Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2058(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0027/2020

Teksty złożone :

A9-0027/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0085

Teksty przyjęte
PDF 171kWORD 62k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2019/2058(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0027/2020),

1.  udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2019/2058(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0027/2020),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażania koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2018 Trybunał Obrachunkowy nie odnotował w odniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) żadnych istotnych uchybień w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego, że w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych TSUE nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli były skuteczne;

3.  ogólnie rzecz biorąc, wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” w sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego za rok 2018 ma raczej ograniczony zakres i ograniczone wnioski, niezależnie od faktu, że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem;

4.  zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy wybrał dla wszystkich instytucji i organów Unii próbę 45 transakcji w ramach działu 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że próbę tę dobrano tak, by była reprezentatywna dla różnych rodzajów wydatków w ramach działu 5, które stanowią 6,3 % budżetu Unii; zauważa, że Trybunał Obrachunkowy określił wydatki administracyjne jako obarczone niskim ryzykiem; uważa jednak, że liczba transakcji wybranych w odniesieniu do „innych instytucji” jest niewystarczająca i zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o zwiększenie liczby transakcji co najmniej o 10 %;

5.  zauważa, że w 2018 r. budżet TSUE wyniósł 410 025 089 EUR (w porównaniu z 399 344 000 EUR w 2017 r.), co oznacza wzrost o 2,67 %; odnotowuje, że ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 99,18 % (w porównaniu z 98,69 % w 2017 r.);

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał ogólnie rzecz biorąc ostrożnie i należycie zarządzał finansami w trakcie roku budżetowego 2018; odnotowuje wysoki wskaźnik wykonania budżetu w tytule 1 (osoby pracujące dla TSUE, wskaźnik odpowiada 75 % wykonanego budżetu) i w tytule 2 (budynki, meble, sprzęt i różne wydatki operacyjne, wskaźnik odpowiada pozostałej części wykonanego budżetu), wynoszący odpowiednio 99,0 % i 99,8 % (w porównaniu z 98,6 % i 99,1 % w 2017 r.);

7.  dostrzega wysiłki podjęte przez TSUE, aby uniknąć znacznych rozbieżności między zobowiązaniami (99,18 %) a płatnościami (94,04 %); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że TSUE bardzo uważnie monitoruje wykonanie budżetu w ciągu roku poprzez sporządzanie zestawień miesięcznych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów;

8.  podkreśla, że TSUE stosuje zasady budżetowania wynikowego we wszystkich swoich służbach administracyjnych; odnotowuje, że ustanowiono cele szczegółowe wraz z jednym lub większą ilością wymiernych wskaźników, niezbędnych do przygotowania rocznego budżetu; zauważa, że przeprowadzono warsztaty ze wszystkimi służbami w celu zharmonizowania podejścia budżetowego i wymiany najlepszych praktyk;

9.  ubolewa jednak nad wzrostem wydatków o 11,81 % na przełomie 2017 i 2018 r. w odniesieniu do pozycji budżetowej 2022 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” spowodowanym nową umową dotyczącą utrzymania budynków i innymi czynnikami nieujętymi w prowizorium, które doprowadziły do zwiększenia tej linii budżetowej w 2018 r.; wzywa TSUE do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz przygotowania rzetelnych preliminarzy budżetowych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wskaźnik wykonania ostatecznych środków przyznanych na posiedzenia i konferencje wzrósł do 98,83 % w 2018 r. (w porównaniu z 81,40 % w 2017 r.); przyznaje, że ta pozycja budżetowa jest częściowo przeznaczona na finansowanie wizyt oficjalnych i oficjalnych wydarzeń, w przypadku których planowanie budżetowe jest mniej przewidywalne ze względu na nieprzewidziane wydarzenia;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki, jakie podjął TSUE, aby opublikować roczne sprawozdanie z działalności w dniu 29 kwietnia; zauważa, że TSUE, we współpracy z innymi instytucjami, nadal bada możliwość dalszego usprawnienia swojego harmonogramu, co zapewniłoby organowi udzielającemu absolutorium więcej czasu na dogłębniejszą analizę i przeprowadzenie procedury udzielania absolutorium;

12.  przyznaje, że TSUE zobowiązał się do podjęcia działań na rzecz wdrożenia zaleceń Trybunału Obrachunkowego, w szczególności w odniesieniu do proaktywnego zarządzania sprawami z przystosowanymi harmonogramami w zależności od charakteru i złożoności poszczególnych spraw; przyznaje, że TSUE zapewnia dokładne planowanie i monitorowanie, aby zagwarantować płynność i ciągłość działalności sądowej; odnotowuje, że w 2018 r .średni czas trwania postępowań w Trybunale Sprawiedliwości wynosił 15,7 miesiąca (w porównaniu z 16,4 miesiącami w 2017 r.), natomiast w Sądzie czas ten wynosił 20 miesięcy (w porównaniu z 20,6 miesiącami w 2015 r. i 16 miesiącami w 2017 r.); zachęca TSUE, aby nadal podejmował wysiłki służące skróceniu czasu trwania postępowań, gdy tylko jest to możliwe;

13.  przyznaje, że do głównych priorytetów TSUE należy zapewnienie rozsądnego okresu na rozpatrzenie spraw wniesionych do TSUE i do Sądu, a także zachowanie jakości decyzji; zauważa, że dzięki rygorystycznemu systemowi kontroli oraz wysokiemu poziomowi nadzoru w ostatnich latach udało się obniżyć średni czas trwania postępowań; zauważa jednak, że wymaga to stałej uwagi, w szczególności w kontekście rosnącego obciążenia pracą;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że użytkownicy aplikacji e-Curia, której użycie stało się obowiązkowe od 1 grudnia 2018 r. przy wymianie pism procesowych między prawnikami a Sądem, wyrazili zadowolenie z tej aplikacji; zauważa, że w Trybunale Sprawiedliwości nie wprowadzono obowiązku korzystania z aplikacji e-Curia; zachęca Trybunał Sprawiedliwości, aby poszedł za dobrym przykładem Sądu i rozważył wprowadzenie obowiązkowego korzystania z tej aplikacji; wyraża uznanie dla faktu, że rozwój tej aplikacji przyczynił się zarówno do bezpieczeństwa, jak i do szybkości wymiany dokumentów, a także do poprawy stanu środowiska (poprzez mniejsze zużycie papieru) i do ograniczenia kosztów usług pocztowych; zachęca TSUE, aby podejmował dalsze wysiłki na rzecz szeroko zakrojonej cyfryzacji wszystkich etapów postępowania sądowego;

15.  odnotowuje, że potrzebne są dalsze środki organizacyjne i proceduralne, aby TSUE mógł stawić czoła coraz większemu obłożeniu pracą, a jednocześnie nadal realizować własne cele; zauważa, że w dniu 26 marca 2018 r. TSUE (na podstawie art. 281 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)) złożył wniosek o zmianę Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i że ta procedura ustawodawcza zakończyła się przyjęciem i wejściem w życie rozporządzenia (UE, Euratom) 2019/629(1);

16.  odnotowuje, że w 2018 r. w planie zatrudnienia TSUE obsadzonych było 2 217 stanowisk pracy, w tym 1 413 dla urzędników (lub 64 %), 650 dla pracowników zatrudnionych na czas określony (lub 29 %) i 154 dla pracowników kontraktowych (lub 7 %) (w porównaniu z 2 180 stanowiskami w 2017 r.);

17.  zwraca uwagę, że podział personelu według sektorów działalności pozostaje na podobnym poziomie jak w latach poprzednich, przy czym co najmniej 85 % stanowisk zajmowanych jest w ramach działalności sądowniczej i językowej; zwraca uwagę, że wskaźnik obsadzenia stanowisk pozostawał w 2018 r. na bardzo wysokim poziomie (97 %) ze względu na trwające prace sądowe, które wymagają szybkiej i optymalnej rekrutacji na wszystkie wolne stanowiska;

18.  powtarza, że w związku z ciągłym wzrostem ilości spraw, elastyczna alokacja zasobów, w szczególności w odniesieniu do obecnych referendarzy, mogłaby zwiększyć skuteczność TSUE; wzywa TSUE, aby informował Parlament o podjętych konkretnych działaniach;

19.  wyraża zaniepokojenie faktem, że w 2018 r. w TSUE zatrudnionych było 274 stażystów, czego jedynie 87 stażystom przysługiwało miesięczne stypendium w wysokości 1 120 EUR; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że TSUE przyjął nowe przepisy dotyczące stażystów i zwrócił się o dodatkowe środki, aby móc finansować staże dla stażystów w gabinetach członków począwszy od 2019 r.; zauważa jednak, że bez zmian pozostaje fakt, że nie wszystkie oferowane staże będą uczciwie wynagradzane; zobowiązuje TSUE (przy należytym poszanowaniu praktyk w zakresie niedyskryminacji i uczciwego wynagrodzenia), aby pilnie zaakceptował decyzję o rozpoczęciu wypłacania wynagrodzenia za wszystkie staże; wzywa TSUE do zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia dla całego swojego personelu;

20.  z zadowoleniem przyjmuje reformę Sądu, która przyczyniła się do zmniejszenia liczby zaległych spraw i skrócenia średniego czasu trwania postępowań; zauważa, że w 2018 r. Sąd zamknął 13 % spraw więcej niż w 2017 r. i ograniczył liczbę spraw w toku o 12 %;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Sprawiedliwości i Sąd, które wchodzą w skład TSUE, zamknęły w 2018 r. łącznie 1 769 spraw, co świadczy o ich rekordowej wydajności i potwierdza ogólną tendencję zdecydowanego wzrostu działalności sądowej w latach 2012–2018;

22.  zwraca uwagę, że wyjątkowo w 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości odnotował najwyższą liczbą nowych spraw wniesionych w ciągu roku (łącznie 849, co oznacza wzrost o 15 % w porównaniu z 2017 r.); z zadowoleniem przyjmuje rekordową liczbę spraw zakończonych (łącznie 760 spraw, co stanowi wzrost o 10 % w porównaniu z 2017 r.);

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy w historii w 2018 r. Sąd przekroczył próg 1000 zakończonych spraw (łącznie 1009 spraw); jednocześnie zwraca uwagę na znaczny spadek liczby spraw w toku – o 12 % w porównaniu z 2017 r. (1333 spraw w toku na dzień 31 grudnia 2018 r. w porównaniu z 1508 takich spraw w roku poprzednim);

24.  odnotowuje stały wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych z 30 % w 2013 r. do 35 % w 2016 r. i 37,7 % w 2018 r.; zauważa, że w 2018 r. stanowiska kierownicze zajmowało 27 kobiet (21 z nich było na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla a 6 – na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla ), natomiast liczba mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze wyniosła 45; wyraża zadowolenie, że TSUE podjął wysiłki na rzecz umocnienia polityki w zakresie równości szans i różnorodności poprzez utworzenie specjalnego organu odpowiedzialnego za wprowadzanie i monitorowanie konkretnych programów, środków i posiedzeń na rzecz zwiększania świadomości; wzywa TSUE do podejmowania dalszych wysiłków w tym zakresie;

25.  zauważa jednak utrzymujący się brak równowagi w odniesieniu do liczby kobiet wśród sędziów zarówno w Trybunale Sprawiedliwości, jak i w Sądzie; ponownie wzywa członków Rady do zajęcia się tą sytuacją w drodze aktywnego promowania parytetu płci w powoływaniu sędziów, zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 8 TFUE i art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zobowiązaniami podjętymi na mocy rozporządzeń (UE, Euratom) 2015/2422(2) i (UE, Euratom) 2019/629;

26.  ponownie podkreśla, że równowaga geograficzna wśród pracowników, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, powinna być ściśle monitorowana; zauważa, że jedynie 15 z 57 kierowników działu i 2 z 13 dyrektorów TSUE pochodzi z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii od maja 2004 r.; ponownie zachęca TSUE do opracowania polityki mającej na celu poprawę równowagi geograficznej i do składania w tym zakresie sprawozdań organowi udzielającemu absolutorium;

27.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie TSUE we wspieranie działań na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak przyjęcie decyzji zezwalającej na telepracę okazjonalną w uzupełnieniu do rozwiązań w zakresie telepracy strukturalnej; odnotowuje również osiągnięcia w dziedzinie IT mające na celu poprawę zdalnego dostępu do aplikacji zawodowych; ponadto z zadowoleniem odnotowuje wysiłki na rzecz ochrony zdrowia psychicznego personelu poprzez zapewnienie wsparcia psychologa, pracującego w niepełnym wymiarze godzin;

28.  wyraża zaniepokojenie w związku z liczbą przypadków wypalenia zawodowego w TSUE, która to liczba wyniosła łącznie 12 przypadków, zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r.; zwraca się zatem do TSUE o ocenę, czy obciążenie pracą jest rozłożone proporcjonalnie na poszczególne zespoły i pracowników;

29.  wzywa TSUE do publikowania raz w roku tabeli zawierającej szczegółowe dane dotyczące jego międzyinstytucjonalnych porozumień o współpracy w odniesieniu do opłat, usług i kwestii powiązanych; ponownie podkreśla, jak ważna dla różnych dziedzin, takich jak zasoby ludzkie, bezpieczeństwo i IT, jest współpraca międzyinstytucjonalna realizowana za pośrednictwem umów o gwarantowanym poziomie usług; zgadza się z zaleceniami Służby Audytu Wewnętrznego dotyczącymi zwiększenia wymiany dobrych praktyk z innymi instytucjami oraz zbadania możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie przygotowywania umów i zarządzania umowami, na przykład w dziedzinie IT; ubolewa z powodu braku odpowiedzi na pytanie Parlamentu dotyczące współpracy TSUE z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; zachęca TSUE do poszukiwania sposobów na zacieśnienie współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

30.  zauważa, że po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725(3) TSUE zaktualizował swoje operacje przetwarzania danych; zauważa z uznaniem, że ustanowiono specjalną procedurę zgłaszania naruszeń danych;

31.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez TSUE na rzecz poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego instytucji; zauważa, że działania zostały skoordynowane z działaniami zespołu reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE oraz podgrupy ds. bezpieczeństwa w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. IT;

32.  z zadowoleniem przyjmuje audyt wewnętrzny dotyczący właściwego funkcjonowania procedur doboru i rekrutacji pracowników, który miał na celu określenie synergii i zbadanie możliwości w celu zwiększenia ich skuteczności; zauważa, że w 2016 r. zainicjowano, a w 2018 r. ukończono plan działania obejmujący wprowadzenie środków takie jak nowy podręcznik rekrutacji, nowe i zaktualizowane moduły systemu informacji zarządczej w zakresie zasobów ludzkich, uproszczenie obiegów administracyjnych oraz usprawnienie procedur sporządzania ogłoszeń o naborze; odnotowuje środki podjęte w celu zwiększenia atrakcyjności TSUE i jego siedziby w Luksemburgu w kontekście międzyinstytucjonalnym;

33.  podkreśla, że audytor wewnętrzny prowadzi działania następcze, aby sprawdzić, czy działania podjęte przez kontrolowane departamenty są odpowiednie, skuteczne i terminowe, oraz aby stwierdzić i zarejestrować wprowadzone ulepszenia; zauważa z zadowoleniem, że wszystkie przeprowadzone audyty zostały zakończone bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych badań;

34.  odnotowuje strategię TSUE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkiej nielegalnej działalności naruszającej interesy Unii; zauważa, że podstawą tej strategii są odpowiednie przepisy rozporządzenia finansowego i regulaminu pracowniczego, uzupełnione szeregiem wewnętrznych decyzji i zasad; odnotowuje, że strategia ta stanowi integralną część polityki zarządzania ryzykiem TSUE w ramach systemu kontroli wewnętrznej;

35.  przyjmuje do wiadomości system zarządzania środowiskowego TSUE oparty na rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009(4); zauważa, że w 2018 r. TSUE odnotował lepsze efekty swojej działalności środowiskowej w porównaniu z rokiem bazowym 2015 poprzez: ograniczenie zużycia papieru o 15,5 %, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 8,3 % oraz zwiększenie liczby wideokonferencji o 52,9 %; z zadowoleniem przyjmuje szereg dodatkowych projektów, takich jak ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, zmniejszenie liczby indywidualnych drukarek i udział (wspólnie z pozostałymi instytucjami Unii mającymi siedzibę w Luksemburgu), w samoobsługowym systemie rowerowym „vel’OH”;

36.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się TSUE do pełnego przestrzegania harmonogramu i budżetu prac związanych z piątą rozbudową budynków TSUE (budowa trzeciej wieży oferującej dodatkową przestrzeń o powierzchni 50 000 m2), która umożliwi zgromadzenie całego personelu TSUE w jednej siedzibie; odnotowuje prace nad zwiększeniem środków bezpieczeństwa i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że budynki TSUE zaprojektowano tak, by zapewnić łatwy dostępu osobom z niepełnosprawnościami;

37.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że oszczędności rzędu 100 mln EUR zostaną uzyskane w ciągu 25-letniego okresu amortyzacji tej piątej rozbudowy, w porównaniu z kontynuacją polityki leasingowej, co wyraźnie dowodzi wartości wybranej polityki zakupu nieruchomości; podkreśla wnioski sprawozdania specjalnego nr 34/2018 Trybunału Obrachunkowego w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE, w którym dokonano bardzo pozytywnych ustaleń w odniesieniu do skuteczności polityki TSUE w zakresie nieruchomości;

38.  z zainteresowaniem odnotowuje, że komitet pracowniczy TSUE w 2017 r. zorganizował badanie na temat biur typu „open space” i przedstawił jego wyniki dyrektorom generalnym w dniu 30 stycznia 2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę TSUE dotyczącą utworzenia grupy roboczej, w której skład wchodzą dyrektor ds. budynków i ochrony, przewodniczący komitetu pracowniczego i pracownicy pracujący w biurach typu „open space”; zauważa, że zgodnie z zaleceniami tej grupy roboczej Dyrekcja ds. Technologii Informacyjnych dokonała przekształcenia części swojej przestrzeni biurowej w indywidualne biura; wzywa TSUE do podzielenia się tym doświadczeniem z innymi instytucjami, a w szczególności z Komisją;

39.  gratuluje TSUE, który został uwzględniony przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na liście trzech finalistów ubiegających się o Nagrodę za dobrą administrację (w kategorii „doskonałość dzięki współpracy”) w odniesieniu do utworzenia Sieci Sądowej Unii Europejskiej; zgadza się, że jeśli chodzi o przejrzystość i współpracę, ważnym krokiem we właściwym kierunku jest uruchomienie w styczniu 2018 r. zabezpieczonej platformy (na której wcześniej niejawne dokumenty są udostępniane sądom uczestniczącym);

40.  zwraca uwagę na uruchomienie strony internetowej TSUE przeprojektowanej w czerwcu 2018 r. oraz na istotne kroki i prace podjęte w celu wzmocnienia, wyjaśnienia i uproszczenia informacji przekazywanych do wiadomości publicznej; z zadowoleniem przyjmuje nowy produkt znajdujący się na stronie internetowej pod nazwą „fiszki tematyczne”, które przedstawiają w ogólnym zarysie orzecznictwo referencyjne w konkretnej dziedzinie prawa Unii we wszystkich językach urzędowych; zauważa, że niedawne badanie wykazało bardzo wysoki poziom zadowolenia użytkowników, z których 80 % przyznało 4 albo 5 punktów na 5 możliwych;

41.  z zadowoleniem przyjmuje strategię komunikacyjną TSUE mającą na celu zbliżenie TSUE do obywateli; odnotowuje rosnący budżet TSUE na działania komunikacyjne, który w 2018 r. wyniósł 429 000 EUR (w porównaniu z 330 500 EUR w 2013 r.); zwraca uwagę na krótkie animowane filmy dostępne w 23 językach urzędowych na kanale YouTube TSUE (które w 2018 r. obejrzało 82 800 osób), na obecność Trybunału na Twitterze, gdzie obserwuje go ponad 74 000 osób (w porównaniu z 42 000 w 2017 r.), na wydarzenia o szerokim zasięgu obejmujące seminaria dla dziennikarzy i na dni otwarte;

42.  zachęca TSUE do transmisji swoich rozpraw jawnych i udostępniania ich nagrań w internecie; uważa, że to zwiększenie przejrzystości byłoby zgodne z art. 15 TFUE i przyniosłoby korzyści wszystkim osobom w Unii, które pracują w dziedzinie prawa lub tę dziedzinę studiują;

43.  podkreśla utworzenie i koordynowanie przez TSUE Sieci Sądowej Unii Europejskiej, obejmującej trybunały konstytucyjne i sądy najwyższe państw członkowskich;

44.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wykaz misji (reprezentowanie TSUE na uroczystościach lub oficjalnych wydarzeniach) realizowanych przez członków Trybunału, zgodnie ze zmienionym kodeksem postępowania członków TSUE, jest opublikowany na stronie internetowej TSUE i zawiera informacje takie jak imię i nazwisko członka Trybunału oraz cel, miejsce i organizatora wydarzenia; wzywa TSUE do publikowania również związanych z tym kosztów, jak robią to inne instytucje Unii; ponawia swój apel do TSUE o publikowanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących działalności zewnętrznej członków, w tym celu, daty, miejsca oraz kosztów podróży i utrzymania związanych z wymienionymi wydarzeniami oraz tego, czy zostały one zapłacone przez TSUE, czy przez osobę trzecią;

45.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że członkowie TSUE objęci są kodeksem postępowania regulującym kwestie ich niezależności, bezstronności, uczciwości, zaangażowania, kolegialności, odpowiedzialności i obowiązków; zauważa, że TSUE uznaje oświadczenia majątkowe swoich członków za wewnętrzny sposób zapewnienia bezstronności i niezależności; wzywa TSUE do rozważenia ich publikacji, aby umożliwić kontrolę publiczną;

46.  zauważa, że oświadczenia majątkowe mają z konieczności charakter samodeklaratywny, a biorąc pod uwagę obecne ramy prawne, TSUE nie posiada uprawnień dochodzeniowych w celu zapewnienia prawdziwości i kompletności zadeklarowanych danych; wzywa TSUE do udoskonalenia systemu we współpracy z innymi instytucjami Unii;

47.  ponawia apel do TSUE o publikowanie na swojej stronie internetowej życiorysów i deklaracji interesów wszystkich członków TSUE; zauważa, że na stronie internetowej publikowane są krótkie biografie każdego z członków TSUE, jednak nie zawierają one informacji na temat członkostwa w innych organizacjach; zauważa, że zgodnie z nowym kodeksem postępowania członków TSUE członkowie są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego, odpowiednio, prezesowi tego organu sądowego TSUE, którego są członkami w chwili podjęcia obowiązków; wzywa TSUE do publikowania tych oświadczeń na swojej stronie internetowej;11

48.  uznaje wewnętrzne procedury służące sprawdzeniu, przed przyznaniem członkowi sprawy i na podstawie oświadczenia majątkowego, czy dany członek ma interes finansowy w przedmiotowej sprawie; zwraca uwagę, że członkowie kontaktują się z prezesem tego organu sądowego TSUE, którego są członkami za każdym razem, gdy może się pojawić problem związany z wykładnią kodeksu postępowania, i że komitet konsultacyjny jest zwoływany jedynie w wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy wniesiono skargę przeciwko członkowi; zwraca się do TSUE o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego o solidności tego mechanizmu;

49.  ubolewa, że nie otrzymał informacji na temat osiągniętych postępów w związku z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi efektu „drzwi obrotowych” w odniesieniu do starszych rangą pracowników; przypomina TSUE o strategicznej inicjatywie przeprowadzonej przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2018 r. dotyczącej sposobu wdrażania przepisów określonych w regulaminie pracowniczym dotyczących efektu „drzwi obrotowych” w odniesieniu do starszych rangą pracowników; wzywa TSUE do bezzwłocznego ustanowienia i wdrożenia rygorystycznych zasad w tym zakresie;

50.  odnotowuje procedurę dotyczącą oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez nowych pracowników przed zatrudnieniem; zauważa ponadto, że proces rekrutacji został zmieniony w celu zapewnienia oceny takich oświadczeń oraz, w razie konieczności, zaproponowania organowi powołującemu określonych środków; zauważa również, że TSUE pracuje nad przepisami regulującymi prowadzenie działań zewnętrznych przez personel; wzywa TSUE, aby przedstawił Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego informacje na ten temat;

51.  przyjmuje do wiadomości publikowane na stronie internetowej Trybunału procedury i przepisy wewnętrzne TSUE mające na celu zapobieganie wszelkim formom molestowania w miejscu pracy; z zadowoleniem przyjmuje informację o tym, jak wszcząć formalne lub nieformalne postępowanie w przypadku niewłaściwego zachowania;

52.  gratuluje powołania międzyinstytucjonalnej sieci doradców (w której udział biorą wszystkie instytucje Unii mieszczące się w Luksemburgu i która powstała z myślą o wymianie najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania molestowaniu i w dziedzinie doradztwa); z zadowoleniem przyjmuje intensywne szkolenia skierowane do doradców TSUE;

53.  ubolewa, że nie został poinformowany przez TSUE o żadnych planach wzmocnienia systemu kontroli w związku z korzystaniem z samochodów służbowych; podkreśla, że kierowcy powinni towarzyszyć członkom w podróżach do ich krajów pochodzenia tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach; wzywa TSUE do szybkiego podjęcia działań w celu uniknięcia sytuacji, w której kierowcy udają się samochodem służbowym do kraju pochodzenia danego członka Trybunału sami; podkreśla wysokie ryzyko utraty reputacji i zagrożenia etyczne, jakie praktyki te mogą mieć dla TSUE; wzywa TSUE do złożenia do czerwca 2020 r. organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat postępów poczynionych w tej sprawie;

54.  zauważa, że ponad 40 % pracy tłumaczeniowej zlecono na zewnątrz, a koszt zamówionej na zewnątrz przetłumaczonej strony w 2018 r. wyniósł 103,10 EUR (w porównaniu z 111,30 EUR w 2017 r.); zauważa, że koszt tłumaczenia wewnętrznego jednej strony w 2018 r. wyniósł 128,07 EUR (w porównaniu z 136,70 EUR w 2017 r.); zauważa, że koszty wewnętrzne obejmują wszystkie niezbędne koszty cząstkowe, takie jak informatyka, przestrzeń biurowa i podobne; zauważa, że w obecnych warunkach TSUE nie uważa, aby należało zwiększyć wskaźnik eksternalizacji i że ze względu na poufny charakter informacji, którymi zajmuje się ta instytucja, część pracy związanej z tłumaczeniami powinna być wykonywana w instytucji; zwraca się do TSUE, by przedstawił Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu uzasadnienie tego stanowiska;

55.  odnotowuje, że personel ze Zjednoczonego Królestwa został poinformowany, że organ powołujący nie zamierza wymagać zwolnienia z urzędu urzędników, którzy nie są już obywatelami jednego z państw członkowskich po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii; zauważa, że pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy kontraktowi ze Zjednoczonego Królestwa zostali poinformowani, że przeprowadzona zostanie ocena poszczególnych przypadków pod kątem interesu służby;

56.  zwraca uwagę na wszystkie prace zrealizowane w ostatnich latach w obszarach takich jak: budżetowanie zadaniowe, ramy etyczne wraz ze wszystkimi powiązanymi zasadami i procedurami, nasilone działania komunikacyjne i rosnąca liczba środków służących poprawie przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje znaczną liczbę międzyinstytucjonalnych umów o świadczenie usług i o współpracy; podkreśla znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń między instytucjami i organami Unii; proponuje, by przeanalizowano możliwość sformalizowania działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach w celu wymiany najlepszych praktyk i wypracowywania wspólnych rozwiązań.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/629 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 1).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14)
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności