;

18.  ponavlja, u kontekstu daljnjeg povećanja broja predmeta, da bi fleksibilna raspodjela resursa, osobito postojećih sudskih savjetnika („referendaires”), mogla povećati učinkovitost Suda; poziva Sud da izvijesti o konkretnim poduzetim mjerama;

19.  izražava zabrinutost zbog podatka da je 2018. godine  274 stažista radilo na Sudu, a da je samo 87 stažista imalo pravo na mjesečnu naknadu od 1 120 EUR; pozdravlja činjenicu da je Sud donio nova pravila o stažiranjima i zatražio dodatna odobrena sredstva kako bi se od 2019. godine mogla financirati stažiranja u kabinetima članova; prima na znanje da, međutim, i dalje sva ponuđena stažiranja neće biti popraćena pravednom naknadom; daje naputak Sudu da, u skladu s praksom nediskriminacije i pravedne naknade za rad, što prije donese odluku o plaćanju svih stažista; poziva Suda da zajamči pravednu naknadu za sve svoje osoblje;

20.  pozdravlja reformu Općeg suda koja je dovela do smanjenja broja neriješenih predmeta i smanjenja prosječnog trajanja postupaka; napominje da 2018. Opći sud zaključio 13 % predmeta više u usporedbi s 2017. te da je broj otvorenih predmeta smanjen za 12 %;

21.  pozdravlja činjenicu da su dva suda koja čine Sud Europske unije ukupno zaključila 1769 predmeta u 2018., što predstavlja rekordnu produktivnost i da ovo potvrđuje opći trend snažnog porasta sudske aktivnosti u razdoblju 2012. – 2018.;

22.  ističe da je 2018. pred Sudom pokrenut rekordan broj novih predmeta (ukupno 849, što je povećanje od 15 % u odnosu na 2017.); pozdravlja rekordni broj zaključenih predmeta (ukupno 760, što je povećanje od 10 % u usporedbi s prethodnom godinom);

23.  pozdravlja činjenicu da je 2018. Opći sud prvi put prešao brojku od 1000 zaključenih predmeta (1009 slučajeva); istodobno ističe znatno smanjenje broja slučajeva koji se još rješavaju (12 %) u usporedbi s 2017. (31. prosinca 2018. rješavala su se još 1333 slučaja, u usporedbi s 1508 slučajeva prethodne godine);

24.  primjećuje stalan porast broja žena na rukovodećim položajima, čiji je udio 2018. iznosio 37,7 %, u usporedbi s 35 % 2016. i 30 % 2013.; prima na znanje da je 2018. bilo 27 žena na rukovodećim položajima (21 na srednjim razinama i 6 na višim razinama) u odnosu na 45 muškaraca na rukovodećim položajima; pozdravlja napore koje je Sud uložio u jačanje svoje politike o jednakim mogućnostima i raznolikosti na način da je uspostavio posebno tijelo koji će uvesti i pratiti konkretne programe, mjere i sastanke za podizanje razine osviještenosti; poziva Sud da nastavi ulagati napore u tom smjeru;

25.  primjećuje, međutim, stalnu neravnotežu u pogledu broja žena među sucima, kako i na Sudu Europske unije tako i na Općem sudu; ponovno apelira na članove Vijeća da riješe taj problem aktivnim promicanjem rodne jednakosti pri imenovanju sudaca, u skladu s načelima utvrđenima člankom 8. UFEU-a i člankom 23. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i obvezama preuzetima u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2015/2422(2) i Uredbom (EU, Euratom) 2019/629;

26.  ponavlja da bi trebalo pomno pratiti geografsku uravnoteženost, posebno na rukovodećim položajima; napominje da je samo 15 od 57 voditelja odjela Suda i dvoje od 13 direktora bilo iz država članica koje su se Uniji pridružile nakon svibnja 2004.; potiče Sud još jednom da razvije politiku za poboljšanje geografske ravnoteže i da u tom pogledu izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

27.  pozdravlja predanost Suda u promicanju mjera za povećanje ravnoteže između posla i privatnog života, kao što je donošenje odluke kojom se omogućuje povremeni rad na daljinu, uz već postojeće aranžmane za strukturni rad na daljinu; također prima na znanje napredak u području informacijske tehnologije kojim se unaprijedio daljinski pristup aplikacijama za rad; nadalje, sa zadovoljstvom prima na znanje napore uložene u očuvanje psihološkog zdravlja osoblja angažiranjem psihologa u nepunom radnom vremenu;

28.  izražava zabrinutost zbog broja slučajeva izgaranja na poslu na Sudu, kojih je i 2017. i 2018. bilo dvanaest; stoga traži od Suda da ocijeni je li radno opterećenje proporcionalno raspodijeljeno među različitim timovima i članovima osoblja;

29.  poziva Sud da na godišnjoj osnovi objavljuje tablicu s detaljnim podacima o svojim međuinstitucijskim sporazumima o suradnji u pogledu naknada, usluga i povezanih pitanja; ponovno ističe važnost međuinstitucijske suradnje na temelju sporazuma na razini usluga za različita područja, kao što su ljudski resursi, sigurnost i informacijska tehnologija; slaže se s preporukama Službe za unutarnju reviziju da se poveća razmjena dobrih praksi s drugim institucijama i istraži mogućnost pojačane suradnje u vezi s pripremom ugovora i upravljanjem ugovorima, primjerice u području informacijskih tehnologija; izražava žaljenje zbog nedostatnih informacija pruženih kao odgovor na pitanje Parlamenta u pogledu suradnje Suda s Europskim uredom za borbu protiv prijevara; potiče Sud da iznađe način da pojača suradnju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara;

30.  primjećuje da je Sud Europske unije ažurirao svoje postupke obrade podataka po stupanju na snagu Uredbe (EU) 2018/1725(3); sa zadovoljstvom prima na znanje da je uspostavljen postupak izvješćivanja o povredama podataka;

31.  pozdravlja napore koje Sud ulaže u poboljšanje kibersigurnosti te institucije; napominje da su te aktivnosti poduzimaju u koordinaciji s timom za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija EU-a (CERT-EU) i podskupinom za sigurnost Međuinstitucijskog odbora za informacijske tehnologije;

32.  pozdravlja unutarnju reviziju o pravilnom funkcioniranju postupaka odabira osoblja i zapošljavanja kako bi se utvrdile sinergije i mogućnosti za pojednostavljenje postupaka u cilju povećanja njihove učinkovitosti; prima na znanje da je 2016. pokrenut, a 2018. dovršen akcijski plan s uvođenjem mjera kao što su novi priručnik o zapošljavanju, novi i ažurirani moduli za sustav upravljanja ljudskim resursima, pojednostavnjenje administrativnih tokova i optimiziranje izrade nacrta obavijesti o slobodnim radnim mjestima; prima na znanje mjere poduzete za poboljšanje privlačnosti Suda i Luksemburga kao mjesta rada u međuinstitucijskom kontekstu;

33.  ističe da je unutarnji revizor poduzeo popratne korake kako bi ocijenio jesu li odjeli nad kojima je provedena revizija proveli odgovarajuće, učinkovite i pravovremene mjere i kako bi utvrdio i evidentirao uvedena unapređenja; sa zadovoljstvom primjećuje da su sve provedene revizije zaključene, ne dovodeći u pitanje eventualne dodatne provjere;

34.  prima na znanje strategiju Suda za borbu protiv prijevara, korupcije i bilo kakvih nezakonitih aktivnosti štetnih za interese Unije; prima na znanje da se ta strategija temelji na relevantnim odredbama Financijske uredbe i Pravilnika o osoblju, koje su dopunjene nizom internih odluka i pravila; prepoznaje da je ta strategija sastavni dio politike Suda za upravljanje rizicima u okviru sustava unutarnje kontrole;

35.  prima na znanje sustav upravljanja okolišem Suda koji se temelji na Uredbi (EZ) br. 1221/2009(4); napominje da je Sud 2018. poboljšao svoju okolišnu učinkovitost u odnosu na baznu godinu 2015., kako slijedi: smanjenje potrošnje papira za 15,5 %, smanjenje potrošnje električne energije za 8,3 % i povećanje broja videokonferencija za 52,9 %; pozdravlja razne dodatne projekte, kao što su smanjenje plastike za jednokratnu uporabu, smanjenje broja pojedinačnih pisača te sudjelovanje, zajedno s drugim institucijama Unije sa sjedištem u Luksemburgu, u korištenju gradskih bicikala „vel’OH”;

36.  pozdravlja predanost Suda da u potpunosti poštuje raspored i proračun za peto proširenje zgrada Suda (izgradnja trećeg tornja s dodatnih 50 000 m2), čime će se omogućiti da cjelokupno osoblje Suda bude na jednoj lokaciji; prima na znanje radove na poboljšanju sigurnosnih mjera i pozdravlja činjenicu da su zgrade Suda projektirane na način da je osobama s invaliditetom osiguran jednostavan pristup;

37.  pozdravlja činjenicu da će se uštedom u iznosu od 100 milijuna EUR, koja će se ostvariti tijekom razdoblja amortizacije od 25 godina za to peto proširenje, u usporedbi s nastavkom politike najma, jasno pokazati vrijednost odabrane politike kupnje kada je riječ o zgradama; ističe zaključke tematskog izvješća Revizorskog suda br. 34/2018 o uredskom smještaju institucija EU-a, u kojem su doneseni vrlo pozitivni zaključci u pogledu učinkovitosti politike upravljanja nekretninama Suda;

38.  sa zanimanjem prima na znanje da je Odbor osoblja Suda Europske unije 2017. organizirao anketu o uredima otvorenog plana i 30. siječnja 2018. zaključke ankete predstavio glavnim direktorima; pozdravlja inicijativu Suda o osnivanju radne skupine u kojoj sudjeluju direktor za zgrade i sigurnost, predsjednik Odbora osoblja i članovi osoblja koji rade u uredima otvorenog plana; napominje da je, na temelju preporuke te radne skupine, Uprava za informacijske tehnologije dio svojih uredskih prostora pretvorila u urede za jednu osobu; poziva Sud da svoje uvide iz tog iskustva podijeli s drugim institucijama, posebno s Komisijom;

39.  čestita Sudu, koji je Europski ombudsman uvrstio među tri finalista nagrade za dobru upravu (kategorija „izvrsnosti kroz suradnju”) za stvaranje Pravosudne mreže Europske unije; slaže se da je pokretanje sigurne platforme u siječnju 2018., na kojoj se prethodno neobjavljeni dokumenti stavljaju na raspolaganje sudovima sudionicima, važan korak u pravom smjeru u pogledu transparentnosti i suradnje;

40.  prima na znanje da je u lipnju 2018. pokrenuto redizajniranje internetske stranice Suda te da su poduzeti važni koraci i mjere kako bi se poboljšale, pojasnile i pojednostavnile informacije koje se pružaju javnosti; pozdravlja početak objavljivanja „tematskih prikaza” na internetskim stranicama, čiji je cilj dati pregled referentne sudske prakse u određenom području prava Unije na svim službenim jezicima; napominje da je nedavna anketa pokazala vrlo visoku razinu zadovoljstva korisnika, od kojih je njih 80 % dalo ocjenu 4 ili 5 od maksimalnih 5;

41.  pozdravlja komunikacijsku strategiju Suda čiji je cilj približavanje Suda građanima; uviđa da je proračun Suda za komunikaciju u porastu i da je 2018. iznosio 429 000 EUR (u usporedbi s 330 500 EUR 2013.); prima na znanje kratke animirane filmove dostupne na YouTube kanalu Suda na 23 službena jezika, s 82 800 pregleda 2018., njegovu prisutnost na Twitteru s više od 74 000 pratitelja (u usporedbi s 42 000 2017.), događaje koje je organizirao u svrhu informiranja javnosti, uključujući seminare za novinare i dane otvorenih vrata;

42.  potiče Sud da prenosi javne rasprave i da njihove snimke budu dostupne na internetu; smatra da bi takvo poboljšanje transparentnosti bilo u skladu s člankom 15. UFEU-a i da bi koristilo svim osobama koje su zaposlene ili studiraju u području prava u Uniji;

43.  skreće pozornost na uspostavu „pravosudne mreže Europske unije”, koja obuhvaća ustavne i vrhovne sudove država članica, a koju koordinira Sud;

44.  pozdravlja činjenicu da se popis misija članova (predstavljanje Suda na svečanostima ili službenim događajima), u skladu s revidiranim kodeksom ponašanja Suda, objavljuje na internetskoj stranici Suda, uz informacije poput imena članova koji sudjeluju i svrhe, mjesta održavanja i organizatora događaja; poziva Sud da objavljuje i s time povezane troškove, kao što to čine druge institucije Unije; ponovno upućuje poziv Sudu da objavljuje detaljnije informacije o vanjskim aktivnostima sudaca, uključujući svrhu, datum, mjesto održavanja i putne troškove i dnevnice za navedena događanja, kao i to je li troškove pokrio Sud ili treća strana;

45.  pozdravlja činjenicu da se na članove Suda primjenjuje kodeks ponašanja kojim se uređuju njihova neovisnost, nepristranost, integritet, predanost, kolegijalnost, odgovornosti i obveze; prima na znanje da Sud izjave o financijskim interesima svojih članova smatra internim sredstvom za jamčenje nepristranosti i neovisnosti; poziva Sud da razmotri njihovu objavu u interesu javnog nadzora;

46.  napominje da su izjave o financijskim interesima neizbježno samodeklaratorne prirode i da, s obzirom na trenutačni pravni okvir, Sud nema istražne ovlasti za kontrolu istinitosti i sveobuhvatnosti podataka navedenih u tim izjavama; poziva Sud da unaprijedi sustav za suradnju s drugim institucijama Unije;

47.  ponavlja svoj poziv Sudu da na svojoj internetskoj stranici objavi životopise i izjave o financijskim interesima svih svojih članova; napominje da su kratki životopisi svih članova objavljeni na internetskoj stranici, ali da oni ne sadržavaju informacije o članstvu u drugim organizacijama; napominje da članovi u skladu s novim Kodeksom ponašanja za članove po preuzimanju dužnosti moraju podnijeti izjavu o svojim financijskim interesima predsjedniku Suda; poziva Sud da te izjave objavi na svojoj internetskoj stranici;

48.  prima na znanje interne postupke kojima se provjerava, prije predavanja određenog predmeta članu te na temelju izjave o interesima, ima li taj član financijski interes povezan s tim predmetom; prima je na znanje da se članovi obraćaju predsjedniku Suda čiji su članovi, ako se pojavi pitanje koje se odnosi na tumačenje kodeksa ponašanja i da se Savjetodavni odbor saziva samo u iznimnim slučajevima, npr. ako je protiv nekog člana podnesena pritužba; poziva Sud da Odbor za proračunski nadzor Parlamenta savjetuje o robusnosti tog mehanizma;

49.  izražava žaljenje zbog činjenice da nije dobio informacije o ostvarenom napretku u vezi s internim postupcima u vezi s „rotirajućim vratima” za članove osoblja na visokim položajima; podsjeća Sud na stratešku inicijativu koju je Europski ombudsman proveo 2018. o implementaciji odredbi utvrđenih u Pravilniku o osoblju u vezi s „rotirajućim vratima” za članove osoblja na visokim položajima; poziva Sud da bez odgode uspostavi i objavi stroga pravila u tom pogledu;

50.  prima na znanje postupak povezan s izjavom prije zapošljavanja o nepostojanju sukoba interesa za nove članove osoblja; nadalje, prima na znanje da je postupak zapošljavanja izmijenjen kako bi se osiguralo da se takve izjave procjenjuju i da se, ako je to potrebno, predlože posebne mjere tijelu za imenovanje; također prima na znanje da Sud radi na pravilima kojima se uređuje obavljanje vanjskih aktivnosti od strane osoblja; poziva Sud da o tome izvijesti Odbor Parlamenta za proračunski nadzor;

51.  prima na znanje postupke i unutarnja pravila Suda za sprječavanje bilo kakvih oblika uznemiravanja na radnom mjestu, koji su objavljeni na njegovim internetskim stranicama; pozdravlja stavljanje na raspolaganje informacija o načinu pokretanja formalnog ili neformalnog postupka u slučaju neprimjerenog ponašanja;

52.  pozdravlja uspostavu međuinstitucionalne mreže savjetnika, u kojoj sudjeluju sve institucije Unije sa sjedištem u Luksemburgu, radi razmjene najboljih praksi u području sprečavanja uznemiravanja i savjetovanja; pozdravlja intenzivne obuke omogućene savjetnicima Suda;

53.  izražava žaljenje zbog činjenice da Parlament od Suda nije dobio obavijest o planovima za poboljšanje sustava kontrole uporabe službenih automobila; ističe potrebu da bi članove u njihove matične zemlje vozači trebali pratiti samo u izvanrednim i opravdanim slučajevima; poziva Sud da hitno uvede mjere kako bi se izbjegle situacije u kojima vozači voze u matične zemlje članova, a da pritom dotični član nije u vozilu; ističe da takva praksa predstavlja visok reputacijski i etički rizik za Sud; poziva Sud da tijelo nadležno za davanje razrješnice najkasnije do lipnja 2020. obavijesti o ostvarenom napretku po tom pitanju;

54.  napominje da je 2018. više od 40 % prijevoda eksternalizirano s troškom po eksternaliziranoj prevedenoj stranici od 103,10 EUR (u usporedbi sa 111,30 EUR 2017.); napominje da su troškovi po interno prevedenoj stranici 2018. iznosili 128,07 EUR (u usporedbi sa 136,70 EUR 2017.); napominje da su u interne troškove uključeni svi potrebni podtroškovi, kao što su IT, uredski i slični troškovi; napominje da u sadašnjim uvjetima Sud ne smatra poželjnim daljnje povećanje stope eksternalizacije i da bi, zbog povjerljive prirode informacija unutar te institucije, dio dokumenta trebalo prevoditi interno; poziva Sud da Odboru za proračunski nadzor Parlamenta obrazloži to stajalište;

55.  potvrđuje da su članovi osoblja iz Ujedinjene Kraljevine obaviješteni da tijelo za imenovanje ne namjerava zahtijevati obvezne ostavke dužnosnika koji nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije više neće biti državljani jedne od država članica; napominje da je privremeno i ugovorno osoblje iz Ujedinjene Kraljevine isto tako obaviješteno da će se procjene na temelju interesa službe provoditi na pojedinačnoj osnovi;

56.  ističe da se posljednjih godina znatno radilo na područjima kao što su izrada proračuna na temelju uspješnosti, etički okvir sa svim povezanim pravilima i postupcima, pojačane komunikacijske aktivnosti i povećanje broja mjera za poboljšanje transparentnosti; pozdravlja znatan broj međuinstitucionalnih sporazuma o razini usluga i suradnji; ističe važnost suradnje i razmjene iskustava među institucijama i tijelima Unije; predlaže da se razmotri mogućnost formaliziranih aktivnosti umrežavanja u različitim područjima kako bi se razmijenile najbolje prakse i razvila zajednička rješenja.

(1) Uredba (EU, Euratom) 2019/629 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (SL L 111, 25.4.2019., str. 1.).
(2) Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (SL L 341, 24.12.2015., str. 14.).
(3) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).
(4) Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti