Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2063(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0029/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0029/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0087

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 161kWORD 58k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2019/2063(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0058/2019)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0029/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(2) EE C 327 της 30.9.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.
(4) ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΧ – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2019/2063(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0029/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω εδραίωσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης που περνά μέσα από την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, από την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και από τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του και αναφερόμενο στους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), παρατήρησε ότι δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συνάψεις συμβάσεων ·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε μία πράξη από το οικονομικό έτος 2018 και ότι καμία παρατήρηση δεν προέκυψε από την εξέταση αυτή·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο οι συνολικές πληρωμές για διοικητικές δαπάνες του ΕΕΠΔ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που εξετάστηκαν λειτούργησαν αποτελεσματικά· σημειώνει το αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για επαναφορά του εκ των υστέρων ελέγχου, ο οποίος εφαρμόζεται και πάλι·

4.  θλίβεται, ως γενική παρατήρηση, διότι το κεφάλαιο 10 «Διοίκηση» της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι μάλλον περιορισμένης εμβέλειας και καταλήγει σε περιορισμένα συμπεράσματα, - παρά το γεγονός ότι ο τομέας 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θεωρείται πως είναι χαμηλού κινδύνου·

5.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε δείγμα 45 πράξεων από τον τομέα 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για όλα τα θεσμικά όργανα και όλους τους οργανισμούς της Ένωσης· σημειώνει ότι το δείγμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 6,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης· παρατηρεί ότι από τη δουλειά του Ελεγκτικού Συνεδρίου φαίνεται ότι οι διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλού κινδύνου· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο αριθμός των πράξεων που επιλέχθηκαν σε σχέση με τα «άλλα θεσμικά όργανα» δεν επαρκεί και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει τουλάχιστον κατά 10 % τον αριθμό των προς εξέταση πράξεων·

6.  υπενθυμίζει ότι ο ΕΕΠΔ δεν είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ένωσης και είναι της άποψης ότι, ακόμη και αν ο προϋπολογισμός του αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού της Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει παρ' όλα αυτά να ελέγχει δεόντως τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων του ΕΕΠΔ διότι η διαφάνεια έχει ζωτική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία όλων των οργάνων της Ένωσης· επισημαίνει ότι ο ΕΕΠΔ δεν καλύπτεται ούτε από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2018, ούτε από την έκθεση του 2018 για τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της Ένωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δίνονται στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των εξωτερικών ανεξάρτητων ελέγχων που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για όλα τα όργανα της Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, το Ελεγκτικό Συνέδριο να επανεξετάσει τη θέση του και να αρχίσει να δημοσιεύει από το προσεχές έτος και εις το εξής εκθέσεις ελέγχου που θα καλύπτουν και τον ΕΕΠΔ· ζητεί, ως εκ τούτου, να εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο χωριστές ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του σημαντικού αυτού οργάνου της Ένωσης που επιδιώκει να εξασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά και λοιπά όργανα σέβονται πλήρως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων·

7.  χαιρετίζει τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ΕΕΠΔ· σημειώνει ότι ο ΕΕΠΔ προέβη σε σαφή διάκριση ανάμεσα στις λεγόμενες «τρέχουσες ή νέες δραστηριότητες»· παρατηρεί αύξηση κατά 1,54 % για τις τρέχουσες δραστηριότητες που συνάδει με την εφαρμοζόμενη πολιτική λιτότητας, με τις περισσότερες θέσεις του προϋπολογισμού να έχουν παγώσει με αύξηση 0 %· σημειώνει, ωστόσο, την αύξηση για νέες δραστηριότητες, οφειλόμενη κυρίως στη σύσταση νέου ενωσιακού φορέα με την επωνυμία Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και τις σχετικές του δραστηριότητες (που τέθηκε σε λειτουργία από τις 25 Μαΐου 2018)·

8.  σημειώνει ότι, το 2018, ο ΕΕΠΔ είχε συνολικό προϋπολογισμό 14 449 068 EUR (σε σχέση με τα 11 324 735 EUR του 2017), γεγονός που παραπέμπει σε αύξηση 27,59 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017 (η αύξηση από το 2016 στο 2017 ήταν 21,93 %)· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 93,7 % του συνόλου των πιστώσεων είχαν δεσμευτεί έως το τέλος του 2018, σε σύγκριση με 89 % το 2017· παρατηρεί με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε όρους πιστώσεων πληρωμών είναι 75,2 % σε σύγκριση με το 77 % του 2017 επί του συνόλου των πιστώσεων·

9.  υπενθυμίζει την αναγκαιότητα κατάρτισης προβλέψεων του προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές δημοσιονομικές επιδόσεις στα προσεχή έτη· αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν κρισιμότατο αντίκτυπο, όπως τα κονδύλια του ΕΕΠΔ για τις αμοιβές με μερίδιο άνω του 53 %, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και ένας ήπιος ρυθμός εναλλαγής προσωπικού έχει σημαντικό αντίκτυπο επί του συνολικού ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού· αντιλαμβάνεται ότι θα χρειαστούν ορισμένα χρόνια πριν γίνουν ακριβέστερες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού σχετικά με το προσφάτως συσταθέν ΕΣΠΔ·

10.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι ο ΕΕΠΔ προκήρυξε νέο γενικό διαγωνισμό με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου ιδιαιτέρως καταρτισμένων εμπειρογνωμόνων σε θέματα προστασίας των δεδομένων ώστε να μπορεί να καλύψει μελλοντικές ανάγκες πρόσληψης προσωπικού αντιλαμβάνεται, όσον αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων, ότι ο ΕΕΠΔ ζήτησε μέτρια αύξηση του προσωπικού του κατά έξι μέλη στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύσταση του ΕΣΠΔ·

11.  αντιλαμβάνεται ότι το 2018 υπήρξε καθοριστικό για τον ΕΕΠΔ χάρη στην έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679(1) και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680(2) το 2016 στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων προστασίας των δεδομένων· παρατηρεί ότι τα νέα καθήκοντα και οι νέες αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 θα απαιτήσουν πρόσθετους πόρους στο μέλλον· σημειώνει ότι ο ΕΕΠΔ είχε 97 υπαλλήλους το 2018 (σε σύγκριση με 55 το 2013)· ζητεί, ωστόσο, από τον ΕΕΠΔ να αναλύσει την κατάσταση σε σχέση με δυνητικές βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας μπορούν να προκύψουν αποκλειστικά και μόνο χάρη σε αναδιοργάνωση και σε ανακατανομή καθηκόντων·

12.  σημειώνει ότι, βάσει αυτής της νέας νομοθεσίας, ο ΕΣΠΔ, αποτελούμενος από τις 28 αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών και τον ΕΕΠΔ, συστάθηκε για να διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σε ολόκληρη την Ένωση· σημειώνει ότι σημαντικό μέρος του χρόνου και των προσπαθειών του ΕΕΠΔ στις αρχές του 2018 αναλώθηκε στην υποστήριξη της γραμματείας του ΕΣΠΔ και στην πλήρη συμμετοχή του πρώτου ως μέλους του δευτέρου·

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης οφείλουν επίσης να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τους εν λόγω κανόνες, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης και της διακυβέρνησης υποδομών και συστημάτων ΤΠ· αντιλαμβάνεται ότι ο ΕΕΠΔ διεύρυνε τον κατάλογο του με τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και ξεκίνησε πρόγραμμα επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τους κανόνες των οργανισμών της Ένωσης·

14.  σημειώνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠΔ και εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική εποπτεία και συνεργασία στην προπαρασκευή του νέου νομικού πλαισίου· καλεί τον ΕΕΠΔ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα που έχουν ενδεχομένως επιτευχθεί·

15.  αντιλαμβάνεται ότι ο ΕΕΠΔ δημοσιεύει σε ετήσια βάση δεδομένα σχετικά με τις διοργανικές συνεργασίες του, μέσω συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης, για ιατρικές υπηρεσίες, για υπηρεσίες μετάφρασης/διερμηνείας, για υπηρεσίες εστίασης και κατάρτισης και, μέσω διοικητικών συμφωνιών, για υπηρεσίες κτιριακές, υλικοτεχνικές, ασφάλειας, ΤΠ κ.λπ.· εκφράζει την ικανοποίησή του για για τη συμφωνία ενός υπομνήματος συμφωνίας μεταξύ ΕΕΠΔ και ΕΣΠΔ, κυρίως σχετικά με την ΤΠ, το οποίο επιτρέπει στο νέο όργανο της Ένωσης να επωφεληθεί από όλα όσα έχει επιτελέσει ο ΕΕΠΔ τα τελευταία χρόνια·

16.  χαιρετίζει την βούληση του ΕΕΠΔ (στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων) να εισάγει μία ηλεκτρονική ροή εργασιών ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς χαρτί· επαναλαμβάνει τη σημασία της διοργανικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠΔ και Επιτροπής όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τους ανθρώπινους πόρους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Επιτροπής σχετικά με τα εργαλεία πληροφορικής «ABAC» και «Sysper II», όπως είχε ζητηθεί στην τελευταία έκθεση απαλλαγής· προτρέπει τον ΕΕΠΔ να συνεχίσει να εργάζεται με σκοπό μια συνεκτική πολιτική για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

17.  σημειώνει ότι το πρώτο σχέδιο δράσης του υπεύθυνου δεοντολογίας ολοκληρώθηκε πλήρως και ότι η δεύτερη έκθεση προβλέπει διάφορα μέτρα, όπως είναι η αναθεώρηση των κωδίκων δεοντολογίας για τους επόπτες και το προσωπικό, μια αναθεωρημένη απόφαση για τις εξωτερικές δραστηριότητες και το ενδεχόμενο της προσχώρησης στο νέο μητρώο διαφάνειας για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης κ.λπ.· καλεί τον ΕΕΠΔ να θέσει σε εφαρμογή τούτα τα ζητηθέντα μέτρα το συντομότερο δυνατόν· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεδρίες ευαισθητοποίησης σύμφωνα με το πλαίσιο δεοντολογίας· ζητεί να παρουσιαστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα που θα προκύψουν από το πλαίσιο δεοντολογίας στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι εσωτερικοί κανόνες για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών που εγκρίθηκαν το 2016 θα επικαιροποιηθούν προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία τόσο των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος όσο και των φερόμενων αυτουργών των παρατυπιών· σημειώνει την ύπαρξη ορισμένων μέτρων προστασίας, όπως είναι η αξιολόγηση κινδύνου και η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στα σχετικά αρχεία αποκλειστικά και μόνο όταν υπάρχει «ανάγκη γνώσης»· παροτρύνει τον ΕΕΠΔ να ζητήσει από τον υπεύθυνο δεοντολογίας να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό κατά την επόμενη συνεδρία ευαισθητοποίησης που θα διοργανωθεί για όλο το προσωπικό· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο ΕΕΠΔ δεν είχε καμία περίπτωση καταγγελίας δυσλειτουργιών μέχρι τώρα·

19.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η προστασία των δεδομένων σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του ΕΕΠΔ να καθοδηγήσει τα θεσμικά όργανα της Ένωσης σχετικά με το πως είναι δυνατή η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν εφαρμόζονται μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, πως τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών λειτουργούν ως βάση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τόσο στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων όσο και σε εκείνο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και πως μπορούν να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις κοινοποίησης και ενημέρωσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε σχέση με παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· παρατηρεί ότι το σκάνδαλο της κακής χρήσης δεδομένων του Facebook από την Cambridge Analytica και οι ολοένα και περισσότερες ενδείξεις παράνομων παρεμβολών σε εκλογές καθιστούν αναγκαία την αντίδραση του ΕΕΠΔ· υπογραμμίζει ότι ο ΕΕΠΔ οφείλει να αντιμάχεται κάθε περίπτωση κακής χρήσης ψηφιακών δεδομένων·

20.  αντιλαμβάνεται την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στον ΕΕΠΔ τα ελεύθερα λογισμικά ανοικτής πηγής· υπογραμμίζει ιδίως τον ρόλο τους στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αποφυγή των επιπτώσεων που έχει ο «εγκλωβισμός» σε συγκεκριμένο πάροχο· αντιλαμβάνεται επίσης τις δυνατότητές τους για βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας αφού καθιστούν δυνατές την ανίχνευση και τη διόρθωση αδυναμιών· απευθύνει θερμή σύσταση για να τεθεί στη διάθεση του κοινού οποιοδήποτε λογισμικό έχει αναπτυχθεί για το όργανο, με άδεια ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι πράγματι η απόφαση περί παρενόχλησης έχει κοινοποιηθεί σε ολόκληρο το προσωπικό μέσω του ενδοδικτύου του ΕΕΠΔ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο ΕΕΠΔ επανεξετάζει αυτή τη περίοδο την απόφαση σχετικά με την αντιμετώπιση της παρενόχλησης, καθώς και την εντολή διορισμού πρόσθετων έμπιστων συμβούλων· σημειώνει ότι 69 % των υπαλλήλων δήλωσαν, στο πλαίσιο της έρευνας προσωπικού του 2018, ότι τελούν εν γνώσει της υφιστάμενης πολιτικής για την ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι κατά τη διάρκεια του 2018 εκπαιδεύτηκε ένας έμπιστος σύμβουλος·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των εποπτών έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του ΕΕΠΔ· σημειώνει ότι αυτές οι δηλώσεις συμφερόντων είναι κατ’ ανάγκη αυτοδηλωτικού χαρακτήρα και ότι ούτε ο ΕΕΠΔ, ούτε ο υπεύθυνος δεοντολογίας του, διαθέτουν εξουσίες έρευνας για τον έλεγχο της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλωθέντων δεδομένων· ζητεί από τον ΕΕΠΔ να αξιολογήσει με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης·

23.  καλεί τον ΕΕΠΔ να μεριμνήσει για τη δημοσίευση και τις τακτικές επικαιροποιήσεις στον ιστότοπό του όλων των κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών του που άπτονται του δεοντολογικού πλαισίου· καλεί τον ΕΕΠΔ να συνεχίσει τις προσπάθειές του για βελτίωση των πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο, από άποψη διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου·

24.  εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνει αναλυτικότερα στοιχεία για συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της ευημερίας στην εργασία· εκφράζει εντούτοις την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις και τις πρακτικές που εγκρίθηκαν και/ή εφαρμόστηκαν εντός του 2018, όπως η έρευνα προσωπικού, η αναθεωρημένη απόφαση περί τηλεργασίας και η αναθεωρημένη απόφαση περί καθοδήγησης· ζητεί από τον ΕΕΠΔ να εντάξει αναλυτικότερες πληροφορίες στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ΕΕΠΔ το 2018 να προσφέρει στο μέλλον αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μόνο μέσω του προγράμματος ασκουμένων Blue Book· σημειώνει ότι αυτή η αλλαγή στη διαδικασία πρόσληψης ασκουμένων του ΕΕΠΔ πραγματοποιήθηκε μετά από σύσταση της Διαμεσολαβήτριας για τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ως προς την αμειβόμενη πρακτική άσκηση· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να διαθέτουν όλοι οι ασκούμενοι των θεσμικών οργάνων της Ένωσης κατάλληλο επίδομα ώστε να μην αυξάνονται οι διακρίσεις για οικονομικούς λόγους·

26.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι στους κόλπους του προσωπικού του ΕΕΠΔ εκπροσωπούνται 20 εθνικότητες της Ένωσης (σε αντιδιαστολή με 16 διαφορετικές εθνικότητες κρατών μελών το 2017) και σημειώνει, σε ό,τι αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων, ότι 40 % είναι άνδρες (σε αντιδιαστολή με 32 % το 2017) και 60 % γυναίκες στον ΕΕΠΔ· αναγνωρίζει τις αδιάκοπες προσπάθειες του ΕΕΠΔ για επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης έχοντας υπόψη το μικρό μέγεθος του ΕΕΠΔ και τις κύριες δραστηριότητές του·

27.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι δόθηκαν στον ΕΕΠΔ τέσσερα επιπλέον γραφεία στο κτίριο MTS το οποίο μοιράζεται αυτήν την περίοδο με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι εντός του 2020 αναμένεται περαιτέρω αύξηση του προσωπικού του ΕΕΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της γραμματείας του ΕΣΠΔ, και ότι θα απαιτηθεί συνεπώς μεγαλύτερη επέκταση σε όλο το κτίριο· συντάσσεται επ᾿ αυτού με το αίτημα του ΕΕΠΔ και του ζητεί να ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου επί όλων των σχετικών διαβημάτων και αποτελεσμάτων·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις στοχευμένες πρωτοβουλίες που έλαβε ο ΕΕΠΔ για να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οργάνου· προτρέπει τον ΕΕΠΔ να θέσει σε εφαρμογή απτό σχέδιο δράσης για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι δραστηριότητες επικοινωνίας του ΕΕΠΔ έχουν κερδίσει σε βαρύτητα τα τελευταία χρόνια· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να βελτιωθεί ο αντίκτυπος της παρουσίας του στο διαδίκτυο· παρατηρεί ότι διοργανώθηκαν δύο σημαντικές εκστρατείες επικοινωνίας, συγκεκριμένα δε η Διεθνής Διάσκεψη του 2018 γύρω από τον διάλογο για τη δεοντολογία (απευθυνόμενη στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο για τη συζήτηση επί της ψηφιακής δεοντολογίας), και, τον Δεκέμβριο του 2018, η επικοινωνιακή του εκστρατεία με θέμα τον νέο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

30.  επαναλαμβάνει ότι ο ΕΕΠΔ χρησιμοποιεί μια σειρά βασικών δεικτών επιδόσεων για την παρακολούθηση των εργασιών και της χρήσης των πόρων του· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, εντός του 2018, ο ΕΕΠΔ πέτυχε ή και υπερέβη τους στόχους που είχε θέσει στην μεγάλη πλειοψηφία των βασικών δεικτών επιδόσεων (λόγου χάρη, σε σχέση με τον δείκτη 4, «επίπεδο ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων μερών», ο στόχος ήταν οι 10 συναντήσεις αλλά ο αριθμός που επετεύχθη ήταν 13)· σημειώνει ότι η υλοποίηση των σχετικών στρατηγικών στόχων εξελίσσεται κανονικά και ότι δεν χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις· προτρέπει τον ΕΕΠΔ να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση·

31.  εκφράζει την ικανοποίηση του διότι ο ΕΕΠΔ συμμορφώνεται σχεδόν και με τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία αποτελούν αντικείμενο τακτικής παρακολούθησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική, αποτελεσματική και ικανοποιητική επίτευξη των στόχων· σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου διενήργησε έλεγχο παρακολούθησης της συνέχειας που δίνεται στις εκκρεμείς συστάσεις της αξιολόγησης των προτύπων εσωτερικού ελέγχου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο εσωτερικού ελέγχου είναι ικανοποιητικό και αποτελεσματικό·

32.  σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου διενήργησε έρευνα που επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές ενότητες (διακυβέρνηση του ΕΕΠΔ σε συνάρτηση με το ΕΣΠΔ, πλαίσιο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, κονδυλίων και οικονομικών θεμάτων και υλικοτεχνική υποστήριξη των ομάδων υποστήριξης ΕΕΠΔ και ΕΣΠΔ), οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο εγγύς ελέγχου· σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου εξέδωσε τελική έκθεση, της οποίας όλες οι συστάσεις χαρακτηρίζονται απλώς «θέματα προς εξέταση» και δεν θα χρειαστούν περαιτέρω παρακολούθηση από την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου·

33.  σημειώνει ότι οι δαπάνες για μεταφράσεις ανήλθαν σε 337 057,35 EUR για τις δραστηριότητες του ΕΕΠΔ και σε 516 461,90 EUR για τις δραστηριότητες του ΕΣΠΔ· σημειώνει ότι το ΕΣΠΔ έχει επίσης το πλεονέκτημα ενός αριθμού δωρεάν μεταφράσεων που πραγματοποιεί η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Επιτροπής· σημειώνει ότι η ανάγκη συχνών μεταφράσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σε συνάρτηση με το πολύ μικρό μέγεθος του οργάνου, καθιστά αδύνατη την εσωτερίκευση της μετάφρασης από άποψη κόστους-οφέλους·

34.  σημειώνει ότι οι αποστολές του προσωπικού είναι ενσωματωμένες στο ενοποιημένο σύστημα επεξεργασίας των αποστολών και ότι μια αναφορά αποστολής επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στην δήλωση εξόδων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, όπως είχε ζητηθεί στην προηγούμενη έκθεση απαλλαγής, από τα οποία δεν προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από την άποψη του αριθμού και του κόστους των αποστολών τα τελευταία τέσσερα χρόνια·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο ΕΕΠΔ συμμορφώνεται με τη βέλτιστη πρακτική να ορίζεται ως προθεσμία για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται της λογιστικής χρήσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ΕΕΠΔ ενέκρινε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του πριν τις 26 Μαρτίου 2019 προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή περισσότερος χρόνος με στόχο μια ενδελεχή και πληρέστερη διαδικασία απαλλαγής·

36.  επισημαίνει όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, το δεοντολογικό πλαίσιο με όλους τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες του, οι ενισχυμένες δραστηριότητες επικοινωνίας και ο αυξανόμενος αριθμός μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σημαντικό αριθμό διοργανικών συμφωνιών σε επίπεδο εξυπηρέτησης και συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα επισημοποίησης των δραστηριοτήτων δικτύωσης σε διαφορετικούς τομείς, προκειμένου να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύσσονται κοινές λύσεις.

37.  υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο στις προγραμματισμένες εργασίες του ΕΕΠΔ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην χαθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις συμφωνίας για τα δεδομένα με το Ηνωμένο Βασίλειο.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(2) Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου