Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2058(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0027/2020

Ingivna texter :

A9-0027/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0085

Antagna texter
PDF 149kWORD 61k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska unionens domstol
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol (2019/2058(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 tillsammans med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0027/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens domstols budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska unionens domstol, rådet, kommissionen och revisionsrätten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 57, 28.2.2018.
(2) EUT C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol (2019/2058(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0027/2020), och av följande skäl:

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten hur viktigt det är att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom tillämpning av en resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2018 inte upptäckte några väsentliga brister på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Europeiska unionens domstol (nedan kallad ”domstolen”).

2.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att betalningarna av domstolens administrativa utgifter i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2018 inte innehöll några väsentliga fel och att de granskade systemen för övervakning och kontroll var ändamålsenliga.

3.  Europaparlamentet beklagar, som en allmän kommentar, att kapitel 10 ”Administration” i revisionsrättens årsrapport för 2018 har en omfattning och slutsatser som är tämligen begränsade, även om rubrik 5 ”Förvaltning” i den fleråriga budgetramen anses ha låg risk.

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten gjorde ett urval av 45 transaktioner från rubrik 5 ”Administration” i den fleråriga budgetramen för alla unionens institutioner och organ. Urvalet utformades så att det skulle vara representativt för alla utgifter under rubrik 5, som motsvarar 6,3 % av unionsbudgeten. Parlamentet noterar att revisionsrättens arbete visar att de administrativa utgifterna har låg risk. Parlamentet anser dock att antalet utvalda transaktioner för ”övriga institutioner” inte är tillräckligt stort, och uppmanar revisionsrätten att öka antalet granskade transaktioner med minst 10 %.

5.  Europaparlamentet noterar att domstolens budget för 2018 uppgick till 410 025 089 EUR (jämfört med 399 344 000 EUR 2017), vilket motsvarar en ökning med 2,67 %. Parlamentet noterar en total genomförandenivå på 99,18 % (jämfört med 98,69 % 2017).

6.  Europaparlamentet välkomnar domstolens generellt försiktiga och sunda ekonomiska förvaltning under budgetåret 2018. Parlamentet noterar den höga budgetgenomförandegraden för avdelning 1 (personer som är knutna till institutionen, motsvarande 75 % av den genomförda budgeten) och avdelning 2 (fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter, motsvarande resten av den genomförda budgeten), vilka uppgår till 99 % respektive 99,8 % (jämfört med 98,6 % och 99,1 % 2017).

7.  Europaparlamentet uppskattar domstolens insatser för att undvika betydande skillnader mellan åtaganden (99,18 %) och betalningar (94,04 %). Parlamentet välkomnar att domstolen mycket noggrant övervakar genomförandet av denna budget under året genom införandet av månatliga resultattavlor för att säkerställa en optimal användning av de tillgängliga resurserna.

8.  Europaparlamentet framhåller domstolens tillämpning av principerna om resultatbaserad budgetering för alla dess administrativa tjänster. Parlamentet noterar inrättandet av särskilda mål som åtföljs av en eller flera mätbara indikatorer som är avgörande vid utarbetandet av den årliga budgeten. Parlamentet uppskattar att det anordnats workshoppar med samtliga avdelningar för att harmonisera budgetstrategin och utbyta bästa praxis.

9.  Europaparlamentet beklagar dock ökningen av utgifterna med 11,81 % mellan 2017 och 2018 för budgetrubrik 2022 ”Städning och underhåll” på grund av ett nytt kontrakt för fastighetsunderhåll och andra oförutsedda faktorer, avseende vilka en beräkning inte gjorts, som ledde till en ökning av denna budgetpost under 2018. Parlamentet uppmanar domstolen att fortsätta sina ansträngningar för att ta fram sunda budgetberäkningar.

10.  Europaparlamentet välkomnar att genomförandegraden för de slutliga anslagen för sammanträden och konferenser ökade till 98,83 % under 2018 (jämfört med 81,40 % under 2017). Parlamentet erkänner att denna budgetpost delvis är avsedd att finansiera officiella besök och ceremonier för vilka budgetplaneringen är mindre förutsägbar på grund av oförutsedda händelser.

11.  Europaparlamentet välkomnar domstolens ansträngningar för att offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport den 29 april. Parlamentet noterar att domstolen i samarbete med andra institutioner fortsätter att undersöka möjligheten att påskynda sin tidsplan, vilket skulle ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten mer tid för fördjupning och för att genomföra ansvarsfrihetsförfarandet.

12.  Europaparlamentet erkänner domstolens åtagande att arbeta för genomförandet av revisionsrättens rekommendationer, särskilt när det gäller proaktiv hantering av rättsfall med anpassade tidsplaner beroende på de olika målens art och komplexitet. Parlamentet uppskattar domstolens noggranna planering och övervakning för att säkerställa god kontinuitet i den rättsliga verksamheten. Parlamentet noterar den genomsnittliga handläggningstiden under 2018 för domstolen på 15,7 månader (jämfört med 16,4 månader 2017) och för tribunalen på 20 månader (jämfört med 20,6 månader 2015 och 16 månader 2017). Parlamentet uppmuntrar domstolen att fortsätta sina ansträngningar för att förkorta handläggningstiden när så är möjligt.

13.  Europaparlamentet konstaterar att en rimlig handläggningstid för mål vid de båda domstolarna tillsammans med upprätthållandet av beslutens kvalitet är domstolens främsta prioriteringar. Parlamentet noterar att det tack vare ett rigoröst kontrollsystem och stor vaksamhet har varit möjligt att uppnå en minskning av den genomsnittliga handläggningstiden under de senaste åren. Parlamentet noterar dock att detta kräver kontinuerlig uppmärksamhet, särskilt mot bakgrund av den ökande arbetsbelastningen.

14.  Europaparlamentet välkomnar att användarna av applikationen e-Curia är nöjda. (Applikationen blev den 1 december 2018 obligatorisk för utbyte av rättegångshandlingar mellan advokater och tribunalen). Parlamentet noterar att användningen av e-Curia inte har gjorts obligatorisk av domstolen. Parlamentet uppmanar domstolen att följa det goda exemplet från tribunalen och överväga obligatoriskt införande av e-Curia. Parlamentet välkomnar att denna utveckling har bidragit till både säkerheten och snabbheten vid dessa utbyten samt till en förbättring av miljön (mindre papper) och minskade kostnader relaterade till posttjänster. Parlamentet uppmanar domstolen att fortsätta sina ansträngningar för att uppnå omfattande digitalisering av alla steg i rättsprocessen.

15.  Europaparlamentet beaktar att ytterligare organisatoriska och förfarandemässiga åtgärder behövs för att domstolen ska kunna hantera en ständigt ökande arbetsbörda och samtidigt uppfylla sina mål. Parlamentet noterar att domstolen den 26 mars 2018 (med stöd av artikel 281 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)) begärde att protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol skulle ändras och att detta lagstiftningsförfarande avslutades genom antagandet och ikraftträdandet av förordning (EU, Euratom) 2019/629(1).

16.  Europaparlamentet noterar att domstolen under 2018 hade 2 217 tjänster bestående av 1 413 tjänstemän (64 %), 650 tillfälligt anställda (29 %) och 154 kontraktsanställda (7 %) (jämfört med 2 180 tjänster 2017).

17.  Europaparlamentet påpekar att personalfördelningen per verksamhetssektor är ungefär densamma som tidigare år och att minst 85 % av tjänsterna upptas av personal som utför juridiskt och språkligt arbete. Parlamentet konstaterar att andelen tillsatta tjänster fortfarande var mycket hög under 2018 (97 %) på grund av den intensiva rättsliga verksamheten som kräver att alla lediga tjänster tillsätts snabbt och effektivt.

18.  Europaparlamentet upprepar mot bakgrund av det ständigt ökande antalet mål att en flexibel fördelning av resurser, särskilt av befintliga rättssekreterare, skulle kunna göra domstolen effektivare. Parlamentet uppmanar domstolen att rapportera om de konkreta åtgärder som vidtagits.

19.  Europaparlamentet uttrycker oro över det faktum att av de 274 praktikanter som under 2018 arbetade vid domstolen var det endast 87 stycken som erhöll ett månatligt arvode på 1 120 EUR. Parlamentet välkomnar att domstolen har antagit nya regler för praktikanter och begärt ytterligare anslag för att kunna finansiera praktik vid kanslierna från och med 2019. Parlamentet noterar dock att inte alla praktikprogram kommer att erbjuda skälig ersättning ännu. Parlamentet uppmanar domstolen (med vederbörlig hänsyn till icke-diskriminering och skälig ersättning) att snabbt godkänna beslutet att börja betala alla erbjudna praktikplatser. Parlamentet uppmanar domstolen att se till att all arbetande personal inom domstolen erhåller skälig ersättning.

20.  Europaparlamentet välkomnar den reform av tribunalen som ledde till en förbättring av eftersläpningen i handläggningen av mål och en minskning av den genomsnittliga handläggningstiden. Parlamentet noterar att det under 2018 skedde en ökning av antalet avslutade mål i tribunalen med 13 % och en minskning av antalet pågående mål med 12 %.

21.  Europaparlamentet gläder sig över att de två domstolar som bildar Europeiska unionens domstol totalt avslutade 1 769 mål 2018, vilket är en rekordhög produktivitet, och bekräftar en allmän trend mot en kraftig ökning av den rättsliga verksamheten under perioden 2012–2018.

22.  Europaparlamentet betonar att domstolen 2018 registrerade det högsta antalet nya fall under ett år (849), en ökning med 15 % jämfört med 2017. Parlamentet välkomnar det rekordstora antalet avslutade fall (totalt 760, vilket motsvarar en ökning med 10 % jämfört med 2017).

23.  Europaparlamentet gläder sig över att tribunalen under 2018 för första gången överskred 1 000 avslutade mål (totalt 1 009). Parlamentet betonar dessutom den betydande minskningen (12 %) av antalet pågående mål jämfört med 2017 (1 333 pågående mål den 31 december 2018 jämfört med 1 508 föregående år).

24.  Europaparlamentet noterar att antalet kvinnor i ledande befattningar har ökat kontinuerligt, till 37,7 % 2018 jämfört med 35 % 2016 och 30 % 2013. Parlamentet noterar att det finns 27 kvinnliga chefer (21 tjänster på mellannivå och 6 tjänster avseende högre chefsbefattningar) jämfört med 45 manliga chefer 2018. Parlamentet välkomnar domstolens insatser för att stärka sin politik för lika möjligheter och mångfald genom att inrätta en särskild enhet som inför och följer upp konkreta program, åtgärder och möten för att öka medvetenheten. Parlamentet uppmanar domstolen att fortsätta sina ansträngningar.

25.  Europaparlamentet konstaterar dock att det fortfarande råder obalans när det gäller antalet kvinnliga domare, både vid domstolen och i tribunalen. Parlamentet uppmanar återigen medlemmarna i rådet med kraft att åtgärda denna situation genom att aktivt främja en jämn könsfördelning vid utnämningen av domare, i enlighet med principerna i artikel 8 i EUF-fördraget och artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samt enligt åtagandena i förordningarna (EU, Euratom) 2015/2422(2) och (EU, Euratom) 2019/629.

26.  Europaparlamentet upprepar att den geografiska balansen när det gäller personal, särskilt i ledande ställning, bör övervakas noggrant. Parlamentet konstaterar att endast 15 av domstolens 57 enhetschefer och 2 av dess 13 direktörer kommer från medlemsstater som blev medlemmar i EU i maj 2004. Parlamentet uppmanar på nytt domstolen att utforma en strategi för att förbättra den geografiska balansen och att rapportera tillbaka till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i detta avseende.

27.  Europaparlamentet välkomnar domstolens åtagande att främja åtgärder för balans mellan arbete och privatliv, såsom antagandet av ett beslut om att tillåta tillfälligt distansarbete utöver arrangemang för strukturerat distansarbete. Parlamentet noterar även de resultat som uppnåtts inom IT för att förbättra fjärråtkomsten till applikationer som används för arbetet. Vidare gläds parlamentet över de ansträngningar som gjorts för att värna personalens psykiska välbefinnande genom att erbjuda stöd från en deltidsanställd psykolog.

28.  Europaparlamentet oroas över antalet fall av utbrändhet vid domstolen, närmare bestämt 12 fall under både 2017 och 2018, och uppmanar därför domstolen att undersöka om arbetsbördan är proportionellt fördelad mellan de olika avdelningarna och personalen.

29.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att årligen offentliggöra en tabell med detaljerade uppgifter om sina interinstitutionella samarbetsavtal i fråga om avgifter, tjänster och relaterade frågor. Parlamentet upprepar betydelsen av interinstitutionellt samarbete genom servicenivåavtal för olika områden, t.ex. personal, säkerhet och IT. Parlamentet instämmer med internrevisionens rekommendationer om att öka utbytet av god praxis med andra institutioner och undersöka möjligheterna till fördjupat samarbete för utarbetande av kontrakt och förvaltning av kontrakt, t.ex. i IT-frågor. Parlamentet beklagar bristen på information avseende parlamentets fråga om domstolens samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Parlamentet uppmuntrar domstolen att försöka öka sitt samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

30.  Europaparlamentet noterar att domstolen uppdaterade sin uppgiftsbehandling efter ikraftträdandet av förordning (EU) 2018/1725(3), och välkomnar att det har införts ett särskilt förfarande för rapportering av överträdelser mot uppgiftsskyddet.

31.  Europaparlamentet välkomnar domstolens ansträngningar för att förbättra institutionens cybersäkerhet. Parlamentet noterar att aktiviteter har samordnats med incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (CERT-EU) samt undergruppen om säkerhet under den interinstitutionella kommittén för informationsteknik.

32.  Europaparlamentet välkomnar internrevisionen av hur urvals- och rekryteringsförfarandena fungerar för att identifiera synergier och rationaliseringsmöjligheter i syfte att göra dem mer effektiva. Parlamentet noterar att en handlingsplan inleddes 2016 och avslutades 2018 med införandet av åtgärder såsom en ny rekryteringshandbok, nya och uppdaterade moduler i informationssystemet för personalförvaltning, förenkling av administrativa förfaranden och effektivisering av utformningen av meddelanden om lediga tjänster. Parlamentet noterar de åtgärder som vidtagits för att göra domstolen och Luxemburg attraktivare i ett interinstitutionellt sammanhang.

33.  Europaparlamentet framhåller internrevisorns uppföljning för att bedöma om de granskade avdelningarnas åtgärder är lämpliga, effektiva och punktliga och för att identifiera och registrera de förbättringar som gjorts. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att alla revisioner som genomförts avslutats, utan att det påverkar eventuella ytterligare granskningar.

34.  Europaparlamentet noterar domstolens strategi för bedrägeribekämpning för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada unionens intressen. Parlamentet noterar att denna strategi grundar sig på de relevanta bestämmelserna i budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna, som kompletteras av en rad interna beslut och bestämmelser. Parlamentet konstaterar att strategin är en integrerad del av domstolens riskhanteringspolitik inom ramen för internkontrollsystemet.

35.  Europaparlamentet värdesätter domstolens miljöledningssystem som grundar sig på förordning (EG) nr 1221/2009(4). Parlamentet noterar att domstolen 2018 förbättrade sin miljöprestanda jämfört med basåret 2015 enligt följande: en minskning av pappersförbrukningen med 15,5 %, en minskning av elförbrukningen med 8,3 % och en ökning av antalet videokonferenser med 52,9 %. Parlamentet välkomnar olika andra projekt, såsom minskningen av engångsplast, minskningen av antalet enskilda skrivare och deltagandet – tillsammans med övriga EU-institutioner med säte i Luxemburg – i systemet med lånecyklar, ”vel’OH”.

36.  Europaparlamentet välkomnar domstolens åtagande att fullt ut respektera tidsplanen och budgeten för arbetet med den femte utvidgningen av domstolens byggnader (uppförande av det tredje tornet som ger ytterligare 50 000 m2) som kommer att göra det möjligt att samla samtliga anställda vid domstolen på ett enda ställe. Parlamentet noterar arbetet med att uppgradera säkerhetsåtgärderna och välkomnar att domstolens byggnader är utformade för att garantera lätt tillträde för personer med funktionsnedsättning.

37.  Europaparlamentet välkomnar att de besparingar på 100 miljoner EUR som kommer att uppnås under avskrivningsperioden på 25 år för denna femte utvidgning, jämfört med en fortsatt leasingpolitik, tydligt visar värdet av den valda strategin att köpa fastigheter. Parlamentet understryker resultatet av revisionsrättens särskilda rapport nr 34/2018 om EU-institutionernas kontorslokaler, där revisionsrätten gjorde mycket positiva iakttagelser när det gäller effektiviteten i domstolens fastighetspolitik.

38.  Europaparlamentet noterar med intresse att domstolens personalkommitté under 2017 genomförde en undersökning om öppna kontorslandskap och lade fram resultaten för generaldirektörerna den 30 januari 2018. Parlamentet välkomnar domstolens initiativ att inrätta en arbetsgrupp bestående av byggnads- och säkerhetschefen, ordföranden för personalkommittén samt personal som arbetar i öppna kontorslandskap. Parlamentet konstaterar att direktoratet för informationsteknik till följd av arbetsgruppens rekommendationer gjorde om delar av sitt kontorslandskap till enskilda kontor. Parlamentet uppmanar domstolen att dela med sig av denna erfarenhet till andra institutioner, i synnerhet kommissionen.

39.  Europaparlamentet gratulerar domstolen till att ha inkluderats av Europeiska ombudsmannen bland de tre finalisterna till priset för god förvaltning (i kategorin ”excellence through collaboration”) för inrättandet av Europeiska unionens rättsliga nätverk. Parlamentet håller med om att inrättandet av den säkra plattformen i januari 2018, där tidigare konfidentiella handlingar görs tillgängliga för de deltagande domstolarna, är ett viktigt steg i rätt riktning när det gäller öppenhet och samarbete.

40.  Europaparlamentet noterar lanseringen av domstolens omarbetade webbplats i juni 2018 och de viktiga steg och åtgärder som vidtagits för att stärka, förtydliga och förenkla informationen till allmänheten. Parlamentet välkomnar en ny produkt på webbplatsen, ”faktablad”, som syftar till att ge en översikt över referensrättspraxisen på ett specifikt unionsrättsligt område på alla officiella språk. Parlamentet noterar att en färsk undersökning har visat att användarna är mycket nöjda, 80 % ger ett betyg på mellan 4 och 5 av 5.

41.  Europaparlamentet välkomnar domstolens kommunikationsstrategi som syftar till att föra domstolen närmare medborgarna. Parlamentet noterar domstolens föränderliga budget för kommunikation, som uppgick till 429 000 EUR 2018 (jämfört med 330 500 EUR 2013). Parlamentet noterar de animerade filmer som finns tillgängliga på 23 officiella språk på domstolens Youtube-kanal och som hade 82 800 visningar under 2018, Twitter-närvaron, med fler än 74 000 följare (jämfört med 42 000 under 2017) samt domstolens utåtriktade evenemang – däribland seminarier för journalister – och öppet hus-dagar.

42.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att sända sina offentliga förhandlingar och göra inspelningar av dem tillgängliga online. Parlamentet anser att denna ökade transparens överensstämmer med artikel 15 i EUF-fördraget och skulle gynna alla dem som arbetar eller studerar inom det rättsliga området i unionen.

43.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av det europeiska rättsliga nätverk som omfattar medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar och som samordnas av EU-domstolen.

44.  Europaparlamentet välkomnar att en förteckning över de tjänsteresor (domstolens deltagande vid en ceremoni eller ett officiellt evenemang) som företagits av ledamöter, i linje med domstolens reviderade uppförandekod, offentliggörs på domstolens webbplats med information om den deltagande ledamotens namn och syftet med samt platsen och värden för evenemanget. Parlamentet uppmanar domstolen att liksom övriga EU-institutioner även offentliggöra kostnaderna i samband med detta. Parlamentet uppmanar på nytt domstolen att offentliggöra mer ingående information om ledamöternas externa verksamhet, inbegripet syfte, datum, plats och kostnader för resa och uppehälle för evenemangen samt huruvida evenemangen betalades av domstolen eller av tredje part.

45.  Europaparlamentet välkomnar att domstolens ledamöter omfattas av en uppförandekod som reglerar deras oavhängighet, opartiskhet, integritet, åtagande, kollegialitet, ansvar och skyldigheter. Parlamentet noterar att domstolen anser att förklaringarna om dess ledamöters ekonomiska intressen är ett internt medel för att säkerställa opartiskhet och oavhängighet. Parlamentet uppmanar domstolen att överväga ett offentliggörande för att underlätta den offentliga granskningen.

46.  Europaparlamentet konstaterar att förklaringarna om ekonomiska intressen måste ha karaktären av självdeklaration och att domstolen enligt gällande rättsliga ram inte har några utredningsbefogenheter för att kontrollera sanningshalten och fullständigheten i de deklarerade uppgifterna. Parlamentet uppmanar domstolen att förbättra systemet i samarbete med andra EU-institutioner.

47.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till domstolen att publicera alla sina ledamöters meritförteckningar och intresseförklaringar på webbplatsen. Parlamentet konstaterar att korta biografier för varje ledamot offentliggörs på webbplatsen, vilka dock inte innehåller information om medlemskap i andra organisationer. Parlamentet noterar att ledamöterna är skyldiga att lämna in en förklaring om sina ekonomiska intressen till ordföranden för den institution inom domstolen som de är ledamöter av när de tillträder sina uppdrag, i enlighet med den nya uppförandekoden för ledamöter. Parlamentet uppmanar domstolen att offentliggöra dessa förklaringar på sin webbplats.

48.  Europaparlamentet värdesätter de interna förfarandena för att, på grundval av intresseförklaringar, kontrollera om ledamoten har ekonomiska intressen i ett mål innan det tilldelas ledamoten. Parlamentet noterade att ledamöterna kontaktar ordföranden för den institution inom domstolen som de är ledamöter av när en fråga som rör tolkningen av uppförandekoden uppstår och att den rådgivande kommittén endast sammankallas undantagsvis, t.ex. när ett klagomål har lämnats in mot en ledamot. Parlamentet uppmanar domstolen att informera budgetkontrollutskottet om huruvida denna mekanism är tillförlitlig eller ej.

49.  Europaparlamentet beklagar att det inte fått information om vilka framsteg som gjorts i samband med de interna förfarandena för ”svängdörrar” för personer i ledande ställning inom personalen. Parlamentet påminner domstolen om det strategiska initiativ som Europeiska ombudsmannen genomförde 2018 om hur bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna om ”svängdörrar” för högre tjänstemän ska genomföras. Parlamentet uppmanar domstolen att utan dröjsmål fastställa och offentliggöra strikta regler i fråga om detta.

50.  Europaparlamentet noterar förfarandet för förklaringar om frånvaro av intressekonflikter i samband med anställning av ny personal. Parlamentet noterar vidare att rekryteringsförfarandet har ändrats för att säkerställa att sådana förklaringar bedöms och att vid behov föreslå särskilda åtgärder för tillsättningsmyndigheten. Parlamentet noterar också att domstolen arbetar med att ta fram regler för de anställdas externa verksamhet. Parlamentet uppmanar domstolen att rapportera om detta till parlamentets budgetkontrollutskott.

51.  Europaparlamentet erkänner domstolens förfaranden och interna regler för att förebygga alla former av trakasserier på arbetsplatsen, som offentliggörs på dess webbplats. Parlamentet välkomnar informationen om hur man inleder ett formellt eller informellt förfarande i händelse av olämpligt beteende.

52.  Europaparlamentet berömmer det interinstitutionella nätverket med rådgivare (där alla EU-institutioner som är belägna i Luxemburg deltar och som inrättades för utbyte av bästa praxis när det gäller förebyggande av trakasserier och rådgivning). Parlamentet välkomnar de intensivutbildningar som ges till domstolens rådgivare.

53.  Europaparlamentet beklagar att det inte har informerats av domstolen om några planer på att förbättra kontrollsystemet för användningen av tjänstebilar. Parlamentet understryker kravet på att förare endast bör följa med ledamöter till deras hemländer i undantagsfall och motiverade fall. Parlamentet uppmanar domstolen att utan dröjsmål vidta åtgärder för att undvika situationer där förare åker till ledamöters hemländer utan att ha ledamoten ombord. Parlamentet understryker att denna praxis medför en stor etisk risk och även hotar domstolens anseende avsevärt, och uppmanar därför domstolen att rapportera tillbaka till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts på detta område senast i juni 2020.

54.  Europaparlamentet noterar att över 40 % av översättningsarbetet har utkontrakterats till en kostnad per översatt sida under 2018 på 103,10 EUR (jämfört med 111,30 EUR 2017). Parlamentet noterar att kostnaden för en internt översatt sida under 2018 uppgick till 128,07 EUR (jämfört med 136,70 EUR under 2017). Parlamentet noterar att den interna kostnaden omfattar alla nödvändiga omkostnader, såsom IT, kontorsutrymme och liknande. Parlamentet noterar att domstolen under nuvarande förhållanden inte överväger en ytterligare ökning av den andel externöversättningar som är tillrådlig och att den information som institutionen hanterar är till sin natur känslig, och att en del av översättningsarbetet därför bör utföras internt. Parlamentet uppmanar domstolen att förklara sitt resonemang för parlamentets budgetkontrollutskott.

55.  Europaparlamentet konstaterar att anställda från Förenade kungariket har informerats om att tillsättningsmyndigheten inte har för avsikt att kräva entledigande av tjänstemän som inte längre är medborgare i en medlemsstat efter Förenade kungarikets utträde ur unionen. Parlamentet konstaterar att även tillfälligt anställda och kontraktsanställda från Förenade kungariket har informerats om att en bedömning av vad som ligger i tjänstens intresse kommer att göras från fall till fall.

56.  Europaparlamentet framhåller alla resultat som har uppnåtts under de senaste åren, bland annat inom resultatbaserad budgetering, den etiska ramen med alla sina tillhörande regler och förfaranden, den utökade kommunikationsverksamheten och allt fler åtgärder för att öka transparensen. Parlamentet välkomnar det betydande antalet interinstitutionella tjänste- och samarbetsavtal. Parlamentet understryker betydelsen av att samarbeta och dela erfarenheter mellan unionens institutioner och organ och föreslår att man undersöker om det är möjligt att upprätta ett formaliserat nätverksarbete inom olika områden för att sprida bästa praxis och ta fram gemensamma lösningar.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2019/629 av den 17 april 2019 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT L 111, 25.4.2019, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT L 341, 24.12.2015, s. 14).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy