Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2062(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0028/2020

Texte depuse :

A9-0028/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0086

Texte adoptate
PDF 144kWORD 54k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene – Ombudsmanul European
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2019/2062(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0057/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Ombudsmanului European către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0028/2020),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Ombudsmanului European aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Ombudsmanului European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2019/2062(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VIII - Ombudsmanul European,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0028/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că, în raportul său referitor la conturile anuale ale Ombudsmanului European („Ombudsmanul”) pentru exercițiul financiar 2018, Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat că nu au fost identificate deficiențe grave în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții pentru Ombudsman;

2.  ia act de concluzia Curții potrivit căreia plățile totale pentru cheltuielile administrative ale Ombudsmanului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

3.  regretă, ca observație generală, că capitolul 10 „Administrație” din Raportul anual al Curții are un domeniu de aplicare și concluzii destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 -„Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

4.  constată că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni de la rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată faptul că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că activitatea Curții indică faptul că cheltuielile administrative comportă un risc redus; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul operațiunilor examinate cu cel puțin 10 %;

5.  salută faptul că Ombudsmanul respectă buna practică de stabilire a unui termen pentru prezentarea raportului anual de activitate la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar; salută, așadar, faptul că Ombudsmanul și-a adoptat raportul anual de activitate până la 28 martie, ceea ce i-a oferit mai mult timp autorității care acordă descărcarea de gestiune să efectueze o analiză aprofundată și să desfășoare mai bine procedura de descărcare de gestiune;

6.  subliniază că bugetul Ombudsmanului este pur administrativ, ridicându-se în 2018 la 10 837 545 EUR (față de 10 905 441 EUR în 2017), ceea ce reprezintă o scădere cu 67 896 EUR (0,62 %); salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a Ombudsmanului pentru bugetul 2018 a fost prudentă și corectă; constată că, din totalul creditelor, 95,33 % au fost angajate (față de 93,91 % în 2017) și 91,33 % au fost plătite (comparativ cu 86,20 % în 2017);

7.  ia act de îmbunătățirile legate de creditele reportate din 2018 în 2019, reprezentând 433 865,17 EUR (4 % din bugetul pe 2018), comparativ cu 841 340,68 EUR (7,71 % din bugetul pe 2017) din 2017 în 2018;

8.  observă, cu toate acestea, că au existat credite neutilizate pentru mai multe linii bugetare, precum „reuniunile externe” (linia bugetară B3-030), cu suma de 13 514,61 EUR neutilizată din 45 000 EUR, „publicațiile” (linia bugetară B3-210), cu suma de 47 530,48 EUR neutilizată din 161 100 EUR, etc.; reamintește necesitatea de a se lua măsuri pentru a reduce la minimum estimările bugetare excesive;

9.  ia act de resursele limitate ale Ombudsmanului pentru a face față volumului de muncă din ce în ce mai mare; sprijină solicitarea Ombudsmanului de aliniere a schemei de personal la nevoile reale și la volumul de muncă, prin identificarea funcțiilor cu caracter permanent care ar trebui îndeplinite de personalul permanent; ia act de faptul că schema de personal a inclus 82 de posturi în 2018 (comparativ cu 77 de posturi în 2013); solicită Ombudsmanului să raporteze dacă sunt posibile potențiale creșteri ale eficienței doar prin simpla reorganizare și realocare a sarcinilor;

10.  încurajează cooperarea biroului Ombudsmanului cu alte instituții ale Uniunii pentru a limita cheltuielile; observă că, în privința traducerii, Ombudsmanul nu dispune de traducători interni și, prin urmare, se bazează pe Parlament și pe Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene; ia act, cu toate acestea, de faptul că costul traducerilor a crescut în 2018, din moment ce Ombudsmanul a cheltuit pe traduceri 343 771 EUR (în comparație cu 262 631 EUR în 2017);

11.  salută echilibrul exemplar de gen în posturile de conducere, fiind 4 femei și 4 bărbați; observă, cu toate acestea, că, în general, femeile reprezintă 65 % din personal, în timp ce bărbații doar 35%; încurajează un mediu de lucru la biroul Ombudsmanului în care egalitatea de gen să fie mai bine reprezentată;

12.  observă, în ceea ce privește echilibrul geografic în pozițiile de conducere, că, în 2018, în cadrul Ombudsmanului erau reprezentate șase cetățenii diferite (germană, elenă, irlandeză, italiană, polonă și suedeză), față de opt în 2013 (austriacă, germană, daneză, elenă, irlandeză, polonă, portugheză și britanică); constată faptul că numărul total al cadrelor de conducere a scăzut de la unsprezece la opt între 2013 și 2018; invită Ombudsmanul să își continue eforturile în vederea atingerii unui echilibru geografic, ținând cont însă de dimensiunea redusă a biroului Ombudsmanului și de activitățile sale principale specifice;

13.  salută eforturile făcute de Ombudsman în ceea ce privește noua politică privind egalitatea de gen, dar regretă diferența dintre numărul mediu de zile de formare în funcție de gen: 6,80 pentru bărbați față de 5,90 pentru femei;

14.  ia act de aplicarea în curs a cadrului de politici privind resursele umane pentru 2017 prin adoptarea de noi norme privind recrutarea de agenți temporari, o decizie privind munca cu fracțiune de normă și programul de creditare a orelor, precum și printr-o politică privind combaterea discriminării și tratamentul egal; ia act de inițiativele suplimentare de îmbunătățire a procedurilor de recrutare și de acțiuni cum ar fi vizitele de studiu pentru personal și programele de schimb de personal;

15.  încurajează Ombudsmanul să continue să dezvolte un cadru de politici privind resursele umane pe termen lung, care să abordeze echilibrul dintre viața profesională și cea privată a personalului său, îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, nediscriminarea, munca la distanță, echilibrul geografic și recrutarea personalului, precum și integrarea persoanelor cu handicap;

16.  ia act cu interes de faptul că Ombudsmanul, în ceea ce privește activitățile sale interne, a invitat Forumul european al persoanelor cu handicap să facă cunoscută oferta de stagii a Ombudsmanului prin canalele sale pentru a încuraja persoanele cu handicap să candideze; ia act de revizuirea formularului de candidatură, care acum include o întrebare referitoare la măsurile corespunzătoare necesare în cursul procedurilor de selecție;

17.  salută, în cadrul standardelor de control intern ale Ombudsmanului, că s-au luat măsuri de punere în aplicare a deciziei de prevenire a hărțuirii, inclusiv desemnarea unor ofițeri de etică (unul la Bruxelles și unul la Strasbourg) și a membrilor comitetului de conciliere; constată faptul că toți membrii personalului au participat la un curs de formare obligatoriu privind comportamentul etic (inclusiv prevenirea hărțuirii) în septembrie 2018, iar în noiembrie 2018 a avut loc o sesiune specială pentru șefii de unitate;

18.  salută punerea în aplicare a Ghidului privind etica și buna conduită a personalului Ombudsmanului, adoptat în 2017, care impune noilor membri ai personalului să completeze un formular privind declarația de interese și care oferă personalului care își încheie activitatea informații privind obligațiile aferente;

19.  regretă faptul că acțiunile întreprinse de Ombudsman în urma rezoluției privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 doar prevăd recunoașterea observațiilor Parlamentului privind majoritatea punctelor menționate, fără a oferi detalii suplimentare; subliniază că raportul de monitorizare este esențial pentru Comisia pentru control bugetar a Parlamentului și invită Ombudsmanul să includă răspunsurile și explicațiile necesare privind chestiunile aduse în discuție în următorul său raport de monitorizare;

20.  constată că indicatorul-cheie de performanță al Ombudsmanului pentru respectarea globală, cu un obiectiv ambițios de 90 %, nu a putut fi atins în 2018; observă că procentul atins a fost de 81 % (în raport cu 85 % în 2017), iar procentul de respectare a deciziilor pentru anchetele în interes public a fost de 85 % (în raport cu 79 % în 2017); recunoaște că acest ultim procent este semnificativ, dat fiind că efectul respectării va aduce beneficii unui public mai larg;

21.  sprijină intenția Ombudsmanului de a coopera și mai strâns cu Parlamentul pentru a se asigura că este informat cu privire la nerespectarea obligațiilor, în special în ceea ce privește cazurile de administrare defectuoasă descoperite în urma anchetelor sau răspunsurile negative ale instituțiilor la recomandările făcute de Ombudsman; consideră că aceste informații, prezentate sub formă de rezumat și organizate, ar fi extrem de valoroase pentru Comisia pentru control bugetar a Parlamentului; ia act, cu toate acestea, de confirmarea Ombudsmanului potrivit căreia, în ansamblu, instituțiile tind să colaboreze în mod constructiv cu Ombudsmanul;

22.  subliniază faptul că rezultatele pentru toate cele trei componente ale indicatorului-cheie de performanță 7 (eficiența: indicatorul sintetic pentru tratarea plângerilor și a anchetelor) se situează la nivelul propus sau îl depășesc; constată că proporția anchetelor încheiate în termen de 6 și de 18 luni este de 57 % și, respectiv, 88 % (obiectivele fiind de 50 % și, respectiv, 80 %) și că a treia componentă, „proporția deciziilor de admisibilitate” luate în termen de o lună, a crescut semnificativ, de la 69 % în 2016 la 86 % în 2017, și a atins obiectivul de 90 % în 2018;

23.  constată că durata medie pentru tratarea tuturor categoriilor de plângeri a crescut la 79 de zile în 2018 (față de 64 de zile în 2017), în timp ce durata medie pentru efectuarea anchetelor a scăzut la 255 de zile în 2018 (față de 266 de zile în 2017 și 369 în 2013); ia act, cu toate acestea, de creșterea cu 53 % a numărului de anchete bazate pe plângeri care au fost închise (ceea ce explică creșterea timpului mediu de soluționare a tuturor categoriilor de plângeri);

24.  ia act de faptul că numărul plângerilor depuse în cadrul mandatului (880 față de 751 în 2017) a continuat să crească semnificativ în 2018 (+ 17 %), după o creștere de 5,5 % în 2017; constată că numărul anchetelor deschise pe baza plângerilor a fost de 482, comparativ cu 433 în 2017 (+ 11 %), iar numărul anchetelor închise pe baza plângerilor a fost de 534, comparativ cu 348 în 2017 (+ 53 %); observă că creșterea numărului anchetelor deschise și închise reflectă parțial faptul că, din cauza reclasificării, mai multe cazuri care ar fi fost clasificate anterior drept neavând „niciun motiv pentru efectuarea unei anchete” sunt acum închise drept „anchete în care nu s-a constatat niciun caz de administrare defectuoasă”;

25.  ia act de rezultatele anchetelor închise de Ombudsman în 2018, cum ar fi a) „absența unui caz de administrare defectuoasă constatat” în 254 de cazuri (46,6 %), b) „soluționat de instituția în cauză - sugestii acceptate - soluții obținute” pentru 221 de cazuri (40,6 %), c) „nicio altă anchetă justificată” pentru 56 de cazuri (10,3 %), d) „administrare defectuoasă constatată” în 29 de cazuri (5,3 %) și e) „altele” pentru 10 cazuri (1,8 %); recunoaște că misiunea fundamentală a Ombudsmanului este de a se asigura că administrația Uniunii servește interesului public și de a-i ajuta pe toți cei care întâmpină probleme în legătură cu instituțiile Uniunii;

26.  constată că, începând cu 2013, pe site-ul Ombudsmanului au fost publicate detalii privind misiunile Ombudsmanului, inclusiv privind costurile, scopul și durata; constată că, în 2018, costurile misiunilor s-au ridicat la 27 206,79 EUR (față de 30 592 EUR în 2017); reiterează faptul că, din motive de transparență, în raportul anual de activitate ar trebui inclusă o listă corespunzătoare referitoare la situația anuală a misiunilor;

27.  apreciază inițiativa „Premiul pentru bună administrare”, benefică deoarece recunoaște în mod oficial munca de calitate, care promovează schimbul de bune practici între instituții și servește drept sursă de inspirație pentru proiecte viitoare; salută cooperarea cu Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor, cu alte organe ale statelor membre și cu rețele și organizații internaționale, pentru a identifica și a promova cele mai înalte standarde;

28.  salută acțiunile Ombudsmanului pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică și protecția datelor, cum ar fi organizarea de cursuri de formare în materie de securitate privind tehnologia informației și comunicațiilor, procedura de tratare a încălcării securității datelor, consultarea în timp util a responsabilului cu protecția datelor și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor pentru a asigura protejarea vieții private din faza de proiectare; solicită Ombudsmanului să raporteze în continuare punerea în aplicare a punctelor de acțiune în desfășurare, inclusiv privind elaborarea unui model pentru evaluările impactului asupra protecției datelor și a unui registru central al evidențelor operațiunilor de prelucrare;

29.  recunoaște valoarea adăugată pe care o poate oferi software-ul gratuit și cu sursă deschisă pentru Ombudsman; subliniază, în special, rolul acestuia în creșterea transparenței și evitarea efectelor de dependență de un singur furnizor; recunoaște, de asemenea, potențialul lor de îmbunătățire a securității, deoarece permit identificarea și remedierea deficiențelor; recomandă insistent ca orice software dezvoltat pentru instituție să fie pus la dispoziția publicului în baza unei licențe software gratuite și cu sursă deschisă;

30.  subliniază importanța informării cetățenilor Uniunii cu privire la posibilitatea de a se adresa Ombudsmanului în caz de administrare defectuoasă; ia act de eforturile depuse în prezent de biroul Ombudsmanului pentru a-și spori vizibilitatea prin intermediul unor instrumente precum noul site internet, lansat în 2018, care include o interfață revizuită pentru eventualele plângeri și o funcție de căutare ușor de utilizat; ia act de noul videoclip care evidențiază subiecte cum ar fi accesul la informații, problemele legate de finanțarea Uniunii și transparența activităților de lobby; constată că platforme precum contul de Twitter al Ombudsmanului au înregistrat o creștere cu 17 % a numărului de urmăritori, contul LinkedIn a crescut cu 13 %, iar Instagram a înregistrat o creștere importantă de 61 % a numărului de urmăritori; încurajează utilizarea în continuare a platformelor de comunicare socială cu sursă deschisă gratuite, cu găzduire proprie, acordând o atenție deosebită protecției datelor utilizatorilor;

31.  încurajează Ombudsmanul să facă progrese în ceea ce privește o politică coerentă de digitalizare a serviciilor sale;

32.  salută elaborarea unor orientări privind platformele de comunicare socială, în cooperare cu alte instituții ale Uniunii, și schimbul de bune practici pentru a face față provocărilor cu care se confruntă instituțiile Uniunii în ceea ce privește utilizarea din ce în ce mai frecventă a platformelor de comunicare socială și expunerea la acestea;

33.  încurajează biroul Ombudsmanului să își continue eforturile de reducere a amprentei de mediu, precum promovarea digitalizării pentru a limita utilizarea hârtiei, limitarea misiunilor personalului prin promovarea videoconferințelor și promovarea folosirii transportului în comun; solicită mai multe informații privind punerea în aplicare a unor astfel de activități în descărcarea de gestiune 2019;

34.  subliniază solicitarea repetată a Parlamentului de a revizui statutul Ombudsmanului, având în vedere noile realități și provocări; constată că ultima revizuire a avut loc în 2008 și că, în februarie 2019, a fost votată o rezoluție referitoare la o propunere de regulament al Parlamentului de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European); observă că Ombudsmanului îi revine sarcina să adopte dispozițiile de punere în aplicare a acestui regulament; solicită biroului Ombudsmanului să îl informeze în legătură cu această chestiune în următorul său raport anual de activitate;

35.  salută faptul că Ombudsmanul a efectuat o anchetă cu privire la gestionarea situațiilor de tip „ușă turnantă” și a examinat modul în care 15 instituții și organe ale Uniunii (inclusiv Parlamentul, Consiliul și Curtea) publică informații în momentul în care membrii ai personalului de conducere solicită aprobarea pentru a ocupa un loc de muncă extern, inclusiv frecvența publicării acestor informații, precum și domeniul de aplicare și conținutul informațiilor; ia act de faptul că Ombudsmanul a constatat un nivel ridicat de conștientizare a importanței aplicării cu strictețe a normelor în acest domeniu, dar că au fost emise, cu toate acestea, câteva sugestii de îmbunătățire; salută intenția Ombudsmanului de a efectua o anchetă ulterioară în 2020;

36.  felicită Ombudsmanul pentru noua procedură internă accelerată de soluționare a plângerilor legate de accesul la documente; ia act de faptul că, în cadrul noului sistem, deciziile privind plângerile se iau de trei ori mai repede decât în cadrul procedurii standard; solicită Ombudsmanului să împărtășească celorlalte instituții și organe ale Uniunii rezultatele evaluării sale privind eficacitatea acestei noi proceduri;

37.  salută cooperarea Ombudsmanului cu Oficiul European de Luptă Antifraudă în legătură cu cazurile înaintate ambelor organizații; ia act de canalul direct de contact pentru a evita duplicarea investigațiilor, care a dat primele rezultate în 2018;

38.  subliniază toate activitățile realizate în ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic cu toate normele și procedurile aferente, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru a îmbunătăți transparența; salută volumul semnificativ de acorduri interinstituționale pentru servicii și de cooperare; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organele Uniunii; sugerează să se analizeze posibilitatea de a se organiza activități oficiale de creare de rețele în diferite domenii, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a dezvolta soluții comune.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate