Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2058(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0027/2020

Pateikti tekstai :

A9-0027/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0085

Priimti tekstai
PDF 166kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (2019/2058(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metinę 2018 m. atliktų vidaus auditų ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0027/2020),

1.  patvirtina Teisingumo Teismo sekretoriui, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos Teisingumo teismui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, dalį (2019/2058(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0027/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  su džiaugsmu pažymi, jog Audito Rūmai savo 2018 m. metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad atlikus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) žmogiškųjų išteklių ir viešųjų pirkimų auditą didelių trūkumų nenustatyta;

2.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad apskritai ESTT 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su ESTT administracinėmis išlaidomis, esminių klaidų nebuvo ir kad tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

3.  apskritai apgailestauja, kad 2018 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, nepaisant to, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos;

4.  pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų pagal daugiametės finansinės programos (DFP) 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“ atliktų operacijų atrinko 45 operacijų imtį; pažymi, kad ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi šios DFP išlaidų kategorijos išlaidų, kurios sudaro 6,3 proc. Sąjungos biudžeto, atžvilgiu; pažymi, kad iš Audito Rūmų darbo matyti, jog administracinės išlaidos yra nedidelės rizikos išlaidos; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 proc. padidinti tikrintinų operacijų skaičių;

5.  pažymi, kad 2018 m. ESTT biudžetas siekė 410 025 089 EUR, taigi išaugo 2,67 proc., palyginti su 399 344 000 EUR 2017 m.; pažymi, kad bendras įvykdymo lygis yra 99,18 proc. (palyginti su 98,69 proc. 2017 m.);

6.  palankiai vertina ESTT apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą 2018 m. biudžeto laikotarpiu; atkreipia dėmesį į aukštą biudžeto įvykdymo lygį pagal 1 antraštinę dalį („ESTT dirbantys asmenys“, 75 proc. įvykdyto biudžeto) ir 2 antraštinę dalį („Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos“, likusi įvykdyto biudžeto dalis) – šis lygis atitinkamai siekia 99,0 proc. ir 99,8 proc. (palyginti su 98,6 proc. ir 99,1 proc. 2017 m.);

7.  pripažįsta ESTT pastangas išvengti didelių neatitikimų tarp įsipareigojimų (99,18 proc.) ir mokėjimų (94,04 proc.); palankiai vertina tai, kad ESTT labai atidžiai stebi savo biudžeto vykdymą per metus ir tuo tikslu sudaro mėnesines ataskaitų lenteles, kad būtų užtikrintas optimalus turimų išteklių panaudojimas;

8.  pabrėžia, kad ESTT visose savo administracinėse tarnybose taiko rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principus; atkreipia dėmesį į tai, kad nustatyti konkretūs tikslai ir vienas ar keli išmatuojami rodikliai ir kad jie yra labai svarbūs rengiant metinį biudžetą; pripažįsta, kad rengiami praktiniai seminarai, kuriuose dalyvauja visos tarnybos, siekiant suderinti biudžeto valdymo metodus ir keistis geriausia patirtimi;

9.  vis dėlto apgailestauja, kad 2017–2018 m. 2022 biudžeto punkto „Valymas ir priežiūra“ atžvilgiu išlaidos padidėjo 11,81 proc. dėl naujos pastatų priežiūros sutarties ir kitų veiksnių, dėl kurių nebuvo parengtos sąmatos, taigi dėl jų 2018 m. išaugo šios biudžeto eilutės lėšų suma; ragina ESTT toliau dėti pastangas siekiant parengti patikimas biudžeto sąmatas;

10.  palankiai vertina tai, kad galutinių asignavimų, skirtų posėdžiams ir konferencijoms, panaudojimo lygis 2018 m. padidėjo iki 98,83 proc. (palyginti su 81,40 proc. 2017 m.); pripažįsta, kad šis biudžeto punktas iš dalies skirtas oficialiems vizitams ir ceremonijų renginiams, kurių biudžeto planavimas dėl nenumatytų įvykių yra mažiau nuspėjamas, finansuoti;

11.  palankiai vertina ESTT pastangas balandžio 29 d. paskelbti savo metinę veiklos ataskaitą; pažymi, kad ESTT, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis, toliau nagrinėja galimybę dar pakoreguoti savo kalendorių, kad biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai suteiktų daugiau laiko atlikti išsamesnę analizę ir vykdyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

12.  pripažįsta ESTT įsipareigojimą imtis veiksmų, siekiant įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas, visų pirma, susijusias su aktyviu bylų valdymu ir tvarkaraščiais, pritaikytais atsižvelgiant į įvairių bylų pobūdį ir sudėtingumą; pripažįsta ESTT vykdomą atidų planavimą ir stebėseną, kad būtų užtikrintas sklandus teisminės veiklos tęstinumas; atkreipia dėmesį į tai, kad vidutinė teisminio nagrinėjimo trukmė 2018 m. buvo 15,7 mėn. Teisingumo Teisme (palyginti su 16,4 mėn. 2017 m.) ir 20 mėn. Bendrajame Teisme (palyginti su 20,6 mėn. 2015 m. ir 16 mėn. 2017 m.); ragina ESTT ir toliau dėti pastangas siekiant, kai įmanoma, sutrumpinti teisminio nagrinėjimo trukmę;

13.  pripažįsta, kad pagrindiniai ESTT prioritetai yra užtikrinti, kad abiejuose teismuose iškeltos bylos būtų išnagrinėtos per pagrįstą laikotarpį, kartu užtikrinant sprendimų kokybę; pažymi, kad dėl griežtos kontrolės sistemos ir aukšto budrumo lygio pastaraisiais metais buvo galima sutrumpinti vidutinį teisminio nagrinėjimo trukmę; vis dėlto pažymi, kad tam nuolat turi būti skiriamas dėmesys, ypač atsižvelgiant į didėjantį darbo krūvį;

14.  džiaugiasi, kad taikomosios programos „e-Curia“, kuria nuo 2018 m. gruodžio 1 d. advokatams ir Bendrojo Teismo darbuotojams privaloma naudotis keičiantis procesiniais dokumentais, naudotojai išreiškė pasitenkinimą šia programa; pažymi, jog Teisingumo Teismas nėra nustatęs, kad naudoti taikomąją programą „e-Curia“ yra privaloma; skatina Teisingumo Teismą sekti geru Bendrojo Teismo pavyzdžiu ir apsvarstyti galimybę numatyti privalomą taikomosios programos „e-Curia“ naudojimą; palankiai vertina tai, kad dėl šio pokyčio padidėjo minėto keitimosi dokumentais saugumas ir sparta ir prisidedama prie aplinkos gerinimo (naudojama mažiau popieriaus) ir išlaidų, susijusių su naudojimusi pašto paslaugomis, mažinimo; ragina ESTT toliau dėti pastangas siekiant visų teismo proceso etapų plataus masto skaitmeninimo;

15.  atsižvelgia į tai, jog reikia papildomų organizacinių ir procedūrinių priemonių, kad ESTT galėtų susidoroti su vis didėjančiu darbo krūviu ir tuo pat metu pasiekti savo tikslus; pažymi, kad 2018 m. kovo 26 d. ESTT, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 281 straipsnio antra pastraipa, pateikė prašymą iš dalies pakeisti Protokolą Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir kad ši teisėkūros procedūra buvo užbaigta priėmus ir įsigaliojus Reglamentui (ES, Euratomas) 2019/629(1);

16.  pažymi, kad 2018 m. ESTT turėjo 2 217 etatų, kuriuos sudarė 1 413 pareigūnų (64 proc.), 650 laikinųjų darbuotojų (29 proc.) ir 154 sutartininkai (7 proc.) (palyginti su 2 180 etatų 2017 m.);

17.  pabrėžia, kad personalo paskirstymas pagal veiklos sektorius išlieka panašus kaip ir ankstesniais metais, t. y. bent 85 proc. užimtų etatų skirta darbuotojams, vykdantiems teisinę ir lingvistinę veiklą; pažymi, kad atsižvelgiant į nuolat vykdomą didelės apimties teisminį darbą, dėl kurio būtina skubiai ir optimaliai užpildyti visus laisvus etatus, 2018 m. etatų užpildymo rodiklis išliko labai aukštas (97 proc.);

18.  atsižvelgdamas į nuolat didėjantį bylų skaičių pakartoja, kad lankstus išteklių, visų pirma esamų teisės referentų paskirstymas, galėtų padidinti ESTT veiksmingumą; ragina ESTT pranešti apie konkrečias priemones, kurių buvo imtasi;

19.  reiškia susirūpinimą dėl to, nors 2018 m. ESTT dirbo 274 stažuotojai, tik 87 stažuotojai turėjo teisę į 1 120 EUR dydžio mėnesines išmokas; palankiai vertina tai, kad ESTT priėmė naujas taisykles dėl stažuotojų ir paprašė papildomų asignavimų, kad nuo 2019 m. būtų galima finansuoti stažuotojų stažuotes narių kabinetuose; vis dėlto pažymi, kad vis dar ne visų siūlomų stažuočių atveju bus suteiktas teisingas atlygis; dėl nediskriminavimo praktikos ir teisingo atlygio nurodo ESTT skubiai pritarti sprendimui pradėti mokėti už visas stažuotes; ragina ESTT užtikrinti teisingą atlyginimą visiems savo darbuotojams;

20.  palankiai vertina Bendrojo Teismo reformą, kuri padėjo sumažinti neišnagrinėtų bylų skaičių ir vidutinę teismo procesų trukmę; pažymi, kad 2018 m. Bendrasis Teismas užbaigė 13 proc. daugiau bylų nei 2017 m. ir 12 proc. sumažino neišnagrinėtų bylų skaičių;

21.  palankiai vertina tai, kad abu ESTT sudarantys teismai 2018 m. baigė nagrinėti 1 769 bylas (tai – rekordinis našumas), ir kad tai patvirtina, jog 2012–2018 m. laikotarpiu pastebima ženklaus bendros teismų veiklos augimo tendencija;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. Teisingumo Teisme pradėtų bylų skaičius buvo rekordiškai didelis (iš viso 849 bylos, t. y. išaugo 15 proc., palyginti su 2017 m.); palankiai vertina tai, kad baigta nagrinėti rekordiškai daug bylų (iš viso 760, t. y. išaugo 10 proc., palyginti su 2017 m.);

23.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. Bendrasis Teismas pirmą kartą savo istorijoje viršijo 1 000 baigtų nagrinėti bylų skaičių (1 009 išnagrinėtos bylos); kartu atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2017 m., gerokai (12 proc.) sumažėjo neišnagrinėtų bylų skaičius (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 1 333 neišnagrinėtos bylos, palyginti su 1 508 bylomis ankstesniais metais);

24.  pažymi, kad šiek tiek padaugėjo vadovaujamas pareigas užimančių moterų, 2018 m. jų dalis sudarė 37,7 proc., palyginti su 35 proc. 2016 m. ir 30 proc. 2013 m.; pažymi, kad 2018 m. dirbo 27 moterys vadovės (21 etatas viduriniosios grandies vadovybėje ir 6 etatai aukštesniosios grandies vadovybėje) ir 45 vyrai vadovai; palankiai vertina ESTT pastangas stiprinti savo lygių galimybių ir įvairovės politiką įsteigiant specialų skyrių, kuris inicijuotų ir stebėtų konkrečias programas, priemones ir informuotumo didinimo susitikimus; ragina ESTT toliau dėti pastangas šioje srityje;

25.  vis dėlto atkreipia dėmesį į nuolatinį pusiausvyros trūkumą, turint mintyje tiek Teisingumo Teismo, tiek Bendrojo Teismo teisėjų moterų skaičių; dar kartą ragina Tarybos nares spręsti šią problemą ir skiriant teisėjus aktyviai skatinti lyčių lygybę vadovaujantis SESV 8 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje įtvirtintais principais ir laikantis pagal reglamentus (ES, Euratomas) 2015/2422(2) ir (ES, Euratomas) 2019/629 prisiimtų įsipareigojimų;

26.  pakartoja, kad turėtų būti atidžiai stebima darbuotojų, ypač einančių vadovaujamas pareigas, geografinė pusiausvyra; pažymi, kad tik 15 iš 57 ESTT vadovų ir 2 iš 13 direktorių yra kilę iš valstybių narių, kurios yra įstojusios į Europos Sąjungą po 2004 m. gegužės mėn.; dar sykį ragina ESTT parengti politiką, kuria būtų siekiama pagerinti geografinę pusiausvyrą, ir pranešti apie tai biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

27.  palankiai vertina ESTT įsipareigojimą skatinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros priemones, pvz., sprendimo, kuriuo remiantis, be struktūrinio nuotolinio darbo galimybės, būtų leidžiama dirbti ir nenuolatinį nuotolinį darbą, priėmimą; taip pat atkreipia dėmesį į IT pasiekimus gerinant nuotolinę prieigą prie taikomųjų darbo programų; be to, su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į pastangas saugoti darbuotojų psichologinę sveikatą teikiant jiems psichologo, dirbančio ne visą darbo dieną, paramą;

28.  reiškia susirūpinimą dėl išsekimo atvejų ESTT skaičiaus, 2017 m. ir 2018 m. tokių atvejų iš viso buvo po 12; todėl prašo ESTT įvertinti, ar darbo krūvis paskirstomas proporcingai įvairioms darbuotojų grupėms ir pavieniams darbuotojams;

29.  ragina ESTT kasmet skelbti lentelę su išsamiais duomenimis apie savo tarpinstitucinius bendradarbiavimo susitarimus dėl mokesčių, paslaugų ir susijusių klausimų; primena apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo sudarant susitarimus dėl paslaugų lygio įvairiose srityse, pvz., žmogiškųjų išteklių, saugumo ir IT srityse, svarbą; pritaria vidaus audito tarnybos rekomendacijoms aktyviau keistis gerąja patirtimi su kitomis institucijomis ir išnagrinėti glaudesnio bendradarbiavimo rengiant ir valdant sutartis, pvz., IT srityje, galimybes; apgailestauja, kad trūksta informacijos, pateiktos atsakant į Parlamento klausimą dėl ESTT bendradarbiavimo su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba; ragina ESTT ieškoti būdų, kaip sustiprinti bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba;

30.  pažymi, kad, įsigaliojus Reglamentui (ES) 2018/1725(3), ESTT atnaujino savo duomenų tvarkymo operacijas; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo nustatyta speciali pranešimo apie duomenų apsaugos pažeidimus procedūra;

31.  palankiai vertina ESTT pastangas gerinti šios institucijos kibernetinį saugumą; pažymi, kad veikla buvo koordinuojama su ES institucijų, įstaigų ir agentūrų Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU) ir Tarpinstitucinio komiteto informatikos klausimais saugumo pogrupiu;

32.  palankiai vertina vidaus auditą, kurį atliekant tikrinta, ar tinkamai veikia darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procedūros, siekiant nustatyti sąveiką ir racionalizavimo galimybes bei taip užtikrinti didesnį tų procedūrų veiksmingumą; pažymi, kad 2016 m. buvo inicijuotas ir 2018 m. baigtas vykdyti veiksmų planas ir nustatytos tokios priemonės, kaip naujas įdarbinimo vadovas, nauji ir atnaujinti žmogiškųjų išteklių valdymo informacinės sistemos moduliai, administracinių procedūrų ir pranešimų apie laisvas darbo vietas rengimo supaprastinimas; atkreipia dėmesį į priemones, kurių imtasi siekiant padidinti ESTT ir jo buveinės Liuksemburge patrauklumą tarpinstituciniu lygmeniu;

33.  atkreipia dėmesį į tolesnius veiksmus, kurių ėmėsi vidaus auditorius, siekdamas įvertinti, ar veiksmai, kurių ėmėsi audituoti padaliniai, yra tinkami, veiksmingi ir savalaikiai, ir nustatyti bei užfiksuoti pasiektą pažangą; su pasitenkinimu pažymi, kad visi atlikti auditai buvo baigti nedarant poveikio jokiems papildomiems patikrinimams;

34.  atkreipia dėmesį į ESTT kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia neteisėta veikla, kenkiančia Sąjungos interesams; pažymi, kad ši strategija grindžiama atitinkamomis Finansinio reglamento ir Tarnybos nuostatų nuostatomis, papildytomis vidaus sprendimais ir taisyklėmis; pripažįsta, kad ši strategija yra neatsiejama ESTT rizikos valdymo politikos vidaus kontrolės sistemoje dalis;

35.  pripažįsta ESTT aplinkosaugos vadybos sistemą, pagrįstą Reglamentu (EB) Nr. 1221/2009(4); pažymi, kad 2018 m., palyginti su baziniais 2015 m., ESTT pagerino savo aplinkosauginį veiksmingumą taip: 15,5 proc. sumažino popieriaus suvartojimą, 8,3 proc. sumažino elektros energijos suvartojimą ir 52,9 proc. padidino vaizdo konferencijų skaičių; palankiai vertina įvairius kitus projektus, pvz., vienkartinių plastikinių gaminių kiekio mažinimą, atskirų spausdintuvų skaičiaus mažinimą ir dalyvavimą kartu su kitomis Liuksemburge įsikūrusiomis Sąjungos institucijomis savitarnos dviračių sistemoje „vel’OH“;

36.  palankiai vertina ESTT įsipareigojimą visapusiškai paisyti penktojo Teisingumo Teismo pastatų išplėtimo (trečiojo bokšto, kuris suteiks 50 000 m2 papildomo ploto, statyba) darbų tvarkaraščio ir biudžeto, taip sudarant galimybę sutelkti visus ESTT darbuotojus vienoje vietoje; atkreipia dėmesį į saugumo priemonių atnaujinimo darbus ir palankiai vertina tai, kad ESTT pastatai suprojektuoti taip, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta lengva prieiga;

37.  palankiai vertina tai, kad per 25 metų šio per penktąją plėtrą gauto pastatų ploto nusidėvėjimo laikotarpį bus sutaupyta apie 100 mln. EUR, palyginti su tęsiant išperkamosios nuomos politiką susidarysiančia suma, ir tai aiškiai rodo pasirinktos pastatų įsigijimo politikos vertę; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 34/2018 dėl ES institucijų biurų patalpų, kurioje pateiktos labai teigiamos išvados dėl ESTT pastatų politikos veiksmingumo;

38.  su susidomėjimu pažymi, kad ESTT personalo komitetas 2017 m. surengė apklausą „Atvira erdvė“ ir 2018 m. sausio 30 d. pristatė jo išvadas generaliniams direktoriams; palankiai vertina ESTT iniciatyvą sukurti darbo grupę, į kurią būtų įtrauktas pastatų ir saugumo direktorius, personalo komiteto pirmininkas ir atvirose erdvėse dirbantys darbuotojai; pažymi, kad, atsižvelgdamas į šios darbo grupės rekomendacijas, Informacinių technologijų direktoratas dalį savo biuro patalpų erdvės pavertė atskirais biurais; ragina ESTT pasidalyti šia patirtimi su kitomis institucijomis ir visų pirma su Komisija;

39.  sveikina ESTT, kad Europos ombudsmenas jį įtraukė į trijų finalininkų sąrašą apdovanojimui už gerą administravimą gauti (kategorija „puikūs rezultatai dėl bendradarbiavimo“) už Europos Sąjungos teisminio tinklo sukūrimą; pritaria tam, kad, siekiant skaidrumo ir bendradarbiavimo, 2018 m. sausio mėn. pradėta naudoti saugi platforma, kurioje dalyvaujantys teismai gali susipažinti su anksčiau neatskleistais dokumentais, yra svarbus žingsnis teisinga linkme;

40.  atkreipia dėmesį į 2018 m. birželio mėn. įdiegtą pertvarkytą ESTT interneto svetainę ir svarbius veiksmus bei darbus, kurių imtasi siekiant sukonkretinti, paaiškinti ir supaprastinti visuomenei teikiamą informaciją; palankiai vertina naują interneto svetainės produktą, vadinamą „informacijos suvestine“, kuriuo siekiama visomis oficialiosiomis kalbomis pateikti referencinės teismų praktikos konkrečioje Sąjungos teisės srityje apžvalgą; pažymi, kad neseniai atliktas tyrimas parodė labai didelio lygmens naudotojų pasitenkinimą – 80 proc. naudotojų skyrė 4 ar 5 taškų iš 5 galimų vertinimą;

41.  palankiai vertina ESTT komunikacijos strategiją, kuria siekiama priartinti ESTT prie piliečių; pripažįsta, kad ESTT komunikacijai skirtas biudžetas auga, 2018 m. jis siekė iš viso 429 000 EUR (palyginti su 330 500 EUR 2013 m.); atkreipia dėmesį į trumpus animacinius filmus apie ESTT, kurie buvo pateikti 23 oficialiosiomis kalbomis „YouTube“ kanale, kuriuos 2018 m. peržiūrėjo 82 800 asmenų, ESTT dalyvavimą tinkle „Twitter“, kur jis turi daugiau kaip 74 000 sekėjų (palyginti su 42 000 sekėjų 2017 m.), ESTT informavimo renginius, įskaitant seminarus žurnalistams, ir atvirų durų dienas;

42.  ragina ESTT transliuoti viešus teismo posėdžius ir padaryti jų įrašus prieinamus internetu; mano, kad šis skaidrumo didinimas atitiktų SESV 15 straipsnį ir būtų naudingas visiems, kurie dirba teisės srityje arba studijuoja teisę Sąjungoje;

43.  atkreipia dėmesį į tai, kad ESTT sukūrė Europos Sąjungos teisminį tinklą, kuriam priklauso valstybių narių konstituciniai ir aukščiausieji teismai, ir kurį jis koordinuoja;

44.  palankiai vertina tai, kad narių komandiruočių (ESTT atstovavimas ceremonijoje arba oficialiame renginyje) sąrašas pagal persvarstytą ESTT elgesio kodeksą skelbiamas ESTT interneto svetainėje ir kad pateikiama tokia informacija, kaip antai: dalyvaujančio nario vardas ir pavardė, renginio tikslas, vieta ir organizatorius; ragina ESTT paskelbti ir susijusias išlaidas (kaip tai daro kitos Sąjungos institucijos); pakartoja raginimą ESTT skelbti išsamesnę informaciją, susijusią su narių išorės veikla, įskaitant išvardytų renginių tikslą, datą, vietą ir kelionės bei pragyvenimo išlaidos, taip pat tai, ar šias renginių išlaidas apmokėjo ESTT, ar trečioji šalis;

45.  palankiai vertina tai, kad ESTT nariams taikomas elgesio kodeksas, kuriuo reglamentuojamas jų nepriklausomumas, nešališkumas, sąžiningumas, įsipareigojimas, kolegialumas, atsakomybė ir pareigos; pažymi, kad ESTT savo narių finansinių interesų deklaracijas laiko vidaus priemone nešališkumui ir nepriklausomumui užtikrinti; ragina ESTT apsvarstyti galimybę jas paskelbti siekiant užtikrinti visuomenės kontrolę;

46.  pažymi, kad finansinių interesų deklaracijos turi būti paties asmens teikiamos deklaracijos ir kad, atsižvelgiant į dabartinę teisinę sistemą, ESTT neturi tyrimo įgaliojimų, pagal kuriuos užtikrintų deklaruotų duomenų teisingumą ir išsamumą; ragina ESTT pagerinti šią sistemą bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis;

47.  dar kartą ragina ESTT savo interneto svetainėje paskelbti visų savo narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; pažymi, kad trumpos visų narių biografijos skelbiamos interneto svetainėje (bet jose nepateikiama informacija apie narystę kitose organizacijose); pažymi, kad, laikantis naujo narių elgesio kodekso, narių prašoma pradėjus eiti pareigas pateikti finansinių interesų deklaracijas ESTT teismo, kurio nariai jie yra, pirmininkui; ragina ESTT savo interneto svetainėje paskelbti tas deklaracijas;

48.  pripažįsta, kad taikomos vidaus procedūros, pagal kurias, prieš priskiriant bylą nariui, remiantis interesų deklaracija tikrinama, ar tas narys turi su byla susijusių finansinių interesų; pažymi, kad nariai kreipiasi į ESTT teismo, kurio nariai jie yra, pirmininką visais atvejais, kai iškyla klausimas, susijęs su elgesio kodekso aiškinimu, ir kad konsultacinis komitetas šaukiamas tik išimtiniais atvejais, pvz., kai pateikiamas skundas dėl nario; ragina ESTT konsultuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie šio mechanizmo patikimumą;

49.  apgailestauja dėl to, kad negauta informacijos apie pasiektą pažangą, susijusią su vidaus procedūromis dėl „sukamųjų durų“ reiškinio vyresniųjų darbuotojų atveju; primena ESTT apie 2018 m. Europos ombudsmeno vykdytą strateginę iniciatyvą dėl to, kaip įgyvendinti Tarnybos nuostatų nuostatas dėl „sukamųjų durų“ reiškinio vyresniųjų darbuotojų atveju; primygtinai ragina ESTT kuo greičiau nustatyti ir nedelsiant paskelbti griežtas atitinkamas taisykles;

50.  atkreipia dėmesį į procedūrą, susijusią su interesų konfliktų nebuvimo deklaracija, teikiama įdarbinant naujus darbuotojus; taip pat pažymi, kad įdarbinimo procesas buvo pakeistas siekiant užtikrinti, kad tokios deklaracijos būtų įvertintos, ir kad prireikus būtų galima pasiūlyti paskyrimų tarnybai konkrečias priemones; taip pat pažymi, kad ESTT rengia taisykles, kuriomis reglamentuojama darbuotojų išorės veikla; ragina ESTT pateikti šio darbo ataskaitą Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui;

51.  pripažįsta, kad ESTT taiko procedūras ir vidaus taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią visų formų priekabiavimui darbo vietoje ir kurios skelbiamos jo interneto svetainėje; palankiai vertina pateiktą informaciją apie tai, kaip pradėti oficialią arba neoficialią procedūrą netinkamo elgesio atveju;

52.  palankiai vertina tarpinstitucinį patarėjų tinklą (kuriame dalyvauja visos Liuksemburge įsikūrusios Sąjungos institucijos), kuris sukurtas siekiant keistis geriausios praktikos pavyzdžiais priekabiavimo prevencijos ir konsultavimo srityje; palankiai vertina tai, kad ESTT patarėjams organizuojami aktyvūs mokymai;

53.  apgailestauja dėl to, kad ESTT nepranešė apie jokius planus stiprinti kontrolės sistemą, susijusią su tarnybinių automobilių naudojimu; pabrėžia reikalavimą, kad vairuotojai turėtų lydėti narius į jų gimtąsias šalis tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais; ragina ESTT skubiai patvirtinti priemones, skirtas išvengti atvejų, kai vairuotojai vieni be narių vyksta į narių kilmės šalis; pabrėžia, kad ši praktika gali kelti didelę grėsmę ESTT reputacijos ir etikos požiūriais; ragina ESTT iki 2020 m. birželio mėn. informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

54.  pažymi, kad daugiau kaip 40 proc. vertimų raštu buvo užsakyta atlikti ne institucijoje ir 2018 m. ne institucijoje išversto puslapio kaina siekė 103,10 EUR (2017 m. – 111,30 EUR); pažymi, kad institucijos viduje išversto puslapio kaina 2018 m. siekė 128,07 EUR (2017 m. – 136,70 EUR); pažymi, kad vidaus išlaidos apima visas būtinas susijusias išlaidas, pvz., IT, biuro patalpų ir pan. išlaidas; pažymi, kad dabartinėmis sąlygomis ESTT nemano, kad patartina toliau didinti užsakomųjų paslaugų lygį ir kad dėl šios institucijos tvarkomos informacijos neskelbtino pobūdžio dalis vertimo raštu darbo krūvio turėtų likti institucijos viduje; ragina ESTT paaiškinti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui šią poziciją pateikiant argumentus;

55.  pripažįsta, kad Jungtinės Karalystės darbuotojai buvo informuoti, jog paskyrimų tarnyba neketina reikalauti privalomo pareigūnų, kurie nebėra valstybės narės piliečiai, atsistatydinimo Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos; pažymi, kad Jungtinės Karalystės laikinieji darbuotojai ir sutartininkai taip pat buvo informuoti, kad kiekvienu konkrečiu atveju bus atliktas vertinimas atsižvelgiant į tarnybos interesus;

56.  atkreipia dėmesį visą pastaraisiais metais atliktą darbą tokiose srityse, kaip rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas, etikos sistema ir daug su ja susijusių taisyklių bei procedūrų, intensyvesnė komunikacijos veikla ir vis didėjantis skaidrumo gerinimo priemonių skaičius; palankiai vertina tai, kad sudaryta daug tarpinstitucinių paslaugų ir bendradarbiavimo susitarimų; pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos bendradarbiautų ir dalytųsi patirtimi; siūlo išnagrinėti įformintos tinklų kūrimo veiklos įvairiose srityse galimybę, kad būtų dalijamasi geriausia patirtimi ir ieškoma bendrų sprendimų.

(1) 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2019/629, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (OL L 111, 2019 4 25, p. 1).
(2) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (OL L 341, 2015 12 24, p. 14).
(3) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39)
(4) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika