Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2058(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0027/2020

Texte depuse :

A9-0027/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0085

Texte adoptate
PDF 159kWORD 59k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2018: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IV - Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2019/2058(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Justiție a Uniunii Europene către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0027/2020),

1.  acordă grefierului Curții de Justiție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IV - Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2019/2058(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IV - Curtea de Justiție a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0027/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că, în Raportul său anual pe 2018, Curtea de Conturi nu a identificat, în cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „CJUE”), nicio deficiență semnificativă în legătură cu aspectele auditate referitoare la resursele umane și la procedurile de achiziții;

2.  salută concluzia Curții de Conturi potrivit căreia plățile totale cu privire la cheltuielile administrative ale CJUE aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

3.  regretă, ca observație generală, faptul că domeniul de aplicare și concluziile capitolului 10 referitor la „Administrație” din Raportul anual pe 2018 al Curții sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 - „Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

4.  ia act de faptul că Curtea de Conturi a selectat un eșantion de 45 de operațiuni din rubrica 5 a cadrului financiar multianual („Administrație”) pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că activitatea Curții de Conturi indică un risc redus al cheltuielilor administrative; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții de Conturi să crească numărul operațiunilor examinate cu cel puțin 10 %;

5.  constată că bugetul CJUE pentru 2018 s-a ridicat la 410 025 089 EUR (față de 399 344 000 EUR în 2017), ceea ce înseamnă o creștere de 2,67 %; constată o rată globală de execuție de 99,18 % (față de 98,69 % în 2017);

6.  salută gestiunea financiară în general prudentă și corectă a CJUE pentru bugetul pe 2018; ia act de rata ridicată de execuție bugetară pentru titlul 1 (persoane care lucrează cu CJUE, reprezentând 75 % din bugetul executat) și pentru titlul 2 (clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse, reprezentând restul bugetului executat), care se ridică la 99,0 % și 99,8 % (față de 98,6 % și 99,1 % în 2017);

7.  ia act de eforturile depuse de CJUE pentru a evita discrepanțe semnificative între angajamente (99,18 %) și plăți (94,04 %); salută faptul că CJUE urmărește îndeaproape execuția bugetară din cursul exercițiului, creând tablouri de bord lunare pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor puse la dispoziție;

8.  subliniază aplicarea de către CJUE a principiilor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe pentru toate serviciile sale administrative; ia act de stabilirea unor obiective specifice însoțite de unul sau mai mulți indicatori măsurabili, care sunt esențiali pentru pregătirea bugetului anual; ia act de organizarea de ateliere cu toate serviciile în vederea armonizării abordării bugetare și a schimbului de bune practici;

9.  regretă, cu toate acestea, creșterea cheltuielilor cu 11,81 % între 2017 și 2018 referitoare la postul bugetar 2022 „Curățenie și întreținere” din cauza unui nou contract de întreținere a clădirilor și a altor factori cu privire la care nu se realizase o estimare, ceea ce a dus la o creștere a acestei linii bugetare în 2018; invită CJUE să depună în continuare eforturi pentru a pregăti estimări bugetare viabile;

10.  salută faptul că rata de execuție a creditelor finale cu privire la reuniuni și conferințe a crescut la 98,83 % în 2018 (față de 81,40 % în 2017); recunoaște că acest post bugetar este destinat, în parte, finanțării vizitelor oficiale și a ceremoniilor pentru care planificarea bugetară este mai greu de prevăzut din cauza evenimentelor imprevizibile;

11.  salută efortul CJUE de a publica raportul său anual de activitate la 29 aprilie; ia act de faptul că CJUE continuă să exploreze, în cooperare cu alte instituții, posibilitatea de a-și avansa calendarul, ceea ce i-ar oferi autorității care acordă descărcarea de gestiune mai mult timp pentru a a-și aprofunda analiza și a desfășura procedura de descărcare de gestiune;

12.  recunoaște angajamentul CJUE de a depune eforturi în vederea punerii în aplicare a recomandărilor Curții de Conturi, în special în ceea ce privește gestionarea proactivă a cazurilor, cu calendare adaptate în funcție de natura și complexitatea diferitelor cazuri; a act de planificarea și monitorizarea atente ale CJUE pentru a asigura buna continuitate a activității judiciare; ia act de durata medie a procedurilor în 2018 la Curtea de Justiție a fost de 15,7 luni (față de 16,4 luni în 2017) și la Tribunal de 20 luni (față de 20,6 luni în 2015 și de 16 luni în 2017); încurajează CJUE să își continue eforturile de reducere a duratei procedurilor, ori de câte ori este posibil;

13.  recunoaște că principalele priorități ale CJUE sunt de a asigura o perioadă de timp rezonabilă pentru desfășurarea cauzelor înaintate celor două instanțe, precum și un standard ridicat de calitate al hotărârilor în respectivele cauze; constată că, datorită unui sistem de control riguros și unui nivel ridicat de vigilență, s-a putut obține o reducere a duratei medii a procedurilor în ultimii ani; cu toate acestea, ia act de faptul că acest lucru necesită o atenție continuă, în special în contextul unui volum de muncă din ce în ce mai mare;

14.  salută satisfacția exprimată de utilizatorii aplicației e-Curia, care a devenit obligatorie pentru schimbul de acte de procedură între avocați și Tribunal începând cu 1 decembrie 2018; constată că utilizarea e-Curia nu a fost introdusă în mod obligatoriu de Curtea de Justiție; încurajează Curtea de Justiție să urmeze exemplul Tribunalului și să ia în considerare introducerea obligatorie a aplicației e-Curia; salută faptul că această evoluție a contribuit atât la securitatea și rapiditatea unor astfel de schimburi, cât și la protecția mediului (printr-o utilizare redusă de hârtie) și la reducerea costurilor poștale; încurajează CJUE să își continue eforturile de realizare a digitalizării la scară largă a tuturor etapelor procesului judiciar;

15.  ține seama de faptul că sunt necesare măsuri organizatorice și procedurale suplimentare pentru a permite CJUE să facă față volumului de muncă în continuă creștere, respectând în același timp obiectivele instituției; ia act de faptul că, la 26 martie 2018, CJUE a solicitat, în temeiul articolului 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), modificarea Protocolului nr. 3 privind statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și că această procedură legislativă s-a finalizat prin adoptarea și intrarea în vigoare a Regulamentului (UE, Euratom) 2019/629(1);

16.  ia act de faptul că CJUE a dispus de 2 217 de posturi în 2018, formate din 1 413 de funcționari (adică 64 %), 650 de agenți temporari (adică 29 %) și 154 de agenți contractuali (adică 7 %) (în comparație cu 2 180 posturi în 2017);

17.  evidențiază faptul că distribuția personalului pe sectoare de activitate rămâne similară cu cea din anii precedenți, cel puțin 85 % dintre posturi fiind ocupate în cadrul activităților juridice și lingvistice; observă faptul că, în ceea ce privește rata de ocupare a posturilor, aceasta rămâne la un nivel foarte ridicat în 2018 (97 %), datorită activității judiciare susținute, care necesită recrutarea rapidă și în mod optim pentru toate posturile vacante;

18.  reiterează, în contextul creșterii continue a numărului de cazuri, că o alocare flexibilă a resurselor, în special a secretarilor administrativi existenți, ar putea spori eficacitatea CJUE; invită CJUE să prezinte un raport privind măsurile concrete adoptate;

19.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, cu toate că la CJUE au lucrat 274 de stagiari în 2018, numai 87 dintre aceștia au avut dreptul la o indemnizație lunară de 1 120 EUR; salută faptul că CJUE a adoptat noi norme privind stagiarii și a solicitat credite suplimentare pentru a putea finanța stagii pentru stagiarii aflați în cabinetele membrilor începând cu 2019; constată, cu toate acestea, că rămâne situația că nu toate stagiile oferite vor fi însoțite de o remunerație echitabilă; însărcinează CJUE (ținând seama de practicile de nediscriminare și de remunerarea echitabilă) să accepte rapid decizia de a remunera toți stagiarii; invită CJUE să asigure o remunerare echitabilă a întregului său personal activ;

20.  salută reforma Tribunalului, care a introdus îmbunătățiri în ceea ce privește reducerea numărului de cauze restante și reducerea duratei medii a procedurilor; constată că, în 2018, Tribunalul a închis cu 13 % mai multe cazuri decât în 2017 și a redus numărul de cauze pendinte cu 12 %;

21.  salută faptul că, împreună, cele două instanțe care compun CJUE au închis 1 769 de cauze în 2018, ceea ce reprezintă o productivitate record și confirmă o tendință generală de creștere puternică a activității judiciare în perioada 2012-2018;

22.  subliniază faptul că, punctual, pe parcursul anului 2018, Curtea de Justiție a înregistrat cel mai mare număr de cauze nou introduse într-un an (849, o creștere de 15 % față de 2017); salută numărul record de cauze închise (în total 760, ceea ce echivalează cu o creștere de 10 % în comparație cu anul 2017);

23.  salută faptul că, pentru prima dată în istorie, în 2018, în cadrul Tribunalului a fost depășit pragul de 1 000 de cauze închise (mai exact 1 009); evidențiază, totodată, reducerea semnificativă a numărului de cauze pendinte (cu 12 %) față de 2017 (1 333 de cauze pendinte la 31 decembrie 2018 față de 1 508 în anul precedent);

24.  ia act de creșterea constantă a ponderii de femei în posturi de conducere, de 37,7 % în 2018, 35 % în 2016 și 30 % în 2013; ia act de faptul că, în 2018, 27 de femei au ocupat posturi de conducere (21 de posturi de nivel mediu și 6 posturi în conducerea superioară), față de 45 de bărbați; salută eforturile CJUE de a-și consolida politica privind egalitatea de șanse și diversitatea prin crearea unei entități speciale care să introducă și să urmărească programe, măsuri și reuniuni de sensibilizare concrete; invită CJUE să depună în continuare eforturi în acest sens;

25.  constată, cu toate acestea, dezechilibrul persistent în ceea ce privește numărul de femei în rândul judecătorilor Curții de Justiție și ai Tribunalului; îi îndeamnă din nou pe membrii Consiliului să remedieze această situație prin promovarea activă a parității de gen în numirea judecătorilor, în concordanță cu principiile consacrate la articolul 8 din TFUE și articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu angajamentele asumate în conformitate cu Regulamentele (UE, Euratom) 2015/2422(2) și (UE, Euratom) 2019/629;

26.  reiterează faptul că echilibrul geografic al personalului, în special în cazul pozițiilor de conducere, ar trebui monitorizat îndeaproape; constată că numai 15 din 57 de șefi de unitate de la CJUE și 2 dintre cei 13 directori provin din statele membre care au aderat la Uniune după luna mai 2004; încurajează încă o dată CJUE să elaboreze o politică de îmbunătățire a echilibrului geografic și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceasta;

27.  salută angajamentul CJUE de a promova măsuri vizând echilibrul dintre viața profesională și cea privată, cum ar fi adoptarea unei decizii care să permită munca ocazională la distanță, în plus față de munca structurală la distanță; ia act, de asemenea, de realizările din domeniul informatic în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la distanță la aplicațiile profesionale; de asemenea, ia act cu satisfacție de eforturile de protejare a sănătății psihologice a personalului prin punerea la dispoziție a unui psiholog care lucrează cu fracțiune de normă;

28.  își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul de cazuri de epuizare de la CJUE, fiind înregistrate 12 cazuri atât în 2017, cât și în 2018; prin urmare, solicită CJUE să evalueze dacă volumul de muncă este distribuit în mod proporțional între diferitele echipe și diferiți membri ai personalului;

29.  invită CJUE să publice anual un tabel cu date detaliate privind acordurile lor de cooperare interinstituțională în ceea ce privește taxele, serviciile și aspectele conexe; reiterează importanța cooperării interinstituționale prin intermediul unor acorduri privind nivelul serviciilor pentru diferite domenii, cum ar fi resursele umane, securitatea și tehnologia informației; este de acord cu recomandările Serviciului de audit intern de a intensifica schimbul de bune practici cu alte instituții și de a explora posibilitățile de cooperare consolidată pentru pregătirea și gestionarea contractelor, cum ar fi cele din domeniul informatic; regretă lipsa de informații la întrebarea adresată de Parlament referitoare la cooperarea CJUE cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); încurajează CJUE să caute modalități de intensificare a cooperării sale cu OLAF;

30.  observă că, în urma intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1725(3), CJUE și-a actualizat operațiunile de prelucrare a datelor; constată cu satisfacție că a fost instituită o procedură specifică de raportare a cazurilor de încălcare a securității datelor;

31.  salută eforturile CJUE de îmbunătățire a securității cibernetice a instituției; ia act de faptul că activitățile au fost coordonate cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE (CERT-UE) și cu subgrupul pentru securitate din cadrul Comitetului interinstituțional pentru informatică;

32.  salută auditul intern privind buna funcționare a procedurilor de selecție și recrutare a personalului, pentru a identifica sinergiile și a raționaliza posibilitățile de a le face mai eficiente; ia act de faptul că un plan de acțiune a fost inițiat în 2016 și finalizat în 2018 cu introducerea de măsuri precum un nou manual de recrutare, module actualizate și noi ale sistemului de informații în materie de gestionare a resurselor umane, simplificarea circuitelor administrative și raționalizarea redactării anunțurilor de posturi vacante; ia act de măsurile luate pentru a îmbunătăți atractivitatea CJUE și a amplasării sale la Luxemburg într-un context interinstituțional;

33.  subliniază măsurile adoptate de auditorul intern pentru a evalua dacă acțiunile întreprinse de departamentele auditate sunt adecvate, eficace și efectuate la timp și pentru a identifica și înregistra îmbunătățirile aduse; constată cu satisfacție că toate auditurile efectuate au fost închise fără ca acestea să afecteze eventualele examinări suplimentare;

34.  ia act de strategia CJUE de combatere a fraudei, a corupției și a oricărei activități ilegale care prejudiciază interesele Uniunii; ia act de faptul că această strategie se întemeiază pe dispozițiile relevante din Regulamentul financiar și din Statutul funcționarilor, completate de o serie de decizii și norme interne; ia act de faptul că strategia face parte integrantă din politica CJUE în materie de gestionare a riscurilor în cadrul sistemului de control intern;

35.  ia act de sistemul de management de mediu al CJUE bazat pe Regulamentul (CE) nr. 1221/2009(4); ia act de faptul că CJUE și-a îmbunătățit performanța de mediu în 2018, în comparație cu anul de referință 2015, după cum urmează: reducerea cu 15,5 % a consumului de hârtie, reducerea cu 8,3 % a consumului de energie electrică și creșterea numărului de videoconferințe cu 52,9 %; salută diverse alte proiecte, cum ar fi reducerea materialelor plastice de unică folosință, reducerea numărului de imprimante individuale și participarea, împreună cu celelalte instituții ale Uniunii situate în Luxemburg, la sistemul de biciclete cu autoservire, „vel’OH”;

36.  salută angajamentul CJUE de a respecta pe deplin calendarul și bugetul pentru lucrările la cea de a cincea extinderi a clădirilor CJUE (construirea unui al treilea turn care oferă 50 000 m2 suplimentari), ceea ce va permite reunirea întregului personal al CJUE într-un singur sediu; ia act de lucrările de îmbunătățire a sistemelor de securitate și salută faptul că clădirile CJUE sunt concepute pentru a asigura accesul ușor al persoanelor cu dizabilități;

37.  salută faptul că economiile în valoare de 100 milioane EUR care vor fi realizate pe o perioadă de amortizare de 25 ani pentru cea de a cincea extindere, comparativ cu continuarea unei politici de leasing, ceea ce indică în mod clar valoarea politicii imobiliare de cumpărare alese; subliniază rezultatul Raportului special nr. 34/2018 al Curții de Conturi privind spațiul de birouri din instituțiile UE, în care a făcut constatări pozitive cu privire la eficiența politicii imobiliare a CJUE;

38.  observă cu interes că comitetul pentru personal al CJUE a organizat în 2017 un studiu privind lucrul în spațiu deschis și la 30 ianuarie 2018 a prezentat constatările directorilor generali; salută inițiativa CJUE de a crea un grup de lucru care să includă directorul responsabil de clădiri și de securitate, președintele comitetului pentru personal și membri ai personalului care lucrează în spații deschise; ia act de faptul că, în urma recomandărilor acestui grup de lucru, Direcția pentru tehnologia informației a convertit o parte din spațiul său pentru birouri în birouri individuale; invită CJUE să împărtășească celorlalte instituții, în special Comisiei, concluziile sale din această experiență;

39.  felicită CJUE pentru că a fost inclusă de Ombudsmanul European printre cei trei finaliști ai Premiului pentru bună administrare (categoria „excelență prin colaborare”) pentru crearea Rețelei Judiciare a Uniunii Europene; este de acord că, în ceea ce privește transparența și cooperarea, lansarea platformei securizate în ianuarie 2018, unde documentele nedivulgate anterior sunt puse la dispoziția tribunalelor participante, reprezintă un pas important în direcția bună;

40.  ia act de lansarea site-ului web al CJUE reconceput în iunie 2018 și de etapele importante și lucrările realizate pentru a consolida, clarifica și simplifica informațiile furnizate publicului; salută introducerea unui nou produs pe site-ul web denumit „fișe informative”, care are ca scop prezentarea unei imagini de ansamblu a jurisprudenței de referință pe domenii specifice de drept al Uniunii, în toate limbile oficiale; ia act de faptul că un sondaj recent a indicat un grad foarte ridicat de satisfacție în ceea ce privește utilizarea, 80 % dintre utilizatori acordând un punctaj cuprins între 4 și 5 din 5;

41.  salută strategia de comunicare a CJUE prin care se urmărește aducerea CJUE mai aproape de cetățeni; recunoaște faptul că bugetul pentru comunicare al CJUE, în evoluție, a fost de 429 000 EUR în 2018 (comparativ cu 330 500 EUR în 2013); ia act de filmele scurte de animație disponibile în 23 de limbi oficiale pe canalul YouTube al CJUE, vizionate de 82 800 de persoane în 2018, de prezența sa pe Twitter cu peste 74 000 de urmăritori (în comparație cu 42 000 în 2017), de activitățile sale de informare, printre care seminarele pentru jurnaliști și zilele porților deschise ale instituției;

42.  încurajează CJUE să difuzeze audierile sale publice și facă disponibile înregistrările acestora pe internet; consideră că această îmbunătățire a transparenței ar fi în concordanță cu articolul 15 din TFUE și ar aduce beneficii tuturor celor care lucrează sau studiază în domeniul juridic în Uniune;

43.  subliniază crearea și coordonarea de către CJUE a Rețelei Judiciare a Uniunii Europene, care include curțile constituționale și curțile supreme ale statelor membre;

44.  salută faptul că o listă a misiunilor (reprezentarea CJUE în cadrul unei ceremonii sau al unui eveniment oficial) desfășurată de membri, în conformitate cu Codul de conduită revizuit al CJUE, este publicată pe site-ul internet al CJUE și că ea conține informații precum numele membrului participant și scopul, locul de desfășurare și organizatorul evenimentului; invită CJUE să publice, de asemenea, costurile aferente, așa cum fac alte instituții ale Uniunii; solicită din nou CJUE să publice informații mai detaliate cu privire la activitățile externe ale membrilor, inclusiv scopul, data, locul de desfășurare și cheltuielile de deplasare și de ședere ale evenimentelor incluse în listă și dacă acestea au fost plătite de CJUE sau de o terță parte;

45.  salută faptul că membrii CJUE respectă un cod de conduită care le guvernează independența, imparțialitatea, integritatea, angajamentul, colegialitatea, responsabilitățile și obligațiile; ia act de faptul că CJUE consideră că declarațiile de interese financiare ale membrilor săi reprezintă un mijloc intern de asigurare a imparțialității și a independenței; invită CJUE să ia în considerare publicarea lor, în interesul controlului public;

46.  ia act de faptul că declarațiile de interese financiare se fac numai pe proprie răspundere și, având în vedere cadrul juridic actual, Curtea nu are niciun fel de competențe de investigare pentru a controla veridicitatea și exhaustivitatea datelor declarate; invită CJUE să îmbunătățească sistemul în cooperare cu alte instituții ale Uniunii;

47.  își reiterează apelul adresat CJUE de a publica CV-urile și declarațiile de interese ale tuturor membrilor săi pe site-ul său internet; ia act de faptul că biografiile scurte ale fiecărui membru sunt publicate pe site-ul internet (dar că ele nu cuprind informații privind calitatea de membru al oricăror altor organizații); ia act de faptul că, la începerea activității lor, membrii sunt obligați să prezinte o declarație privind interesele lor financiare președintelui curții CJUE din care fac parte, în conformitate cu noul Cod de conduită al membrilor; invită CJUE să publice aceste declarații pe site-ul său internet;

48.  ia act de procedurile interne de verificare, înainte de a atribui o cauză unui membru, pe baza declarațiilor de interese, dacă respectivul membru are un interes financiar în această cauză; ia act de faptul că membrii îl contactează pe președintele curții CJUE din care fac parte ori de câte ori apare o problemă legată de interpretarea codului de conduită și că Comitetul consultativ este convocat numai în mod excepțional, de exemplu atunci când a fost depusă o plângere împotriva unui membru; solicită CJUE să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la soliditatea acestui mecanism;

49.  regretă faptul că nu a primit informații cu privire la activitatea desfășurată în legătură cu procedurile interne legate de fenomenul „ușilor turnante” pentru personalul de conducere; reamintește CJUE inițiativa strategică a Ombudsmanului European din 2018 cu privire la modalitățile de punere în aplicare a dispozițiilor statutare privind acțiunile de tipul „ușă turnantă” în cazul personalului de conducere; invită CJUE să instituie și să publice fără întârziere reguli stricte în acest sens;

50.  ia act de procedura referitoare la declarația de dinainte de angajare privind absența conflictelor de interese în cazul noilor membri ai personalului; constată, de asemenea, că procesul de recrutare a fost modificat pentru a se asigura că aceste declarații sunt evaluate și că, dacă este necesar, sunt propuse măsuri speciale autorității împuternicite să facă numiri; constată, de asemenea, că CJUE lucrează în prezent la normele care reglementează exercitarea activităților externe de către personal; invită CJUE să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la acest aspect;

51.  ia act de procedurile și normele interne ale CJUE pentru prevenirea tuturor formelor de hărțuire la locul de muncă, care sunt publicate pe site-ul său de internet; salută informațiile furnizate cu privire la modalitatea de a iniția o procedură formală sau o procedură informală în caz de comportament necorespunzător;

52.  felicită rețeaua interinstituțională de consilieri, la care participă toate instituțiile Uniunii situate în Luxemburg, înființată pentru a face schimb de bune practici în materie de prevenire a hărțuirii și consiliere; salută cursurile de formare intensive oferite consilierilor CJUE;

53.  regretă faptul că nu a fost informat de către CJUE cu privire la planurile de consolidare a sistemului de control legat de utilizarea vehiculelor oficiale; subliniază cerința ca șoferii să însoțească membrii în țările lor de origine numai în cazuri excepționale și justificate; îndeamnă CJUE să adopte rapid măsuri pentru a evita situațiile în care șoferii se deplasează în țările de origine ale membrilor, fără a avea la bord un membru; subliniază riscurile reputaționale și etice ridicate pe care le pot comporta aceste practici pentru CJUE; invită CJUE să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens până în iunie 2020;

54.  constată că peste 40 % din volumul de muncă legat de traduceri a fost externalizat la costul unei pagini de traducere externalizate în 2018, care se ridică la 103,10 EUR (în comparație cu 111,30 EUR în 2017); constată că costul unei pagini traduse intern în 2018 s-a ridicat la 128,07 EUR (față de 136,70 EUR în 2017); ia act de faptul că costul intern include toate costurile secundare necesare, cum ar fi TI, spațiile de birouri și alte spații similare; ia act de faptul că, în condițiile actuale, CJUE nu consideră că este recomandabilă o creștere suplimentară a ratei de externalizare și că, dată fiind natura sensibilă a informațiilor gestionate de această instituție, o parte din volumul de muncă aferent traducerii ar trebui să rămână pe plan intern; solicită CJUE să explice Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului raționamentul care stă la baza acestui punct de vedere;

55.  ia act de faptul că membrii personalului din Regatul Unit au fost informați că autoritatea împuternicită să facă numiri nu intenționează să solicite demisia obligatorie a funcționarilor care nu mai sunt resortisanți ai unui stat membru în urma retragerii Regatului Unit din Uniune; ia act de faptul că agenții temporari și contractuali din Regatul Unit au fost informați că o evaluare pe baza interesului serviciului va fi efectuată de la caz la caz;

56.  relevă toate activitățile realizate în ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic, cu numeroasele sale norme și proceduri conexe, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru îmbunătățirea transparenței; salută numărul substanțial de acorduri interinstituționale pentru servicii și de cooperare; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organismele Uniunii; sugerează să se efectueze o analiză a posibilității de a crea rețele oficiale în diferite domenii, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a dezvolta soluții comune.

(1) Regulamentul (UE, Euratom) 2019/629 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (JO L 111, 25.4.2019, p. 1).
(2) Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (JO L 341, 24.12.2015, p. 14).
(3) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate